Załącznik do Zarządzenia NrPobieranie 159,54 Kb.
Strona1/5
Data01.03.2019
Rozmiar159,54 Kb.
  1   2   3   4   5

Załącznik do Zarządzenia Nr 148 /10

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 15 kwietnia 2010 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO URZĘDU PRACYw Szczecinie

SZCZECIN


SPIS TREŚCI

strona


 1. Rozdział 1

Postanowienia ogólne 3

 1. Rozdział 2

Zasady kierowania


Powiatowym Urzędem Pracy 4


 1. Rozdział 3

Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy 8

 1. Rozdział 4

Zadania kierowników działów i


kierowników referatów 10


 1. Rozdział 5

Zakres działania działów 11

 1. Rozdział 6

Zasady podpisywania pism i dokumentów 19

 1. Rozdział 7

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i


załatwiania skarg, wniosków i petycji 20


 1. Rozdział 8

Ocena kwalifikacyjna pracowników 20

 1. Rozdział 9

Działalność kontrolna w PUP 21

 1. Rozdział 10

Kontrola przeprowadzana w Urzędzie przez organy


kontroli zewnętrznej 23


 1. Rozdział 11

Postanowienia końcowe 23Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: 1. strukturę organizacyjną Urzędu,

 2. zakres działania działów i referatów.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) PUP – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie,

2) Urząd – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie,

3) Dyrektorze PUP – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w

Szczecinie,

4) Zastępcy – należy to rozumieć Zastępcę Dyrektora PUP,

5) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin,

6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin,

7) PRZ – należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia,

8) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć działy lub referaty PUP,

9) kierownikach – należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych (działów

i referatów),

10) Klubie Pracy – należy przez to rozumieć Klub Pracy PUP w Szczecinie,

11) osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy – należy

przez to rozumieć osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą

pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

12) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, związki, izby

oraz organizacje pracodawców i pracobiorców o charakterze ogólnokrajowym w

szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie

odrębnych przepisów,

13) rehabilitacji zawodowej – należy przez to rozumieć ułatwienie osobie niepełnosprawnej

uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez

umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i

pośrednictwa pracy,

14) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu

Pracy w Szczecinie,

15) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

16) PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

17) CAZ – należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

18) EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny,
§ 3. PUP jest jednostką organizacyjną powiatu wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, wykonującą zadania z zakresu samorządu powiatowego wynikające z ustawy lub rozporządzeń wykonawczych.
§ 4. PUP działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora PUP, Radę oraz Prezydenta, a w szczególności: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z póżn. zm.),

 2. ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

 7. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U z 2009r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

 8. ustawy z dnia 01 października 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 9. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

 10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),

 11. innych przepisów wykonawczych.

§ 5. Siedzibą PUP jest Miasto Szczecin, będące Miastem na prawach powiatu, a obszarem działania jest Miasto Szczecin.


§ 6. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna