Załącznik nr 1 Analiza wymagań dla systemu ZamawiającegoPobieranie 412,92 Kb.
Strona1/2
Data05.07.2018
Rozmiar412,92 Kb.
  1   2

Nazwa projektu: Business Registers Interconnection System (BRIS)

Wnioskodawca: Ministerstwo Sprawiedliwości

Strona:
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Nazwa projektu:

Business Registers Interconnection System (BRIS)

Wnioskodawca:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Partner /Partnerzy:

European Commission

Directorate-General Justice and Consumers

Beneficjent / realizator projektu:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Krótki opis projektu:Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej dostępu do aktualnych danych w zakresie krajowych rejestrów przedsiębiorców, uwzględniających zmiany wprowadzone w rejestrach innych państw UE i EOG.

W UE istnieje około 20 milionów przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w rejestrach jednego lub kilku krajów. Przedsiębiorcy - wykorzystując możliwości oferowane przez jednolity rynek, w tym m.in. rozpoczynanie działalności w jednym państwie członkowskim i prowadzenie jej częściowo lub całkowicie w innym - coraz bardziej rozszerzają swoją działalność poza granice kraju. W związku z tym istnieje rosnące zapotrzebowanie obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej na dostęp do oficjalnych i wiarygodnych informacji o spółkach w kontekście transgranicznym.

Dotyczy to m.in. informacji o samej spółce, jej zagranicznych oddziałach oraz informacji o jej likwidacji/postawieniu w stan upadłości/wykreśleniu, także transgranicznym łączeniu spółek.

Obecnie brak obowiązku wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi w tym zakresie powoduje brak pewności prawa dla osób trzecich.

Rezultatem projektu będzie możliwość szybkiej wymiany informacji o spółkach zarejestrowanych w różnych państwach członkowskich UE i EOG, aktualizacja informacji o spółkach zarejestrowanych w systemie informatycznym KRS oraz ich udostępnienie poprzez portal e-Justice za pośrednictwem systemu BRIS (Business Registers Interconnection System).

Realizacja projektu powinna przyczynić się do wzrostu zaufania wobec rynku, wspomóc ożywienie gospodarcze i zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorców.

Data zakończenia realizacji projektu planowana jest na 30 września 2017 r.Spis treści

1. Słownik terminów 3

2. Doświadczenie Beneficjenta w realizacji podobnych projektów 5

3. Cele i korzyści 5

3.1. Uwarunkowania strategiczne 5

3.2. Cele projektu 6

3.3. Korzyści wynikające z projektu 8

3.4. Udostępnione e-usługi 9

3.5. Uproszczone procedury 13

4. Czas realizacji projektu 14

4.1. Daty / terminy realizacji projektu 14

4.2. Harmonogram projektu / kamienie milowe 15

5. Benchmarking 16

6. Interesariusze 16

7. Koszty projektu 21

7.1. Koszty ogólne projektu 21

7.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych 22

8. Planowana architektura rozwiązania 24

9. Standardy architektoniczne i technologiczne 26

9.1. Informacje o API 26

9.2. WCAG 2.0 26

9.3. Otwarte standardy i technologie 27

9.4. Interoperacyjność 27

10. Wydajność planowanego systemu 27

11. Bezpieczeństwo przetwarzania danych 28

12. Komplementarność projektu 28

12.1. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług lub systemów innych podmiotów 28

12.2. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług i systemów własnych 30

13. Zagrożenie dla realizacji projektu: 31

14. Opis metody prowadzenia projektu 32

15. Osoba do kontaktów 32  1. Słownik terminów
Biurowość – system informatyczny zapewniający prowadzenie sekretariatu oraz pracę orzeczników w sądach rejestrowych.

Źródło definicji: Załącznik nr 1 do Umowy nr 21 z dnia 12 maja 2015 r.


BRIS (Business Registers Interconnection System) – system integracji rejestrów przedsiębiorstw.

Źródło definicji: Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich


ECP (EU Central Platform) – scentralizowany zestaw informatycznych narzędzi integrujących usługi i tworzący wspólny interfejs. Interfejs ten powinien być używany przez wszystkie rejestry krajowe. Platforma powinna także zapewniać usługi stanowiące interfejs dla portalu, służącego jako europejski elektroniczny punkt dostępu oraz dla opcjonalnych punktów dostępu utworzonych przez państwa członkowskie. Platforma powinna być pojmowana jedynie jako narzędzie integracji rejestrów, a nie jako osobny podmiot posiadający osobowość prawną. Korzystając z niepowtarzalnych identyfikatorów, platforma powinna być w stanie przekazywać informacje z każdego z rejestrów państw członkowskich do właściwych rejestrów innych państw członkowskich z użyciem komunikatów w standardowym formacie (stanowiących elektroniczną formę wiadomości przesyłanych między systemami informatycznymi, na przykład xml) i w odpowiedniej wersji językowej.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/884 z dnia 8 czerwca 2015 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i procedury niezbędne dla systemu integracji rejestrów ustanowionego dyrektywą 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w polskiej wersji posługuje się terminem Centralna Platforma Europejska.Źródło definicji: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek


e-Justice – europejski portal, spełniający funkcję uniwersalnego elektronicznego punktu kontaktowego w dziedzinie sprawiedliwości. Jedną z pierwszych funkcjonalności jest zapewnienie użytkownikom informacji na temat systemów sądowniczych oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej UE. Portal dostępny jest w 23 językach.

Źródło definicji: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl


KRS (Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr KRS/system KRS) – Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,

  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:

  • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,

  • zaległościach wobec ZUS,

  • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie rejestru KRS: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z aktami wykonawczymi.

Źródło definicji: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/ogolne-informacje-o-krajowym-rejestrze-sadowym/


Opcjonalny punkt dostępu – usługa, stanowiąca interfejs dla portalu ECP, służącego jako europejski elektroniczny punkt dostępu oraz dla opcjonalnych punktów dostępu, utworzonych przez państwa członkowskie.

Źródło definicji: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek


Rejestry – tu: rejestry centralne, rejestry handlowe i rejestry spółek.

Źródło definicji: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/884 z dnia 8 czerwca 2015 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i procedury niezbędne dla systemu integracji rejestrów ustanowionego dyrektywą 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady


KPI (Key Performance Indicators) - kluczowy wskaźnik efektywności, finansowy i niefinansowy wskaźnik pomiaru stopnia realizacji celów. Może być wyrażony w liczbach, procentach itd.

Źródło definicji: Pojęcie powszechnie używane w procesach zarządzania poprzez cele.


XML (Extensible Markup Language) – uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi (różnymi) systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C.

Źródło definicji: https://pl.wikipedia.org/wiki/XML


XSD - XML Schema, opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML.

Źródło definicji: https://pl.wikipedia.org/wiki/XML_Schema


WSDL (Web Services Description Language) – opracowany przez Microsoft i IBM, oparty na XML język do definiowania usług internetowych.

Źródło definicji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna