Załącznik do zarządzenia nr …Pobieranie 356,08 Kb.
Strona1/5
Data23.04.2018
Rozmiar356,08 Kb.
  1   2   3   4   5

Załącznik do zarządzenia nr 24/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża

z dnia 28.04.2015r.REGULAMIN ORGANIZACYJNY

NADLEŚNICTWA ŁOMŻA

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Łomża zwany dalej „Regulaminem” określa: 1. strukturę organizacyjną nadleśnictwa,

 2. zakresy zadań komórek organizacyjnych,

 3. zasady funkcjonowania nadleśnictwa.


§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Lasach Państwowych i LP – należy przez to rozumieć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w rozumieniu ustawy o lasach.

 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 3. Regionalnej Dyrekcji lub RDLP – należy przez to rozumieć Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

 4. Nadleśnictwie - należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Łomża.

 5. Nadleśniczym – należy przez to rozumieć Nadleśniczego nadleśnictwa Łomża.

 6. Zastępcy – należy przez to rozumieć Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża

 7. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.).

 8. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Łomża.

 9. Komórce organizacyjnej Nadleśnictwa – należy przez to rozumieć zespół stały lub doraźny albo wydzielone samodzielne stanowiska pracy Nadleśnictwa.

 10. Zakładowej działalności bytowej w Nadleśnictwie – należy przez to rozumieć świadczenia na rzecz pracowników ustalone w ustawie , w układzie zbiorowym pracy lub regulaminach wynagradzania.

 11. Oświadczeniu woli w Nadleśnictwie - każde, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, zachowanie wyrażone przez nadleśniczego lub jego zastępcę.

 12. Kompetencji pracownika Nadleśnictwa – należy przez to rozumieć prawa pracownika Nadleśnictwa do składania oświadczenia woli w procesie zarządzania mieniem Nadleśnictwa w przypisanym mu z mocy Regulaminu obszarze zadań, pod warunkiem posiadania umocowania lub posiadania pełnomocnictw z zastrzeżeniem zachowania procedur i reguł (w tym ograniczeń) wynikających z przepisów prawa lub ww. pełnomocnictw.

 13. SILP – należy rozumieć System Informatyczny Lasów Państwowych.

 14. SIP – należy przez to rozumieć System Informacji Przestrzennej w LP.

 15. BIP LP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej.

 16. LAN – należy przez to rozumieć wewnętrzną sieć komputerową biura Nadleśnictwa, realizującą połączenia między komputerami biura.

 17. WAN- należy przez to rozumieć rozległą sieć informatyczną LP, realizującą połączenia z Internetem, portalami Lasów Państwowych i komputerami jednostek organizacyjnych.

 18. Ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ochronę wszelkich przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych.

 19. OHZ - należy przez to rozumieć Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

 20. Komendancie- należy przez to rozumieć starszego strażnika leśnego który pełni funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej.

 21. PROW – należy przez to rozumieć Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 22. LMN – należy przez to rozumieć Leśna Mapa Numeryczna.

 23. BNL – należy prze to rozumieć Biuro Nasiennictwa Leśnego.

 24. LMP – należy przez to rozumieć Leśny Materiał Podstawowy.

 25. LMR – należy przez to rozumieć Leśny Materiał Rozmnożeniowy.

 26. SIWZ – należy prze to rozumieć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 27. FSC – należy przez to rozumieć system certyfikacji według organizacji FSC.

 28. PEFC – należy przez to rozumieć system certyfikacji według organizacji PEFC.

 29. PSP – należy przez to rozumieć Państwowa Straż Pożarna.

 30. OSP – należy przez to rozumieć Ochotnicza Straż Pożarna.

 31. RDOŚ – należy przez to rozumieć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

 32. ZOL – należy przez to rozumieć Zakład Ochrony Lasu.

 33. IBL – należy przez to rozumieć Instytut Badawczy Leśnictwa.

 34. PIP – należy przez to rozumieć Państwową Inspekcje Pracy.

 35. PIS – należy przez to rozumieć Państwową Inspekcję Sanitarną.

 36. PUZP – należy przez to rozumieć Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

 37. BHP – należy przez to rozumieć Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 38. WPA- należy przez to rozumieć Wewnętrzną Procedurę Atymobbigową.


§ 3

 1. Nadleśnictwo Łomża jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej, reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 2. Nadleśnictwo działa na podstawie Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.), aktów wykonawczych tej ustawy, statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP (Dz. U. Nr 134, poz.692), przepisów ogólnie obowiązujących a także na podstawie niniejszego regulaminu.

 3. Podstawowym celem Nadleśnictwa jest stwarzanie możliwości realizowania przez Nadleśniczego zadań wynikających z przepisów, o których mowa w punkcie 2 a także innych aktów prawnych oraz obowiązujących instrukcji, wytycznych, zarządzeń.


§ 4

 1. Nadleśnictwem kieruje samodzielnie nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje na zewnątrz.

 2. Zakres zadań i kompetencji Nadleśniczego określony jest w art. 35 Ustawy o lasach oraz w §§ 22-24 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 1. Nadleśniczy w szczególności:

 1. wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze nadleśnictwa;

 2. ustala, wdraża i aktualizuje regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej i regulamin pracy;

 3. zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa;

 4. upoważnia osoby do podejmowania w jego imieniu decyzji, w określonych przez niego sprawach;

 5. realizuje i odpowiada za realizację zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych w tym zakresie;

 6. odpowiada za przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych w zarządzanej jednostce;

 7. odpowiada za realizację zadań wynikających z administrowania SILP web;

 8. odpowiada za realizację zadań w zakresie ochrony danych osobowych;

 9. prowadzi nadzór nad Portalem Leśno-Drzewnym z godnie z obowiązującym zarządzeniem;

 10. organizuje ochronę mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego oraz koordynowanie, a także egzekwowanie właściwego podziału obowiązków w tym zakresie , pomiędzy leśniczych i straż leśną, w celu osiągnięcia skutecznej ochrony lasu przed szkodnictwem;

 11. bieżącym analizowaniu funkcjonowania nadleśnictwa, w tym:

 1. bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. sytuacji finansowej,

 3. zagrożeń ze strony czynników abiotycznych, biotycznych i szkodnictwa leśnego,

 4. sporządzania planu finansowo-gospodarczego dla nadleśnictwa,

 5. dokonywaniu rozliczeń z Funduszem Leśnym oraz środków budżetowych(w tym dotacji otrzymywanych na zadania zlecone w Lasach Państwowych w trybie art. 54 ustawy o lasach) na realizację zadań budżetowych,

 1. odpowiada za przestrzeganie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie mobbingowi;

 1. W razie nieobecności nadleśniczego pracą nadleśnictwa kieruje zastępca nadleśniczego , a w razie jego nieobecności wyznaczony przez nadleśniczego inny pracownik nadleśnictwa.

§ 5

 1. Celem działania Nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie planu urządzania lasu z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. powszechnej ochrony lasów,

  2. trwałości utrzymania lasów

  3. powiększania zasobów leśnych

  4. dobrej gospodarki leśnej i trwałego zrównoważonego rozwoju

  5. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki zdrowia i życia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,

  6. ochrony lasów, w tym szczególnie lasów stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

- zachowanie leśnych zasobów genetycznych;

- walory krajobrazowe;

- potrzeby nauki,


  1. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie, albo o specjalnym znaczeniu społecznym,

  2. produkcji drewna na zasadzie najwyższej opłacalności.

 1. Nadleśnictwo realizuje również zadania wynikające z:

 1. ustawy, dotyczące pomocy dla właścicieli lasów oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (w przypadku przyjęcia tego nadzoru od terenowych organów rządowej administracji ogólnej),

 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.627 z póź. zm.).

 1. Nadleśnictwo realizuje zadania obronne na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych przepisów i instrukcji związanych z przygotowaniem nadleśnictwa do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


§ 6

W sferze działalności administracyjnej, wyszczególnia się następujące kierunki działalności Nadleśnictwa: 1. działalność marketingowa,

 2. organizowanie i zabezpieczenie sprawności funkcjonowania komórek organizacyjnych,

 3. gromadzenie i udostępnianie informacji,

 4. prowadzenie szkoleń,

 5. działalność informacyjna


Rozdział II

Struktura organizacyjna
§ 7

 1. Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:

 1. Biuro nadleśnictwa;

 2. Leśnictwa.

 1. W skład biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Działy:

 1. Dział Gospodarki Leśnej (ZG ), kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego (Z);

 2. Dział Finansowo-Księgowy (KF), kierowany przez Głównego Księgowego Nadleśnictwa (K);

 3. Dział Administracyjno-Gospodarczy (SA), kierowany przez Sekretarza (S);

 4. Posterunek Straży Leśnej (NS) - kierowany przez Komendanta Posterunku Straży Leśnej;

 1. Samodzielne stanowiska pracy:

 1. Inżynier nadzoru (NN) – 2 inżynierów nadzoru;

- NN1- inżynier nadzoru – obręb Mały Płock, obręb Łomża Leśnictwa poza

leśnictwem Bacze Suche;

- NN2 - inżynier nadzoru – obręb Zambrów , obręb Czerwony Bór oraz z obrębu

Łomża leśnictwo Bacze Suche; 1. Stanowisko ds. pracowniczych (NK)

 1. W Nadleśnictwie zatrudniani mogą być stażyści, absolwenci szkół i uczelni wyższych, celem umożliwienia im odbycia stażu. Nadleśniczy wyznacza opiekuna stażysty, który jest odpowiedzialny za przebieg i realizację programu stażu.

 2. Schemat struktury organizacyjnej Nadleśnictwa Łomża, przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

 3. Wykaz leśnictw przedstawia załącznik nr 2 do regulaminu.


§ 8

1. Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:  1. zastępca nadleśniczego,

  2. inżynierowie nadzoru w nadleśnictwie ,

  3. główny księgowy nadleśnictwa,

  4. sekretarz,

  5. komendant Posterunku Straży Leśnej,

  6. stanowisko ds. pracowniczych,

 1. Pozostali pracownicy, zatrudnieni w biurze nadleśnictwa, w ramach działów podlegają bezpośrednio osobom kierującym tymi działami.

 2. Leśniczowie podlegają bezpośrednio zastępcy nadleśniczego, zaś podleśniczowie przydzieleni do pracy w danym leśnictwie - leśniczemu.Rozdział III.
Zakres zadań zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, sekretarza, inżyniera nadzoru, leśniczego, stanowisko ds. pracowniczych, Posterunku Straży Leśnej oraz komórek organizacyjnych biura nadleśnictwa.
§ 9

Zastępca Nadleśniczego(Z) kieruje Działem Gospodarki Leśnej (ZG) i pracą leśniczych(ZL).

 1. Odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, a w szczególności:

 1. nadzoruje i prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym a także dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania;

 2. nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie powierzonym przez kierownika urzędu administracji publicznej;

 3. organizuje pełną realizację zadań wynikających z użytkowania i urządzania lasu;

 4. organizuje i nadzoruje całość spraw z selekcji , nasiennictwa, hodowli lasu, ochrony lasu i powiększeniem zasobów leśnych;

 5. prowadzi racjonalną gospodarkę łowiecką w obwodach wyłączonych oraz nadzoruje ją w obwodach wydzierżawionych.

 1. Koordynuje przestrzeganie zarządzenia w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym przez podległych pracowników.

 2. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem i realizacją zadań związanych ze stosowaniem zasad certyfikacji gospodarki leśnej a także szeroko pojętą edukacją.

 3. Realizując swoje obowiązki, współpracuje z nadleśniczym, współdziała na zasadzie więzi informacyjnej z głównym księgowym i inżynierem nadzoru w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac w zakresie wykorzystywania wyników kontroli do korygowania błędów oraz podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, a także wnioskuje zakres i miejsce dodatkowych kontroli.

 4. Odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Nadleśnictwie.

 5. Prowadzi korespondencję w zakresie swoich kompetencji po zaakceptowaniu lub uzgodnieniu treści pisma z nadleśniczym.

 6. Prowadzi kontrolę informacji publicznych, zamieszczonych na wyodrębnionej stronie BIP oraz na stronie Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP)

 7. Nadzoruje sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem informatyki, a w szczególności SILP na poziomie nadleśnictwa oraz LMN.

 8. Odpowiada za powierzone mienie oraz niezwłocznie zgłasza nadleśniczemu przypadki jego uszkodzenia lub zaginięcia.


Do zadań Działu Gospodarki Leśnej ( ZG ) należy:

   1. Realizacja zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu, edukacji, sprzedaży drewna i użytków ubocznych, certyfikacji gospodarki leśnej.

   2. Prowadzenie spraw związanych ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie powierzonym przez kierownika urzędu administracji publicznej.

   3. Prowadzenie zadań w zakresie redagowania i administrowania wyodrębnionej strony BIP w nadleśnictwie oraz wprowadzanie i upublicznianie informacji przeznaczonych na wyodrębnioną stronę BIP.

   4. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa SILP oraz SIP, z obsługą systemu informatycznego nadleśnictwa i urządzeń peryferyjnych oraz internetowych portali;

   5. Prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem powierzchni zachowawczych, wchodzących w skład Leśnego Archiwum Klonów Drzew i innej roślinności leśnej dla Polski północno - wschodniej.

   6. Organizowanie i prowadzenie przetargów zgodnie z procedurą ustaloną z obowiązującymi przepisami w PGL LP oraz przetargów według ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących prowadzonej gospodarki leśnej.

   7. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych (dotacji) na realizację działań z zakresu prowadzonych spraw. Kontrola oraz rozliczanie rzeczowo-finansowe realizacji tych zagadnień.

   8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i branżowych.

   9. Pracownicy Działu Gospodarki Leśnej odpowiadają za powierzone mienie oraz niezwłocznie zgłaszają nadleśniczemu przypadki jego uszkodzenia lub zaginięcia.

   10. Szczegółowy opis zadań:

10.1 w zakresie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa:

 1. koordynowanie realizacji zadań nadleśnictwa wynikających z art.35 ust.2 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, w zakresie pomocy właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

 2. prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem nad lasami prywatnymi zleconym przez Starostów w drodze zawartych porozumień;

 3. współpraca ze Starostami w zakresie planowania zadań, załatwiania spraw właścicieli lasów w zakresie określonym ustawą o lasach;
 1. sporządzanie planów dla poszczególnych leśnictw oraz zbiorczego dla Nadleśnictwa;

 2. prowadzenie sprawozdawczości z wykonanych zadań dla Starostów i RDLP oraz sporządzanie meldunków z wykonania zadań na narady leśniczych;

 3. przekazywanie leśniczym wszelkich zmian przepisów, zaleceń pokontrolnych i wytycznych;

 4. opiniowanie wniosków właścicieli lasu o:

 • zmianę uprawy leśnej na inną;

 • dofinansowanie z budżetu Państwa wykonawstwa prac w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;

 1. nadzorowanie rozliczeń z budżetem państwa w w/w zakresie;

 2. sporządzanie planów zalesień w ramach „PROW”.


10.2 w zakresie stanu posiadania

 1. prowadzenie rejestru ewidencji gruntów, rejestrowanie zmian na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych: wyroków sądu, aktów notarialnych, wykonania planów cięć, wykonania planu zalesień i odnowień;

 2. wyprowadzanie na dzień 31 grudnia każdego roku stanu zasobów gruntów, sporządzanie obowiązujących w tym zakresie sprawozdań;

 3. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą lasów i gruntów, organizowanie przetargów;

 4. przygotowywanie materiałów do projektów i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zasięgu działania Nadleśnictwa;

 5. nadzór nad korzystaniem z materiałów urządzeniowych w biurze nadleśnictwa (operaty, mapy);

 6. sporządzanie deklaracji podatku leśnego i rolnego od gruntów nadleśnictwa oraz korekta podatków wynikająca ze zmian gruntowych w trakcie roku podatkowego.

 7. planowanie kosztów na prace geodezyjne w nadleśnictwie oraz organizacja tych prac;

 8. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania aktualizacji stanu posiadania;

 9. zlecanie dokumentacji do sporządzania wniosków zmian klasyfikacji gruntów oraz ksiąg wieczystych;

 10. zlecanie dokumentacji niezbędnej do zmian klasyfikacji gruntów oraz sporządzania wniosków w tym zakresie;

 11. prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z księgami wieczystymi;

 12. prowadzenie spraw z zakresu wydzierżawiania i udostępniania gruntów innym podmiotom, w tym;

 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru deputatów i dzierżaw gruntów rolnych;

 • przygotowywanie wykazów dzierżawców do naliczania opłat dzierżawnych;

 • sporządzanie i aktualizowanie umów dzierżawnych, egzekwowanie wnoszenia zmian przez leśniczych.


10.3 w zakresie gospodarki łąkowo - rolnej

 1. sporządzanie wniosków o dopłaty bezpośrednie na grunty użytkowane rolniczo;

 2. analiza przebiegu wykonania zadań gospodarczych , sporządzanie sprawozdań;


10.4 w zakresie Administrowanie i redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej


  1. pełnienie funkcji redaktora i administratora BIP nadleśnictwa zgodnie z zarządzeniem;

  2. sporządzanie w formie elektronicznej dokumentów zawierających informacje publiczne oraz udzielanie informacji o środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  3. redagowanie strony www oraz BIP w zakresie swojego działania;

  4. wprowadzanie do BIP informacji dotyczących Nadleśnictwa Łomża w zakresie planu urządzania lasu dla nadleśnictwa, procedur załatwiania spraw w jednostkach LP, a także ustalanie opłat za przygotowanie informacji publicznej;

  5. umieszczanie w BIP komunikatów i ogłoszeń do publikowania, których jednostki LP są zobligowane prawem;

  6. nadawanie osobom sporządzającym dane do BIP indywidualnych wewnętrznych identyfikatorów oraz wewnętrznych haseł dostępu.


10.5 zakresie nasiennictwa i selekcji

 1. prowadzenie ewidencji Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych, źródeł nasion oraz ewidencjonowanie zaplanowanych zabiegów ochronnych;

 2. koordynowanie prac związanych z oceną owocowania drzew oraz opracowywanie planu zbioru nasion;

 3. prowadzenie ewidencji plantacji nasiennych i upraw pochodnych oraz koordynowanie zadań związanych z ich zakładaniem, pielęgnacją i ochroną;

 4. gromadzenie dokumentacji związanej ze zbiorem nasion z plantacji, współpraca z BNL i leśniczymi w zakresie nasiennictwa i selekcji;

 5. rejestrowanie i wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego oraz informowanie o zamiarze zbioru nasion, likwidacji, założeniu bądź innych zmianach w obiektach LMP.

 6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym.


10. 6 w zakresie szkółkarstwa

 1. opracowywanie dokumentacji planistyczno–analitycznej w tym planu – wniosku szkółkarskiego na poszczególne lata, ofert sprzedaży materiału szkółkarskiego;

 2. przygotowywanie cennika na sadzonki drzew i krzewów sprzedawanych przez nadleśnictwo;

 3. zbieranie zamówień na materiał szkółkarski do celów gospodarki leśnej, opracowywanie rozdzielnika na sadzonki, przekazywanie dokumentów leśniczym.


10.7 w zakresie hodowli lasu

 1. opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, wniosku hodowli, w oparciu o sporządzone przez leśniczych plany zabiegów hodowlanych, po sprawdzeniu ich zgodności z planem urządzania lasu;

 2. bieżące analizowanie wykonania zaplanowanych zadań, sporządzanie obowiązujących meldunków i sprawozdań;

 3. sprawdzanie graficzno-opisowych planów działań na powierzchniach odnowieniowych i zalesieniowych;

 4. koordynowanie oceny upraw i produkcji szkółkarskiej, opracowywanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.


10.8 w zakresie sprzedaży drewna i obrotu drewnem

 1. opracowywanie i wprowadzanie planu sprzedaży drewna;

 2. prowadzenie magazynu surowca drzewnego nadleśnictwa zgodnie z przepisami i instrukcją systemu informatycznego Lasów Państwowych;

 3. dokonywanie odbioru transferów dokumentów przychodowo - rozchodowych przekazywanie drogą elektroniczną do nadleśnictwa i odsyłanie danych;

 4. sporządzanie umów dla odbiorców drewna zawieranych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 5. przedstawianie do sprawdzenia i akceptacji przez Radcę Prawnego wszystkich zabezpieczeń do umów kupna-sprzedaży surowca drzewnego;

 6. sporządzanie harmonogramów dostaw dla poszczególnych odbiorców;

 7. przygotowywanie dokumentacji magazynowej oraz rozliczanie poszczególnych magazynków drewna po inwentaryzacji surowca na gruncie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 8. sporządzanie dokumentacji rozchodowej drewna na potrzeby własne nadleśnictwa;

 9. drukowanie arkuszy spisowych do inwentaryzacji drewna oraz wprowadzanie do SILP rozliczenia z inwentaryzacji;

 10. pełnienie obowiązków administratora serwisu aukcyjnego „e-drewno” oraz administratora aplikacji Portalu Leśno-Drzewnego;

 11. analizowanie i koordynowanie działań zmierzających do pełnej realizacji zawartych umów sprzedaży drewna;

 12. współpraca z leśniczymi w zakresie sprzedaży drewna w tym:

- zbieranie informacji od kontrahentów o osobach upoważnionych do odbioru drewna w ich imieniu oraz przekazywanie informacji dla leśniczych;

- informowanie leśniczych o wielkościach zakupu, zakupionych sortymentach, realizacji zapłaty, numerach telefonów poszczególnych kontrahentów;10.9 w zakresie informatyki- zadania administratora SILP

 1. aktualizacja oprogramowania aplikacji LAS:

 2. administrowanie zasobami, udostępnianie zasobów SILP pracownikom uprawnionym przez kierownika jednostki z wykorzystaniem dostępnych w poszczególnych aplikacjach funkcji administracyjnych, poprzez:

 1. zarządzanie użytkownikami poszczególnych aplikacji,

 2. przygotowanie, do akceptacji w SILP Web, autoryzacji uprawnień użytkowników do poszczególnych funkcji aplikacji oraz zasobów baz danych,

 3. autoryzację uprawnień użytkowników do poszczególnych funkcji aplikacji oraz zasobów baz danych w aplikacjach nie posiadających mechanizmu w SILP Web,

 1. zabezpieczenie pracowników w karty kryptograficzne i certyfikaty kwalifikowane, prowadzenie ewidencji certyfikatów,

 2. administrowanie innymi serwerami lokalnymi w tym serwerami aplikacji i danych np. serwer antywirusowy, serwer wymiany danych itp.

 3. administrowanie i eksploatacja delegacjami aplikacji posadowionymi na serwerach w jednostkach nadrzędnych w zakresie określonym przez WZI w RDLP,

 4. administrowanie siecią lokalną, komputerami oraz innym sprzętem komputerowym:

 1. nadzór nad stanem technicznym sprzętu i sieci lokalnej, wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń co najmniej raz w roku,

 2. konfiguracja komputerów do pracy w sieci,

 3. instalacja i bieżąca aktualizacja oprogramowania zainstalowanego na komputerach, w szczególności systemu operacyjnego i programów ochrony antywirusowej,

 4. nadzorowanie wykorzystania systemów komputerowych w jednostce z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz ochrony antywirusowej,

 5. konfigurowanie kont pocztowych na komputerach użytkowników,

 6. administrowanie urządzeniami i użytkownikami telefonii IP z wyłączeniem systemu bilingowego,

 1. zabezpieczania funkcjonowania SILP na poziomie leśnictwa:

 1. administrowanie rejestratorem leśniczego oraz innymi urządzeniami komputerowymi,

 2. bieżący nadzór nad stanem technicznym sprzętu komputerowego, wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń co najmniej raz w roku,

 3. instalacja i bieżąca konserwacja systemu operacyjnego, dotyczy komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows,

 4. instalacja i aktualizacja oprogramowania użytkowego, dotyczy komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows,

 5. instalacja i aktualizacja oprogramowania antywirusowego, dotyczy komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows,

 6. konfiguracja parametrów transmisji danych pomiędzy rejestratorem leśniczego i SILP,

 7. konfiguracja urządzeń komputerowych do pracy w sieci,

 8. udzielanie leśniczym instruktażu w zakresie obsługi technicznej urządzeń komputerowych,

 9. konfigurowanie kont pocztowych,

 1. koordynacja i organizacja procesów zakupu, urządzeń komputerowych, oprogramowania, konserwacji i napraw urządzeń komputerowych,

 2. prowadzenie dokumentacji pracy administratora w tym:

 1. prowadzenie protokołów instalacji,

 2. ewidencji dokumentacji legalności oprogramowania,

 3. ewidencji dokumentacji uprawnień dostępu do systemu i baz danych,

 4. ewidencji ingerencji w bazy danych oraz protokołów z tych czynności,

 1. nadzór nad ochroną praw autorskich w odniesieniu do użytkowanego oprogramowania, w tym przeprowadzanie audytu legalności oprogramowania nie rzadziej niż raz w rok.


10.10 w zakresie użytkowania lasu – pozyskania drewna

 1. przejmowanie transferów od leśniczych z programu Brakarz;

 2. porównywanie szacunków brakarskich, opracowywanie i zestawiania wg kategorii cięć, leśnictw, obrębów i nadleśnictwa;

 3. kontrola merytoryczna poprawności szacunków brakarskich pod względem stref trudności dla poszczególnych pozycji planu;

 4. planowanie kosztów związanych z pozyskaniem drewna, zrywką i podwozem drewna oraz pozostałymi kosztami pozyskania drewna i korektą tych kosztów po przetargach na prace leśne;

 5. bieżąca analiza wykonania planu cięć w poszczególnych leśnictwach ogółem w Nadleśnictwie;

 6. opracowywanie planu cięć i drukowanie wniosków cięć dla leśniczych;

 7. analizowanie wykonania planu urządzania lasu w poszczególnych latach;

 8. bieżąca analiza wykonania planu cięć w poszczególnych leśnictwach i nadleśnictwie;

 9. dostosowanie zapisów w SIWZ na prace leśne do działań ochronnych zawartych w uproszczonej ocenie oddziaływania prac gospodarczych na środowisko leśne;

 10. aktualizacja w bazie SILP realizacji powierzchniowego wykonania na poszczególnych pozycjach objętych planem cięć;

 11. gromadzenie i merytoryczne sprawdzenie szkiców planów działań na powierzchniach zrębowych i powierzchniach obejmujących cięcia trzebieżowe;

 12. sprawdzanie poprawności raportów w Module Sprawozdawczość Web SILP odnośnie pozyskania drewna oraz zgłaszanie wszelkich niezgodności do SZBiM;

 13. pełnienie obowiązków administratora serwisu aukcyjnego e-drewno oraz administratora aplikacji PL-D;

 14. terminowe sporządzenie i przesłanie sprawozdań:

 • GUS L-01,

 • LPIR1

 • LPIR8,

oraz innych bieżących sprawozdań.

 1. Planowanie kosztów i przychodów oraz planowanie ilości pozyskanych choinek.


10.11 w zakresie certyfikacji leśnej

 1. koordynowanie konsultacji społecznych i naukowych dotyczących obszarów lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych oraz sporządzanie analiz i zestawień;

 2. wykonywanie wykazów powierzchni referencyjnych;

 3. ustalanie i gromadzenie danych z zakresu potencjalnych zagrożeń dla przedsięwzięć gospodarczych planowanych w nadleśnictwie;

 4. nadzór nad przestrzeganiem zasad certyfikacji.


10.12 w zakresie programu „Testowania potomstwa”

 1. nadzór nad gromadzeniem nasion , wysiewem i hodowlą sadzonek;

 2. zbiór i sporządzanie dokumentacji związanej z programem;

 3. ustalanie harmonogramów realizacji prac dla poszczególnych etapów programu;

 4. wprowadzanie i monitorowanie realizacji planów gospodarczych w systemie SILP.


10.13 w zakresie programu „Leśnego Archiwum Klonów Drzew i innej roślinności leśnej dla Polski północno-wschodniej”

 1. Planowanie i koordynowanie zadań gospodarczych związanych z:

   1. produkcją podkładek i szczepów na kwaterach rozmnożeniowych;

   2. wprowadzeniem roślinności leśnej na powierzchnie docelowe;

   3. ochroną przed uszkodzeniami mającymi na celu stworzenie należytych warunków rozwoju klonów i sadzonek (pielęgnacja, wykonanie poprawek, ochrona archiwizowanej roślinności leśnej).

 1. Ewidencjonowanie osobników drzew leśnych i stanowisk innej roślinności leśnej, będącej nośnikiem cennych zasobów genowych, w tym zinwentaryzowanie oraz zarejestrowanie:

 1. drzew matecznych, drzew zachowawczych;

 2. drzew pomnikowych rosnących, innych osobników drzew, których genom zasługuje na ochronę i zachowanie z przyczyn historycznych oraz innych powodów godnych takiego zachowania;

 1. Planowanie przygotowania powierzchni na potrzeby programu, w tym jej grodzenie.

 2. Ewidencjonowanie przygotowywanego do hodowli (produkcji) materiału pobranego do rozmnażania wegetatywnego bądź generatywnego oraz jego ewidencja na powierzchniach zachowawczych.

 3. Prowadzenie dokumentacji pochodzenia LMP oraz LMR oraz udzielanie informacji o zgromadzonym materiale rozmnożeniowym:

 1. zgłaszanie planowanego terminu pozyskania LMR;

 2. składanie wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia LMR.

 1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami finansowania Archiwum klonów.


10.14 w zakresie edukacji przyrodniczo - leśnej społeczeństwa

 1. opracowanie planu pracy, koordynowanie spotkań pracowników Służby Leśnej z dziećmi i młodzieżą w szkołach oraz na terenie lasów;

 2. opracowywanie tematów prelekcji w szkołach oraz na terenach leśnych przy wykorzystaniu istniejących ścieżek edukacyjnych;

 3. prowadzenie wykładów, prelekcji i ćwiczeń określonych planem i zapotrzebowaniem społecznym;

 4. zamawianie dla nadleśnictwa materiałów promocyjnych, środków i pomocy dydaktycznych;

 5. kreowanie pozytywnego wizerunku leśnika w społeczeństwie;

 6. tworzenie „ Programu edukacji leśnej społeczeństwa”;

 7. ogłaszanie oraz koordynowanie konkursów o tematyce leśnej;

 8. tworzenie sprawozdań z edukacji.

10.15 w zakresie ochrony lasu i ochrony przyrody

 1. prowadzenie zagadnień związanych z planowaniem i organizacją wykonawstwa w zakresie sporządzania planów ochrony dla rezerwatów przyrody, innych form ochrony przyrody, realizacja zadań ujętych w planach ochrony tych obiektów oraz dla obszarów Natura 2000

 2. wykonywanie zadań związanych z realizacją programów i zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

 3. współpraca z ZOL, IBL, RDOŚ w zakresie w prowadzonych sprawach w tym zbieranie i przesyłanie materiałów prognostycznych;

 4. prowadzenie ewidencji pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-leśnych, stref ochronnych, miejsc występowania roślin, zwierząt i ptaków chronionych oraz zagadnień związanych z waloryzacją przyrodniczo-leśną

 5. prowadzanie zagadnień związanych z planowaniem i realizacją zadań z ochrony lasu

 6. czuwanie nad przestrzeganiem przez leśniczych Instrukcji Ochrony Lasu oraz terminów obserwacji, poszukiwań i zabiegów związanych ze zwalczaniem szkodników i chorób lasu;

 7. prowadzenie ewidencji wykonanych zabiegów chemicznych i stosowanych środków chemicznych (dopuszczonych do stosowania w lasach);

 8. analizowanie i ocena stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu, ustalanie kierunków działalności ochronnej i nadzór nad jej przebiegiem w leśnictwach;

 9. organizowanie i nadzór nad pracami w zakresie szacowania szkód, ograniczania ich rozmiarów, prowadzenia ewidencji, ustalanie ich przyczyn i skutków;

 10. podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie leśnictw w środki chemiczne i mechaniczne do zabezpieczenia upraw przed zwierzyną i przed owadami (pułapki i feromony);

 11. sporządzanie inwentaryzacji posuszu, złomów i wywrotów w leśnictwach, śledzenie postępu prac przy porządkowaniu stanu sanitarnego lasu;


10.16 w zakresie gospodarki łowieckiej

 1. W obwodach wydzierżawionych przez koła łowieckie:

  1. współpraca z Kołami Łowieckimi;

  2. prowadzenie ewidencji Kół Łowieckich na terenie nadleśnictwa, ich Zarządów oraz osób upoważnionych do szacowania szkód;

  3. gromadzenie meldunków o wykonaniu planów odstrzałów;

 2. W Ośrodkach Hodowli Zwierzyny:

  1. rejestrowanie wykonania zadań, analiza ich przebiegu, sporządzanie sprawozdań

  2. opracowywanie wspólnie z leśniczymi prowadzącymi gospodarkę łowiecką zestawień zbiorczych oraz rocznych planów łowieckich;

  3. prowadzenie rejestru zgłoszeń szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną, sporządzanie dokumentacji z szacowania szkód,

  4. prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych;

  5. sporządzanie dokumentacji i rozliczanie polowań zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  6. prowadzenie ewidencji trofeów medalowych;

  7. przechowywanie w nadleśnictwie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym;

  8. prowadzenie ewidencji pozyskanej zwierzyny w SILP;

  9. sporządzanie specyfikacji, zarządzeń i cenników dotyczących polowań;

 3. Śledzenie na bieżąco zmian przepisów, realizacja i koordynowanie prac wynikających z przepisów Ustawy Prawo Łowieckie.

 4. Sporządzanie i nadzór nad realizacją Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego.

 5. Tworzenie zestawień o stanie populacji zwierząt łownych.


10.17 w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 1. dokonywanie oceny i analizy przyczyn zaistniałych wypadków pożarowych oraz opracowywanie wniosków w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

 2. organizowanie Punktu Alarmowo–Dyspozycyjnego oraz dyżurów przeciwpożarowych w okresie palności, czuwanie nad sprawną łącznością z PSP, RDLP, leśnictwami i punktami obserwacyjnymi;

 3. koordynowanie działań w zakresie zapobiegania możliwości powstawania pożarów w leśnictwach;

 4. współpraca z Wojewódzkimi i Rejonowymi Komendami Straży Pożarnych i OSP;

 5. czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz prowadzenie monitoringu zagrożeń, w celu sprawnego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności;

 6. analizowanie i opracowywanie planów ochrony ppoż;

 7. prowadzenie kontroli zabezpieczenia ppoż. terenów leśnych i osad służbowych;

 8. sporządzanie „Sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych”.


10.18 w zakresie Leśnej Mapy Numerycznej

  1. wykonywanie map lokalizacji planowanych przedsięwzięć gospodarczych;

  2. opracowywanie danych w formie papierowej i graficznej dotyczących lasów oraz przekazywanie ich do RDLP;

  3. aktualizacja LMN w uzgodnieniu z właściwymi pracownikami;

  4. wykorzystywanie LMN do sporządzania analiz przestrzennych w nadleśnictwie.
   1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności służbowej zastępcy i stanowisk w Dziale Gospodarki Leśnej określają „Szczegółowe zakresy czynności pracownika ”

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna