Załącznik do Uchwały xlviii/1003/05Pobieranie 55,64 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar55,64 Kb.

Załącznik do Uchwały XLVIII/1003/05

Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2005 r.

 

  

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury "Południe" w Katowicach

 • Miejski Dom Kultury„Południe” jest instytucją kultury i działa w oparciu o Statut nadany uchwałą Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 sierpnia 2000 roku nr XXVI/345/00 z późniejszymi zmianami, w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach.

 • Siedziba Miejskiego Domu Kultury „Południe” mieści się przy ul. T. Boya - Żeleńskiego 83 w Katowicach oraz prowadzi działalność w czterech filiach:

a) nr 1 przy ul. Gen. Z. Waltera - Jankego 136,

b) nr 2 przy ul. P. Kołodzieja 42,

c) nr 3 przy ul. P. Stellera 4,

d) nr 4 przy ul. Sołtysiej 25. • Miejski Dom Kultury „Południe” działa na terenie Miasta Katowice oraz może działać na terenie całego kraju.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIE WSTĘPNE

§ 1

Regulamin organizacyjny MDK „Południe” nadaje Dyrektor po      zasięgnięciu opinii Rady Miasta Katowice.§ 2

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną Miejskiego Domu Kultury „Południe”, zwanego dalej MDK „Południe”.§ 3

Do zaciągania zobowiązań finansowych, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów, wymagane są dwa podpisy: Dyrektora MDK „Południe” lub osoby upoważnionej przez Dyrektora MDK „Południe” i Głównego Księgowego.§ 4

Załącznik nr 1 do regulaminu zawiera schemat organizacyjny MDK „Południe”.ROZDZIAŁ II

ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI MDK

§ 5

Do realizacji zadań: merytorycznych, administracyjnych, technicznego utrzymania obiektów oraz obsługi, MDK „Południe” zatrudnia pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w zależności od potrzeb. Pracownicy wykonują powierzone zadania w oparciu o indywidualne zakresy czynności§ 6

MDK „Południe” realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.§ 7

W realizacji swoich zadań MDK „Południe” współdziała z instytucjami kultury, związkami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.§ 8

1. Do podstawowych zadań MDK „Południe” należy 1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

 2. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej,

 3. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 2. Zadania wymienione MDK „Południe” realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

 1. zespołowego uczestnictwa w kulturze,

 2. różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

 3. form indywidualnej aktywności kulturalnej,

 4. imprez kulturalnych,

 5. różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.

3. Uwzględniając wymogi określone w odrębnych przepisach MDK „Południe” może:

 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, przeglądy, turnieje, wypożyczalnie książek i dzieł sztuki,

 2. prowadzić naukę języków obcych,

 3. prowadzić impresariat artystyczny,

 4. organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,

 5. prowadzić działalność wydawniczą,

 6. świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne z zakresu kultury,

 7. prowadzić edukację artystyczną w różnorodnych formach,

 8. prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego

 9. prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

 10. realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe)

 11. świadczyć usługi gastronomiczne,

 12. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie kultury i  edukacji wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej.

§ 9

Dyrektor – Główny Instruktor MDK „Południe”.

Dyrektor zarządza Miejskim Domem Kultury „Południe”, który reprezentuje na zewnątrz, posiada uprawnienia pracodawcy, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Do zadań Dyrektora należy:


 1. kierowanie całokształtem spraw związanych z działalnością merytoryczną MDK „Południe”,

 2. kierowanie działalnością służb administracyjno – technicznych i obsługi,

 3. opracowywanie i realizowanie planów działalności merytorycznej i finansowej,

 4. ustalanie struktury organizacyjnej,

 5. podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach kadrowych,

 6. ustalanie zakresów czynności poszczególnym pracownikom,

 7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

 8. przestrzeganie wytycznych i poleceń władz zwierzchnich

 9. należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac,

 10. zapewnienie właściwych warunków pracy,

 11. zapewnienie racjonalnej gospodarki majątkiem MDK „Południe”,

 12. rozpatrywanie skarg i wniosków,

 13. powoływanie komisji oraz ustalanie ich kompetencji i składów osobowych,

 14. inicjowanie i nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami kultury.

§ 10

Zastępca Dyrektora MDK „Południe”.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy: 1. współorganizowanie działalności merytorycznej we wszystkich obiektach MDK „Południe”,

 2. przygotowywanie do zatwierdzenia Dyrektorowi rocznych oraz miesięcznych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej MDK „Południe”,

 3. zastępowanie Dyrektora  w czasie jego nieobecności w zakresie ogólnego kierowania MDK „Południe”

 4. kierowanie i nadzorowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w zależności od potrzeb.

§ 11

Główny Księgowy.

Do zadań Głównego Księgowego należy: 1. czuwanie nad przestrzeganiem ustawy o finansach publicznych oraz uczestniczenie w pracach i obradach kierownictwa MDK „Południe” z głosem doradczym,

 2. prowadzenie gospodarki finansowej

 3. prowadzenie rachunkowości jednostki i sprawozdawczości finansowej,

 4. opracowywanie i sporządzanie planów finansowych MDK  w oparciu o program działalności oraz wytyczne Dyrektora MDK „Południe”,

 5. odpowiadanie za prawidłową realizację planu finansowego,

 6. analizowanie przychodów i kosztów MDK „Południe”

 7. czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych,

 8. kontrolowanie i zatwierdzanie rozliczenia imprez,

 9. kontrolowanie i weryfikowanie dokumentów płacowych, deklaracji podatkowych i dokumentacji do ZUS,

 10. czuwanie nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem składek ZUS, składek PEFRON, podatku PIT i podatku VAT,

 11. przeprowadzanie okresowych kontroli kasy,

 12. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,

 13. czuwanie nad terminowym przeprowadzeniem inwentaryzacji ruchomych środków majątkowych, środków finansowych w kasach oraz inwentaryzacją i weryfikacją sald.

 14. prowadzenie ksiąg środków trwałych,

 15. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz bilansów wraz z wszystkimi informacjami,

 16. przygotowywanie wniosków o dotację,

 17. przygotowywanie informacji do ubezpieczeń majątkowych,

 18. sporządzanie innych informacji i sprawozdań rachunkowo – finansowych, które są wymagane przez Urząd Miasta, GUS, Urząd Skarbowy.

§ 12

Specjalista ds. administracyjno - księgowych

Do obowiązków specjalisty ds. administracyjno – księgowych należy: 1. współpraca przy sporządzaniu wniosków o dotację w tym wycena działalności merytorycznej  MDK „Południe”

 2. rozliczanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,

 3. księgowanie operacji gospodarczych i finansowych po dokonaniu kontroli kompletności,

 4. rzetelności dokumentów pod względem formalno-rachunkowym

 5. dokonywanie rozliczeń i analizy kont księgowych,

 6. sporządzanie deklaracji podatkowych od nieruchomości, PIT, VAT, PFRON,

 7. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i przedmiotów o niskiej wartości, 

 8. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,

 9. współpraca przy sporządzaniu planów i sprawozdań,

 10. przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów.

§ 13

Specjalista ds. kadrowo - płacowych.

Do obowiązków specjalisty ds. kadrowo – płacowych należy: 1. przygotowywanie do decyzji Dyrektora materiałów wraz z wnioskami dotyczącymi przyjmowania do pracy z zastosowaniem obowiązujących przepisów, zaszeregowań, awansowania, delegowania, urlopowania i opinii dotyczących pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w odniesieniu do wszystkich pracowników,

 2.  prowadzenie akt osobowych i archiwum byłych pracowników MDK „Południe”,

 3. organizowanie szkoleń pracowników, w tym obowiązkowo w zakresie ppoż. i bhp.

 4. wypełnianie dokumentacji rozliczeniowych, zgłoszeniowych osób ubezpieczonych oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS,

 5. prowadzenie rejestrów umów zleceń i umów o dzieło,

 6. wystawianie rachunków dla osób pracujących na umowę zlecenie lub dzieło,

 7. rozliczanie, ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania,

 8. sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących działalności MDK „Południe”,

 9. prowadzenie kartoteki zarobkowej i sporządzanie listy płac.

 10. rozliczanie wynagrodzeń pracowników MDK.

§ 14

Specjalista ds. administracyjnych.

Do obowiązków specjalisty ds. administracyjnych należy: 1. przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat oraz pobieranie gotówki z banku,

 2. wystawianie faktur oraz sporządzanie przelewów,

 3.  sporządzanie raportów kasowych,

 4. prowadzenie rejestrów zamówień publicznych,

 5. odpowiadanie za druki ścisłego zarachowania,

 6. wypisywanie umowy najmu pomieszczeń,

 7. rozliczanie ryczałtów i delegacji za dany miesiąc,

 8.  prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej.ROZDZIAŁ III

Pracownicy merytoryczni.

 

§ 15Instruktorzy działalności kulturalnej:

Do obowiązków instruktorów działalności kulturalnej należy: 1. inicjowanie i realizowanie propozycji programowych dotyczących obchodów rocznic  

 2. państwowych i regionalnych, rocznic dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej,  

 3. organizowanie: spektakli , koncertów ,wystaw, odczytów, konkursów, przeglądów i turniejów itp,

 4. prowadzenie działalności grup i zespołów zgodnie z zakresami obowiązków,

 5. organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, plenerowych i innych,

 6. realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych),

 7. organizowanie i nadzorowanie działalności zespołów artystycznych i kół zainteresowań, 

 8. opracowywanie planów działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej w swoich obiektach oraz dbanie o prawidłową ich realizację,

 9. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku MDK w obiektach,

 10. nadzorowanie działalności gospodarzy obiektów i zlecanie drobnych prac remontowych.

§ 16

Instruktorzy artystyczni

Do obowiązków instruktorów artystycznych należy: 1. organizowanie i realizowanie programowych form pracy z zakresu plastyki, muzyki, filmu, teatru, tańca oraz organizacji imprez,

 2. prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego,

 3. odpowiadanie za dobór filmów i poziomów artystycznych,

 4. prowadzenie dokumentacji (zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi) wymaganych przy prowadzeniu w/w działalności,

 5. wykonywanie dokumentacji opisowych , fotograficznych i filmowych z imprez,

 6. archiwizowanie fotografii i filmów amatorskich,

 7. dbanie o aktualny stan ogłoszeń umieszczanych w gablotach i na tablicy ogłoszeń.

§ 17

Instruktor ds. informacji i promocji

Do obowiązków instruktora ds. informacji i promocji należy: 1. odpowiadanie za całość działań informacyjno-promocyjnych,

 2. przygotowywanie relacji dziennikarskich z imprez organizowanych przez MDK „Południe” (reportaże , wywiady, zdjęcia, informacje itp.)

 3. wykonywanie dokumentacji fotograficznych i filmowych z imprez,

 4. redagowanie „Biuletynu MDK Południe”, strony internetowej MDK oraz współredagowanie„Gazety z Południa”,

 5. aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej MDK „Południe”,

 6. utrzymywanie kontaktów ze szkołami, parafiami, filiami bibliotek, przedszkolami oraz organizacjami pożytku publicznego z dzielnic miasta w których działa MDK „Południe”,

 7. dbanie o aktualny stan ogłoszeń umieszczanych w gablotach i na tablicy ogłoszeń.

§ 18

Instruktorzy zajęć stałych w obiektach

Do obowiązków instruktorów artystycznych (godzinowych) w obiektach należy: 1. prowadzenie zespołów artystycznych, (zespoły taneczne, muzyczne, folklorystyczne, chóry)

 2. prowadzenie sekcji zainteresowań i klubów, (plastyczne, teatralne, wokalne, humanistyczne, szachowe, brydżowe i skatowe)

 3.  prowadzenie zajęć i kursów, (nauka gry na instrumentach, języków obcych, aerobik, gimnastyka, rytmika).

ROZDZIAŁ IV

Pracownicy służb technicznych i obsługi.

§ 19

Pracownicy służb administracyjno-technicznych podlegają bezpośrednio instruktorom działalności kulturalnej w poszczególnych obiektach MDK „Południe”.  Instruktorzy działalności kulturalnej realizują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją lokali poprzez gospodarzy obiektów MDK „Południe”.§ 20

Gospodarze obiektów

Do obowiązków gospodarzy obiektów należy: 1.  prowadzenie całokształtu spraw związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno –kanalizacyjnych , wentylacyjnych, p.poż oraz innych urządzeń będących na wyposażeniu MDK,

 2. prowadzenie działalności konserwacyjno-remontowej w.w. instalacji i urządzeń,

 3.  prawidłowe gospodarowanie energia elektryczną, cieplną i gazową w MDK,

 4.  wykonywanie drobnych prac malarskich, stolarskich, ślusarskich, murarskich itp.,

 5.  ewidencjonowanie i aktualizowanie posiadanej dokumentacji technicznej sprzętu będącego na wyposażeniu MDK,

 6.  wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni wokół obiektów,

 7.  dbanie o prawidłowe zabezpieczenie majątku i mienia MDK.

§ 21

Sekretariat

MDK „Południe” prowadzi dwa sekretariaty: 1. główny, ul. T. B. Żeleńskiego 83, Katowice – Kostuchna

 2. filia nr 1, ul. Gen. Z W. Jankego 136, Katowice – Piotrowice.

Do obowiązków sekretarek należy:

 1. wykonywanie prac wiązanych z wysyłką i przyjmowaniem korespondencji,

 2.  zaopatrzenie w materiały biurowe do działalności administracyjnej,

 3. przyjmowanie telefonów oraz obsługa sprzętu biurowego (komputery ,fax, kserokopiarki)

 4. udzielanie stosownych informacji interesantom,

 5. prawidłowe gromadzenie i nadzór nad dokumentacją biurową,

 6. opracowywanie i druk plakatów bieżących wydarzeń artystycznych,

 7. komputerowe przepisywanie pism, opracowywanie tekstów ogłoszeń i komunikatów

 8. prowadzenie kroniki MDK „Południe”.

  § 22

Operatorzy obsługi i naprawy urządzeń technicznych

Do obowiązków operatorów obsługi i naprawy urządzeń technicznych należy: 1. akonserwowanie i naprawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego i elektrotechnicznego,

 2. znajomość i obsługa programów komputerowych,

 3. dbanie o zaopatrzenie sprzętu komputerowego, audiowizualnego i elektrotechnicznego, w odpowiednie akcesoria i materiały,

 4. usuwanie drobnych awarii instalacji elektrycznej ,

 5. prowadzenie i bieżące aktualizuje strony internetowej MDK „Południe”,

 6. aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej,

 7. fotograficzne dokumentowanie imprez i zajęć w MDK „Południe”.

§ 23

Konserwatorzy-portierzy.

Do obowiązków konserwatorów-portierów należy: 1. dokonywanie bieżących przeglądów sprzętu będącego na wyposażeniu MDK,

 2. codziennie sprzątanie terenu przed wejściem do MDK „Południe”,

 3. zgłaszanie poważniejszych awarii przełożonym lub w razie konieczności bezpośrednio służbom specjalistycznym,

 4. zgłaszanie wszelkich potrzeb materialnych i sprzętowych związanych z działalnością portierni i zauważonych w obiekcie,

 5. pilnowanie ładu i porządku podczas imprez i zajęć odbywających się w obiekcie,

 6. sprawowanie kontroli nad osobami wchodzącymi do MDK,

 7.  pilnowanie wpisów na liście obecności oraz w książce wyjść, telefonów oraz wydań kluczy.

§ 24

Portierki-sprzątaczki

Do obowiązków portierek-sprzątaczek należy: 1. codzienne sprzątanie i mycie podłóg wszystkich pomieszczeń w obiekcie,

 2. raz na kwartał mycie wszystkich okien w obiekcie,

 3. codzienne sprzątanie terenu przed wejściem do MDK ,

 4. zgłaszanie poważniejszych awarii przełożonym lub w razie konieczności bezpośrednio służbom specjalistycznym,

 5. zgłaszanie wszelkich potrzeb materialnych i sprzętowych związanych z działalnością portierni i zauważonych w obiekcie,

 6. pilnowanie ładu i porządku podczas imprez i zajęć odbywających się w obiekcie,

 7. sprawowanie kontroli nad osobami wchodzącymi do MDK,

 8. pilnowanie wpisów na liście obecności oraz w książce wyjść, telefonów oraz wydań  kluczy.

§ 25

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po uzyskaniu opinii Rady Miasta Katowice to jestz dniem 24 października 2005 r.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna