Załącznik do ZarządzeniaPobieranie 43,85 Kb.
Data25.01.2018
Rozmiar43,85 Kb.

Załącznik do Zarządzenia

Nr……………..Dyrektora Muzeum

Zabawek i Zabawy w Kielcach

z dnia……………..
Regulamin organizacyjny Muzeum Zabawek

i Zabawy w Kielcach

§ 1.

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach działa na podstawie: 1. Ustawy z dania 21 listopada 1996 r. muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),

 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami),

 3. Statutu nadanego przez Radę Miejską w Kielcach uchwałą Nr LIX/1106/2006 z dnia 9 marca 2006 roku.


§ 2.
Na czele Muzeum stoi Dyrektor, który kieruje całokształtem działalności instytucji i jest odpowiedzialny za jej funkcjonowanie. Dyrektor czuwa nad mieniem Muzeum i wykonuje obowiązki zgodnie z § 14 Statutu Muzeum.

Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz w szczególności: 1. organizowanie działań mających na celu zabezpieczenie właściwego funkcjonowania instytucji oraz racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami rzeczowymi
  i finansowymi,

 2. organizowanie pracy, ustalanie podziału zadań, obowiązków, kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników,

 3. wydawanie w obowiązujących terminach regulaminów i zarządzeń,

 4. nadzór nad majątkiem Muzeum,

 5. dokonywanie czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym także czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.


§ 3.
Organizacja Muzeum wynika z profilu zbiorów, aktualnych potrzeb i stanu zatrudnienia. Zmian organizacyjnych dokonuje Dyrektor wewnętrznymi zarządzeniami po zasięgnięciu opinii Organizatora.
§ 4.
Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio lub pośrednio Dyrektorowi Muzeum:


 1. bezpośrednio podlegają: zastępca Dyrektora, Główny księgowy, Kierownik Działu Inwentaryzacji Zbiorów i Organizacji Wystaw - Kustosz,

 2. zastępcy Dyrektora podlegają: Kierownik administracyjny, Kierownik Działu Oświaty, Marketingu i Pracy Badawczo-Naukowej,

 3. Kierownikowi Działu Inwentaryzacji Zbiorów i Organizacji Wystaw - Kustoszowi podlegają: asystenci muzealni, magazynier, dokumentalista, konserwator-renowator, przewodnicy muzealni,

 4. Głównej księgowej podlegają: kasjer,

 5. Kierownikowi administracyjnemu podlega: kancelaria i kadry, pracownik ds. zaopatrzeniowych i transportowych,

 6. Kierownikowi Działu Oświaty, Marketingu i Pracy Badawczo-Naukowej podlegają: instruktor modelarstwa-plastyk, asystent muzealny ds. oświatowych, specjalista ds. reklamy oraz asystent muzealny ds. naukowo-badawczych i wydawniczych i specjalista ds. wydawniczych i edukacyjnych.§ 5.
W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dział Inwentaryzacji Zbiorów i Organizacji Wystaw

a) Sekcja gromadzenia, inwentaryzowania i udostępniania zbiorów,

b) Sekcja organizacji wystaw i opieki nad ekspozycją muzealną,

c) Pracownia konserwacji i renowacji zabawek,

2. Dział Oświaty, Marketingu i Pracy Badawczo-Naukowej

a) Pracownia oświatowa i fotograficzna,

b) Sekcja modelarska,

c) Sekcja promocji i wydawnictw,

d) Archiwum zakładowe,

e) Sekcja naukowo-badawcza.

3. Dział Finansowy

a) Sekcja księgowa,

b) Kasa,

4. Dział Administracyjny

a) Sekcja administracyjno-remontowa,

b) Kancelaria i kadry,§ 6.
Schemat struktury organizacyjnej Muzeum


 1. Zastępca Dyrektora Muzeum:

Nadzoruje działalność w zakresie prac administracyjno - remontowych, prac naukowo-badawczych instytucji, oświatowo-promocyjnych. Odpowiada za dyscyplinę pracy oraz realizację i rozliczenie pracy w podległych jemu komórkach.

Zastępuje Dyrektora w sprawach administracyjnych, inwestycyjnych, gospodarczych, technicznych i organizacyjnych podczas jego nieobecności.


2. Dział Inwentaryzacji Zbiorów i Organizacji Wystaw

Za sprawne funkcjonowanie Działu odpowiada bezpośrednio Kierownik Działu Inwentaryzacji Zbiorów i Organizacji Wystaw - Kustosz Muzeum, za co ponosi bezpośrednią odpowiedzialność. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Zadania Działu:


 1. Prowadzenie kartotek katalogu naukowego, kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych,

 2. Dokumentowanie wypożyczeń i zwrotów eksponatów,

 3. Opracowywanie scenariuszy ekspozycji stałych i czasowych w Muzeum i innych placówkach muzealnych na zlecenie,

 4. Organizowanie ekspozycji stałych i wystaw czasowych oraz pełnienie nadzoru merytorycznego nad ekspozycjami w Muzeum,

 5. Udział w pracach naukowo-badawczych i opracowywanie materiałów związanych z tymi pracami,

 6. Prowadzenie dokumentacji muzealnej zabawek historyczno-artystycznych, współczesnych, etnograficznych i specjalnych, dotyczących sztuki i literatury dziecięcej, teatru dziecięcego oraz twórczości multimedialnej,

 7. Pomoc w opracowywaniu katalogów wystaw, folderów, informatorów, dotyczących szczególnie ekspozycji muzealnych,

 8. Prowadzenie bieżących spraw mających na celu właściwe gromadzenie, przechowywanie i magazynowanie eksponatów muzealnych,

 9. Kwalifikowanie i przekazywanie eksponatów do konserwacji i renowacji,

 10. Udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,

 11. Współpraca z Radą Muzealną oraz innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum,

 12. Organizowanie okresowych instruktaży dla pracowników pełniących dyżury na salach wystawowych Muzeum,

 13. Organizowanie i dokumentowanie zakupów eksponatów,

 14. Opracowywanie oferty udostępniania gotowych wystaw ze zbiorów Muzeum,

 15. Wykonywanie koniecznych sprawozdań dotyczących rzeczowego zakresu zadań Działu.

3. Dział Oświaty, Marketingu i Pracy Badawczo-Naukowej

Za pracę Działu bezpośrednio Kierownik Działu Oświaty, Marketingu i Pracy Badawczo- Naukowej. Podlega zastępcy Dyrektora Muzeum.

Zadania Działu: 1. Opracowywanie planów pracy oświatowej Muzeum,

 2. Organizowanie cyklicznych i jednorazowych imprez takich jak: lekcje muzealne, prelekcje, festiwale, konkursy, pokazy, olimpiady, spotkania i inne,

 3. Prowadzenie pracowni modelarskiej dla dzieci i młodzieży oraz ekspozycji prac modelarskich, kierowanie na konkursy i opieka nad dziećmi i młodzieżą,

 4. Współpraca z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, służby zdrowia, władzami samorządowymi w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, poradnictwa dla nauczycieli i rodziców w przedmiocie odpowiedniego doboru zabawek i zabaw,

 5. Prowadzenie pracowni fotograficznej, dokumentującej przede wszystkim własne zbiory muzealiów i działalność interaktywną Muzeum,

 6. Wykonywanie prac fotograficznych dla poszczególnych komórek Muzeum, do celów wydawniczych i dokumentacyjnych,

 7. Współpraca z innymi działami, w szczególności z Działem Informacji Naukowej i Archiwum w sprawach wydawniczych,

 8. Tworzenie przy Muzeum pracowni, klubów i kół zainteresowań skupiających dzieci i młodzież (we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi),

 9. Udział w opracowywaniu projektów scenariuszy ekspozycji, wystaw, pokazów,

 10. Prowadzenie działań mających na celu promocję Muzeum w regionie, kraju i zagranicą,

 11. Wyszukiwanie i realizacja projektów w ramach programów ministerialnych funduszy unijnych,

 12. Pozyskiwanie sponsorów na konkretne działania Muzeum - wydawnictwa, wystawy, imprezy i inne,

 13. Współpraca z mediami, biurami podróży, Regionalną Organizacją Turystyczną, placówkami kultury i oświaty, Kuratorium,

 14. Przygotowywanie materiałów promocyjnych i oświatowych dla placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych,

 15. Nawiązywanie współpracy w zakresie dystrybucji wydawnictw muzealnych,

 16. Przygotowywanie artykułów tematycznych do prasy fachowej i codziennej,

 17. Opracowywanie projektów, planów i sprawozdań Muzeum,

 18. Prowadzenie badań i kwerend,

 19. Przygotowywanie materiałów promocyjnych,

 20. Organizowanie wystaw czasowych w siedzibie Muzeum i poza nią,

 21. Redagowanie i opracowywanie informatorów, folderów itp. dotyczących organizowanych przez Muzeum imprez oświatowych,

 22. Współpraca z działami merytorycznymi Muzeum oraz Radą Muzealną w zakresie realizowanych zadań,

 23. Prowadzenie specjalistycznej Biblioteki Muzealnej i Archiwum zakładowego,

 1. Gromadzenie książek, wydawnictw i czasopism z dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Muzeum oraz z zakresu muzealnictwa i nauk pomocniczych,

 2. Opracowywanie i katalogowanie księgozbioru, prowadzenie dokumentacji dotyczącej propagandy Muzeum,

 3. Gromadzenie materiałów źródłowych dotyczących pracy Muzeum i innych placówek muzealnych i nie muzealnych, których działalność koresponduje z działalnością instytucji,

 4. Przechowywanie materiałów pomocniczych wszystkich działów Muzeum takich jak: przeźrocza, fotografie, negatywy, reprodukcje, filmy, zdjęcia, fotogramy i inne,

 5. Popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o zabawkach i zabawie w szeroko rozumianym kontekście kulturowym,

 6. Współpraca przy powstawaniu wydawnictw i rozpowszechnianie wydawnictw muzealnych,

 7. Prowadzenie wypożyczalni i czytelni, specjalistyczna pomoc w opracowywaniu zagadnień z zakresu ludyzmu, terapii przez zabawę, edukacji przez zabawę i zabawkę i innych,

 8. Organizowanie zakupu literatury fachowej do Biblioteki Muzealnej oraz prenumerata fachowych czasopism,

 9. Pomoc w samokształceniu pracownikom Muzeum i współpraca z innymi placówkami muzealnymi,

 10. Udział w badaniach naukowych i przedsięwzięciach badawczych Muzeum,

 11. Prowadzenie spraw wydawniczych we współpracy z innymi działami,

 12. Prowadzenie kroniki Muzeum,

 13. Archiwizowanie dokumentacji Muzeum według odrębnych przepisów,

 14. Utrzymanie porządku i staranności w ewidencji dokumentów,

 1. Wykonywanie sprawozdań i przygotowywanie informacji dotyczących przedmiotowego zakresu zadań Działu.  1. Dział Finansowy

Pracę Działu nadzoruje Główny księgowy, podległy bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

Główny księgowy Muzeum odpowiada za: 1. Prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, za co ponosi bezpośrednią odpowiedzialność,

 2. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, za co ponosi bezpośrednią odpowiedzialność,

 3. Analizę wykorzystania środków przydzielonych, będących w dyspozycji jednostki i ich rozliczenie,

 4. Kierowanie pracą Kasy,

 5. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i gospodarki materiałowej,

 6. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi,

 7. Opracowanie planów finansowych,

 8. Kierowanie pracami Dyrekcji Muzeum w zakresie gospodarki finansowej.

Szczegółowe zadania Działu: 1. Prowadzenie wszystkich spraw finansowych Muzeum,

 2. Zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów i prawidłowego przebiegu operacji prowadzonych przez Muzeum (w tym operacji związanych z działalnością gospodarczą) oraz zabezpieczenie ochrony mienia instytucji,

 3. Opracowywanie preliminarzy budżetowych, planów rzeczowo – finansowych oraz prowadzenie sprawozdawczości i wykonywanie analiz ponoszonych kosztów działalności,

 4. Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej i rachunkowości oraz właściwej gospodarki kasowej, ewidencji składników majątkowych Muzeum,

 5. Gromadzenie przepisów dotyczących rachunkowości, księgowości i finansów, spraw podatkowych i składek ZUS,

 6. Prowadzenie kontroli wewnętrznej przeprowadzanych operacji głównie pod względem ich legalności i rzetelności dokumentów, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,

 7. Inicjowanie okresowych spisów inwentaryzacyjnych,

 8. Prowadzenie spraw podatkowych, spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem majątku Muzeum,

 9. Wykonywanie list płac i kart wynagrodzeń oraz innych dokumentów z tym związanych ,

 10. Regulowanie zobowiązań i egzekwowanie należności,

 11. Kompletowanie i właściwe przechowywanie dokumentacji księgowo – finansowej.
  1. Dział Administracyjny

Pracę Działu nadzoruje Kierownik administracyjny, podległy zastępcy Dyrektora.

Jego zadaniem jest prowadzenie całości spraw administracyjno - gospodarczych, remontowych, inwestycyjnych, pracowniczych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim: 1. Gromadzenie i przechowywanie przepisów wewnętrznych i zewnętrznych regulujących pracę Muzeum,

 2. Opracowywanie zarządzeń i regulaminów Muzeum,

 3. Porządkowanie i ewidencjonowanie akt założycielskich Muzeum, spraw rejestracyjnych i innych dotyczących administracji i finansów,

 4. Prowadzenie spraw osobowych, kształtowanie polityki zatrudnieniowej i płacowej w ramach obowiązujących przepisów,

 5. Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 6. Prowadzenie akt związanych z całokształtem działalności instytucji, spraw osobowych i organizacyjnych

 7. Zapewnienie przestrzegania zasad bhp i p.poż.,

 8. Kontrola czasu pracy, planów urlopowych i ich wykorzystania przez pracowników Muzeum,

 9. Organizowanie zastępstw pracowników urlopowanych lub z innych przyczyn nieobecnych w pracy przez dłuższy czas,

 10. Opracowywanie preliminarzy budżetowych, sprawozdań i analiz z ich realizacji, dotyczących działalności Muzeum,

 11. Prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów w lokalu Muzeum, związanych z wyposażeniem i gospodarką składnikami majątkowymi poza zbiorami muzealnymi i bibliotecznymi,

 12. Współpraca z kancelarią prawną, także przygotowywanie przetargów publicznych,

 13. Dokonywanie zakupów materiałów i składników wyposażenia (poza muzealiami), w tym odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości w uzgodnieniu z zastępcą Dyrektora Muzeum,

 14. Sprawowanie nadzoru w zakresie utrzymania czystości na terenie całego Muzeum i sprawności ochrony instytucji,

 15. Organizowanie remontów bazy lokalowej, konserwacji urządzeń, przeglądów, dbałość o zachowanie substancji zabytkowej budynku Muzeum w jak najlepszym stanie,

 16. Organizowanie okresowych przeglądów Muzeum pod kątem zabezpieczenia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

 17. Współudział w organizacji zebrań, konferencji naukowych oraz innych imprez na polecenie zastępcy Dyrektora Muzeum,

 18. Uczestnictwo w pracach związanych z urządzaniem wystaw, pokazów, giełd, konkursów i innych imprez w uzgodnieniu z zastępcą Dyrektora Muzeum.§ 7.

Spory na tle kompetencji do podejmowania decyzji i zatwierdzania spraw rozstrzyga Dyrektor.


§ 8.

1. Formy zarządzania i kontroli 1. Zarządzenia Dyrektora

 2. Decyzje i pisma okólne Dyrektora

 1. Polecenia Dyrektora

 2. Zalecenia pokontrolne

 3. Polecenia i dyspozycje służbowe przełożonych

2. Zarządzenia, decyzje i pisma okólne, polecenia oraz zalecenia pokontrolne o charakterze ogólnym wydaje Dyrektor Muzeum, zastępca Dyrektora oraz Główny księgowy w granicach upoważnień udzielonych im przez Dyrektora lub wynikających z niniejszego regulaminu.


3. W Muzeum organizuje się narady pracownicze. Powinny być planowane (tematyka, terminy, uczestnicy). Przyjęte na naradach ustalenia powinny być realizowane i kontrolowane, a wyniki kontroli przedstawiane na następnej naradzie.
4. Za zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli jest odpowiedzialny Dyrektor Muzeum i Główny księgowy.
§ 9.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników Muzeum:

Pracownicy Muzeum realizują powierzone im zadania i ponoszą odpowiedzialność za:


 1. dokładną znajomość przepisów obowiązujących na powierzonych stanowiskach pracy oraz załatwianie spraw zgodnie z tymi przepisami i wiedzą obowiązującą na danym stanowisku pracy,

 2. ścisłe przestrzeganie w swoich działaniach przepisów obowiązującego prawa,

 3. dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych prac i czynności zleconych przez zwierzchników,

 4. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej zakresu wykonywanych czynności,

 5. powierzone im mienie Muzeum,

 6. prawidłowe i rzetelne załatwianie interesantów i życzliwy do nich stosunek,

 7. znajomość obowiązujących w Muzeum regulaminów, zarządzeń i innych aktów regulujących funkcjonowanie Muzeum i ich przestrzeganie,

 8. oszczędne gospodarowanie środkami, materiałami oraz dbałość o powierzony sprzęt i wyposażenie, zabezpieczenie go przed zniszczeniem lub kradzieżą,

 9. pełne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.


§ 10.

Muzeum posiada własną Komisję Inwentaryzacyjną.


§ 11.

Muzeum posiada własną Komisję Zakupów Muzealiów, będącą organem doradczym Dyrektora.


§ 12.

Przy Muzeum działa Rada Muzealna powołana przez organizatora – Prezydenta Kielc.


§ 13.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu reorganizacji.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna