Załącznik do Zarządzenia Nr…Pobieranie 23,79 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar23,79 Kb.ZAŁĄCZNIK nr 7

do zarządzenia Nr 1544/VII/2016 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2016 roku 2016 r. w sprawie zasad realizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski


Ogólne zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

 1. Jednostki budżetowe w planach finansowych, dochody ujmują w kwotach netto, natomiast wydatki w kwotach brutto.

 2. Kierownicy wszystkich Jednostek zobowiązani są do dokonania przeglądu zawartych umów sprzedaży towarów i usług pod kątem ich aneksowania
  w sytuacji w której cena nie zawierała podatku VAT.

 3. Ewidencja księgowa operacji związanych z podatkiem od towarów i usług VAT powinna być prowadzona w sposób umożliwiający odrębne określenie podatku należnego i naliczonego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego za dany okres podatkowy.

 4. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się podatku naliczonego podlegającego odliczeniu przez jednostki, natomiast podatek należny nie jest dla jednostki przychodem. W związku z tym koszty i przychody w jednostkach budżetowych powinny być ewidencjonowane w kwotach netto. Jednak w sytuacji, gdy z uwagi na charakter wykonanej czynności podatek VAT naliczony nie będzie podlegał odliczeniu lub podlegać będzie częściowemu odliczeniu stanie się on elementem kosztów.

 5. Do ewidencji księgowej podatku od towarów i usług winny zostać uwzględnione w polityce rachunkowości poniższe konta syntetyczne oraz pomocnicze (analityka). Symbolika dwóch cyfr po koncie syntetycznym podana została przykładowo. Jednostka budżetowa tworzy symbole cyfrowe kont analitycznych w swoich politykach, zachowując podane nazwy kont:

130 – 01 – Rachunek bieżący jednostki – Dochody;

130 – 02 – Rachunek bieżący jednostki – Wydatki;

130 – 03 – Rachunek bieżący jednostki – VAT;

225 – 01 – Rozrachunki z budżetami – VAT należny w danym miesiącu;

225 – 02 – Rozrachunki z budżetami – VAT naliczony w danym miesiącu;

225 – 03 – Rozrachunki z budżetami – VAT należny do rozliczenia w

następnych okresach;

225 – 04 – Rozrachunki z budżetami – Wewnętrzne rozliczenia z tytułu podatku VAT;


225 – 05 – Rozrachunki z budżetami – Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
z tytułu VAT (w Urzędzie Miejskim);

240 – 01 – Pozostałe rozrachunki – Rozliczenia z jednostkami z tytułu podatku VAT (w Urzędzie Miejskim). Dalsza ewidencja analityczna powinna być prowadzona w sposób zapewniający możliwość ustalenia kwot podatku należnego i naliczonego od poszczególnych jednostek budżetowych objętych centralizacja.Konto

240 – 01 – Pozostałe rozrachunki – rozliczenia z jednostkami z tytułu podatku VAT” służyć będzie w Urzędzie Miejskim do ewidencji:

● Informacji VAT składanych przez jednostki budżetowe;

●przekazanych kwot na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego z tytułu nadwyżki podatku należnego nad naliczonym;

● zwrotu kwot na rachunki budżetowe jednostek budżetowych z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.PRZYKŁAD EWIDENCJI KSIEGOWEJ W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

 1. Faktura za wynajem hali sportowej (brutto 492,00 zł):

  1. netto 400,00 zł – Wn 221 Ma 720;

  2. VAT 92,00 zł – Wn 221 Ma 225 – 01;

 1. Wyciąg bankowy: zapłata czynszu najmu (brutto 492,00 zł):

 1. netto 400,00 zł – Wn 130-01… Ma 221;

 2. VAT 92,00 zł – Wn 130-03 Ma 221;

 1. Faktura za zakup usługi (brutto 369,00 zł):

 1. netto 300,00 zł Wn 402 Ma 201;

 2. VAT naliczony 69,00 zł w tym:

- VAT podlegający odliczeniu 45 % kwota 31,05 zł -
Wn 225-02 Ma 201;

- VAT niepodlegający odliczeniu 55 % kwota 37,95 % -


Wn 402 Ma 201;

4. Wyciąg bankowy: zapłata za fakturę 369,00 zł:

a) netto + VAT niepodlegający odliczeniu 337,95 zł - Wn 201 Ma 13 02(W);

b) VAT naliczony do odliczenia 31,05 zł - Wn 201 Ma 130-03 (VAT)

5. Przeksięgowanie VAT-u należnego i naliczonego w groszach:

a) VAT należny 92,00 zł – Wn 225-01 Ma 225-04;

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 31,05 zł – Wn 225-04 Ma 225-02

6. Wyciąg bankowy: przekazanie VAT-u na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Miejski 60,95 zł – Wn 225-04 Ma 130-03; 1. Jednostki budżetowe kwotę nadwyżki podatku należnego nad naliczonym wynikającą z „Informacji VAT” przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dokumentacja VAT jest sporządzana. Przekazana kwota podatku należnego, który wpłynął na rachunek bankowy jednostki budżetowej będzie pomniejszała zrealizowane dochody. Natomiast kwota podatku należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane przez kontrahentów za dany miesiąc będzie stanowiła wydatek klasyfikowany w § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT). W miesiącu, w którym ta część podatku zostanie uregulowana należy ja zaksięgować na zmniejszenie wydatku w § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Zaokrągleń wartości wykazanych w „Informacji VAT” dokonuje Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

 3. Przygotowane przez jednostki budżetowe „Informacje VAT” podlegają ewidencji księgowej na kontach wskazanych w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

 4. Po dokonanym sprawdzeniu złożonych „Informacji VAT” przez jednostki budżetowe podlegają one zaksięgowaniu w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego na kontach wskazanych w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Następnie na podstawie polecenia księgowania dokonuje się przeksięgowania:

  1. podatku należnego i naliczonego po zaokrągleniu do pełnych złotych
   z konta 225 „Wewnętrzne rozliczenia z tytułu podatku VAT” na konto 225 „Rozliczenia z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym”,

  2. zaokrągleń z konta 225 „Wewnętrzne rozliczenia z tytułu podatku VAT” na odpowiednie konto „Pozostałych przychodów operacyjnych” lub „Pozostałych kosztów operacyjnych”.

 5. Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej do konta 225 „Rozrachunki
  z budżetami” Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego sporządza deklarację skonsolidowaną dla podatku od towarów i usług (VAT-7), która zostaje przesłana do Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

 6. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej operacji związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług VAT winny zostać uregulowane przez jednostki budżetowe w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  z uwzględnieniem wskazanych zasad.

 7. Sposób kontroli, opisów oraz akceptacji dowodów księgowych powinien być opisany przez jednostki budżetowe w swoich instrukcjach obiegu i kontroli dowodów księgowych z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszych wytycznych.

 8. W toku dokonywania przez pracowników Urzędu Miejskiego w poszczególnych merytorycznych komórkach organizacyjnych (na właściwych merytorycznych stanowiskach pracy) oraz przez upoważnionych pracowników Jednostek, czynności kontroli dokumentów księgowych – faktur nabycia (przed ich właściwą dekretacją) potwierdzających zakup towarów i usług odpowiednio przez Gminę oraz Jednostki (działające w imieniu Gminy), pracownik dokonując opisu wydatku udokumentowanego dowodem przyporządkowuje mu jedną z poniższych kategorii:

- Kategoria „A” – wydatek służący wyłącznie czynnościom Gminy (Jednostki) nie podlegającym opodatkowaniu VAT bądź służący wyłącznie czynnościom opodatkowanym VAT zwolnionym przedmiotowo – nie dający prawa odliczenia VAT;

- Kategoria „B” – wydatek służący jednocześnie czynnościom Gminy (Jednostki) nie podlegającym opodatkowaniu VAT oraz opodatkowanym VAT objętym zwolnieniem przedmiotowym z VAT oraz objętym odpowiednimi stawkami VAT – VAT podlegający rozliczeniu wg prewspółczynnika,
a następnie wg współczynnika sprzedaży


- Kategoria „C” – wydatek służący jednocześnie czynnościom Gminy (Jednostki) nie podlegającym opodatkowaniu VAT oraz opodatkowanym wg odpowiednich stawek VAT (nie służący czynnościom opodatkowanym zwolnionym przedmiotowo z  VAT) – VAT podlegający rozliczeniu wg prewspółczynnika VAT,

- Kategoria „D” – wydatek służący jednocześnie czynnościom Gminy (Jednostki) opodatkowanym VAT zwolnionym przedmiotowo z  VAT oraz objętym odpowiednimi stawkami VAT – VAT podlegający rozliczeniu wg współczynnika sprzedaży,

- Kategoria „E” – wydatek służący wyłącznie czynnościom Gminy (Jednostki) opodatkowanym VAT wg odpowiednich stawek VAT (nie służący czynnościom nie podlegającym VAT oraz czynnościom opodatkowanym zwolnionym przedmiotowo z VAT) – VAT podlegający odliczeniu w pełnej kwocie.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna