Załącznik nr 1 Analiza wymagań dla systemu ZamawiającegoPobieranie 138,48 Kb.
Data22.02.2018
Rozmiar138,48 Kb.

Nazwa projektu: Wdrożenie systemu informatycznego realizującego płatności – e-Płatności


Wnioskodawca: Ministerstw Sprawiedliwości

Strona:
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Nazwa projektu:

Wdrożenie systemu informatycznego realizującego płatności –
e-Płatności
(PR-III-16-2013)

Wnioskodawca:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

Warszawa


Partner / Partnerzy:

 1. .. [uzupełnić, jeżeli dotyczy]

 2. ..

Beneficjent / realizator projektu:

 1. Ministerstwo Sprawiedliwości

Krótki opis projektu:

W ramach projektu powstaną następujące produkty:

1. Centralny system informatyczny do obsługi e-Płatności zintegrowany z systemami e-usług, istniejącymi systemami merytorycznymi oraz Zintegrowanym Systemem Rachunkowości i Kadr, przygotowany do integracji z nowo powstającymi systemami, obsługiwany przez agentów rozliczeniowych wybranych w konkurencyjnej procedurze;

2. W ramach systemu powstanie moduł obsługujący elektroniczne znaki opłaty sądowej;

3. Dokumentacja techniczna systemu, w tym dokumentacja dotycząca interfejsów.


Spis treści

1. Słownik terminów 3

2. Doświadczenie Beneficjenta w realizacji podobnych projektów 4

3. Cele i korzyści 4

3.1. Uwarunkowania strategiczne 4

3.2. Cele projektu 4

3.3. Korzyści wynikające z projektu 4

3.4. Udostępnione e-usługi 5

3.5. Uproszczone procedury 7

4. Czas realizacji projektu 8

4.1. Daty / terminy realizacji projektu 8

4.2. Harmonogram projektu / kamienie milowe 8

5. Benchmarking 8

6. Interesariusze 8

7. Koszty projektu 9

7.1. Koszty ogólne projektu 9

7.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych 10

8. Planowana architektura rozwiązania 11

9. Standardy architektoniczne i technologiczne 11

9.1. Informacje o API 11

9.2. WCAG 2.0 12

9.3. Otwarte standardy i technologie 12

10. Interoperacyjność 13

11. Wydajność planowanego systemu 13

12. Bezpieczeństwo przetwarzania danych 13

13. Komplementarność projektu 15

13.1. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług lub systemów innych podmiotów 15

13.2. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług i systemów własnych 15

14. Zagrożenie dla realizacji projektu: 16

15. Opis metody prowadzenia projektu 16

16. Osoba do kontaktów 16


 1. Słownik terminów
e-Usługa – Usługa udostępniana drogą elektroniczną, wspierana przez systemy merytoryczne

Źródło definicji: definicja stworzona na potrzeby projektu itd.Mikrorachunek – Rachunek analityczny (rachunek wirtualny) prowadzony dla rachunku dochodów sądu uruchomiony w ramach interfejsu B2B pomiędzy systemem ZSRK a system bankowym Narodowego Banku Polskiego. Rachunki analityczne, w przypadku opłat wstępnych będą prowadzone dla poszczególnych rodzajów spraw, a w przypadku wpłat do spraw istniejących – odrębnie dla poszczególnych uczestników w danej sprawie

Źródło definicji: definicja stworzona na potrzeby projektu itd.Operator płatności – Każda zewnętrzna instytucja obsługująca płatności elektroniczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z którą Zamawiający nawiąże współpracę.

Źródło definicji: definicja stworzona na potrzeby projektu itd.System merytoryczny – Systemy informatyczne funkcjonujące w ramach resortu.

Źródło definicji: definicja stworzona na potrzeby projektu itd.Systemy udostępniające e-Usługi – Systemy merytoryczne resortu, które udostępniają e-Usługi

Źródło definicji: definicja stworzona na potrzeby projektu itd.KPI (kluczowy wskaźnik efektywności) – finansowy i niefinansowy wskaźnik pomiaru stopnia realizacji celów. Może być wyrażony w liczbach, procentach itd.

Źródło definicji: Pojęcie powszechne używane w procesach zarządzania poprzez cele.RWD (Responsive Web Design) – technika projektowania stron www w taki sposób, aby jej układ i wygląd dopasowywał się automatycznie do okna urządzenia, na którym jest wyświetlany, np. smarfonów, tabletów itd.

Źródło definicji: Wikipedia [dostęp: 26-06-2016]


 1. Doświadczenie Beneficjenta w realizacji podobnych projektów


[należy wymienić konkretne działania / projekty prowadzone przez Beneficjenta wraz z czasem ich trwania, wartością i źródłem ich finansowania. Należy ograniczyć się do maksymalnie do 5 projektów ]

Nazwa projektu

Czas trwania

Wartość

Źródło finansowania

Brak podobnych projektów


 1. Cele i korzyści

  1. Uwarunkowania strategiczne


Projekt wpisuje się w Strategię Sprawne Państwo 2020; Kierunek interwencji 6.1. - Usprawnienie sądownictwa.
  1. Cele projektu


 1. System płatności elektronicznych

  1. Udostępniona usługa umożliwiająca klientom sądów dokonywanie płatności kanałami elektronicznymi

  2. Centralny system informatyczny do obsługi płatności elektronicznych zintegrowany z systemami e-usług świadczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

  3. Moduł obsługujący elektroniczne znaki opłaty sądowej

  4. Uniwersalny interfejs do Operatora Płatności; wybór operatora płatności; integracja z wybranym operatorem płatności

W przypadku projektów planowanych do dofinansowania z programów operacyjnych, należy również określić wskaźniki produktu/rezultatu realizowane przez projekt, wymagane w poszczególnych działaniach programu operacyjnego]
  1. Korzyści wynikające z projektu


[należy wskazać najważniejsze wymierne (mierzalne) korzyści, spodziewane do uzyskania w wyniku realizacji projektu informatycznego, jak również wskazać sposób i częstość pomiaru tych korzyści]Korzyść:

Powiązanie z systemami świadczącymi e-usługi ułatwi dokonywanie płatności za usługi resortu świadczone elektronicznie. Poprzez integracje z jednym systemem realizującym opłaty elektroniczne zostanie obniżony koszt utrzymania eUsług


KPI:

Ilość zintegrowanych e-Usług


Cel:

Integracja 1 e-Usługi

Podstawa:
Metoda pomiaru KPI:

  1. Udostępnione e-usługi


[wykazanie w punktach katalogu usług świadczonych elektronicznie wraz opisem usług i z informacją, czy będą dostępne na urządzeniach mobilnych. W przypadku projektów w zakresu back-office należy wskazać usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) oraz wskazanie powiązanego obszaru wskazanego w Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu – KRCU]Lp.

Nazwa
e-usługi wraz z krótkim opisem
(max. 2 zdania dla każdej usługi)

Szacowana liczba odbiorców

(rocznie)Poziom dojrzałości e-usługi1

(nie dotyczy procesów back-office)RWD

(tak/nie)Aplikacje na urządzenia mobilne

(tak/nie oraz system operacyjny)1.

Centralny system informatyczny do obsługi
e-Płatności zintegrowany z systemami e-usług wraz z modułem obsługujący elektroniczne znaki opłaty sądowej oraz dokumentacją techniczną systemu.

Odbiorcami systemu będą pracownicy sądów, uczestnicy postępowań sądowych oraz klienci wydziałów rejestrowych. Z analiz prowadzonych przez Ministerstwo wynika, że w sądach rozpatrywanych jest ok. 15 000 000 spraw rocznie. Oznacza to, że szacowana liczba odbiorców to ok. 20 000 000 (sumaryczna ilość uczestników postępowań sądowych)
TAK

NIE

  1. Uproszczone procedury


[wykazanie w punktach katalogu procedur, które zostaną uproszczone (maksymalnie 5). Należy wykazać stan obecny oraz stan, jaki będzie osiągnięty]

Lp.

Nazwa procesu/procedury

Stan obecny

Stan projektowany

1.

Uproszczenie księgowań wpłat do sprawy/parowania wpłata-sprawa

Ręczne wykonywanie czynności w które zaangażowani są pracownicy księgowości oraz pracownicy wydziałów orzeczniczych, częste przypadki ręcznego przeszukiwania rejestrów w celu znalezienia właściwego przypisania wpłaty do strony i sprawy

Automatyzacja procesu, brak konieczności ręcznego parowania wpłat i spraw, automatyczne księgowanie na rozrachunkach, wykorzystanie koncepcji mikrorachunku do ukierunkowania strumienia wpłat do właściwej sprawy. 1. Czas realizacji projektu

  1. Daty / terminy realizacji projektu


[należy wskazać przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu; w przypadku braku decyzji o konkretnym terminie uruchomienia należy wskazać przewidywany okres realizacji (w miesiącach). Należy podać w maksymalnie 5 zdaniach uzasadnienie dla tych dat / terminu]
  1. Harmonogram projektu / kamienie milowe


[należy wskazać etapy, fazy, kamienie milowe przewidywane w projekcie]

Lp.

Etap / Faza / Kamień milowy


Przewidywany czas trwania etapu / fazy lub termin realizacji kamienia milowego

1.

Start produkcyjny systemu

1 stycznia 2017 r. 1. Benchmarking


[należy wskazać, jakie są polskie i zagraniczne rozwiązania świadczące podobne e-usługi jak wnioskowany projekt. Jakie są słabe / mocne strony wnioskowanego projektu informatycznego w porównaniu do istniejących już rozwiązań. Zaleca się wykonanie analizy SWOT dla analogicznych rozwiązań funkcjonujących w Polsce; maksymalnie dla 3 najbardziej popularnych rozwiązań.

W przypadku projektów z zakresu back-office, należy wskazać polskie doświadczenia innych urzędów dotyczące realizacji procesów podlegających cyfryzacji u wnioskodawcy/odbiorców projektu. Należy wskazać, jakie są słabe / mocne strony wnioskowanego projektu informatycznego w porównaniu do istniejących już rozwiązań. Zaleca się wykonanie analizy SWOT maksymalnie dla 3 najbardziej popularnych rozwiązań]
 1. Interesariusze


[należy wykazać strony objęte projektem, ich wpływ na projekt oraz nastawienie. W przypadku projektów z zakresu back-office należy wskazać liczbę urzędów, w których wdrożone będą rozwiązania wypracowywane w ramach projektu]

Interesariusz

Krótka charakterystyka
(2-3 zdania)

Szacowana wielkość grupy

Wpływ

Nastawienie

Pracownicy sądu – księgowość

Pracownik rozliczający wyciągi bankowe – wpłaty i ustalający powiązania pomiędzy osobą wpłacającą a sprawą w wydziale merytorycznym
[np. Duży / Średni / Mały]

[np. Pozytywne / Negatywne]

Pracownicy sąd – wydział merytoryczny

Pracownik (sekretarz sądowy, sędzia) który musi uzyskać wiedzę na temat wpłaty; współpracuje z pracownikiem księgowości w zakresie prawidłowego przypisania wpłata – sprawa


Pełnomocnicy profesjonalni (adwokaci, radcowie prawni)

Osoby wpłacające w swoim imieniu lub w imieniu reprezentowanych stron opłaty do sądu. Charakteryzują się dużą ilością wpłat dla różnych klientów oraz różnych spraw.


Uczestnicy postępowania

Osoby wpłacające w swoim imieniu opłaty do sądu. Charakteryzują się sporadyczną ilością wpłat. 1. Koszty projektu

  1. Koszty ogólne projektu


[należy podać całkowity koszt projektu informatycznego, a w przypadku projektów planowanych do realizacji w okresie dłuższym niż 1 rok, podział kwoty na poszczególne lata. Należy wskazać, jaka część wartości będzie finansowana ze środków właściwego programu operacyjnego, a jaka ze środków budżetu państwa, wskazać przewidywany roczny koszt związany z utrzymaniem trwałości projektu informatycznego. Należy wskazać program operacyjny, z którego Wnioskodawca chce pozyskać finansowanie projektu. Jeśli Wnioskodawca stara się o dofinansowanie z kilku programów operacyjnych jednocześnie, należy wskazać wszystkie te programy]

Całkowita wartość projektu (brutto) z podziałem kwoty na poszczególna lata w przypadku projektów planowanych do realizacji w okresie dłuższym niż 1 rok:

3 536 058,25 PLN

Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (brutto):

2 191 822,00 PLN (wykonanie systemu + wsparcie)

Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie:

[wymienić wszystkie programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie:

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wysokość środków z budżetu państwa:

1 324 236,25 PLN (utrzymanie + modyfikacje + audyt)

Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu:

221 400,00 PLN (utrzymanie z umowy, bez modyfikacji i dodatkowych kosztów)


  1. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych


[rozpisanie budżetu na pozycje – opis struktury wydatków – z uwzględnieniem infrastruktury sprzętowej, wytworzenia oprogramowania, kosztów integracji z już istniejącymi systemami]

Nazwa pozycji kosztowej:

Wykonanie systemu

Przewidywany koszt brutto:

2 073 042,00 PLN

Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):

[zwięzłe uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na tę pozycję kosztową; maksymalnie 4 zdania]

Przewidywany czas dostarczenia:

DostarczonyNazwa pozycji kosztowej:

Utrzymanie systemu

Przewidywany koszt brutto:

442 800,00 PLN

Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):

[zwięzłe uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na tę pozycję kosztową; maksymalnie 4 zdania]

Przewidywany czas dostarczenia:


Nazwa pozycji kosztowej:

Modyfikacje systemu

Przewidywany koszt brutto:

541 200,00 PLN

Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):

[zwięzłe uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na tę pozycję kosztową; maksymalnie 4 zdania]

Przewidywany czas dostarczenia:


Nazwa pozycji kosztowej:

Wsparcie w trakcie projektu

Przewidywany koszt brutto:

118 780,00 PLN

Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):

[zwięzłe uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na tę pozycję kosztową; maksymalnie 4 zdania]

Przewidywany czas dostarczenia:

DostarczonyNazwa pozycji kosztowej:

Audyt systemu

Przewidywany koszt brutto:

360 236,25 PLN

Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):

[zwięzłe uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na tę pozycję kosztową; maksymalnie 4 zdania]

Przewidywany czas dostarczenia:

Dostarczony


 1. Planowana architektura rozwiązania 1. Standardy architektoniczne i technologiczne

  1. Informacje o API


System do komunikacji wykorzystuje interfejsy oparte o model SOA (web-services). W ramach projektu planowane jest stworzenie interfejsów do:

 • e-usług świadczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości (uniwersalny interfejs),

 • Operatora płatności (uniwersalny interfejs),

 • ePUAP (zgodnie ze specyfikacją ePUAP2).
  1. WCAG 2.0


Wymagania zapisane w umowie na wykonanie systemu:Pracę w pięciu najpopularniejszych w Polsce przeglądarkach WWW wg rankingu prowadzonego przez firmę Gemius SA: ranking.pl na dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Niezależnie od rankingu muszą być obsługiwane przeglądarki IE 8.0 oraz Safari 5.0.

Interfejs systemu musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie Web Content Accessibility Guidelines 2.0 opublikowanym przez organizację W3C oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dn. 15 maja 2012 r., poz. 526).Aplikacje webowe zabezpieczone przed podatnościami na ataki określonymi na liście OWASP TOP10 – 2010 (The Open Web Application Security Project).


  1. Otwarte standardy i technologie


W ramach projektu zostały wykorzystane technologie oraz rozwiązania będące w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości:

 • Baza danych IBM DB2

 • System IBM Mainframe z/OS

 • Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów VMWare

 • System operacyjny MS Windows Server

 • System SAP ERP

 • System SAP PI

 • Fuse 6.x

 • RedHat JBoss Enterprise Application Platform

Użycie tych komponentów było podyktowane faktem, iż Ministerstwo dysponowało licencjami na sprzęt i oprogramowanie, podpisało umowy utrzymaniowe oraz dysponowało kompetentną kadrą do utrzymania tych systemów.
 1. Interoperacyjność


System nie jest rejestrem publicznych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów. System pełni rolę usługową dla innych systemów.
 1. Wydajność planowanego systemu


System ma obsługiwać do 100 000 000 płatności rocznie. Z uwagi na specyfikę systemu nie była planowana wydajność dotycząca odczytu.

[należy określić, jaka jest prognozowana liczba transakcji/operacji/odwiedzin serwisu / korzystania z usługi miesięcznie. Jaka jest maksymalna wydajność systemu – osobno w trybie zapisu (wprowadzanie, przetwarzanie danych) i odczytu (tylko przeglądanie strony)]
 1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych


W ramach projektu został wykonany audyt bezpieczeństwa systemu oraz audyt PCI DSS. Raport z audytu jest jednym z produktów projektu.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu zapisane w umowie z Wykonawcą:

ID

WymaganiaWytworzone oprogramowanie ma być zgodne ze standardem PCI DSS i gotowe na certyfikację zgodnie z tym standardem.Wszystkie operacje na danych związanych z płatnościami w systemie, musza być wykonywane z zachowaniem transakcyjności, w szczególności:

 • są niepodzielne, czyli albo wszystkie operacje w ramach transakcji zostaną wykonane albo żadna,

 • zachowują spójność danych, czyli system zapewnia, że w wyniku wykonania transakcji nie zastaną naruszone zdefiniowane więzy integralności,

 • są izolowane, czyli w momencie przeprowadzania przez system wielu transakcji wykonywanych współbieżnie poszczególne transakcje i wprowadzane przez nich zmiany są od siebie odseparowane,

 • są trwałe, w szczególności zmiana danych, których dokona transakcja będzie utrwalona, nawet w przypadku awarii systemu tuż po zakończeniu transakcji.Autoryzacja kanałów (operator płatności, kasa sądu, zewnętrzny system) wykorzystywanych do realizacji płatności.Awaria lub przeciążenie portalu e-Płatności nie może wpływać na prawidłową pracę kasy lub infokiosków działających w sieci wewnętrznej Zamawiającego.Definiowanie ról określających zbiór uprawnień do operacji i funkcjonalności dostępnych w  systemie.Uprawnienia pozwalające na określenie dostępu do następujących obszarów funkcjonalności:

 1. zarządzanie użytkownikami,

 2. zarządzanie podmiotami,

 3. zarządzanie uniwersalnymi interfejsami

 4. dostęp do informacji na temat płatności,

 5. wykonywanie operacji na płatnościach (np. oznaczenie płatności jako wykorzystanej).Ograniczanie dostępu do informacjach o płatnościach, np. do płatności konkretnego podmiotu lub zarejestrowanych na konkretnej kasie.Uniemożliwianie użytkownikom bez wymaganych uprawnień dostępu do poszczególnych operacji i funkcjonalności. Dostęp powinien być ograniczany zarówno na poziomie interfejsu użytkownika jak i na poziomie wywołań serwera aplikacyjnego.


 1. Komplementarność projektu

  1. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług lub systemów innych podmiotów


System będzie zintegrowany z systemem ePUAP2 do autoryzacji użytkowników.

System będzie zintegrowany z systemem transakcyjnym operatora / operatorów płatności.

[należy wskazać produkty i zasoby teleinformatyczne, z którymi planowany projekt informatyczny jest lub będzie powiązany. Należy w szczególności zwrócić uwagę na projekty, których realizacja jest niezbędna do zakończenia planowanego projektu i osiągnięcia planowanych korzyści. Należy również wskazać zbiory danych już istniejące lub powstające, które będą wykorzystywane w projekcie informatycznym. Należy wskazać wdrożone i planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą wykorzystywane w ramach projektu (np. profil zaufany jako metoda uwierzytelnienia, portal obywatel.gov.pl itd.; maksymalnie 25 zdań].
  1. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług i systemów własnych


System będzie korzystał z infrastruktury sprzętowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach projektu nie będzie kupowany sprzęt. System będzie korzystał z:

Oprogramowanie systemowe

Platforma sprzętowa/programowa

Usługi INFRASTRUKTURALNE

Usługi systemów operacyjnych

Windows Server 2012

Serwery kasetowe x86

Usługi wirtualizacyjne

VMware vSphere Hypervisor

Serwery kasetowe x86

Usługi katalogowe

Microsoft ActiveDirectory

Serwery kasetowe x86

Usługi bazodanowe

IBM DB2 for z/OS

IBM Mainframe/ z/OS

Usługi replikacji danych

IBM Data Replication for DB2 z/OS

IBM Mainframe/ z/OS

Usługi przetwarzania transakcyjnego

RedHat JBoss Enterprise Application Platform

Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008/2012

Usługi szyny danych

SAP PI /SAP NetWeaver Process Integration/

Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008/2012

FUSE 6.X minimalnie
System ERP

SAP ERP
[należy przedstawić elementy wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej / zasobów IT, usług oraz produktów będących w posiadaniu Wnioskodawcy / Beneficjenta, które będą wykorzystywane w projekcie, np. systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, udostępnianych rejestrów państwowych itd.; maksymalnie 25 zdań]
 1. Zagrożenie dla realizacji projektu:


[należy w zwięzły sposób wykazać główne zagrożenia mające wpływ na realizację projektu, na uzyskanie korzyści. W maksymalnie 3 zdaniach należy wskazać, w jaki sposób zagrożenie będzie minimalizowane. Jako zagrożenie nie należy wskazywać braku dofinansowania, a jedynie wynikające z otoczenia projektu, analizy interesariuszy itd. Preferowaną formą prezentacji jest wypunktowanie zagrożeń, wg zasady:

 • Niedostarczenie na czas środowiska operatora płatności: ryzyko zewnętrzne,

 • Brak dostosowania systemów zewnętrznych do współpracy z systemem ePłatności: ryzyko zewnętrzne


 1. Opis metody prowadzenia projektu


Projekt jest prowadzony zgodnie z metodyką PRINCE2
 1. Osoba do kontaktów

Imię i nazwisko:

Grzegorz Król

Adres e-mail:

krol@krakow.sa.gov.pl

Telefon:

(12) 417-54-81
1 Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna