Załącznik do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach osi 4 Leader w ramach prow 2007-2013Pobieranie 18,38 Kb.
Data12.01.2018
Rozmiar18,38 Kb.


Karta projekty załączana do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe projekty”

L.p

Kryterium

1

Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca opisuje swoje doświadczenie, pokazuje potwierdzenie kwalifikacji (certyfikaty, referencje) przedstawia swoje zasoby gwarantujące realizacje projektu
2

Ekologiczny aspekt w projekcie

Preferuje się operacje, które uwzględniają aspekt ekologiczny: inwestycyjny, edukacyjny.

Aspekt ekologiczny rozumiany jest poprzez realizację zadań pozytywnie wpływających na środowisko, np. budowa obiektów pozytywnie wpływających na środowisko, organizacja działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z ochroną przyrody lub zakup urządzeń i sprzętu wpływających pozytywnie na środowisko.


3

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Preferowane są operacje wykorzystujące zasoby kulturowe, przyrodnicze, ludzkie (obowiązuje uzasadnienie)
4

Innowacyjność

Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR tj. wykorzystujące niepraktykowane do tej pory rozwiązania, nowoczesne narzędzia promocji i realizacji, nowatorskie i o wyższym standardzie, wprowadzenia nowych produktów, usług, metod produkcji, wytwarzania, zarządzania i realizacji.
5

Estetyzacja przestrzeni

Preferuje się projekty poprawiające estetykę przestrzeni publicznej, tj. poprawią jej funkcjonalność, wygodę korzystania, estetykę wizualną poprzez remont, budowę, modernizację, lepsze oznakowanie obiektów w przestrzeni publicznej.

6

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru, tj. projekty mające wpływ na zainteresowanie turystów, na turystyczny charakter obszaru, np. budowa obiektów turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej, wydanie publikacji o charakterze turystycznym, realizacja przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych i inne zadania przyczyniające się do pobudzenia ruchu turystycznego na obszarze LGD.
7

Oddziaływanie

Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom. Wnioskodawca powinien wskazać dla jakiej grupy skierowany jest projekt i określić jego zasięg.
8A

Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów – projekty inwestycyjne

Projektodawca przedstawia szczegółowy program operacji oraz stan przygotowania do realizacji. Preferowane są projekty posiadające dokumentacje techniczną lub program funkcjonalny oraz prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót.
8B

Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów – projekty miękkie (szkolenia, imprezy)

Projektodawca przedstawia szczegółowy program operacji oraz stan przygotowania do realizacji oraz wiarygodne potwierdzenie zakładanych rezultatów (trwałość projektu)
9

Zgodność operacji ze zdefiniowanymi potrzebami (problemami)

Projektodawca przedstawia analizę potrzeb lub problemów, którym projekt ma zaradzić. Analiza ma wykazać genezę problemu, jego wpływ na środowisko oraz w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb lub rozwiązania problemu. Analiza ok. 5-10 zdań.
10

Partnerstwo

Projektodawca pokazuje współpracę ze środowiskiem, przedstawia akceptację dla projektu w postaci umów, porozumień, listów intencyjnych itp. Przedstawia również rolę partnera w projekcie.

11

Promocja obszaru PSR

Preferuje się projekty, które uwzględniają działania przyczyniające się do promocji obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, np. wydawnictwa, wydarzenia promocyjne, wykorzystanie narzędzi promocji, tworzenie nowych produktów promujących obszar.
12

Renowacja zabytków obszaru

Projektodawca może otrzymać dodatkowe punkty, jeśli jego projekt dotyczy renowacji zabytków na obszarze LGD


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna