Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2011Pobieranie 0,64 Mb.
Strona1/2
Data25.02.2019
Rozmiar0,64 Mb.
  1   2
REGULAMIN ORGANIZACYJNY


WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA

SPECJALISTYCZNEGO

IM.M. KOPERNIKA

W ŁODZI

STAN NA DZIEŃ 01 lutego 2016r.

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4

Rozdział II. ZAKRES DZIAŁANIA, CELE I ZADANIA SZPITALA 5

Rozdział IV. ORGANIZACJA SZPITALA I ZASADY KIEROWANIA 6

Rozdział V. REPREZENTOWANIE SZPITALA NA ZEWNĄTRZ . 14

Rozdział VI. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW SZPITALA NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH I SAMODZIELNYCH. 16

Rozdział VII. ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I STANOWISK SAMODZIELNYCH W SZPITALU 19

KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ 19

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 19

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. REALIZACJI PROJEKTÓW 20

1)Nadzór nad pracą Działu Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych 20

2)Reprezentacja i współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w ramach realizowanych projektów przez Szpital 20

4)Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych. 20

§ 47 20DZIAŁ PRAWNY 20

§ 48 21DZIAŁ ORGANIZACJI I MARKETINGU 21

21

§ 49 21

SEKCJA DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 22

§ 50 22SEKCJA DS. OBRONNYCH 22

§ 51 23SEKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 23

§ 52 23SEKCJA BHP 24

§ 53 25DZIAŁ POZYSKIWANIA I WDRAŻANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 25

DZIAŁ ds. MONITOROWANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 25DZIAŁ TECHNICZNY 29

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 30

INSPEKTOR OCHRONY P/POŻ 31

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU 32

DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ 33

SEKCJA ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNY (Ośrodka Pediatrycznego) 33

§61 34

DZIAŁ EKONOMICZNY 34

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 35

DZIAŁ INFORMATYKI 36

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 37

BIBLIOTEKA NAUKOWA 39

KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ 39DZIAŁ HIGIENY I EPIDEMIOLOGII 40

§68 41

SEKCJA DIETETYKI 41

ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ 41

SEKCJA TRANSPORTU WEWNETRZNEGO 42

§ 70 43

ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ 43

DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I CONTROLLINGU 43

§ 72 44

IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA 45

IZBA PRZYJĘĆ (Ośrodka Onkologicznego) 45

BLOK OPERACYJNY 46

BLOK OPERACYJNY (Ośrodka Onkologicznego) 47

APTEKA SZPITALNA 47

ZAKŁAD TELERADIOTERAPII 48

ZAKŁAD RADIOLOGII 48

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 49

ZAKŁAD RENTGENODIAGNOSTYKI OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO 49

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 50

ZAKŁAD ANATOMII PATOLOGICZNEJ I HISTOPATOLOGII 50

ZAKŁAD ELEKTRODIAGNOSTYKI 51

PRACOWNIA IMMUNOLOGII KLINICZNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ I GENETYKI 51

OŚRODEK MAMMOGRAFII – CENTRUM SKRININGU RAKA PIERSI 52

ORGANIZACJA I ZADANIA ODDZIAŁÓW SZPITALA 52

ORGANIZACJA I ZADANIA PRZYCHODNI I PORADNI SZPITALA 53

ROZDZIAŁ VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. 54

ZASADY OGÓLNE 54

LISTY OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 55

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA ZASADACH KOMERCYJNYCH 56

PRZYJĘCIE I POBYT PACJENTA W SZPITALU 56

PRZECHOWYWANIE RZECZY WARTOŚCIOWYCH I ODZIEŻY 59

WYPIS PACJENTA ZE SZPITALA 59

ŚWIADCZENIA W LECZNICTWIE AMBULATORYJNYM 61

ŚWIADCZENIA W PRACOWNIACH I ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH 62

ROZDZIAŁ IX. STOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 62

ROZDZIAŁ X. POSTĘPOWANIE W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA 63

ROZDZIAŁ XI. ZASADY ODWIEDZIN I UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA 65

ROZDZIAŁ XII. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOM 65

ROZDZIAŁ XIII. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI SZPITALA. 66

ROZDZIAŁ XIV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚC LECZNICZĄ. 67

Rozdział XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 68

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 70

Wykaz symboli hasłowych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 70Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego 81

REGULAMIN ODWIEDZIN 81

Zasady odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych 81

REGULAMIN ODWIEDZIN 84

Zasady odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii 84

REGULAMIN ODWIEDZIN 85

Zasady odwiedzin pacjentów przebywających w Oddziale Udarowym z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz na sali intensywnego nadzoru Oddziału Neurologicznego 85

Zasady odwiedzin w oddziałach pediatrycznych 86Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego 89

Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej 89Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, zwany dalej Szpitalem działa na podstawie: 1. Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS z dnia 28 marca 2001 r. o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 2. Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego,

 3. Statutu Szpitala,

 4. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą,

 5. Regulaminu Organizacyjnego,

 6. oraz innych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.Siedzibą Szpitala jest Miasto Łódź. Adres Szpitala to 93 – 513 Łódź, ul. Pabianicka 62.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, pod adresami : 1. Szpital Specjalistyczny przy ul. Pabianickiej 62

 2. Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych przy ul. Pabianickiej 62

 3. Ośrodek Pediatryczny im dr J. Korczaka – Ambulatorium przy Al. Piłsudskiego 71. 1. Szpital jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym
  w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej posiadającego osobowość prawną.

 2. Podmiotem tworzącym Szpital jest Samorząd Województwa Łódzkiego. 1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do niej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy Szpitala ustalany przez Dyrektora Szpitala.

Rozdział II. ZAKRES DZIAŁANIA, CELE I ZADANIA SZPITALASzpital działa na obszarze całego kraju, z tym że podstawowym terenem działania Szpitala jest Miasto Łódź i województwo łódzkie.Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

 1. udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,

 1. promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.Zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

 1. hospitalizację osób wymagających całodobowych świadczeń stacjonarnych podstawowych i specjalistycznych, udzielanie świadczeń stacjonarnych
  w formie „oddziałów jednego dnia”,

 2. hospitalizację dzieci i młodzieży w oddziałach pediatrycznych i specjalistycznych, udzielanie świadczeń stacjonarnych w formie „oddziałów jednego dnia”,

 3. całodobową opiekę terapeutyczno – pielęgnacyjną,

 4. leczenie urazów, nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia
  z zagrożeniem życia,

 5. podstawową i specjalistyczną ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w tym leczenie dzieci i młodzieży w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych,

 6. przeprowadzanie badań profilaktycznych. 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi podmiotami zewnętrznymi zapewniającymi finansowanie działalności leczniczej.

 2. Zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych określa Statut Szpitala oraz wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Łódzkiego.


Rozdział III. POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI,
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO1. Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego Szpital realizuje poprzez stałą poprawę skuteczności działań w zakresie jakości świadczonych usług, przy stałym spełnianiu wymagań prawnych oraz podnoszeniu kwalifikacji i zaangażowania wszystkich pracowników


i współpracowników.

2. Dyrekcja Szpitala wspiera i promuje zarządzanie przez jakość i działania dla poprawy jakości opieki.

3. W ramach polityki jakości personel Szpitala jest zobowiązany do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego.

Rozdział IV. ORGANIZACJA SZPITALA I ZASADY KIEROWANIA

 1. Dyrektor Szpitala, zwany dalej Dyrektorem:

 1. kieruje działalnością Szpitala oraz reprezentuje go na zewnątrz,

 2. wydaje wewnętrzne akty normatywne regulujące działalność Szpitala.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu ustawy i przepisów prawa pracy.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego. 1. Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym
  i opiniodawczym organu założycielskiego oraz doradczym Dyrektora.

 2. Rada Społeczna działa w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej. 1. Dyrektor określa zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Szpitala.

 2. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

 1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

 2. Zastępcy Dyrektora ds. Onkologii,

 3. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych,

 4. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych,

 5. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,

 6. Zastępcy Dyrektora ds. Ośrodka Pediatrycznego.W strukturze organizacyjnej Szpitala występują:

 1. piony funkcjonalne - kierowane przez Dyrektora, jego zastępców lub kierowników,

 2. komórki organizacyjne w postaci:

  1. działów,

  2. oddziałów szpitalnych,

  3. przychodni,

  4. poradni,

  5. zakładów,

  6. pracowni,

  7. sekcji,

  8. zespołów,

  9. bloków,

 3. samodzielne stanowiska pracy. 1. Pion funkcjonalny stanowi zespół komórek organizacyjnych którym przydzielona jest określona grupa zagadnień, kierowany przez Dyrektora, jego Zastępcę lub Kierownika.

 2. W pionach funkcjonalnych, o których mowa w ust.1 mogą być tworzone określone komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy.Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Realizacji Projektów

 2. Pełnomocnikiem ds. Systemu Jakości

 3. Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa

 4. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Specjalistą ds. Obronnych

 5. Pionem Organizacji i Systemów Zarządzania:

- Działem Organizacji i Marketingu

 1. Działem Spraw Pracowniczych

 2. Działem Prawnym,

 3. Działem Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych

 4. Zakładem Fizyki Medycznej

 5. Sekcją Kontroli Wewnętrznej

 6. Sekcją BHP

 7. Pełnomocnikiem ds. Badań Klinicznych

 8. Audytorem Wewnętrznym

 9. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji

 10. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Restrukturyzacji

 11. Działem Promocji i Rozwoju

 12. Asystentem Dyrektora.Pion lecznictwa kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa obejmuje wszystkie komórki lecznictwa zamkniętego (z wyłączeniem Regionalnego Ośrodka Onkologicznego), Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład Szpitala, Pion Monitorowania Świadczeń Medycznych, Pion Diagnostyki Obrazowej, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej, Pełnomocnika ds. Kontraktowania
i Monitorowania Świadczeń Medycznych, Bibliotekę Naukową, Wojewódzkie Centrum Profilaktyki Onkologicznej, Regionalne Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Zespół Psychologów oraz wszystkie komórki lecznictwa zamkniętego i otwartego Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka.Pion lecznictwa onkologii kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Onkologii obejmuje komórki organizacyjne lecznictwa zamkniętego i otwartego Regionalnego Ośrodka Onkologicznego oraz Dział Koordynacji Pakietu Onkologicznego. 1. Pion ekonomiczny kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych obejmuje całokształt spraw dotyczących organizowania, koordynowania i nadzorowania działalności Szpitala związanej z prowadzeniem gospodarki finansowej.

 2. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych podlega Główny Księgowy.

 3. Pion administracyjno-techniczny kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych zajmuje się organizowaniem, koordynowaniem

i nadzorowaniem realizacji zadań z zakresu działalności administracyjnej, gospodarczej i technicznej Szpitala.Pion pielęgniarski kierowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa obejmuje całokształt spraw związanych z organizacją pracy średniego i niższego personelu medycznego Szpitala.Bezpośredni nadzór nad:

 1. organizacją i przebiegiem specjalizacji lekarzy,

 1. organizacją i przebiegiem szkolenia podyplomowego lekarzy,

 2. Biblioteką Naukową,

 3. Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej

pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora, zgodnie z powierzonym mu zakresem zadań. 1. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Szpitala określa Dyrektor, zgodnie ze Statutem Szpitala.

 2. Wykaz symboli hasłowych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk znajdujących się w strukturze Szpitala stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Strukturę organizacyjną Szpitala przedstawia schemat organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Na bazie Szpitala działają kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, których udostępnianie następuje na podstawie odrębnej umowy. 1. W pionach funkcjonalnych, w komórkach organizacyjnych oraz na samodzielnych stanowiskach pracy obowiązują następujące zasady zarządzania:

 1. Pionem funkcjonalnym kieruje Dyrektor, jego Zastępca lub Kierownik,

 1. Działem kieruje Kierownik,

 2. Oddziałem szpitalnym kieruje Ordynator lub lekarz kierujący,

 3. Przychodnią, Poradnią, Zakładem, Pracownią, Sekcją, Zespołem lub Blokiem kieruje Kierownik lub Koordynator,

 4. organizacją samodzielnych stanowisk pracy zajmują się pracownicy, którym

powierzono samodzielne wykonywanie zadań.

 1. Kierownika, ordynatora, lekarza kierującego lub koordynatora komórki organizacyjnej zastępuje wyznaczony przez niego zastępca lub upoważniony pracownik, jeżeli w strukturze komórki nie ma stanowiska zastępcy albo stanowisko to nie jest obsadzone.

 2. Kierownicy, Ordynatorzy, lekarze kierujący, koordynatorzy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi lub jego Zastępcom w ramach pionu w którym ich stanowiska są usytuowane.

 3. Pracownicy o których mowa w pkt. 3 odpowiedzialni są za całokształt prawidłowej działalności komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy. 1. Dyrektor ustala szczegółowe zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień swoim Zastępcom, kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom na stanowiskach samodzielnych – bezpośrednio podległym, usytuowanych w jego pionie.

 2. Zastępcy Dyrektora ustalają szczegółowe zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla Kierowników, Ordynatorów, lekarzy kierujących lub koordynatorów usytuowanych w ich pionach.

 3. Kierownicy i Ordynatorzy, lekarze kierujący ustalają szczegółowe zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników w oparciu o zadania określone dla komórek organizacyjnych. 1. Wszyscy pracownicy Szpitala wykonują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i dyspozycjami bezpośrednich przełożonych oraz są odpowiedzialni za merytoryczną stronę prowadzonych spraw, powierzone im mienie oraz zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

 2. Wszyscy pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym ze Szpitalem mają obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających fotografię, imię
  i nazwisko oraz funkcję tej osoby.1. Komórki organizacyjne oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach współpracują ze sobą na zasadach równorzędności polegającej na:

 1. wzajemnym udzielaniu sobie informacji, fachowego doradztwa i opiniowania spraw,

 1. wzajemnej konsultacji,

 2. udostępnianiu materiałów i danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego

i terminowego załatwiania spraw.

 1. Przy realizacji zadań wymagających współpracy lub udziału kilku komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy obowiązuje zasada wyznaczania komórki wiodącej, odpowiedzialnej za realizację całości zadania. Jako komórka wiodąca wyznaczona jest właściwa komórka funkcjonalna lub ta, której udział w realizacji zadania jest decydujący.

 1. Kierownik komórki koordynującej jest uprawniony do zwoływania narad lub spotkań kierowników zainteresowanych komórek lub ich przedstawicieli.

 2. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy na stanowiskach samodzielnych nie mogą wydawać poleceń służbowych innym kierownikom oraz pracownikom na stanowiskach samodzielnych, jeżeli nie uzyskają takiego uprawnienia od Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora właściwego pionu.

 3. W przypadkach wątpliwych lub spornych, rolę wiodącą spełnia komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko pracy wyznaczone przez Dyrektora lub jego Zastępcę. 1. W Szpitalu dopuszcza się możliwość tworzenia stałych lub doraźnych komisji, komitetów lub zespołów w zależności od potrzeb.

 2. Zespoły, o których mowa w ust.1 powoływane są w drodze zarządzeń Dyrektora ,

w których określone zostają ich składy oraz zakresy zadań.

 1. Komisje, komitety oraz zespoły prowadzą działalność mającą na celu wprowadzanie zmian jakościowych w Szpitalu, w szczególności poprzez monitorowanie swoich obszarów działania oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych,
  w przypadku stwierdzenia występowania zjawisk niepożądanych.

 2. Dyrektor powołał Koordynatora ds. Prac Komitetów, Komisji i Zespołów, którego zadaniem jest nadzór i kontrola (monitorowanie) prac komitetów, zespołów
  i komisji działalności medycznej działających na terenie Szpitala. 1. W Szpitalu funkcjonuje Komitet Etyczny, do którego mogą zgłaszać się pracownicy Szpitala, pacjenci oraz rodziny pacjentów z problemami natury etycznej.

 2. Skład Komitetu oraz zakres zadań określa zarządzenie Dyrektora.

 3. Informacje o możliwości kontaktu z członkami Komitetu dostępne są na stronie internetowej Szpitala oraz w miejscach powszechnie dostępnych dla pacjentów. 1. Dyrektora zastępuje w czasie nieobecności Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,

a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Dyrektora jeden z pozostałych zastępców.

 1. Na czas nieobecności szefów pionów funkcjonalnych Dyrektor wyznacza zastępstwo. Lista zastępstw jest przechowywana w Dziale Spraw Pracowniczych.

 2. O ewentualnym zastępstwie na czas nieobecności pracownika na stanowisku samodzielnym decyduje Dyrektor lub jego Zastępca ds. Lecznictwa.

 3. Zastępstwo w przypadku czasowej nieobecności powinno odbywać się z uwzględnieniem:

 1. zapewnienia rytmiczności pracy,

 1. zaznajomienia i wprowadzenia osoby zastępującej w problematykę i zakres zadań na powierzonym odcinku pracy.

 1. W przypadku zmian kadrowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora, Kierownika, Ordynatora lub Koordynatora obowiązuje protokolarne przekazywanie funkcji kierowniczych.

 2. Protokół sporządzony jest na wniosek Działu Spraw Pracowniczych i składany do Działu Organizacji i Marketingu.1. Rozróżnia się następujące rodzaje wewnętrznych aktów normatywnych:

 1. zarządzenia – są aktami normatywnymi regulującymi sprawy i zagadnienia zasadnicze w sposób ciągły i kompleksowy, ogólnie i powszechnie obowiązujące w Szpitalu; przy zarządzeniu mogą występować w formie załączników: zasady, instrukcje, procedury, regulaminy, wzory druków.

 2. pisma okólne - mają charakter informacyjno - instruktażowy, zalecający

i interpretacyjny,

 1. regulaminy i instrukcje - wprowadzane zarządzeniami, ustalają szczegółowy tryb i zasady postępowania oraz sposób ich wykonania,

 2. decyzje - normują zagadnienia niższej rangi niż zarządzenia,

 3. dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

  1. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania - udokumentowany zakres systemu zarządzania (wyłączenia) z uwzględnieniem obowiązujących procedur
   i instrukcji oraz wskazanie wzajemnych zależności między procesami,

  2. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego– ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo,

  3. Procedura - opis postępowania, określają kompetencje i obowiązki personelu w zakresie poszczególnych obszarów norm, celem efektywnego zarządzania

  4. Instrukcja - ustalenia, co do sposobu wykonania konkretnych czynności
   i operacji, które wynikają z przyjętych w procedurach "przebiegów" postępowania w zakresie działań mających ważny wpływ na funkcjonowanie systemu.

 1. W Szpitalu występują następujące rodzaje pism:

  1. pisma wg rozdzielnika - stanowią formę korespondencji, którą ze względu na przedmiot sprawy kieruje się do jednego lub kilku adresatów,

  2. notatki służbowe - zawierają uwagi, opis określonego stanu faktycznego,

  3. protokoły - zawierają opisowy przebieg narad, kontroli oraz treść podjętych uchwał, zaleceń, decyzji, ustaleń.

 1. Zbiory wewnętrznych aktów normatywnych są ewidencjonowane
  i przechowywane w :

  1. Dziale Organizacji i Marketingu – akty określone w ust.1 pkt. 1-4,

Sekcji ds. Systemów Zarządzania – akty określone w ust.1 pkt. 5.

 1. Dystrybucją wydanych aktów normatywnych zajmuje się Kancelaria Szpitala.


 1. Prawo wydawania wewnętrznych aktów normatywnych przysługuje wyłącznie Dyrektorowi, a w czasie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa lub jednemu z pozostałych zastępców wyznaczonych w razie nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 2. Zastępcy Dyrektora są upoważnieni do wydawania wyjaśnień w odniesieniu do nadzorowanych komórek organizacyjnych w zakresie merytorycznym dotyczącym wydanych wewnętrznych aktów normatywnych. 1. Projekty zarządzeń wraz z załącznikami opracowują pod względem merytorycznym kierownicy właściwych komórek organizacyjnych lub pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska.

 2. Autor projektu przekazuje go do zapoznania osobom, których opinia lub zajęcia stanowiska wymagają zagadnienia będące przedmiotem treści zarządzenia.

 3. Osoby wnoszące zmiany do projektu zarządzenia potwierdzają je własnoręcznym podpisem.

 4. Autor projektu zarządzenia potwierdza je swoim podpisem oraz przekazuje do radcy prawnego celem stwierdzenia jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej, osoba odpowiedzialna za wprowadzenie zarządzenia, przekazuje je w wersji papierowej i elektronicznej do Działu Organizacji i Marketingu.

 6. Złożenie podpisu, przez osoby, o których mowa w ust. 2 i 4 oznacza, że podpisujący:

 1. zapoznał się z treścią aktu normatywnego,

 2. uznaje przyjęte rozwiązania za zgodne z obowiązującymi przepisami.

 1. Kompletny projekt zarządzenia Dział Organizacji i Marketingu przedstawia do podpisu Dyrektorowi Szpitala, a następnie przesyła jego skan drogą elektroniczną do Działu Informatyki celem zamieszczenia go w Intranecie, a wersję papierową przekazuje, za pośrednictwem Kancelarii Szpitala, do zapoznania komórkom organizacyjnym. 1. Nowelizacja zarządzenia dokonywana jest aktem tej samej rangi.

 2. Nowelizuje się pierwotne zarządzenie, a nie jego nowelę poprzednio wydaną.

 3. Jeżeli efektem ostatniej nowelizacji było wydanie tekstu jednolitego pierwotnego zarządzenia, kolejnych zmian dokonuje się w odniesieniu do tekstu jednolitego.

 4. Nowelizacja części zarządzenia polega na przytaczaniu tej części w pełnym brzmieniu choćby zmienione lub skreślone w niej były tylko niektóre wyrazy. 1. Projekty pozostałych wewnętrznych aktów normatywnych opracowują pod względem merytorycznym kierownicy właściwych komórek organizacyjnych lub pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska i przekazują je do Działu Organizacji
  i Marketingu, który opiniuje projekt pod względem formalnym. Ostatecznej redakcji projektu dokonuje kierownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.

 2. Projekt przedłożony do podpisu Dyrektorowi opatrzony jest parafą wnioskodawcy oraz radcy prawnego. 1. Kontroli wykonania postanowień wewnętrznych aktów normatywnych, dokonują:

 1. Dyrektor i jego Zastępcy,

 1. kierownicy komórek organizacyjnych,

 2. Sekcja Kontroli Wewnętrznej.

 1. Audytor Wewnętrzny wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rozdział V. REPREZENTOWANIE SZPITALA NA ZEWNĄTRZ . 1. Dyrektor reprezentuje Szpital.

 2. Uprawnienia do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli posiada wyłącznie Dyrektor. 1. Dyrektor ustanawia i odwołuje pełnomocników do działania w jego imieniu określając jednocześnie granice ich umocowania.

 2. Udzielenie pełnomocnictwa do działania w imieniu Szpitala wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Pełnomocnik potwierdza przyjęcie pełnomocnictwa własnoręcznym podpisem.

 4. Udzielone pełnomocnictwo jest związane wyłącznie z osobą upoważnionego i pełniona przez niego funkcją. W przypadku zmiany osoby lub stanowiska pełnomocnictwo wygasa.

 5. Pełnomocnictwo udzielone na czas określony wygasa po upływie ważności.

 6. Rejestr pełnomocnictw oraz dokonywanie wszelkich czynności prawno – administracyjnych związanych z udzielaniem pełnomocnictw prowadzi Dział Prawny. 1. Do udzielania informacji na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Szpitala upoważnieni są Dyrektor i jego zastępcy w sprawach wynikających

z działalności nadzorowanego pionu oraz Rzecznik Prasowy.

 1. Pracownicy Szpitala mogą udzielać informacji na zewnątrz w zakresie przydzielonych im do załatwienia spraw, wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora, pod warunkiem nienaruszenia przepisów o zachowaniu poufności w szczególności tajemnicy służbowej oraz przewidzianej przepisami ustaw o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz dostępie do informacji publicznej

i o ile udzielona informacja nie przyniesie szkody interesom Szpitala. 1. Uprawnienia do podpisywania bieżących pism wychodzących ze Szpitala nie mających charakteru zobowiązań, mają obok Dyrektora jego zastępcy.

 2. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo podpisywania bieżących pism wychodzących na zewnątrz dotyczących zakresu działania podległych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu przez Dyrektora.

 3. Do wyłącznego podpisu Dyrektora są zastrzeżone sprawy:

 1. korespondencji kierowanej do organów administracji rządowej i samorządowej,

 1. oraz organów kontrolnych itp.,

 2. wewnętrzne akty normatywne,

 3. korespondencji dotyczącej strategii i rozwoju Szpitala,

 4. innej korespondencji zastrzeżonej na podstawie swojej decyzji.

 1. Szczegółowe zasady oraz tryb postępowania z pismami i aktami dotyczącymi działalności Szpitala określa Instrukcja Kancelaryjna.

Rozdział VI. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW SZPITALA NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH I SAMODZIELNYCH.Do podstawowych zadań Dyrektora należy:

 1. ustalanie kierunków i strategii rozwoju Szpitala oraz ich realizacja,

 1. kierowanie całokształtem działalności Szpitala i reprezentowanie Szpitala na zewnątrz,

 2. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

 3. przedkładanie Radzie Społecznej dokumentów z działalności Szpitala do zatwierdzenia lub zaopiniowania,

 4. organizowanie kontroli działalności Szpitala,

 5. ustalanie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

 6. zabezpieczenie mienia i zachowania tajemnicy służbowej oraz przewidzianej przepisami ustaw o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz o dostępie do informacji publicznej.

 7. spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.Dyrektor może powoływać na czas określony zespoły robocze dla wykonania określonych zadań w Szpitalu. 1. Do podstawowych zadań Zastępców Dyrektora należy nadzór merytoryczny nad działalnością podległych komórek organizacyjnych a w szczególności:

 1. aprobowanie:

  1. regulaminów nadzorowanych merytorycznie komórek organizacyjnych,

  2. spraw przedkładanych do decyzji Dyrektora,

  3. projektów planów działalności Szpitala i sprawozdań z ich wykonania w zakresie spraw im podległych,

 1. opiniowanie dla Dyrektora spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy na wniosek Kierowników i Ordynatorów,

 2. reprezentowanie Szpitala zgodnie z podziałem kompetencji lub w ramach udzielonych przez Dyrektora upoważnień,

 3. inicjowanie działań kontrolnych,

 4. inicjowanie rozwiązań organizacyjnych, finansowych oraz opiniowanie wniosków i propozycji zmierzających do usprawnienia działalności Szpitala,

 5. analizowanie, ocenianie i podejmowanie decyzji normujących działalność

 6. Szpitala w zakresie nadzorowanego obszaru funkcjonowania, w tym ustalanie procedur i jednolitego sposobu postępowania komórek organizacyjnych,

 7. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym współdziałaniem podległych komórek organizacyjnych, zgodnie z zakresem merytorycznej działalności,

 8. zapewnianie pełnego wykorzystania zasobów osobowych, finansowych i materialnych zaangażowanych w działalność Szpitala w zakresie sprawowanego nadzoru,

 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 1. Zastępcy Dyrektora ponoszą służbową odpowiedzialność wobec Dyrektora za wykonanie spraw wchodzących w zakres zadań podporządkowanych komórek organizacyjnych.

 2. Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych Zastępców Dyrektora określają ich zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 1. Podstawowym zadaniem Ordynatora, lekarza kierującego, Kierownika komórki organizacyjnej, koordynatora lub pracownika na samodzielnym stanowisku jest kierowanie pracą podległych im pracowników lub wykonywanie powierzonych obowiązków w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań.

 2. Do obowiązków Ordynatora, lekarza kierującego, Kierownika komórki organizacyjnej, koordynatora i pracownika na stanowisku samodzielnym należy

w szczególności:

 1. organizowanie pracy w podległej komórki organizacyjnej,

 1. wykonywanie prac wynikających z podziału pracy w komórce organizacyjnej,

 2. wydawanie wiążących dyspozycji, podejmowanie decyzji i akceptowanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji przełożonych wyższego szczebla,

 3. przygotowanie materiałów, informacji, sprawozdań i okresowych analiz
  z działalności komórki, informowanie przełożonych o zamierzonych zadaniach,

 4. reprezentowanie komórki organizacyjnej wobec Dyrektora lub jego Zastępców,

 5. opracowywanie wniosków i opinii dotyczących spraw osobowych w tym:

angażowania, awansowania, nagradzania, premiowania, oceniania oraz zwalniania podległych pracowników,

 1. inicjowanie form działalności szkoleniowej mającej na celu doskonalenie zawodowe podległych pracowników,

 2. organizacja oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji, w tym zwłaszcza medycznej,

 3. nadzór funkcjonalny nad realizacją powierzonych zadań,

 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub właściwego merytorycznie Zastępcę Dyrektora.

 1. Ordynator, lekarz kierujący, Kierownik komórki organizacyjnej, koordynator

i pracownik na stanowisku samodzielnym odpowiadają w szczególności za:

 1. terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań

w kierowanej komórce organizacyjnej lub powierzonych do realizacji,

 1. znajomość i ścisłe przestrzeganie aktów normatywnych regulujących zagadnienia występujące w komórce organizacyjnej lub na stanowisku samodzielnym,

 2. podejmowane działania rodzące skutki finansowe,

 3. rozwój zawodowy pracowników, w tym zapewnienie fachowego instruktażu na każdym stanowisku pracy w kierowanej komórce organizacyjnej oraz dokonywanie ocen pracowników,

 4. przestrzeganie zasad wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych,

 5. przestrzeganie dyscypliny pracy w kierowanej komórce,

 6. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 7. utrzymywanie w należytym stanie akt i dokumentów,

 8. poprawność danych przechowywanych w użytkowanych systemach informatycznych.

 1. Do podstawowych uprawnień Ordynatora, lekarza kierującego, Kierownika komórki organizacyjnej, koordynatora i pracownika na stanowisku samodzielnym należy:

 1. udzielanie podległym pracownikom urlopów wypoczynkowych,

 2. występowanie do bezpośredniego przełożonego – w przypadkach uzasadnionych z wnioskiem o wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych,

 3. występowanie z wnioskami o awansowanie, nagradzanie, karanie, przyjmowanie do pracy i zwalnianie pracowników,

 4. wyznaczanie - w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym - zastępstwa na czas swojej nieobecności.

 1. Ordynator, lekarz kierujący, Kierownik komórki organizacyjnej, Koordynator

i pracownik na stanowisku samodzielnym ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora właściwego pionu funkcjonalnego.

 1. Informacje o zrealizowaniu zadań, o których mowa w ust.2. ordynator, lekarze kierujący, kierownik Komórki organizacyjnej, koordynator i pracownik na stanowisku

samodzielnym przekazują na bieżąco Dyrektorowi lub właściwemu Zastępcy Dyrektora.

 1. Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych Ordynatorów, lekarzy kierujących, Kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów oraz pracowników na stanowiskach samodzielnych określają ich zakresy obowiązków, odpowiedzialności

i uprawnień. 1. Pozostali pracownicy Szpitala zatrudnieni w poszczególnych komórkach organizacyjnych wykonują powierzone zadania zgodnie z posiadanymi zakresami obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

 2. Do podstawowych obowiązków pracowników Szpitala należy w szczególności:

 1. znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań,

 2. przestrzeganie Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego i porządku ustalonego w Szpitalu,

 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 4. organizowanie pracy na swoim stanowisku w sposób zabezpieczający prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań i poleceń przełożonych,

 5. informowanie przełożonego o przebiegu i wynikach prac oraz o napotkanych trudnościach oraz zgłaszanie nieprawidłowości zauważonych przy wykonywaniu obowiązków,

 6. poddawanie się kontroli organów lub osób upoważnionych do sprawowania czynności kontrolnych,

 7. przestrzeganie dyscypliny pracy,

 8. noszenie identyfikatora zawierającego fotografię, imię i nazwisko oraz rodzaj sprawowanej funkcji,

 9. sumienny stosunek do mienia stanowiącego własność Szpitala będącego w jego władaniu lub na jego terenie,

 10. dbanie o porządek i ład w miejscu pracy.

 1. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych posiadają uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy oraz innych przepisów prawa pracy.

 2. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za terminowe, dokładne i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie powierzonych zadań. 1. Wszyscy pracownicy Szpitala wykonują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi ich zakresami obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

 2. Szczegółowe zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla
  pracownika, ustalone przez przełożonego, znajdują się w aktach osobowych.

Rozdział VII. ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I STANOWISK SAMODZIELNYCH W SZPITALU

KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności : 1. Realizowanie polityki kadrowej i socjalnej Szpitala w ścisłym współdziałaniu
  z kadrą kierowniczą Szpitala.

 2. Nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy i prowadzenie działalności informacyjnej z tego zakresu wśród pracowników Szpitala.

 3. Opracowywanie zasad dyscypliny pracy oraz współdziałania z komórkami organizacyjnymi Szpitala w organizowaniu kontroli dyscypliny pracy.

 4. Zakładanie, należyte prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników Szpitala, w tym również osób pozostających ze Szpitalem w stosunku cywilno-prawnym.

 5. Przeprowadzanie rekrutacji, zapewnianie prawidłowego doboru i rozmieszczenia kadr oraz przyjmowanie do pracy pracowników zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym
  i społecznym oraz wniosków emerytalnych i rentowych.

 7. Współpraca z ZUS-em w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  (system „Płatnik”).

 8. Realizowanie zadań w zakresie funduszu socjalnego.

 9. Weryfikacja wprowadzonych danych do Portalu Potencjału NFZ pod względem
  ich zgodności z wymaganiami określonymi w Zarządzeniach Prezesa NFZ.

 10. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. REALIZACJI PROJEKTÓW

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy w szczególności :   1. Nadzór nad pracą Działu Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych

   2. Reprezentacja i współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi
    w ramach realizowanych projektów przez Szpital   3. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.


§ 47

DZIAŁ PRAWNY

Do podstawowych zadań Działu Prawnego należy w szczególności :


 1. Reprezentowanie Szpitala przed sądami i innymi organami orzekającymi
  w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.

 2. Uwierzytelnianie dokumentów w granicach obowiązującego prawa.

 3. Współpraca z ubezpieczycielem w zakresie spraw o roszczenia pacjentów
  kierowane do Szpitala.

 4. Opiniowanie projektów umów.

 5. Sporządzanie opinii prawnych.

 6. Nadzór nad egzekucją należności.

 7. Udzielanie informacji o przepisach prawa regulujących działalność Szpitala,
  a w razie wątpliwości w ich rozumieniu i stosowaniu udziela wyjaśnień
  w zakresie ich stosowania.

§ 48

DZIAŁ ORGANIZACJI I MARKETINGU

Do podstawowych zadań Działu Organizacji i Marketingu należy w szczególności:


 1. Prowadzenie obsługi organizacyjnej Rady Społecznej Szpitala oraz stosownej
  dokumentacji w tym zakresie.

 2. Przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego wniosków dotyczących
  gospodarowania mieniem i odbiór stosownych decyzji lub uchwał.

 3. Opiniowanie pod względem formalnym projektów wewnętrznych aktów
  normatywnych otrzymanych od kierowników właściwych komórek
  organizacyjnych.

 4. Opracowanie projektów rozwiązań organizacyjnych zwłaszcza związanych
  z wprowadzeniem nowych przepisów, bądź zmian w dotychczas obowiązujących
  oraz nadzór nad ich wdrażaniem.

 5. Doradztwo organizacyjne na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych
  Szpitala.

 6. Nadzór nad opracowaniem wzorcowych zakresów działalności komórek organizacyjnych Szpitala.

 7. Prowadzenie rejestru oraz zbioru uregulowań i przepisów z zakresu działalności
  Szpitala wraz z ich bieżącą aktualizacją.

 8. Opracowanie materiałów dotyczących Szpitala dla jednostek monitorujących
  jakość usług i działalność placówek medycznych.

 9. Przygotowanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizację programów profilaktycznych dla Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Miasta oraz innych podmiotów, które nie są ujęte w ustawie o zamówieniach publicznych.

 10. Uczestnictwo w realizacji konkursów ofert na podstawie art. 26 ustawy.

 11. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby profilaktyki zdrowotnej.

 12. Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.

 13. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 49

SEKCJA DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności : 1. Opracowanie i wdrożenie procedur oraz dokumentacji Systemu Zarządzania
  Jakością.

 2. Organizacja zespołów audytorów wewnętrznych.

 3. Ocena działań związanych z prowadzeniem audytów wewnętrznych.

 4. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania i certyfikacji
  ustanowionego SZJ.

 5. Planowanie jakości, budowanie procedur, instrukcji i zapisów SZJ
  oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

 6. Opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania
  zintegrowanego systemu zarządzania.

 7. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 50

SEKCJA DS. OBRONNYCH

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności :


 1. Prowadzenie i utrzymanie w ciągłej aktualizacji dokumentów normatywnych z zakresu spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej.

 1. Realizowanie zadań związanych z przechowywaniem rezerw materiałowych
  obrony cywilnej oraz publicznej służby zdrowia.

 2. Prowadzenie cyklicznych szkoleń specjalistycznych z osobami realizującymi
  zadania obronne jak również uczestniczenie w szkoleniach organizowanych
  przez organy zwierzchnie.

 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych z osobami
  mającymi kontakt z takimi dokumentami.

 4. Prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie ochrony informacji niejawnych
  oraz właściwe jej zabezpieczenie fizyczne przed wglądem do niej osób
  postronnych.

 5. Prowadzenie nadzoru nad wszelką korespondencją opracowywaną, wpływającą
  oraz wychodzącą ze Szpitala, o charakterze niejawnym.

 6. Określenie i wyznaczanie stref bezpieczeństwa w pomieszczeniach, w których są opracowywane i zdeponowane materiały niejawne jak również warunki dostępu do tych stref.

 7. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji.

 8. Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia
  przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Dyrektora Szpitala, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą również właściwą służbę ochrony państwa.

 9. Koordynowanie pod względem planistycznym, organizacyjnymi priorytetowym
  w zakresie realizacji zadań obronnych, bezpieczeństwa publicznego i obrony
  cywilnej przez starszego inspektora ds. obronnych.

 10. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 51

SEKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności :


 1. Opracowywanie rocznych planów kontroli.

 2. Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli działalności gospodarczej,
  finansowej i organizacyjnej Szpitala wynikających z doraźnie zgłaszanych
  potrzeb.

 3. Wykrywanie nieprawidłowości w Szpitalu na każdym odcinku jego działania,
  w celu podniesienia sprawności funkcjonowania jednostek poprzez eliminację
  w przyszłej pracy ujawnionych uchybień, ustalenie przyczyn i źródeł ich
  powstawania.

 4. Dostarczanie Dyrekcji i Kierownictwu Szpitala informacji niezbędnych
  dla usprawnienia funkcjonowania jednostki i racjonalnego gospodarowania
  majątkiem.

 5. Szczegółowe badanie stanu faktycznego w kontrolowanej jednostce
  i porównywanie go z obowiązującą normą oraz ustalanie odchyleń od tej normy.

 6. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.

 7. Dostarczanie analizy, oceny, zaleceń i informacji dotyczących działalności objętej
  przedmiotem kontroli.

 8. Kontrolowanie wykonywania przez komórki organizacyjne Szpitala zarządzeń pokontrolnych.

 9. Prowadzenie dziennika kontroli, rejestrowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiałów z przeprowadzonych kontroli.

 10. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 52

SEKCJA BHP

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności :


 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Szpitalu.

 1. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
  wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

 2. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia
  i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 3. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji.

 4. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części.

 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
  w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy.

 6. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków.

 3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 4. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 5. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,
  na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
  lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej
  i indywidualnej.

 6. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 7. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny.

 8. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 53

DZIAŁ POZYSKIWANIA I WDRAŻANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności :


 1. Wyszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących funduszy zewnętrznych, m.in. programów, funduszy strukturalnych.

 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania
  i realizacji programów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 3. Przygotowywanie projektów oraz dokumentów aplikacyjnych dotyczących pozyskiwania funduszy inwestycyjnych.

 4. Wdrażanie i nadzór nad realizacją projektów pod kontem zgodności z Programami

 5. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej od strony finansowej.

 6. Prowadzenie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z zasadami Programów Operacyjnych oraz Umowami o dofinansowanie.

 7. Rzetelne i terminowe sporządzanie w oparciu o zgromadzone i dostarczone informacje wniosków o płatność wraz z zebraniem wszystkich załączników,
  w tym sporządzanie ostatniego wniosku o płatność.

 8. Uczestniczenie w kontrolach Projektu oraz do sporządzenia ewentualnych uzupełnień pokontrolnych, również po zakończeniu realizacji projektu i po zakończeniu okresu umowy.

 9. Kontrola wydatkowania środków – zgodność z budżetem projektów.

 10. Nadzór nad pracami budowlanymi i remontowymi wchodzącymi w zakres projektów realizowanych z Programów Operacyjnych.

 11. Prowadzenie dokumentacji technicznej projektu zgodnie z zasadami Programów Operacyjnych oraz Umowami o dofinansowanie, tj. kontrola jakości, kontrola terminowości wykonania robót, odbiory częściowe i końcowe zadań inwestycyjnych.

 12. Bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz dokumentacją techniczną.

 13. Udział w Komisjach Przetargowych dotyczących postępowań w sprawach
  o zamówienia publiczne na wykonawstwo robót budowlanych i nadzoru budowlanego, zakupu sprzętu.

 14. Kontrola wykonania umów z wykonawcami.

 15. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 54

DZIAŁ ds. MONITOROWANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności :


 1. Kontrola wprowadzanych przez oddziały jednorodnych grup pacjentów
  (z wyłączeniem Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (ROO).

 2. Kontrola dokumentacji medycznej (z wyłączeniem ROO).

 3. Monitorowanie ogłoszeń ŁOW NFZ ukazujących się na stronie internetowej NFZ
  oraz w Portalu Świadczeniodawcy pod kątem JGP.

 4. Monitorowanie ogłoszeń o postępowaniach konkursowych oraz Zarządzeń Prezesa NFZ ukazujących się na stronach NFZ i informowanie o nich Dział Informatyki.

 5. Generowanie i składanie ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 6. Prowadzenie bieżącej kontroli pod względem prawidłowości wprowadzanych danych w ramach realizacji umów z Funduszem między programem Hipokrates
  a historią choroby (bez ROO).

 7. Sporządzanie sprawozdań z terapii charytatywnych (współfinansowanych)
  oraz przekazywanie ich do firm finansujących (z wyłączeniem ROO).

 8. Prowadzenie ewidencji kart rejestracji pacjentów do programów lekowych
  i przesyłanie ich do NFZ.

 9. Potwierdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym faktur za świadczenia zdrowotne, wykonywane przez podmioty zewnętrzne z zakresu diagnostyki
  (łącznie z ROO), z wyłączeniem diagnostyki laboratoryjnej i histopatologii.

 10. Rejestracja wizyt w Poradniach – (łącznie z ROO)

 11. Dostarczanie bloczków lekarskich z ZUS dla lekarzy.

 12. Wyszukiwanie i poprawianie błędów na poziomie programu Hipokrates, RNFZ
  oraz w Portalu Świadczeniodawcy z wyłączeniem onkologii.

 13. Nadzór nad kolejką oczekujących (łącznie z ROO).

 14. Nadzór nad realizacją kontraktów zawartych z NFZ.

 15. Przetwarzanie danych z funkcjonujących w szpitalu systemów informatycznych niezbędnych do prawidłowych rozliczeń z NFZ (z wyłączeniem onkologii).

 16. Prowadzenie bieżącej kontroli pod względem prawidłowości wprowadzanych danych w ramach realizacji umów zawartych z NFZ (z wyłączeniem onkologii).

 17. Wyszukiwanie i poprawianie błędów w raportach w wersji elektronicznej
  ( z wyłączeniem ROO).

 18. Przygotowywanie raportów służących do przeprowadzenia analizy z wykonania kontraktu. (z wyłączeniem onkologii).

 19. Nadzór nad elektronicznymi wersjami umów.

 20. Wprowadzanie elektronicznych wersji umów z NFZ do systemu RNFZ, przypisywanie w systemie odpowiednich Jednostek Wykonujących Świadczenia do prawidłowego Miejsca Rozliczenia wg umowy oraz ich eksport do systemu Hipokrates (łącznie z ROO)

 21. Codzienna weryfikacja i poprawa błędów ze sprawozdawanych świadczeń (błędy ICD10, ICD9) z zakresu AOS (bez ROO).

 22. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 54 a


SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACJI CHORYCH
Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności:

 1. Nadzorowanie i prowadzenie dziennego ruchu chorych z podziałem na poszczególne oddziały.

 2. Prowadzenie ewidencji zgonów.

 3. Wydawanie kart informacyjnych z pobytu szpitalnego oraz kart statystycznych zgonu.

 4. Przygotowanie zestawień statystycznych dotyczących działalności Szpitala.

 5. Controlling medyczny z zakresu między innymi:

a) analizy długości pobytu;

b) analizy wskaźników statystycznych: obłożenia łóżek, przelotowościc) analiza wskaźników śmiertelności.

 1. Przygotowywanie po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego zestawienia: Ruch Chorych – Analiza działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika dla Pionu Organizacji i Systemów Zarządzania.

 2. Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań i analiz z działalności Szpitala dla potrzeb wewnętrznych i dla podmiotów zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, GUS, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego i in.) zgodnie z ustawą o Statystyce Publicznej (tj. Dz. U. z 2012 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

 3. Weryfikacja prowadzonych w wersji elektronicznej Kart Statystycznych leczenia szpitalnego MZ-11 przesyłanych do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

 4. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej osób hospitalizowanych,
  z wyłączeniem oddziałów onkologicznych i chirurgii onkologicznych.

 5. Monitorowanie wilgotności i temperatury w archiwach.

 6. Rejestrowanie i protokołowanie działań związanych z niszczeniem dokumentacji medycznej.

 7. Okresowa weryfikacja (minimum 2x w roku) stwierdzonych braków
  w dokumentacji wypożyczonej z archiwum

 8. Rejestrowanie dokumentacji wydanej.

 9. Sprawdzanie zdanej dokumentacji.

 10. Zgłaszanie potrzeb w zakresie brakowania dokumentacji.

 11. Zgłaszanie stwierdzonych braków w dokumentacji.

 12. Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek poszczególnych oddziałów, poradni, pacjentów oraz organów do tego uprawnionych (sądy, prokuratura, policja, firmy ubezpieczeniowe, podmioty lecznicze), prowadzenie korespondencji w tych sprawach.

 13. Współpraca z NFZ w zakresie realizacji zadań Szpitala.

 14. Nadzór nad limitami świadczeń zdrowotnych.

§ 54b

SEKCJA REJESTRACJI

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności:

 1. Rejestracja wizyt w poradniach.

 2. Prowadzenie i monitorowanie list pacjentów oczekujących na wizyty w poradniach specjalistycznych.

 3. Weryfikacja i poprawianie błędów w zakresie danych dotyczących rejestracji wizyty.

 4. Przechowywanie, wydawanie/odbieranie i zabezpieczanie bieżącej dokumentacji medycznej poradni specjalistycznych oraz oddziałów onkologicznych i chirurgii onkologicznych.

 5. Przekazywanie dokumentacji medycznej do pomieszczeń archiwalnych po upływie 3 lat od ostatniej wizyty pacjenta.

 6. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej ambulatoryjnej oraz oddziałów onkologicznych i chirurgii onkologicznych.

 7. Monitorowanie wilgotności i temperatury w archiwach.

 8. Rejestrowanie i protokołowanie działań związanych z niszczeniem dokumentacji medycznej.

 9. Okresowa weryfikacja (minimum 2x w roku) stwierdzonych braków w dokumentacji wypożyczonej z archiwum.

 10. Rejestrowanie dokumentacji wydanej.

 11. Sprawdzanie zdanej dokumentacji.

 12. Zgłaszanie potrzeb w zakresie brakowania dokumentacji

 13. Zgłaszanie stwierdzonych braków w dokumentacji

 14. Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek poszczególnych oddziałów, poradni, pacjentów.

§ 54c

SEKCJA DS. KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności :

 1. Monitorowanie ogłoszeń o postępowaniach konkursowych.

 2. Przygotowanie danych do konkursów ofert ogłaszanych przez NFZ.

 3. Generowanie i składanie ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 4. Analizowanie i usuwanie braków formalnych w ofertach kontraktowych dla NFZ.

 5. Wprowadzanie, dokonywanie zmian w Portalu Potencjału świadczeniodawcy
  w zakresie danych dotyczących harmonogramów czasu pracy personelu działalności podstawowej.

 6. Aktualizacja w uzgodnieniu z Działem Aparatury Medycznej danych o zasobach sprzętowych komórek działalności podstawowej.

 7. Bieżący nadzór nad prawidłowością danych umieszczanych w Portalu Potencjału przez komórki merytoryczne.

 8. Przygotowywanie i przesyłanie do NFZ wniosków o zmianę miejsca realizacji świadczeń.

 9. Sprawdzanie pod względem merytorycznym umów z NFZ oraz aneksów do tych umów.

 10. Monitorowanie zmian dotyczących wymagań niezbędnych dla realizacji umów z NFZ.

 11. Bieżąca analiza potrzeb kadrowych, sprzętowych oraz organizacyjnych w odniesieniu do wymagań podstawowych oraz rankingujących świadczeniodawcę w prowadzonych przez NFZ postępowaniach konkursowych.

 12. Zgłaszanie wniosków dotyczących zatrudnienia personelu, zakupów sprzętowych, zmian organizacyjnych wynikających z prowadzonych analiz.

 13. Weryfikacja prawidłowości danych dotyczących godzin pracy komórek działalności podstawowej i poszczególnych jej pracowników z danymi wprowadzonymi do Portalu Potencjału.

§ 55


DZIAŁ TECHNICZNY

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności : 1. Kompletowanie i przechowywanie w należytym porządku dokumentacji
  technicznej budynków i budowli, urządzeń, sprzętu technicznego.

 2. Prowadzenie dokumentacji remontów i przeglądów technicznych.

 3. Opracowywanie rocznych planów remontów i inwestycji. które nie są
  finansowane z Funduszy Unii Europejskiej.

 4. Zlecanie innym jednostkom i zakładom specjalistycznym wykonania
  napraw i remontów, nadzorowania terminowości ich realizacji, opiniowanie
  rachunków za wykonane usługi oraz uczestniczenie w odbiorze zakończonych
  robót remontowych ewentualnie w miarę możliwości wykonywanie ww. prac
  we własnym zakresie.

 5. Wykonywanie we własnym zakresie bądź zlecanie montażu i rozruchu
  nowo zakupionego wyposażenia technicznego, sprawowanie nadzoru
  i dopuszczanie do eksploatacji.

 6. Planowanie potrzeb na części zamienne i materiały techniczne.

 7. Opiniowanie projektów planów rozbudowy i modernizacji zaplecza techniczno-
  gospodarczego oraz budynków i budowli.

 8. Współpraca z Działem Prawnym i Działem Zamówień Publicznych w zakresie
  organizowania przetargów.

 9. Współpraca z urzędami terenowymi w zakresie dofinansowania prowadzonych modernizacji i remontów pomieszczeń i budynków Szpitala.

 10. Orzekanie o stanie technicznym urządzeń energetycznych, elektrycznych.

 11. Odzysk materiałów i części zamiennych.

 12. Orzekanie o stanie technicznym sprzętu techniczno-gospodarczego, urządzeń energetycznych, elektrycznych i wydawanie stosownych orzeczeń technicznych.

 13. Przeprowadzanie bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń.

 14. Prowadzenie rejestru zbiorników ciśnieniowych i aparatury podlegającej
  legalizacji, będącej na stanie Szpitala odnotowując nazwę, typ, producenta, rok produkcji, lokalizację aparatury.

 15. Koordynowanie wszystkich prac związanych z przygotowaniem pomieszczeń, pod montaż nowo zakupionej aparatury.

 16. Nadzór nad inspektorami zewnętrznymi nadzoru inwestorskiego zlecanego
  w ramach realizowanych inwestycji.

 17. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 56


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności : 1. Utrzymanie w czystości i porządku terenów zielonych, dróg i chodników
  będących w zarządzie Szpitala.

 2. Utrzymanie w czystości wyznaczonych pomieszczeń biurowych.

 3. Zabezpieczenie transportu wewnętrznego przy transporcie sprzętu.

 4. Obsługa szatni pracowniczych i szatni dla osób odwiedzających.

 5. Obsługa dźwigów towarowo-osobowych.

 6. Prowadzenie ewidencji odpadów.

 7. Przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej
  i wysyłanej oraz przekazywanie jej adresatom, zgodnie z Instrukcją
  Kancelaryjną.

 8. Wykonywanie odbitek kserograficznych dla potrzeb Szpitala oraz pacjentów
  (dokumentacja medyczna).

 9. Prowadzenie archiwum zakładowego w zakresie dokumentacji
  administracyjno-finansowej oraz medycznej poza historiami choroby
  pacjentów.

 10. Ochrona obiektów, osób i mienia Szpitala.

 11. Prowadzenie spraw związanych z umowami najmu lokali i dzierżawą
  sprzętu.

 12. Gospodarowanie mieniem ruchomym w zakresie przedmiotów nietrwałych.

 13. Współpraca z brokerem oraz zgłaszanie szkód w ramach obowiązujących
  umów ubezpieczenia.

 14. Przeprowadzanie spisów z natury składników majątkowych
  w poszczególnych komórkach organizacyjnych zgodnie z planem
  inwentaryzacji i bieżącymi potrzebami.

 15. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 57


INSPEKTOR OCHRONY P/POŻ

Do podstawowych zadań Inspektora należy w szczególności: 1. Sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową Szpitala.

 2. Kierowanie stanowiskiem p.poż w celu prawidłowego i terminowego wykonania
  zadań.

 3. Podejmowanie decyzji i wydawanie opinii i wniosków nie zastrzeżonych
  do kompetencji przełożonych wyższego szczebla, prowadzenie kontroli
  wewnętrznych p.poż, sporządzanie protokołów z kontroli, sprawozdań,
  egzekwowanie wyników kontroli, akceptowanie i parafowanie wszelkich
  opracowań dotyczących ochrony p.poż.

 4. Wykonywanie prac wynikających z ustalonego podziału pracy w komórce p.poż.

 5. Wdrażanie obowiązujących przepisów i zaznajamianie z nimi pracowników.

 6. Przeprowadzanie i pomoc firmom zewnętrznym w organizacji szkoleń
  instruktażowych i okresowych w zakresie p.poż. w ramach szkoleń bhp.

 7. Nadzór nad aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  Obiektów, (planów ewakuacji) oraz zapoznanie pracowników z przepisami
  p.poż i treścią przedmiotowej Instrukcji.

 8. Analizowanie i ocena wyposażenia obiektów, budynków, urządzeń i instalacji
  pod kątem prawidłowego zabezpieczenia w środki i sprzęt gaśniczy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 9. Nadzór i organizacja prac konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego,
  stanowiącego zabezpieczenie p.poż Szpitala.

 10. Udział w kontrolach technicznych i komisyjnych odbiorach robót budowlanych,
  adaptacyjnych, instalacyjnych, rozruchach urządzeń i instalacji mogących
  stwarzać zagrożenie pożarowe Szpitala.

 11. Organizowanie cyklicznych, praktycznych ćwiczeń obiektowych na terenie
  Szpitala i placówek podległych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 12. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 58


DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności: 1. Zaopatrywanie, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
  komórek organizacyjnych Szpitala w materiały niezbędne do realizacji zadań.

 2. Projektowanie założeń do planu finansowego Szpitala w zakresie zakupu
  materiałów opisanych w pkt.1.

 3. Terminowe składanie do Działu Zamówień Publicznych wniosków o udzielenie
  zamówień publicznych w zakresie zakupu materiałów opisanych w pkt.1.

 4. Prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej.

 5. Kontrola zgodności towaru z dokonanym zamówieniem i zgłaszanie dostawcy
  ewentualnych reklamacji.

 6. Prowadzenie oraz staranne zabezpieczenie dokumentacji w zakresie
  zaopatrzenia.

 7. Comiesięczna kontrola wydatków w oparciu o zatwierdzony plan finansowy
  Szpitala w zakresie zakupu materiałów opisanych w pkt.1.

 8. Monitorowanie zapasów magazynowych w celu utrzymania ciągłości
  zaopatrzenia.

 9. Koordynacja działań między oddziałami szpitalnymi a firmą świadczącą usługi
  przewozu pacjentów w tym zakresie.

 10. Kontrola prawidłowości wykonywanych przewozów przez firmy świadczące usługi i zgłaszanie ewentualnych reklamacji w imieniu Szpitala.

 11. Rozliczanie kosztów transportu pacjentów z firmami świadczącymi usługi
  przewozu i pomiędzy oddziałami szpitalnymi.

 12. Prowadzenie rejestru zleceń przewozów (przewozy służbowe osób i towarów, przewozy pacjentów).

 13. Organizowanie i nadzorowanie transportu dla komórek organizacyjnych Szpitala.

 14. Przyjmowanie na stan magazynów towarów wg branży danego magazynu.

 15. Wydawanie z magazynów towarów na podstawie dostarczonych zleceń rozchodu.

 16. Utrzymywanie czystości, skuteczne zabezpieczenie magazynów przed
  włamaniem, zalaniem, pożarem itp. oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów
  bhp i p. poż. na terenie i w rejonie magazynów.

 17. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§59

DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności:


 1. Nadzór nad aparaturą i sprzętem medycznym.

 2. Przygotowanie technicznych warunków przetargów i umów serwisowych.

 3. Prowadzenie drobnych napraw aparatury i sprzętu medycznego w ramach
  posiadanych możliwości technicznych.

 4. Ewidencjonowanie oraz kontrola wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego,

 5. Zlecanie napraw aparatury i sprzętu medycznego do serwisów.

 6. Opiniowanie zgłaszanych potrzeb na zakup aparatury i sprzętu
  medycznego oraz wyposażenia.

 7. Wykonywanie lub zlecanie wykonania ekspertyz stanu technicznego aparatury
  i sprzętu medycznego.

 8. Opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących zakupu aparatury
  i sprzętu medycznego.

 9. Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych dotyczących obsługi
  aparatury i sprzętu medycznego prowadzonych przez serwisy firmowe.

 10. Uczestnictwo w odbiorze i uruchamianiu nowo zakupionej, użyczonej
  lub darowanej aparatury oraz sprzętu medycznego.

 11. Wpisywanie do Portalu Potencjału NFZ bieżących zmian w sprzęcie
  i aparaturze medycznej wykorzystywanych do realizacji umów z NFZ.

 12. Przygotowywanie umów użyczenia i darowizny sprzętu medycznego i nadzór nad ich realizacją.

 13. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§60

SEKCJA ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNY (Ośrodka Pediatrycznego)

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności:


 1. Kompletowanie i przechowywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej budynków i budowli, urządzeń, sprzętu technicznego.

 1. Prowadzenie dokumentacji remontów i przeglądów technicznych.

 2. Kompletowanie i przechowywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej urządzeń energetycznych, ciepłowniczych i wod-kan.

 3. Prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń energetycznych, ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych.

 4. Przeprowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń energetycznych, sieci ciepłowniczej, wod-kan w zakresie należącym do możliwości pracowników obsługi.

 5. Rejestracja i analizowanie miesięcznego zużycia paliw i energii.

 6. Sprawowanie nadzoru nad montażem i rozruchem oraz przyjmowanie
  do eksploatacji nowo zakupionych urządzeń energetycznych, urządzeń sieci ciepłowniczej i wod-kan.

 7. Opracowanie projektów roboczych planów remontów, przeglądów technicznych
  i konserwacji urządzeń energetycznych, ciepłowniczych i wod-kan.

 8. Opracowywanie planów rozbudowy i modernizacji zaplecza energetycznego, ciepłowniczego i wod-kan.

 9. Nadzór nad ochroną obiektów, osób i mienia Ośrodka Pediatrycznego.

 10. Nadzór nad utrzymywaniem w czystości i porządku na terenie Ośrodka Pediatrycznego.

 11. Zabezpieczenie transportu wewnętrznego przy przemieszczeniach sprzętu
  i materiałów,

 12. Prowadzenie ewidencji odpadów.

§61


DZIAŁ EKONOMICZNY

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności: 1. Przygotowanie i opracowanie projektów planów finansowo-gospodarczych oraz wniosków w sprawie zmiany tych planów. Kontrola wykonania planu finansowego.

 1. Sporządzanie kalkulacji ekonomicznych.

 2. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i analiz ekonomicznych oraz deklaracji (w tym VAT), informacji i sprawozdań dla potrzeb własnych
  i jednostek zwierzchnich.

 1. Fakturowanie przychodów wynikających z działalności medycznej i gospodarczej.

 2. Przyjmowanie i kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokumentów rozliczających programy medyczne. Sporządzanie faktur na podstawie otrzymanych zestawień stanowiących załącznik do faktury za wykonane programy medyczne.

 3. Rejestrowanie, monitorowanie i windykacja należności z tytułu świadczonych usług medycznych, badań klinicznych i prowadzonej działalności gospodarczej.

 4. Uzgadnianie sald należności z kontrahentami, sporządzanie not odsetkowych i obciążeniowych.

 5. Księgowanie wszelkich operacji związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 6. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministerstwem Zdrowia w zakresie ustalania zasad rozliczania umów na świadczenie usług medycznych.

 7. Fakturowanie świadczeń medycznych wykonywanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia oraz innymi podmiotami.

 8. Obsługa systemów informatycznych w celu rozliczenia wykonanych świadczeń.

 9. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań w zakresie przychodów, z realizacji umów z NFZ.

 10. Rzetelne sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań (zgodnie z wytycznymi jednostki nadrzędnej)

 11. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

 12. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz opracowań finansowych.

 13. Realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika Działu, Głównego Księgowego oraz Dyrektora.

§62

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCIDo podstawowych zadań Działu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz instrukcją obiegu dokumentów księgowych.

 2. Przyjmowanie dokumentów finansowych wpływających do Szpitala,
  a dotyczących operacji finansowych, ich ewidencjonowanie, dystrybucja tych dokumentów do odpowiednich jednostek organizacyjnych oraz kontrola ich zwrotu przez te jednostki.

 3. Sprawdzanie dowodów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, przygotowanie dokumentów do zaksięgowania i dokonania zapłaty.

 4. Prowadzenie nadzoru nad obiegiem i kontrolą dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.

 5. Prowadzenie rejestrów dokumentów zewnętrznych w systemie komputerowym finansowo-księgowym w podziale na rejestry.

 6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla przydzielonych grup majątku trwałego

w programie komputerowym.

 1. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla przydzielonych grup składników majątkowych z uwzględnieniem podziału wg klasyfikacji rodzajowej
  w programie komputerowym.

 2. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej obrotów magazynowych
  w układzie rodzajowym.

 3. Sprawowanie kontroli dokumentacji obrotu materiałowego i księgowanie
  w podziale na komórki kosztowe.

 4. Realizacja płatności zobowiązań gotówkowych i bezgotówkowych.

 5. Analiza sald kontrahentów i korespondencja w celu uzgodnienia sald zobowiązań.

 6. Prowadzenie Kasy Głównej i Socjalnej.

 7. Rejestracja czeków gotówkowych, weksli i kwitariuszy przychodowych.

 8. Rejestracja depozytów rzeczowych, wartościowych i gotówkowych.

 9. Wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracownikom.

 10. Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 11. Ewidencja i rozliczanie pobieranych zaliczek na wydatki służbowe.

 12. Ewidencja i rozliczanie finansowe delegacji służbowych.

 13. Rozliczanie finansowe dotacji budżetowych.

 14. Ścisłe współdziałanie z innym komórkami organizacyjnym Szpitala.

 15. Rozliczanie opłaty PFRON i podatku od nieruchomości

 16. Współdziałanie z bankami, organami skarbowymi w zakresie obsługi finansowo-księgowej.

 17. Rzetelne sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań (zgodnie
  z wytycznymi jednostki nadrzędnej).

 18. Sporządzanie sprawozdań rocznych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

 19. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz opracowań finansowych.

 20. Realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika Działu, Głównego Księgowego oraz Dyrektora.DZIAŁ INFORMATYKI

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności: 1. Administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami
  operacyjnymi oraz sprzętem sieciowym.

 1. Administrowanie aplikacjami używanymi przez system informatyczny Szpitala.

 2. Administrowanie, konserwacja oraz zabezpieczenie baz danych.

 3. Prowadzenie ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.

 4. Obsługa informatyczna serwisu internetowego i intranetowego.

 5. Konserwacja, modernizacja, rozbudowa oraz naprawa sieci informatycznej
  i sprzętu informatycznego.

 6. Tworzenie aplikacji wspomagających użytkowników.

 7. Szkolenia i konsultacje dla pracowników w zakresie obsługi wykorzystywanego
  oprogramowania a w szczególności wykorzystywanych i wdrażanych systemów.

 8. Pomoc przy tworzeniu materiałów informacyjnych i prezentacyjnych.

 9. Wykonywanie lub zlecanie wykonania ekspertyzy i innych opracowań dotyczących sprzętu informatycznego.

 10. Nadzór nad aktualizacją oraz modyfikacją systemów przez podmioty zewnętrzne.

 11. Testowanie i wdrażanie aplikacji i nowych technologii teleinformatycznych.

 12. Opracowanie założeń do projektów informatycznych.

 13. Planowanie potrzeb w zakresie oprogramowania i sprzętu informatycznego.

 14. Przygotowanie technicznych warunków przetargów i umów serwisowych.

 15. Opracowanie projektów planów finansowych Działu oraz sporządzanie
  sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie.

 16. Zamieszczanie na stronie wewnętrznej i zewnętrznej informacji
  przekazywanych przez Dział Organizacji i Marketingu.

 17. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności: 1. Prowadzenie całokształtu spraw mających na celu prawidłowe przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego, w przewidzianych ustawą prawo zamówień publicznych trybach.

 1. Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych.

 2. Aktualizacja planu w oparciu o zatwierdzone korekty.

 3. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych realizowanych w trybach
  ustawowych.

 4. Uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych zgodnie z odrębnym
  zarządzeniem Dyrektora.

 5. Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej
  z przeprowadzonymi postępowaniami.

 6. Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń
  i stronie internetowej szpitala, przekazywanie ogłoszeń dotyczących zamówień
  publicznych do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
  oraz zamieszczenie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie
  z wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.

 7. Udział w komisjach przetargowych powołanych w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych.

 8. Doradztwo i udzielanie informacji pracownikom Szpitala z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

 9. Upowszechnianie wiedzy o zamówieniach publicznych, udzielanie porad
  komórkom organizacyjnym w zakresie udzielanego zamówienia.

 10. Organizacja szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

 11. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych, sporządzanie
  rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień.

 12. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

 1. Administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami
  operacyjnymi oraz sprzętem sieciowym.

 1. Administrowanie aplikacjami używanymi przez system informatyczny Szpitala.

 2. Administrowanie, konserwacja oraz zabezpieczenie baz danych.

 3. Prowadzenie ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.

 4. Obsługa informatyczna serwisu internetowego i intranetowego.

 5. Konserwacja, modernizacja, rozbudowa oraz naprawa sieci informatycznej
  i sprzętu informatycznego.

 6. Tworzenie aplikacji wspomagających użytkowników.

 7. Szkolenia i konsultacje dla pracowników w zakresie obsługi wykorzystywanego
  oprogramowania a w szczególności wykorzystywanych i wdrażanych systemów.

 8. Pomoc przy tworzeniu materiałów informacyjnych i prezentacyjnych.

 9. Wykonywanie lub zlecanie wykonania ekspertyzy i innych opracowań dotyczących sprzętu informatycznego.

 10. Nadzór nad aktualizacją oraz modyfikacją systemów przez podmioty zewnętrzne.

 11. Testowanie i wdrażanie aplikacji i nowych technologii teleinformatycznych.

 12. Opracowanie założeń do projektów informatycznych.

 13. Planowanie potrzeb w zakresie oprogramowania i sprzętu informatycznego.

 14. Przygotowanie technicznych warunków przetargów i umów serwisowych.

 15. Opracowanie projektów planów finansowych Działu oraz sporządzanie
  sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie.

 16. Zamieszczanie na stronie wewnętrznej i zewnętrznej informacji
  przekazywanych przez Dział Organizacji i Marketingu.

 17. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.BIBLIOTEKA NAUKOWA

Do podstawowych zadań Biblioteki Naukowej należy w szczególności: 1. Aktualizacja prenumeraty rocznej gazet i czasopism dla poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.

 1. Zamawianie publikacji i książek medycznych po akceptacji Dyrektora.

 2. Katalogowanie nowych pozycji książkowych.

 3. Bieżąca kontrola terminowości opłat za prenumeraty i zakupione pozycje książkowe.

 4. Udostępnianie pracownikom Szpitala czytelni czasopism fachowych
  oraz udzielanie im pomocy w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.

 5. Prowadzenie spraw związanych z wypożyczaniem czytelnikom książek
  i czasopism medycznych.

 6. Przygotowywanie zbiorów bibliotecznych do okresowych inwentaryzacji.

 7. Współpraca z redakcjami i wydawnictwami medycznymi oraz Główną Biblioteką Medyczną i innymi bibliotekami naukowymi.


KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJZESPÓŁ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności: 1. Występowanie w imieniu pacjenta wobec odpowiednich instytucji na zlecenie
  ordynatora lub prośbę samego pacjenta.

 2. Badanie środowiska pacjenta, jego warunków rodzinnych, mieszkaniowych
  i warunków pracy.

 3. Występowanie na zlecenie ordynatora do właściwych placówek opieki zdrowotnej
  w sprawie zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej pacjentowi
  opuszczającemu Szpital (ZOL, DPS, Hospicjum, Oddział Opieki Paliatywnej,
  Oddział Rehabilitacji Geriatrycznej, usługi opiekuńcze).

 4. Podejmowanie starań o umieszczenie pacjenta w zakładzie pomocy społecznej
  ze względu na stan zdrowia.

 5. Występowanie do MOPS o wydanie decyzji na świadczenia lecznicze.

 6. Występowanie do Orzecznictwa Lekarskiego o ustalenie stopnia
  niepełnosprawności.

 7. Zgłaszanie pochówku do MOPS.

 8. Umieszczanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych.

 9. Współpraca ze Schroniskami ds. bezdomnych kobiet i mężczyzn.

 10. Zgłaszanie do MOPS spraw opieki nad rodziną pacjenta jeżeli zajdzie tego
  potrzeba ze względów środowiskowych.

 11. Współdziałanie przy załatwianiu wszystkich spraw z MOPS, ZOL, Policją,
  Orzecznictwem, ZUS, Urzędem Miasta, PKPS-em, PCK, Ligą Kobiet i innymi
  instytucjami opiekuńczymi.

 12. Prowadzenie dziennika zajęć oraz systematyczne informowanie ordynatorów, lekarzy kierujących i pacjentów o przebiegu załatwiania zleconych spraw.

 13. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

DZIAŁ HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności: 1. Bieżące monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego wszystkich komórek Szpitala.

 1. Rejestracja zakażeń szpitalnych w komórkach organizacyjnych Szpitala.

 2. Udział w pracach Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych w identyfikacji, kontroli
  i aktywnym zwalczaniu ognisk epidemiologicznych.

 3. Współudział w opracowywaniu i realizacji programu kontroli zakażeń szpitalnych.

 4. Sporządzanie raportów dla Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych i Dyrekcji
  w okresach półrocznych i rocznych, a dla PSSE w okresie rocznym.

 5. Sporządzanie raportów z ognisk epidemicznych dla PSSE.

 6. Udział w planowaniu i realizacji zadań w przypadku wystąpienia zakażenia
  szpitalnego.

 7. Opracowywanie, wprowadzanie i kontrola realizacji oraz skuteczności procedur,
  rekomendacji i standardów kontroli zakażeń szpitalnych.

 8. Uaktualnianie zaleceń, standardów i rekomendacji.

 9. Udział w postępowaniach przetargowych.

 10. Organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z sytuacją
  epidemiologiczną Szpitala.

 11. Planowanie i realizacja edukacji personelu w zakresie zakażeń szpitalnych.

 12. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§68

SEKCJA DIETETYKI

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności :


 1. Współpraca w oddziałach z zespołem terapeutycznym w zakresie leczenia
  dietą.

 2. Udzielanie porad i wskazówek dietetycznych pacjentom opuszczającym oddział
  szpitalny i ich rodzinom.

 3. Prowadzenie wywiadów żywieniowych z pacjentami i ich edukacja
  w zakresie propagowania zasad prawidłowego żywienia.

 4. Kontrolowanie żywności dostarczonej pacjentowi przez rodzinę pod kątem leczenia dietą i jakości produktów.

 5. Codzienne planowanie diet z danego oddziału.

 6. Współpraca z firmą żywiącą pacjentów Szpitala.

 7. Kontrola i nadzór nad jakością posiłków przygotowywanych przez firmę.

 8. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji, przygotowywanie materiałów,
  informacji związanych z Sekcją Dietetyki.

 9. Comiesięczne kontrolowanie zgodności zamówienia posiłków przez Szpital
  z jego realizacją przez firmę żywiącą pacjentów.

 10. Rozliczanie faktur i obciążanie poszczególnych oddziałów kosztami
  żywienia pacjentów.

 11. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności: 1. Planowanie teleradioterapii i brachyterapii.

 2. Obliczanie dawek promieniowania i czasów ekspozycji w kartach napromieniań wszystkich pacjentów.

 3. Przygotowanie do pracy nowych aparatów terapeutycznych – dozymetria
  i testy dopuszczające nowy aparat.

 4. Odbiór aparatów terapeutycznych po naprawie, okresowym przeglądzie, wymianie źródła – dozymetria i testy dopuszczające.

 5. Kontrola aparatów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Współpraca przy zakupie sprzętu i systemów do radioterapii.

 7. Ścisła współpraca z zakładami i oddziałami stosującymi promieniowanie jonizujące w leczeniu i diagnostyce.

 8. Opiniowanie metod, zasad i sposobów pracy urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące dla potrzeb zabiegów medycznych, pod kątem bezpieczeństwa osób (pracowników) uczestniczących w tych procedurach.

 9. Systematyczna kontrola dozymetryczna stanowisk pracy z urządzeniami emitującymi promieniowanie jonizujące na terenach nadzorowanych.

 10. Szkolenie (wstępne i okresowe) pracowników obsługujących urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące i narażonych na to promieniowanie.

 11. Zabezpieczanie i usuwanie zagrożeń w razie awarii urządzeń mogących spowodować wypadek radiacyjny.

 12. Obsługa i utrzymanie sprzętu dozymetrycznego w sposób zgody
  z obowiązującymi przepisami.

 13. Wykonywanie okresowych pomiarów kontrolnych urządzeń rentgenodiagnostycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 14. Nadzór merytoryczny nad poprawnością wykonywania przez techników elektroradiologii testów podstawowych urządzeń rentgenodiagnostycznych.

 15. Tworzenie procedur i instrukcji roboczych stanowiących element dokumentacji systemu zarządzania jakością w zakresie pomiarów fizycznych parametrów urządzeń rentgenodiagnostycznych.

 16. Przygotowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.SEKCJA TRANSPORTU WEWNETRZNEGO

Do podstawowych zadań Sekcji należy w szczególności: 1. Zapewnienie całodobowego transportu między komórkami organizacyjnymi
  Szpitala w sposób terminowy i zgodny z harmonogramem.

 1. Zabezpieczenie dokumentacji medycznej podczas transportu.

 2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie ustalania
  zapotrzebowania na usługi transportowe.

 3. Utrzymanie czystości oraz nadzór nad prawidłowym przygotowaniem
  i eksploatacją sprzętu wykorzystywanego w transporcie wewnętrznym.

 4. Znajomość i przestrzeganie Praw Pacjenta i obowiązujących przepisów
  w zakresie funkcjonowania transportu.

 5. Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bhp
  i p/poż.

 6. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 70

ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności:


 1. Planowanie teleradioterapii i brachyterapii.

 2. Obliczanie dawek promieniowania i czasów ekspozycji w kartach napromieniań wszystkich pacjentów.

 3. Przygotowanie do pracy nowych aparatów terapeutycznych – dozymetria
  i testy dopuszczające nowy aparat.

 4. Odbiór aparatów terapeutycznych po naprawie, okresowym przeglądzie, wymianie źródła – dozymetria i testy dopuszczające.

 5. Kontrola aparatów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Współpraca przy zakupie sprzętu i systemów do radioterapii.

 7. Ścisła współpraca z zakładami i oddziałami stosującymi promieniowanie jonizujące w leczeniu i diagnostyce.

 8. Opiniowanie metod, zasad i sposobów pracy urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące dla potrzeb zabiegów medycznych, pod kątem bezpieczeństwa osób (pracowników) uczestniczących w tych procedurach.

 9. Systematyczna kontrola dozymetryczna stanowisk pracy z urządzeniami emitującymi promieniowanie jonizujące na terenach nadzorowanych.

 10. Szkolenie (wstępne i okresowe) pracowników obsługujących urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące i narażonych na to promieniowanie.

 11. Zabezpieczanie i usuwanie zagrożeń w razie awarii urządzeń mogących spowodować wypadek radiacyjny.

 12. Obsługa i utrzymanie sprzętu dozymetrycznego w sposób zgody
  z obowiązującymi przepisami.

 13. Wykonywanie okresowych pomiarów kontrolnych urządzeń rentgenodiagnostycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 14. Nadzór merytoryczny nad poprawnością wykonywania przez techników elektroradiologii testów podstawowych urządzeń rentgenodiagnostycznych.

 15. Tworzenie procedur i instrukcji roboczych stanowiących element dokumentacji systemu zarządzania jakością w zakresie pomiarów fizycznych parametrów urządzeń rentgenodiagnostycznych.

 16. Przygotowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I CONTROLLINGU

Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności : 1. Kontrola wprowadzanych przez oddziały jednorodnych grup pacjentów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (ROO).

 2. Przygotowanie rejestru wniosków o świadczenie za zgodą płatnika (ROO).

 3. Sporządzanie sprawozdań z terapii charytatywnych (współfinansowanych)
  oraz przekazywanie ich do firm finansujących (ROO).

 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem indywidualnych zgód na leczenie (ROO).

 5. Nadzór nad limitami świadczeń zdrowotnych – rozdział na poszczególne komórki organizacyjne oraz przekazywanie informacji do tych komórek (ROO).

 6. Wyszukiwanie i poprawianie błędów w raportach w wersji elektronicznej (ROO).

 7. Prowadzenie bieżącej kontroli pod względem prawidłowości wprowadzanych danych w ramach realizacji umów z Funduszem między programem Hipokrates a historią choroby (ROO).

 8. Prowadzenie dziennego ruchu chorych z podziałem na poszczególne oddziały.

 9. Prowadzenie archiwum historii chorób osób hospitalizowanych (bez ROO).

 10. Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek poszczególnych oddziałów, poradni, pacjentów oraz organów do tego uprawnionych (sądy, prokuratura, policja, firmy ubezpieczeniowe, podmioty lecznicze), prowadzenie korespondencji w tych sprawach.

 11. Wyliczanie indywidualnych kosztów leczenia i wystawianie faktur dla pacjentów nie objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 12. Prowadzenie ewidencji zgonów.

 13. Weryfikacja i uzupełnianie danych w aplikacji Rejestru Nowotworów Złośliwych.

 14. Wprowadzanie danych dotyczących wniosków o zgody indywidualne z zakresu onkologii do systemu informatycznego, znajdującego się w Portalu Świadczeniodawcy.

 15. Prowadzenie rejestru wniosków o zgody indywidualne z zakresu onkologii.

 16. Weryfikacja błędów statystycznych w RNFZ z zakresu onkologii.

 17. Weryfikacja błędów umieszczonych na Portalu Świadczeniodawcy w zakresie świadczeń dotyczących onkologii.

 18. Weryfikacja błędów w systemie Hipokrates z zakresu onkologii: błędnych rozpoznań ICD10, ICD9 oraz w danych osobowych.

 19. Przetwarzanie danych z funkcjonujących w Szpitalu systemów informatycznych
  niezbędnych do prawidłowych rozliczeń z NFZ z zakresu onkologii.

 20. Przygotowywanie raportów służących do przeprowadzania analizy z wykonania
  kontraktów w zakresie onkologii.

 21. Generowanie nr recept (ROO).

 22. Controlling medyczny.

 23. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

§ 72

IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA

Do podstawowych zadań Izby należy w szczególności :


 1. Zabezpieczanie przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, neurologii, medycyny ratunkowej oraz innych specjalności oddziałów szpitala na zasadzie konsultacji.

 2. Kwalifikowanie chorych zgłaszających się do Izby Przyjęć do przyjęcia
  do Szpitala.

 3. Przyjmowanie pacjentów w trybie planowym, zakwalifikowanych do leczenia,
  ze skierowaniami, na wszystkie oddziały Szpitala zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 4. Kierowanie chorych do innych podmiotów leczniczych, zgodnie z decyzjami lekarzy dyżurnych.

 5. Ścisła współpraca z SOR oraz wszystkimi innymi komórkami medycznymi organizacyjnymi w zakresie ustalonym przez Dyrekcję Szpitala.

 6. Koordynowanie pracy innych komórek organizacyjnych Szpitala w ramach określonych przez prawa i obowiązki lekarza dyżurnego Izby Przyjęć w czasie nieobecności Dyrektora i jego Zastępcy ds. Lecznictwa.

 7. Dostarczanie bielizny i odzieży osobom przyjętym do Szpitala.

 8. Ścisłe przestrzeganie zarządzeń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
  Epidemiologicznej w Łodzi w przypadku wykrycia u chorego choroby zakaźnej.

 9. Prowadzenie depozytu odzieży osobistej pacjenta oraz zabezpieczenie
  jego dokumentów osobistych, kosztowności i przedmiotów wartościowych.

 10. Rejestracja osób skierowanych do leczenia w Szpitalu.

 11. Prowadzenie rejestru wolnych łóżek.

 12. Dokonywanie odkażeń środków transportu w przypadkach choroby zakaźnej.

 13. Staranne i dokładne prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji medycznej.IZBA PRZYJĘĆ (Ośrodka Onkologicznego)

Do podstawowych zadań Izby należy w szczególności : 1. Zbadanie każdego chorego przybywającego do Szpitala Onkologicznego.

 2. Udzielenie niezbędnej pomocy doraźnej.

 3. Przeprowadzanie zabiegów sanitarno - higienicznych u osób przyjętych do Szpitala.

 4. Przyjmowanie pacjentów do oddziałów Ośrodka Onkologicznego.

 5. Dostarczanie bielizny i odzieży osobom przyjętym do Szpitala.

 6. Prowadzenie depozytu odzieży osobistej pacjenta oraz zabezpieczenie jego
  dokumentów osobistych.

 7. Rejestracja osób skierowanych do hospitalizacji w Regionalnym Ośrodku
  Onkologicznym.

 8. Dokonywanie odkażeń środków transportu w przypadkach choroby zakaźnej.

 9. Staranne i dokładne prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji medycznej.BLOK OPERACYJNY

Do podstawowych zadań Bloku należy w szczególności: 1. Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych i innych procedur, do których wykonania niezbędne są warunki Bloku Operacyjnego.

 2. Zapewnienie czasu operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych Szpitala.

 3. Utrzymanie Bloku Operacyjnego w stanie stałego pogotowia operacyjnego
  dla oddziałów szpitalnych.

 4. Przygotowanie sal operacyjnych, narzędzi chirurgicznych, sprzętu, leków
  do wykonywania zabiegów planowych zabiegów operacyjnych, zgodnie
  z ustalonym harmonogramem.

 5. W przypadku pilnych zabiegów, doraźne uruchamianie odpowiedniej sali operacyjnej.

 6. Instrumentowanie podczas zabiegów operacyjnych.

 7. Utrzymywanie w stałej gotowości sterylnych narzędzi chirurgicznych.

 8. Dbałość o sprawne działanie aparatury, sprzętu i narzędzi oraz niezwłoczne informowanie odpowiednich służb o zauważonych usterkach.

 9. Przeprowadzanie znieczuleń pacjentów, wybudzanie i opieka nad nimi do chwili przekazania na salę wybudzeń lub do macierzystego oddziału.

 10. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta podczas pobytu w Bloku Operacyjnym.

 11. Przestrzeganie i stosowanie standardów i procedur medycznych na Bloku Operacyjnym.

 12. Przestrzeganie obowiązujących przepisów aseptycznych i antyseptycznych.

 13. Prawidłowe zabezpieczanie materiału pobranego do badań specjalistycznych (histopatologicznych, mikrobiologicznych, itp.).

 14. Prowadzenie cyklicznych szkoleń wewnątrz oddziałowych dla personelu Bloku Operacyjnego oraz współudział w organizowaniu indywidualnych szkoleń pracowników.

 15. Współorganizowanie ćwiczeń i praktyk dla studentów uczelni kształcących
  w zawodach medycznych i innych instytucji posiadających uprawnienia do organizowania kursów dla kadr medycznych.BLOK OPERACYJNY (Ośrodka Onkologicznego)

Do podstawowych zadań Bloku należy w szczególności: 1. Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych i innych procedur, do których wykonania niezbędne są warunki Bloku Operacyjnego.

 2. Zapewnienie czasu operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego.

 3. Wykonywanie planowanych zabiegów operacyjnych we wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach 8.15 – 15.00 oraz w każdym czasie w przypadku zabiegów przeprowadzanych w trybie pilnym (zgodnie z harmonogramem ostrych dyżurów).

 4. Utrzymanie wszystkich pomieszczeń, urządzeń i aparatury w stanie umożliwiającym wykonywanie zabiegów operacyjnych oraz przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących reguł Bloku Operacyjnego.

 5. Przygotowywanie sal operacyjnych do wykonywania planowych zabiegów operacyjnych zgodnie z ustalonym uprzednio harmonogramem.

 6. Przestrzeganie obowiązujących przepisów aseptycznych i antyseptycznych.

 7. Utrzymanie stałej gotowości narzędzi i materiałów operacyjnych.

 8. Prawidłowe zabezpieczenie materiału pobranego do badań specjalistycznych.

 9. Realizowanie polityki Szpitala w zakresie szkoleń personelu medycznego.

 10. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 11. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta podczas pobytu w Bloku Operacyjnym.APTEKA SZPITALNA

Do podstawowych zadań Apteki należy w szczególności : 1. Zaopatrywanie oddziałów szpitalnych w leki, wyroby medyczne, materiały
  opatrunkowe, materiały szewne, środki dezynfekcyjne, radiofarmaceutyki, środki
  diagnostyczne, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

 2. Wydawanie produktów, o których mowa w pkt. 1 jedynie na podstawie recept lub zapotrzebowań podpisanych przez ordynatorów, lekarzy kierujących, kierowników przychodni lub lekarzy dyżurnych.

 3. Sporządzanie i wydawanie leków recepturowych.

 4. Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.

 5. Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

 6. Przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytotoksycznych.

 7. Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.

 8. Udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Szpitala
  oraz prowadzenie ewidencji próbek do badań klinicznych.

 9. Udział w racjonalizacji farmakoterapii.

 10. Prowadzenie ewidencji uzyskiwanych darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 11. Ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na oddziały oraz dla pacjenta.

 12. Utrzymywanie i właściwe przechowywanie potrzebnych leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych, dezynfekcyjnych i innych.

 13. Prowadzenie kontroli tożsamości leków nabywanych, jak i sporządzonych przez Aptekę.

 14. Sporządzanie mieszanin odżywczych o ściśle określonym składzie przygotowanych indywidualnie dla pacjenta w warunkach szpitalnych lub domowych, podawanych drogą pozajelitową lub dojelitową.ZAKŁAD TELERADIOTERAPII

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności : 1. Planowanie i prowadzenie terapii pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego.

 2. Opracowanie metodyki i techniki leczenia nowotworów metodą teleradioterapii.

 3. Współpraca z innymi komórkami Szpitala zwłaszcza z Zakładem Fizyki Medycznej w zakresie wykonywanych zadań i zabiegów.

 4. Prowadzenie prac naukowo - badawczych oraz udział w szkoleniu podyplomowym.

 5. Prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji onkologicznej pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego.

 6. Współpraca z Rejestrem Nowotworów w zakresie prowadzenia dokumentacji
  onkologicznej.


ZAKŁAD RADIOLOGII

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności : 1. Wykonywanie badań i zabiegów radiologicznych dla pacjentów leczonych
  w oddziałach, przychodniach i poradniach Szpitala oraz innych podmiotów leczniczych na zlecenie lekarzy.

 2. Wykonywanie badań w zakresie rezonansu magnetycznego.

 3. Świadczenie usług dla pacjentów w zakresie diagnostyki oraz interwencji
  radiologicznej układu krwionośnego z wyłączeniem badań serca.

 4. Wykonywanie radiologicznych zabiegów neurointerwencyjnych w zakresie centralnego układu nerwowego oraz innych niestandardowych zabiegów
  radiologicznych w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta.

 5. Prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych zakładów i pracowni radiologicznych.

 6. Przygotowywanie wniosków w sprawie zakupu radiologicznej aparatury diagnostycznej.

 7. Wprowadzenie nowoczesnych metod w badaniach diagnostycznych dostosowanych do potrzeb Szpitala i możliwości aparaturowych Zakładu.

 8. Prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz udział w szkoleniach przed
  i podyplomowym.

 9. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla lekarzy radiologów i techników radiologii.

 10. Współpraca naukowo-badawcza z poszczególnymi oddziałami.

 11. Staranne i systematyczne prowadzenie oraz zabezpieczenie dokumentacji
  medycznej i innej zgodnie z obowiązującymi przepisami.ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności: 1. Wykonywanie tomografii komputerowej w zakresie podstawowym
  i specjalistycznym.

 2. Wykonywanie badań ultrasonograficznych w zakresie podstawowym
  i specjalistycznym.

 3. Wykonywanie zabiegów pod kontrolą USG.

 4. Konsultacje badań pacjentów onkologicznych (badań wykonywanych poza Ośrodkiem Onkologicznym).

 5. Staranne i systematyczne prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej
  i innej zgodnie z obowiązującymi przepisami.ZAKŁAD RENTGENODIAGNOSTYKI OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności: 1. Wykonywanie badań i zabiegów radiologicznych dla pacjentów Szpitala
  oraz specjalistycznych badań i zabiegów radiologicznych dla pacjentów Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej.

 2. Wykonywanie konsultacyjnych badań i zabiegów radiologicznych na podstawie skierowań z Poradni Onkologicznych.

 3. Programowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej dla lekarzy i techników radiologii w zakresie rentgendiagnostyki onkologicznej.

 4. Programowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rentgenodiagnostyki onkologicznej dla lekarzy innych specjalności, zwłaszcza przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych.

 5. Wprowadzanie postępu technicznego w rentgenodiagnostyce onkologicznej
  oraz upowszechnianie tych metod działania na terenie województwa łódzkiego.

 6. Prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji onkologicznej pacjentów.

 7. Ścisła współpraca z Wojewódzkim Rejestrem Nowotworów w zakresie prowadzenia dokumentacji onkologicznej i przestrzegania wewnętrznych zaleceń.ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności : 1. Wykonywanie całodobowo badań analityczno-diagnostycznych z zakresu serologii transfuzjologicznej.

 2. Całodobowe zaopatrywanie pacjentów szpitala w krew i jej składniki; zamawianie, przechowywanie i wydawanie na oddział składników krwi dla pacjentów
  oraz gospodarowanie dostępnymi zasobami krwi.

 3. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej dotyczącej Banku Krwi.

 4. Wprowadzanie nowoczesnych metod w badaniach diagnostycznych
  dostosowanych do potrzeb Szpitala i możliwości aparaturowych Zakładu.

 5. Prowadzenie:

  1. statystyki wykonywanych badań serologii transfuzjologicznej,

  2. magazynu zamawianych w RCKiK składników krwi umożliwiających rozliczenia kosztu zużytych składników krwi przez poszczególne oddziały,

  3. magazynu odczynników - obejmującego oprócz sprowadzanych przez Zakład,

  4. również odczynniki zamawiane przez inne komórki organizacyjne Szpitala.

 1. Współpraca naukowo-badawcza z poszczególnymi oddziałami Szpitala.

 2. Uczestnictwo w okresowych zebraniach Komitetu Transfuzjologicznego.ZAKŁAD ANATOMII PATOLOGICZNEJ I HISTOPATOLOGII

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności : 1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji archiwalnej (bloków parafinowych, preparatów skorowidzów, ksiąg rozpoznań histopatologicznych i cytologicznych).

 2. Udostępnianie dokumentacji archiwalnej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, lekarzowi sprawującemu nad nim opiekę, bądź innym jednostkom medycznym sprawującym aktualnie opiekę nad pacjentem.

 3. Wyszukiwanie dokumentacji potrzebnej do prac naukowych lekarzom będących pracownikami Szpitala bądź za zgodą Dyrekcji lekarzom z innych ośrodków medycznych.

 4. Staranne i systematyczne prowadzenie oraz zabezpieczenie dokumentacji lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.ZAKŁAD ELEKTRODIAGNOSTYKI

Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności : 1. Wykonywanie badań diagnostycznych na zlecenie właściwych komórek
  organizacyjnych Szpitala oraz innych placówek objętych działalnością Pracowni.

 2. Prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników medycznych.
 1. Wprowadzanie, w miarę możliwości ekonomicznych, postępu technicznego
  w zakresie badań diagnostycznych EKG i EEG.

 2. Wewnętrzne szkolenia własnych pracowników Zakładu.

 3. Współpraca naukowo-badawcza z poszczególnymi oddziałami Szpitala.

 4. Staranne i systematyczne prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej z obowiązującymi przepisami.PRACOWNIA IMMUNOLOGII KLINICZNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ I GENETYKI

Do podstawowych zadań Pracowni należy w szczególności : 1. Prowadzenie działalności diagnostycznej związanej z:

  1. transpalntacjami szpiku,

  2. transplantacjami organów unaczynionych,

  3. diagnostyką chorób reumatoidalnych,

  4. diagnostyką chorób układowych,

  5. diagnostyką chorób serca,

  6. diagnostyką białaczek,

  7. oraz diagnostyką innych chorób wymagających technik immunologicznych i/lub molekularnych.

 1. Współpraca z wewnątrzzakładowymi Komisjami problemowymi, w tym
  w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.

 2. Zabezpieczenie sprzętu służącego do realizacji zadań Pracowni i właściwe nim gospodarowanie.

 3. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.


OŚRODEK MAMMOGRAFII – CENTRUM SKRININGU RAKA PIERSI

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności : 1. Wykonywanie badań mammograficznych, a także badań skriningowych.

 2. Badania konsultacyjne dla pacjentek na podstawie skierowań z Poradni Onkologicznych.

 3. Wykonywanie zabiegów specjalistycznych – badań pogłębionych u pacjentek skierowanych przez poradnie Ośrodka Onkologicznego i pacjentek skriningowych skierowanych przez inne placówki na badania pogłębione.

 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie mammografii.

 5. Wprowadzanie nowych metod diagnostycznych wykrywania zmian w piersiach.

 6. Współpraca z innymi placówkami wykonującymi badania mammograficzne.

 7. Prowadzenie oświaty zdrowotnej dla kobiet z zakresu chorób piersi.

 8. Prawidłowe zabezpieczenie materiału pobranego do badań specjalistycznych.

 9. Staranne i systematyczne prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji lekarskiej
  i innej zgodnie z obowiązującymi przepisami.ORGANIZACJA I ZADANIA ODDZIAŁÓW SZPITALA

 1. Oddziałem szpitalnym kieruje ordynator lub inny lekarz kierujący.

 2. Ordynatorowi podlegają bezpośrednio i pośrednio wszyscy pracownicy oddziału.

 3. Praca personelu średniego i niższego oddziału kieruje pielęgniarka oddziałowa.

 4. Rozkład pracy lekarzy i dyżury lekarskie w oddziale ustala ordynator.

 5. Rozkład pracy pozostałego personelu ustala pielęgniarka oddziałowa
  w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i zatwierdzeniu przez ordynatora oddziału lub lekarza kierującego.

 6. Rozkład pracy personelu musi zapewnić pacjentowi całodobową opiekę leczniczą, pielęgniarską i pielęgnacyjną oraz utrzymanie oddziału w stałej gotowości.

 7. Ordynatorzy oddziałów lub lekarze kierujący podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a w przypadku Ośrodka Onkologicznego Zastępcy Dyrektora ds. Onkologii.Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. Zapewnienie chorym właściwego, całodobowego leczenia i pielęgnowania,
  a w szczególności:

  1. badanie w celu rozpoznania choroby, a o ile to możliwe - również leczenie powinno być rozpoczęte z chwilą przyjęcia chorego na oddział,

  2. przeprowadzanie potrzebnych badań diagnostycznych,

  3. wdrażanie nowych, sprawdzonych metod leczenia.

 1. Staranne i systematyczne prowadzenie oraz zabezpieczenie obowiązującej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Realizacja polityki Szpitala w zakresie podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego.

 3. Współpraca z innymi oddziałami w zakresie pełnego przepływu informacji i świadczeń konsultacyjnych.

 4. Współpraca z zespołem pracowników socjalnych w zakresie spraw bytowych i socjalnych chorych.ORGANIZACJA I ZADANIA PRZYCHODNI I PORADNI SZPITALA

 1. Przychodnie i poradnie Szpitala udzielają świadczeń zdrowotnych, które

obejmują swoim zakresem świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.

 1. Za sprawne funkcjonowanie Przychodni i Poradni pod względem lekarskim, administracyjnym, za pracę podległego personelu, jakość świadczonych usług oraz stosunek do pacjentów odpowiedzialny jest Kierownik.

 2. Poradnie Szpitala są zintegrowane z odpowiadającymi im oddziałami.

 3. Pracą personelu średniego i niższego przychodni kieruje Pielęgniarka Koordynująca lub starsza pielęgniarka bezpośrednio podlegające Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

 4. Rozkład pracy przychodni i poradni ustala Dyrektor.Do podstawowych zadań przychodni i poradni należy:

 1. udzielanie porad, konsultacji specjalistycznych, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

 2. wykonywanie niezbędnych badań diagnostycznych w ramach procedur medycznych.

 3. wykonywanie niezbędnych zabiegów pobierania materiałów biologicznych do badań.

 4. staranne i systematyczne prowadzenie oraz zabezpieczenie obowiązującej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. zapewnienie należytej organizacji i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie rejestru pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia, za pośrednictwem pracowników rejestracji.

 6. przestrzeganie ustalonego i podanego do wiadomości pacjentów, harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 7. realizacja polityki Szpitala w zakresie podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego.

 8. współpraca z innymi komórkami w zakresie pełnego przepływu informacji
  i świadczeń konsultacyjnych.Szczegółowy zakres zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia zakresów zadań dla komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ROZDZIAŁ VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.ZASADY OGÓLNE 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane bez skierowania w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia lub innych wypadkach wskazanych
  w powszechnie obowiązujących aktach prawnych.

 3. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

 4. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne określone
  w odrębnych przepisach.

 5. Personel Szpitala udziela świadczeń zdrowotnych w pełni przestrzegając zasad etyki lekarskiej i pielęgniarskiej.

 6. Szpital prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych
  w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.

 2. W wypadkach określonych w § 91 ust.2 dokument może zostać przedstawiony
  w innym czasie, nie później niż w terminie:

  1. 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej,
   o ile pacjent nadal przebywa w Szpitalu,

  2. jeżeli przedstawienie dokumentu ubezpieczenia nie jest możliwe
   w terminie o którym mowa w pkt 1) dokument ten może być przedstawiony
   w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu w terminach określonych w ust.2, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.

LISTY OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 1. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom według kolejności ich zgłaszania w wyznaczonych dniach i godzinach.

 2. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych mają:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

 2. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

 3. Inwalidzi wojenni,

 4. Inwalidzi wojskowi,

 5. Kombatanci (także osoby represjonowane),

po okazaniu właściwego dokumentu.

 1. W przypadku braku miejsc, względów epidemicznych, zakresu udzielanych świadczeń lub wyczerpania limitu na udzielanie świadczeń, pacjenci kierowani są do innych placówek lecznictwa, bądź jeśli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia, wpisywani na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

 2. Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich świadczeniobiorców, w tym sprawiedliwy, równy, niedyskryminujący
  i przejrzysty dostęp do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 3. Pacjent otrzymuje informację dotyczącą wpisu w rejestrze, a w szczególności
  o terminie planowanego przyjęcia do Szpitala.

 4. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, pacjent zostaje poinformowany
  w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na wcześniejszy.

 5. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń podlegają nadzorowi zespołów oceny przyjęć powołanych przez Dyrektora.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA ZASADACH KOMERCYJNYCH 1. Wysokość opłat za wykonywanie świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane za częściową lub pełną odpłatnością określa cennik wprowadzony przez Dyrektora
  w drodze zarządzenia. Cennik podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala oraz dostępny w izbach przyjęć
  i rejestracjach Szpitala.

 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych
  w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 4. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

 5. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.

PRZYJĘCIE I POBYT PACJENTA W SZPITALU 1. Pacjenci są hospitalizowani w ramach funkcjonujących oddziałów szpitalnych.

 2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uzależniona jest od trybu przyjęcia pacjenta do szpitala. Wyróżnia się następujące tryby:

 1. tryb przyjęcia nagły

 2. tryb przyjęcia planowy.

 1. Przyjęcie w trybie planowym, ze skierowaniem do leczenia szpitalnego odbywa się
  w ramach istniejących w Szpitalu izb przyjęć.

 2. Przyjęcia pacjentów w trybie nagłym odbywają się całodobowo w Szpitalnym
  Oddziale Ratunkowym.

 3. O przyjęciu do Szpitala orzeka lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub wyznaczony przez ordynatora lekarz oddziału szpitalnego, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.

 4. Uwzględniając dobro pacjenta oraz możliwości Szpitala lekarz, o którym mowa
  w ust. 5, podejmuje decyzję o natychmiastowym przyjęciu, o odmowie przyjęcia lub wyznacza termin przyjęcia, dokonując jednocześnie odpowiednich wpisów
  w dokumentacji zbiorczej Szpitala, tj. w Księdze przyjęć i wypisów, w Księdze odmów przyjęć lub w Księdze oczekujących na przyjęcie do Szpitala.

 5. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 5, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez Szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na jego przyjęcie, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innej

placówki posiadającej zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, po uprzednim porozumieniu się z tą placówką.

 1. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej.

 2. Szczegółowy sposób postępowania podczas przyjęcia pacjenta do Szpitala
  w trybie planowym i nagłym określa procedura PR-01 QP-01/SOR „Przyjęcie do Szpitala pacjenta w trybie planowym i nagłym”. 1. W sytuacji konieczności nagłego udzielenia pomocy medycznej osobom przebywającym na terenie Szpitala ustala się następujące zasady:

  1. Wstępna ocena medyczna i podjęcie niezbędnych czynności w sytuacji zagrożenia życia należy do obowiązków personelu komórki medycznej,
   w której miało miejsce zdarzenie,

  2. Wstępna ocena medyczna i podjęcie niezbędnych czynności w sytuacji zagrożenia życia należy do obowiązków personelu SOR, jeśli zdarzenie miało miejsce poza terenem działania komórki medycznej.

 1. Po podjęciu niezbędnych czynności medycznych, zależnie od stanu zdrowia pacjent pod opieką personelu, o którym mowa powyżej zostaje doprowadzony lub przetransportowany do SOR. 1. Szpital zapewnia przyjętym pacjentom:

a) świadczenia zdrowotne,

b) środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

c) pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,

d) transport sanitarny na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 1. Realizacja określonych świadczeń zdrowotnych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody pacjenta, a w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku, po uzyskaniu zgody pacjenta na piśmie.Z prawami i obowiązkami pacjenta, Regulaminem Organizacyjnym oraz topografią oddziału zapoznaje pacjenta pielęgniarka oddziału, odnotowując ten fakt w historii pielęgnowania.1. Pacjent, przy przyjęciu do Szpitala, po ustaleniu jego tożsamości, zostaje zaopatrzony
w znak identyfikacyjny, pozwalający na ustalenie imienia i nazwiska oraz jego daty urodzenia, zapisany w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

2. Pacjent, który wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zaopatrzony zostaje w znak identyfikacyjny niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 1. W przypadku pacjenta o nieznanym nazwisku obowiązuje zapis „NN” oraz Nr historii choroby i płci.

 2. Identyfikacja polega na założeniu opaski na nadgarstek lub gdy jest to niemożliwe albo niewskazane ze względu na przebieg procesu leczenia, na kostkę nogi pacjenta.

 3. Fakt nie wyrażenia zgody przez pacjenta na założenie opaski należy odnotować w historii choroby.

 4. W przypadku stwierdzenia braku opaski lub jej zniszczenie w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, niezwłocznie potwierdza się jego tożsamość i zakłada nową opaskę. Fakt ten odnotowuje się w historii choroby pacjenta.

 5. W przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik może podjąć decyzję o odstąpieniu od zaopatrywania tego pacjenta w znak identyfikacyjny. Informację w tym zakresie wraz z podaniem przyczyn odstąpienia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.

 6. Szczegółowy sposób i tryb zaopatrywania pacjentów Szpitala w znaki identyfikacyjne określa procedura PR-01 QP-01/SOR „Przyjęcie do Szpitala pacjenta w trybie planowym
  i nagłym”.
       1. Dyrektor, w sytuacjach tego wymagających, zapewnia możliwość porozumiewania się
        z pacjentami obcojęzycznymi oraz osobami niepełnosprawnymi przez 24 godziny na dobę.

 1. Listy pracowników posługujących się językiem obcym oraz językiem migowym są udostępnione w wersji elektronicznej na internetowej stronie wewnętrznej Szpitala.
  W odpowiedni sposób zostają oznakowane również miesięczne listy dyżurów.

 2. Tryb i sposób porozumiewania się z pacjentami obcojęzycznymi określa procedura PR-01 QP-08/SOR „Porozumiewanie się z pacjentami obcojęzycznymi i niedosłyszącymi /niesłyszącymi”.PRZECHOWYWANIE RZECZY WARTOŚCIOWYCH I ODZIEŻY


 1. Swoje rzeczy osobiste i odzież pacjent może przekazać towarzyszącym członkom rodziny lub osobom upoważnionym.

 2. Odzież pozostawiona w Szpitalu, za pokwitowaniem, przekazywana jest do depozytu - Magazynu Ubraniowego. W dniu wypisu pacjenta do domu odzież
  z depozytu odbiera upoważniony pracownik Szpitala i za pokwitowaniem przekazuje pacjentowi.

 3. Pacjent może przekazać do depozytu w kasie Szpitala posiadane walory pieniężne oraz przedmioty wartościowe. Postępowanie z rzeczami pacjentów określone zostało
  w procedurze pR-01 QP-12 „Zabezpieczenie własności pacjenta”.

 4. Szpital nie odpowiada za pieniądze i przedmioty wartościowe nie zadeklarowane do przechowania w depozycie.

WYPIS PACJENTA ZE SZPITALAWypisanie pacjenta ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

 1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,

 2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia (w przypadku jego braku lekarz musi sporządzić adnotację
  w dokumentacji medycznej - osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach związanych
  z zaprzestaniem leczenia w Szpitalu,

 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczenia może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. Rażącym naruszaniem porządku może być:

 1. spożywanie alkoholu lub środków odurzających na terenie Szpitala,

 2. prowadzenie na terenie Szpitala działalności uciążliwej dla innych pacjentów lub przebiegu leczenia albo innej działalności, która nie służy zaspokajaniu potrzeb,

 3. pacjentów i realizacji ich praw np. reklamy lub akwizycji skierowanych do pacjenta oraz działalności polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych,

 4. nieprzestrzeganie wyznaczonych godzin zachowania ciszy nocnej,

 5. nieprzestrzeganie wprowadzonego przez Dyrektora Szpitala ograniczenia korzystania z prawa pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów,

 6. samowolne opuszczanie przez pacjenta Szpitala bez przepustki.

 1. gdy zachodzi konieczność leczenia pacjenta w innym podmiocie leczniczym. 1. Przy wypisywaniu dziecka w wieku do 7 lat pracownik Szpitala, w obecności osoby odbierającej dziecko, jest obowiązany sprawdzić jego tożsamość, odnotować tę okoliczność w dokumentacji medycznej i potwierdzić podpisem, adnotację taką podpisuje także osoba odbierająca dziecko.

 2. Do dokumentacji medycznej dziecka dołącza się znaki tożsamości dziecka,
  w które było ono zaopatrzone podczas pobytu w Szpitalu. 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, lekarz może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 2. O odmowie wypisania i jej przyczynach niezwłocznie zawiadamia się sąd opiekuńczy. 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, Szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania .

 2. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą

koszty pobytu pacjenta w Szpitalu począwszy od terminu, określonego przez Dyrektora, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń. 1. Stawki za pobyt w Szpitalu pacjenta, o którym mowa w ust. 2 określa cennik, wprowadzony przez Dyrektora w drodze zarządzenia. Cennik podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala oraz dostępny
  w izbach przyjęć Szpitala.

ŚWIADCZENIA W LECZNICTWIE AMBULATORYJNYM 1. Świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego udzielane są w ramach funkcjonujących przychodni i poradni specjalistycznych.

 2. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 3. Rejestracja do lekarza specjalisty odbywa się: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem innej osoby.

 4. Skierowanie obejmuje całość specjalistycznych świadczeń zdrowotnych związanych
  z leczeniem schorzenia, które było podstawą jego wystawienia.

 5. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca świadczeniobiorca według cennika wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora, z wyjątkiem świadczeń, do udzielenia których nie jest wymagane skierowanie tj. :

 1. onkologa,

 2. okulisty,

 3. dla osób chorych na gruźlicę,

 4. dla osób zakażonych wirusem HIV,

 5. z zakresu lecznictwa odwykowego,

 6. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,

 7. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

 8. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika wojska, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 1. Cennik, o którym mowa w ust.5 podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala oraz dostępny w rejestracjach Szpitala. 1. W przypadku gdy pacjent objęty leczeniem ambulatoryjnym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz kierujący zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania na leczenie szpitalne aktualnych wyników badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną
  w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania. Koszty tych badań pokrywa kierujący lekarz specjalista.

 2. Lekarz specjalista ma prawo kierować pacjenta na badania diagnostyczne na koszt podmiotu kierującego jeśli badania te leżą w kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a pacjent nie dostarczył ich w dniu konsultacji.Lekarz specjalista udzielający porady ma obowiązek:

 1. kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta,

 1. podjęcia procesu leczenia,

 2. realizacji procedur diagnostycznych właściwych dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 3. wydania orzeczenia o aktualnym stanie zdrowia pacjenta.Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych odbywa się zgodnie
z harmonogramem pracy ustalonym dla poszczególnych przychodni i poradni., zatwierdzonym przez Dyrektora.
ŚWIADCZENIA W PRACOWNIACH I ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH 1. Świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych udzielane są
  w ramach funkcjonujących pracowni i zakładów.

 2. Badania diagnostyczne mogą być wykonywane również przez podmioty zewnętrzne na podstawie umowy zawartej ze Szpitalem. 1. Pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu badań diagnostycznych na podstawie ważnego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem zawarcia stosownej umowy z podmiotem zlecającym wykonanie badania, z wyjątkiem badań z zakresu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych.

 2. W pozostałych przypadkach za badania diagnostyczne odpłatność ponosi pacjent.

 3. Wysokość opłat za badania diagnostyczne wykonywane w Szpitalu, określa cennik wprowadzony przez Dyrektora w drodze zarządzenia. Cennik podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala oraz dostępny w rejestracjach, izbach przyjęć i pracowniach diagnostycznych Szpitala. 1. Wykonywanie badań diagnostycznych odbywa się zgodnie
  z harmonogramem pracy ustalonym dla poszczególnych pracowni i zakładów oraz rejestrem uzgodnionych terminów przyjęć pacjentów do badań planowych.

 2. Pacjent jest informowany o przewidywanym terminie odbioru wyniku.

 3. Wyniki badań odbierają pracownicy medycznych komórek organizacyjnych, pracownicy innych podmiotów leczniczych lub osobiście pacjenci albo osoby przez nich upoważnione.

ROZDZIAŁ IX. STOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 1. Sposób stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta z zaburzeniami psychicznymi polega na przytrzymywaniu, przymusowym zastosowaniu leków, unieruchomieniu i izolacji.

 2. Zastosowanie przymusu bezpośredniego może nastąpić z użyciem więcej niż jednego środka, o których mowa w ust.1.

 3. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje lekarz, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje i nadzoruje jego wykonanie pielęgniarka, która jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym lekarza.

 4. Pacjent zostaje uprzedzony o zastosowaniu przymusu bezpośredniego. Przy wyborze środka przymusu osoba go stosująca kieruje się szczególną ostrożnością i dbałością
  o dobro pacjenta oraz wybiera środek możliwie najmniej uciążliwy.

 5. Każdy przypadek zastosowania przymusu bezpośredniego i uprzedzenia
  o możliwości jego zastosowania lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta, opisując przyczyny i okoliczności zastosowania przymusu, jego rodzaj i czas trwania.

 6. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego określa procedura PR-01 QP-01L/P „Stosowanie przymusu bezpośredniego”.

ROZDZIAŁ X. POSTĘPOWANIE W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA 1. W razie śmierci pacjenta w oddziale:

  1. w razie śmierci pacjenta w oddziale pielęgniarka bezzwłocznie powiadamia
   o tym fakcie lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego,

  2. lekarz leczący lub lekarz dyżurny natychmiast dokonuje oględzin chorego, stwierdza zgon i jego przyczynę, odnotowuje w historii choroby datę i godzinę śmierci oraz wystawia kartę zgonu,

  3. lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego o jego śmierci,

  4. pielęgniarka odnotowuje datę i godzinę zgonu w Historii Pielęgnowania,

  5. pielęgniarka niezwłocznie tego samego dnia lub dnia następnego, jeśli śmierć pacjenta nastąpiła po godz. 15.00, przekazuje kartę zgonu wystawioną przez lekarza do Wypisów Chorych.

 1. Zwłoki osoby, która zmarła w Szpitalu mogą zostać poddane sekcji zwłok,
  w szczególności gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia,

chyba że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy.

 1. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ust.2 sporządza się adnotację
  w dokumentacji medycznej i załącza oświadczenie woli osoby zmarłej lub jego przedstawiciela ustawowego.

 2. Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa na wniosek właściwego ordynatora, lekarza kierującego oddziałem lub po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji a w dokumentacji medycznej pacjenta sporządza się adnotację
  o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok z odpowiednim uzasadnieniem.

 3. Dokonanie sekcji zwłok jest obligatoryjne sytuacjach:

  1. określonych w Kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie,

  2. gdy przyczyny zgonu nie można określić w sposób jednoznaczny,

  3. określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 1. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.

 2. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa może podjąć pisemną decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych
  w przepisach o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
  i narządów.

 3. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku śmierci pacjenta określa Dyrektor
  w drodze zarządzenia. 1. Obowiązki Szpitala w zakresie odbioru i transportu zwłok z oddziałów szpitalnych, ich przechowywania, przygotowania w celu ich wydania oraz wydanie osobie lub instytucji uprawnionym do ich pochowania, realizuje podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie przetargu.

 2. Podmiot zewnętrzny przechowuje zwłoki nieodpłatnie nie dłużej niż 72 godziny licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta.

 3. Podmiot zewnętrzny ustala wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku
  z toczącym się postępowaniem karnym.

 4. Informacja o wysokości opłaty należnej podmiotowi zewnętrznemu zamieszczona jest w miejscu przechowywania zwłok.

ROZDZIAŁ XI. ZASADY ODWIEDZIN I UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIAZasady odwiedzin pacjentów przebywających w Szpitalu oraz tryb udzielania informacji
o stanie zdrowia określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 1. Przedstawiciele mediów publicznych wchodzących na teren Szpitala w celu uzyskania informacji dotyczących Szpitala zobowiązani są zgłosić ten zamiar Dyrektorowi lub osobie przez niego upoważnionej.

 2. Upoważnionymi do udzielania informacji o działalności Szpitala są Dyrektor, jego zastępcy lub inne osoby upoważnione w granicach obowiązków powierzonych im
  w tym zakresie i na zasadach określonych przez Dyrektora. 1. W przypadku zamiaru zbierania informacji lub opinii wśród pracowników Szpitala,
  w sprawach o których mowa w ust.2, przedstawiciel mediów publicznych zgłasza ten zamiar Dyrektorowi lub jego zastępcy, który zapewnia im możliwość swobodnego dostępu do źródła informacji w sposób nie kolidujący z działalnością komórek organizacyjnych Szpitala.Przedstawiciele firm medycznych i farmaceutycznych wchodzący na teren Szpitala
w celu przeprowadzania prezentacji produktów i wyrobów są bezwzględnie zobowiązani zgłosić ten zamiar w formie pisemnej i uzyskać pisemną zgodę od Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

ROZDZIAŁ XII. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOM

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w Szpitalu.

 2. W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych Szpital prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających z tych świadczeń zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 3. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom
  i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Dyrektora, z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych .

 4. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zasad jej udostępniania określa Dyrektor w drodze zarządzenia. 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę, zgodnie
  z cennikiem obowiązującym w Szpitalu, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 2. Cennik podany jest również do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala oraz dostępny w komórkach organizacyjnych udostępniających dokumentację medyczną na zewnątrz.

 3. Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

 1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt .2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

ROZDZIAŁ XIII. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI SZPITALA. 1. Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala udzielające świadczeń medycznych współpracują ze sobą w zakresie pełnego przepływu informacji i udzielania konsultacji dla zapewnienia ciągłości i właściwego poziomu tych świadczeń. Celem współdziałania jest prawidłowa realizacja zadań statutowych Szpitala.

 2. Pacjent zostaje przekazany do innego oddziału po wstępnym uzgodnieniu
  z ordynatorem, lekarzem kierującym lub lekarzem właściwego oddziału.

 3. Wypis z oddziału i przyjęcie do innego oddziału winno zawierać ten sam numer Księgi Głównej. Historię choroby przekazuje się do nowego oddziału jako załącznik indywidualnej dokumentacji prowadzonej w danym oddziale. Dopisuje się natomiast numer Księgi oddziałowej.

 4. W zakresie spraw bytowych i socjalnych pacjentów komórki organizacyjne współpracują z pracownikami socjalnymi.

 5. Komórki organizacyjne o charakterze administracyjnym i gospodarczym współpracują ze sobą w celu zapewnienia właściwej organizacji udzielania świadczeń medycznych
  i warunków pobytu pacjenta.

 6. W celu realizacji zasady współdziałania w Szpitalu organizowane są okresowe spotkania:

 1. członków Dyrekcji Szpitala,

 2. Dyrektora lub jego Zastępców z ordynatorami i kierownikami komórek organizacyjnych.

 3. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa z pielęgniarkami oddziałowymi oraz pielęgniarkami koordynującymi.

 1. Uczestnicy spotkań, o których mowa w ust. 6 mają obowiązek zapoznawania podległego personelu z informacjami uzyskanym w trakcie ich trwania.

ROZDZIAŁ XIV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚC LECZNICZĄ. 1. W celu zapewnienia pełnej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania medycznego Szpital współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na zasadzie umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.

 2. W przypadku konieczności kontynuowania diagnostyki lub leczenia w innej placówce pacjent jest kierowany tam na zasadach określonych przepisami prawa.

 3. Pacjent może zostać przekazany do innej placówki po wstępnym uzgodnieniu
  z ordynatorem lub innym lekarzem właściwego oddziału tej placówki.

 4. Lekarz przekazujący pacjenta do innej placówki dokonuje stosownej adnotacji
  w historii choroby pacjenta ze wskazaniem do której placówki został przekazany
  i z kim zostało ustalone przyjęcie.


 1. Pracownicy Szpitala oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:

 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

 2. zachowanie pacjenta może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

 1. Szpital udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 1. Korzystanie z bazy diagnostycznej innej placówki medycznej możliwe jest na zasadach zawartych w umowach z tymi placówkami.

 2. Transport sanitarny niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi dostępny jest całodobowo na podstawie umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

 3. Transport lotniczy odbywa się na zasadach określonych w umowie z podmiotem zewnętrznym.

 4. Szpital prowadzi szkolenia w zakresie specjalizacji i staży podyplomowych dla pracowników innych podmiotów leczniczych na podstawie akredytacji i na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia.

 5. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Rozdział XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.Obieg dokumentów, sposób wykonywania zadań w komórce organizacyjnej oraz zakres koordynacji pomiędzy komórkami określają: instrukcja kancelaryjna oraz instrukcje
i regulaminy ustalające procedury postępowania. 1. Regulamin Organizacyjny Szpitala jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Szpitala pod adresem www.kopernik.lodz.pl oraz na wewnętrznej stronie w zakładce „Regulaminy”.

 2. Dla celów zapoznania pacjentów z zapisami niniejszego Regulaminu przygotowany został wyciąg z jego zapisów. Wyciąg znajduje się na wewnętrznej stronie Szpitala
  w zakładce „Regulaminy”. 1. Regulamin Organizacyjny został nadany przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
 1. Znajomość i przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie stanowi podstawowy obowiązek każdego pracownika Szpitala oraz osób pozostających z nim w stosunku cywilno-prawnym.

 2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do opracowania szczegółowych zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.

 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się wyłącznie Zarządzeniem Dyrektora.

 4. Powołane w Regulaminie załączniki stanowią jego integralną część.

 5. W sprawach nie ujętych w Regulaminie obowiązują przepisy zawarte
  w Zarządzeniach Dyrektora.

 6. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2012r.DYREKTOR SZPITALA

Wojciech Szrajber

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego


Wykaz symboli hasłowych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk
L.p.

Nazwa komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy

Symbol akt

1.

Dyrektor

D

2.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

DL

3.

Zastępca Dyrektora ds. Onkologii

DO

4.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych

DE

5.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych

DA

6.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa


DP

7.

Zastępca Dyrektora ds. Ośrodka Pediatrycznego


DD  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna