Załącznik do zarządzenia Nr 40/monPobieranie 171,68 Kb.
Strona1/5
Data12.01.2018
Rozmiar171,68 Kb.
  1   2   3   4   5

Załącznik do zarządzenia Nr 40/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 listopada 2006 r. (poz. 270)

Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
    § 1. 1. Ministerstwo Obrony Narodowej działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.1));

2) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2));

3) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218);

4) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217);

5) zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768);

6) niniejszego regulaminu.

    § 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Minister - Ministra Obrony Narodowej;

2) Szef SG WP - Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) Ministerstwo - Ministerstwo Obrony Narodowej;

4) resort - dział administracji rządowej w skład którego wchodzą: Minister jako kierownik działu administracji rządowej - obrona narodowa, Ministerstwo jako urząd, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra, w tym przedsiębiorstwa państwowe, dla których jest on organem założycielskim oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

5) komórka organizacyjna - Sekretariat Ministra, departament, zarząd, biuro - wchodzące w skład Ministerstwa;

6) jednostka organizacyjna - jednostkę nie wchodzącą w skład Ministerstwa, podległą Ministrowi lub przez niego nadzorowaną, w tym przedsiębiorstwo państwowe, dla którego jest on organem założycielskim;

7) pracownik - członka korpusu służby cywilnej oraz osobę nie będącą członkiem korpusu służby cywilnej zatrudnioną w Ministerstwie;

8) pracownik wojska - osobę zatrudnioną w jednostce organizacyjnej resortu.

    § 3. Regulamin organizacyjny Ministerstwa określa:

1) kierownicze stanowiska Ministerstwa;

2) zadania dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) organizację wewnętrzną i tryb pracy Ministerstwa;

4) właściwość komórek organizacyjnych Ministerstwa.

Rozdział 2

Kierownicze stanowiska Ministerstwa

    § 4. 1. Kierowniczymi stanowiskami Ministerstwa są:

1) Minister;

2) Sekretarz Stanu;

3) Szef SG WP;

4) podsekretarze stanu;

5) Dyrektor Generalny.

    2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5:

1) kierują przyporządkowanymi komórkami organizacyjnymi;

2) sprawują nadzór nad podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi;

3) podejmują decyzje i podpisują pisma w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań, nie zastrzeżonych do decyzji Ministra;

4) podejmują decyzje w sprawach zastrzeżonych dla nich dekretacją lub ustnym poleceniem Ministra oraz w sprawach określonych przez Ministra w odrębnym upoważnieniu;

5) parafują pisma w sprawach zastrzeżonych do wyłącznego podpisu Ministra;

6) występują do właściwych organów administracji publicznej i podmiotów gospodarczych w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań oraz wymagających uzgodnień lub współpracy;

7) zajmują, w imieniu Ministra, merytoryczne stanowisko i wydają opinie w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań lub zlecanych im doraźnie;

8) polecają opracowywanie projektów aktów prawnych wynikających z zakresu powierzonych im zadań, w tym przepisów wykonawczych, z własnej inicjatywy, a także na wniosek Dyrektora Departamentu Prawnego;

9) sprawują nadzór nad ochroną informacji niejawnych;

10) uczestniczą w kreowaniu i prowadzeniu resortowej polityki informacyjnej i promocyjnej dotyczącej obronności państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Sił Zbrojnych);

11) kierują planowaniem kontaktów zagranicznych przyporządkowanych komórek organizacyjnych oraz nadzorują ich realizację;

12) wyrażają zgodę na urlopy dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych;

13) są organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych i bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych.

    3. Prawa i obowiązki oraz szczegółowy zakres zadań powierzonych osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, określają odrębne przepisy.

    4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą wydawać również polecenia - w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań - dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych, które nie są im przyporządkowane, po uprzednim powiadomieniu ich bezpośrednich przełożonych.

    5. Osobom, o których mowa w ust. 1 oraz dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych podporządkowane są jednostki organizacyjne na podstawie odrębnych przepisów.

    § 5. 1. Minister realizuje zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz wynikające z innych aktów prawnych, a także zapewnia współdziałanie Ministerstwa z organami władzy publicznej.

    2. Minister kieruje Ministerstwem i wykonuje swoje zadania bezpośrednio oraz poprzez:

1) osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5;

2) dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) pełnomocników i koordynatorów powoływanych odrębną decyzją.

    3. Minister wykonuje swoje zadania także przy pomocy Gabinetu Politycznego Ministra, do zakresu działania którego należą sprawy dotyczące współdziałania Ministra z organami władzy publicznej, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi, wynikające z jego funkcji politycznej.

    4. Do wyłącznych kompetencji Ministra, jeśli nie określi on inaczej, zastrzega się w szczególności następujące sprawy:

1) przygotowywanie projektów założeń polityki obronnej, w tym programów rozwoju systemu obronności oraz koncepcji i planów obrony państwa;

2) zatwierdzanie planów, programów resortu, materiałów i opracowań przedkładanych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP), Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP) lub Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej (Senat RP) oraz organom administracji rządowej;

3) udzielanie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania poselskie i senatorskie;

4) kierowanie projektów dokumentów rządowych wnoszonych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz organy pomocnicze Rady Ministrów;

5) wydawanie aktów prawnych o charakterze wewnętrznym;

6) tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych;

7) tworzenie, przekształcanie i znoszenie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, a także określanie ich siedzib i terytorialnych zasięgów działania;

8) kształtowanie i realizacja polityki kadrowej, w tym:

a) wyznaczanie na stanowiska służbowe,

b) zwalnianie ze stanowisk służbowych,

c) mianowanie na stopnie wojskowe,

d) nadawanie odznaczeń resortowych;

9) występowanie do Prezydenta RP z wnioskami o:

a) wyznaczanie na stanowiska służbowe,

b) zwalnianie ze stanowisk służbowych,

c) mianowanie na stopnie wojskowe, będące w kompetencji Prezydenta RP,

d) nadawanie odznaczeń państwowych;

10) przedstawianie propozycji do projektu ustawy budżetowej w zakresie dotyczącym resortu oraz projektu szczegółowego planu dochodów i wydatków;

11) kształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników i uposażeń żołnierzy oraz wojskowego zaopatrzenia emerytalnego;

12) określanie kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie obronności;

13) określanie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych z duszpasterstwami wojskowymi;

14) tworzenie i ustalanie organizacji przedstawicielstw wojskowych za granicą;

15) określanie kierunków polityki informacyjnej i promocyjnej resortu;

16) określanie szczegółowych zasad ochrony informacji niejawnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

17) sprawowanie funkcji organu odwoławczego w sprawach określonych odrębnymi przepisami;

18) kształtowanie dyscypliny wojskowej.

    5. Do wyłącznego podpisu Ministra zastrzeżone są w szczególności pisma:

1) kierowane do:

a) Prezydenta RP,

b) Marszałków i Wicemarszałków Sejmu RP i Senatu RP,

c) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

d) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

e) Przewodniczącego Trybunału Stanu,

f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

g) Rzecznika Praw Obywatelskich,

h) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

i) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

j) Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

k) ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 9;

2) w sprawach, o których mowa w ust. 4;

3) kierowane do kierowniczych organów innych państw i organizacji międzynarodowych.

    6. Przedstawiane Ministrowi do podpisu (zatwierdzenia, akceptacji):

1) dokumenty i materiały skutkujące decyzjami w sprawach:

a) związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Sił Zbrojnych - wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Szefa SG WP,

b) związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Ministerstwa oraz powodujących dodatkowe skutki finansowe dla budżetu Ministerstwa - wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Dyrektora Generalnego, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Administracyjnego,

c) powodujących dodatkowe skutki finansowe dla budżetu resortu - wymagają uprzedniego zaopiniowania, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej decyzji, przez Dyrektora Departamentu Budżetowego lub dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia ustanowionego przez Ministra;

2) projekty aktów prawnych o charakterze wewnętrznym (zarządzenia i decyzje, mające charakter ogólny, trwały i normatywny oraz wytyczne) podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej - wymagają uprzedniego zaopiniowania (parafowania) przez Dyrektora Departamentu Prawnego.

    7. Do podpisywania w zastępstwie Ministra aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej oraz decyzji w sprawach kadrowych i finansowych - wymagane jest odrębne upoważnienie.

    8. Ministra, w czasie jego nieobecności, zastępuje Sekretarz Stanu, a w razie jego nieobecności wyznaczony podsekretarz stanu, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra.

    § 6. 1. Sekretarz Stanu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny wydają decyzje, wytyczne, instrukcje i polecenia w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań.

    2. Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu, w czasie ich nieobecności, zastępuje podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra.

    § 7. 1. Szef SG WP wykonuje zadania określone w art. 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, w szczególności:

1) dowodzi, w imieniu Ministra, Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju;

2) sprawuje, w imieniu Ministra, kierownictwo narodowe nad jednostkami wojskowymi wykonującymi zadania poza granicami państwa, polskimi przedstawicielstwami wojskowymi przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych, a także polskimi zespołami łącznikowymi.

    2. Szef SG WP kieruje Sztabem Generalnym Wojska Polskiego (Sztab Generalny WP) bezpośrednio oraz poprzez:

1) zastępców Szefa SG WP;

2) szefów komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP.

    3. Szef SG WP wydaje dyrektywy, wytyczne, instrukcje i rozkazy oraz polecenia w sprawach wynikających z jego zakresu działania, a także przekazanych przez Ministra.

    4. Szef SG WP wydaje również, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, decyzje administracyjne w sprawach dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

    5. W razie nieobecności Szefa SG WP jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego zastępca Szefa SGWP.

    § 8. 1. Dyrektor Generalny zapewnia sprawne funkcjonowanie Ministerstwa, warunki jego działania, organizację pracy oraz prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez Ministra i Sekretarza Stanu, a także koordynuje współdziałanie Ministerstwa z urzędami innych organów władzy publicznej.

    2. Zadania Dyrektora Generalnego określone są w:

1) ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

2) ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych;

3) innych aktach prawnych.

    3. Dyrektor Generalny:

1) poprzez przyporządkowane mu komórki organizacyjne zapewnia w szczególności:

a) prawidłowe kształtowanie struktur organizacyjno-etatowych i zasad funkcjonowania Ministerstwa,

b) planowanie roczne w Ministerstwie oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,

c) przygotowanie projektu budżetu Ministerstwa oraz nadzorowanie bieżącej realizacji budżetu,

d) przestrzeganie przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

e) obsługę informatyczną Ministerstwa;

2) odpowiada za funkcjonowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w resorcie;

3) na polecenie Ministra koordynuje zadania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa bezpośrednio podległych Ministrowi;

4) sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań określonych przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4;

5) nadzoruje realizację zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym w Ministerstwie;

6) sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie obsługi logistycznej i zabezpieczenia transportowego Ministerstwa;

7) wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra.

    4. Dyrektor Generalny, zgodnie ze swoimi kompetencjami:

1) uczestniczy w tworzeniu polityki personalnej Ministerstwa;

2) wykonuje wobec pracowników czynności wynikające z odrębnych przepisów.

    5. Dyrektora Generalnego zastępuje wyznaczona przez niego osoba.

Rozdział 3

Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych

    § 9. 1. Do obowiązków dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej należy:

1) przygotowywanie projektu szczegółowego zakresu działania komórki organizacyjnej;

2) realizacja decyzji i poleceń osób, o których mowa w § 4 ust. 1 wynikających z zakresu powierzonych im działań;

3) parafowanie pism (odpowiedzi, wystąpień) w sprawach zastrzeżonych do wyłącznego podpisu Ministra;

4) sprawowanie nadzoru nad bezpośrednio podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi;

5) rozpatrywanie, jako organ wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, odwołań wniesionych od decyzji kierowników bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych;

6) nadzór nad przestrzeganiem przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w kierowanej komórce organizacyjnej przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

7) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych określonych w odrębnych przepisach;

8) wykonywanie czynności, wynikających z odrębnych przepisów, wobec pracowników wojska zajmujących stanowiska dyrektora (szefa, dowódcy, komendanta) i zastępcy dyrektora (szefa, dowódcy, komendanta) bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych.

    2. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej odpowiada za:

1) określanie zadań dla komórek wewnętrznych i osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy oraz nadzór nad terminowym ich wykonywaniem;

2) gospodarowanie środkami publicznymi pod względem ich legalności, gospodarności i celowości w podległej sobie komórce organizacyjnej;

3) dyscyplinę pracy oraz kształtowanie dyscypliny wojskowej, a także za rozwój zawodowy pracowników i żołnierzy zawodowych w podległej sobie komórce organizacyjnej;

4) utrzymywanie sprawności fizycznej przez żołnierzy zawodowych komórki organizacyjnej;

5) ochronę informacji niejawnych w komórce organizacyjnej;

6) przygotowanie stanu osobowego podległej sobie komórki organizacyjnej do realizacji zadań w czasie zagrożenia (kryzysu) i na czas wojny, według ustaleń zawartych w odrębnych przepisach;

7) działalność nieetatowych osób funkcyjnych w komórce organizacyjnej, wyznaczonych odrębną decyzją;

8) szkolenia w podległej sobie komórce organizacyjnej.

    3. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej jest uprawniony do:

1) kształtowania struktury organizacyjnej podległej sobie komórki organizacyjnej;

2) dysponowania funduszem na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych komórki organizacyjnej;

3) przedstawiania Dyrektorowi Generalnemu propozycji przyznawania nagród pracownikom komórki organizacyjnej;

4) przedstawiania wniosków w sprawach personalnych żołnierzy zawodowych oraz pracowników komórki organizacyjnej;

5) udzielania urlopów i okresowych zwolnień ze świadczenia stosunku służbowego żołnierzom zawodowym oraz świadczenia stosunku pracy pracownikom;

6) reprezentowania Ministerstwa w sprawach należących do zakresu zadań komórki organizacyjnej, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych osób;

7) podpisywania pism i dokumentów nie zastrzeżonych do kompetencji innych osób.

    4. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej, w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej, wydaje decyzje (rozkazy) wewnętrzne.

    5. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej może upoważnić zastępcę dyrektora do załatwiania spraw oraz podpisywania pism.

    6. W razie nieobecności dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej decyzje podejmuje i pisma podpisuje, w jego imieniu, zastępca dyrektora (szefa) lub inna upoważniona osoba.

    7. Dyrektor Departamentu Kadr wydaje również, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, decyzje administracyjne w sprawach dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

    8. Zastępca dyrektora (zastępca szefa) komórki organizacyjnej nadzoruje określone komórki wewnętrzne oraz realizację prac, w granicach uprawnień określonych w szczegółowym zakresie działania komórki organizacyjnej.

    9. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej w sprawach dotyczących jego właściwości może podpisywać pisma do Szefa Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Wywiadu Wojskowego, jako centralnych organów administracji rządowej.

    10. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej w sprawach dotyczących jego właściwości może podpisywać pisma i współpracować z dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych innych urzędów.

Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Ministerstwa

    § 10. 1. W skład Ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne określone w statucie Ministerstwa.

    2. Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Ministrowi oraz przyporządkowane osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 określają odrębne przepisy.

    3. W skład komórki organizacyjnej wchodzą komórki wewnętrzne i samodzielne stanowiska pracy.

    4. Bezpośrednią obsługę osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 zapewniają wydzielone komórki wewnętrzne wyodrębnione w etacie Sekretarza Stanu, Szefa SG WP, podsekretarzy stanu i Dyrektora Generalnego.

    § 11. 1. Komórki organizacyjne funkcjonują na podstawie etatu i szczegółowego zakresu działania.

    2. Szczegółowy zakres działania komórki organizacyjnej, który określa zadania dyrektora (szefa), jego zastępcy oraz komórek wewnętrznych i ich szefów, a także występujących w nich samodzielnych stanowisk pracy, zatwierdza:

1) Dyrektor Generalny - na wniosek dyrektora (szefa) danej komórki organizacyjnej;

2) Szef SG WP w odniesieniu do komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP - po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym.

    3. Zmiany w szczegółowych zakresach działania komórek organizacyjnych następują w trybie określonym w ust. 2.

    4. Etat, o którym mowa w ust. 1, określający wewnętrzną strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej, z podziałem na stanowiska wojskowe i cywilne, wymogi kwalifikacyjne i zaszeregowanie stanowiska służbowego do stopnia etatowego:

1) przygotowuje Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, na podstawie wniosku:

a) osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa, której komórka organizacyjna jest przyporządkowana,

b) dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Ministrowi;

2) zatwierdza Minister.

    5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, przed przestaniem do Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym.

    6. Zmiany w etacie komórki organizacyjnej następują w trybie określonym w ust. 4 i 5.

    7. Szczegółowy zakres działania oraz etat komórki organizacyjnej, po ich zatwierdzeniu, właściwy dyrektor (szef) komórki organizacyjnej oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, przekazują do Departamentu Administracyjnego, który prowadzi zbiór tych dokumentów.

    § 12. 1. Zadania Ministerstwa są realizowane przez komórki organizacyjne zgodnie z:

1) ich właściwością określoną w rozdziale 5;

2) decyzjami osób, o których mowa w § 4 ust. 1 i osób, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 - w ramach posiadanych kompetencji;

3) poleceniami dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych.

    2. Do zadań ogólnych komórek organizacyjnych, wykonywanych w zakresie ich właściwości, należy:

1) przygotowywanie projektów programów, planów, analiz, opinii, wniosków, sprawozdań, materiałów i informacji;

2) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w trybie uzgodnień i konsultacji, opiniowania, wymiany informacji oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami, a w szczególności:

a) konsultowanie i uzgadnianie przedsięwzięć oraz zamierzeń związanych z działalnością innych komórek organizacyjnych,

b) uzgadnianie z innymi komórkami organizacyjnymi opracowywanych koncepcji, projektów dokumentów i innych materiałów dotyczących spraw objętych zakresem zadań tych komórek organizacyjnych,

c) udostępnianie innym komórkom organizacyjnym informacji i materiałów niezbędnych w ich pracach;

3) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, ocena ich stosowania oraz współdziałanie z Departamentem Prawnym przy przygotowywaniu wytycznych i wykładni przepisów prawnych z zakresu działania Ministra;

4) udzielanie rzecznikowi prasowemu Ministra wyjaśnień i informacji oraz udostępnianie niezbędnych materiałów;

5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, senatorskie oraz skargi i wnioski;

6) udział w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych;

7) współpraca z właściwymi podmiotami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE) w zakresie wynikającym z właściwości komórki organizacyjnej;

8) reprezentowanie resortu w pracach kierowniczych gremiów NATO i UE w zakresie odpowiedzialności komórki organizacyjnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

9) uczestniczenie w procesie realizacji zadań związanych z normalizacją, zapewnieniem jakości i kodyfikacją, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej (Wymagań Długoterminowych dla RP) oraz osiąganiem interoperacyjności z NATO i członkostwa w UE.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna