Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa mazowieckiego z dnia 2008 rokuPobieranie 1,56 Mb.
Strona1/18
Data06.11.2017
Rozmiar1,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Załącznik do uchwały 1966/84/11

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 13 września 2011 r.
ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOOpis systemu zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2007-2013
wrzesień 2011 r.
Spis treści:


Wykaz skrótów użytych w dokumencie: 5

1.OGÓLNE INFORMACJE 7

1.1.Informacje przedłożone przez: 7

1.2.Dostarczone informacje przedstawiają stan faktyczny na dzień: 7

1.3.Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy organami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli) 8

1.3.1. Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej) 12

1.3.2. Organy pośredniczące (nazwa, adres i punkt kontaktowy w organie pośredniczącym) 13

1.3.3. Instytucja certyfikująca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w organie poświadczającym) 13

1.3.4 Instytucja audytowa i organy audytowe (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji audytowej i organach audytowych) 14

1.4. Wytyczne dostarczone IZ, IP II i IC w celu zagwarantowania należytego zarządzania finansami funduszy strukturalnych 14

1.4.1 Akty prawa wspólnotowego 14

1.4.1.1. Rozporządzenia: 14

1.4.1.2. Dyrektywy: 15

1.4.1.3 Wytyczne i zasady: 15

1.4.2 Akty prawa krajowego 15

1.4.2.1 Ustawy i uchwały: 15

1.4.2.2 Rozporządzenia: 16

1.4.2.3 Dokumenty: 16

1.4.3 Akty prawa krajowego dotyczące pomocy publicznej 17

1.4.4 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego 17

1.4.5 Akty prawa wewnętrznego 18

2.INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 19

2.1. Instytucja Zarządzająca i jej główne funkcje 19

2.1.1 Data i forma oficjalnego wyznaczenia instytucji zarządzającej upoważniającego do pełnienia funkcji 19

2.1.2 Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą 20

2.1.3. Funkcje oficjalnie oddelegowane przez Instytucję Zarządzającą (funkcje, organy pośredniczące, forma delegacji) 22

2.2. Organizacja Instytucji Zarządzającej 26

2.2.1 Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek 26

27

Komórki organizacyjne UMWM wykonujące czynności kontroli wewnętrznej/audytu wewnętrznego 37

2.2.2 Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników instytucji zarządzającej/organów pośredniczących (data i odniesienie) 38

2.2.3 Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji oraz odnoszących się do zapewniania, że w całym okresie realizacji spełniają one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. a) Rozporządzenia 1083/2006. 38

2.2.4. Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b) Rozporządzenia 1083/2006 52

2.2.5 Rozpatrywanie wniosków o płatność 55

2.2.6.Opis sposobu przekazywania informacji przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 58

2.2.7. Zasady kwalifikowalności ustanowione przez państwa członkowskie i mające zastosowanie do programów operacyjnych 59

2.3. Opis sposobu zapewnienia rozdziału funkcji IZ i IC powołanych w ramach tego samego organu 60

2.4. Zamówienia publiczne, pomoc państwa, równość szans i przepisy dotyczące ochrony środowiska 60

2.4.1. Instrukcje i wytyczne wydane na temat obowiązujących przepisów (data i odniesienie) 60

Wykaz dokumentów służących realizacji Programu 60

2.4.2 Środki mające na celu zapewnić spełnienie wymogów obowiązujących przepisów, np: kontrole zarządzania, kontrole, audyt 63

2.5. Ścieżka audytu 65

2.5.1. Opis sposobu w jaki wymogi art. 15 Rozporządzenia 1828/2006 będą stosowane w programie i/lub poszczególnych priorytetach 65

2.5.2. Instrukcje w zakresie przechowywania dokumentacji przez beneficjentów (daty i odesłania) 71

Wszystkie dokumenty przechowywane są w formie papierowej i do tej formy odnoszą się zasadniczo wyżej wymienione regulacje. Określenia wymogu co do przechowywania elektronicznych wersji dokumentów wraz ze wskazaniem ich rodzaju dokonuje IZ RPO WM. 71

2.6 Nieprawidłowości 71

2.6.1. Odwołanie do dokumentów: 71

2.6.2 System i narzędzia informowania o nieprawidłowościach 72

2.6.3 Wykrywanie i ocena nieprawidłowości 72

2.6.3.1 Wykrywanie i ocena nieprawidłowości przez IP II RPO WM 72

2.6.3.2 Wykrywanie i ocena nieprawidłowości przez IZ RPO WM 73

2.6.3.3 Naruszenia prawa zgłaszane przez podmioty zewnętrzne 74

2.6.4 Raportowanie nieprawidłowości 74

2.7. Instrumenty inżynierii finansowej 76

3. ORGANY POŚREDNICZĄCE 78

3.1 Organ pośredniczący i jego główne funkcje 78

3.1.1 Wyszczególnienie głównych funkcji i zadań organów pośredniczących 78

3.2 Organizacja każdego organu pośredniczącego 79

3.2.1 Schemat organizacyjny MJWPU 79

3.2.2 Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników organu pośredniczącego (ulegną zmianie po aktualizacji IW IZ RPO WM ) 97

3.2.3 Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji 98

3.2.4 Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) 98

3.2.5 Opis procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o płatność 98

4. INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA (rozdział 4 zał. XII do Rozporządzenia 1828/2006) 99

4.1. Instytucja certyfikująca i jej główne funkcje 99

4.1.1. Data i forma oficjalnego wyznaczenia instytucji certyfikującej 99

4.1.2. Wyszczególnienie funkcji pełnionych przez instytucję certyfikującą 99

4.1.3. Funkcje oficjalnie oddelegowane przez Instytucję Certyfikującą (funkcje, 100

organy pośredniczące, forma delegacji) 100

4.2. Organizacja instytucji certyfikującej 102

4.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek 102

4.2.2. Procedury pisemne opracowane w IC 109

4.3. Poświadczanie deklaracji wydatków 109

4.3.1. Opis procedury, zgodnie z którą deklaracje wydatków są sporządzane, poświadczane i przedkładane Komisji 109

4.3.2. Opis działań podejmowanych przez Instytucję Certyfikującą w celu zapewnienia, że wymogi określone w art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 są spełnione 112

4.3.3. Uzgodnienia dotyczące dostępu Instytucji Certyfikującej do szczegółowych informacji na temat operacji, weryfikacji i audytu będących w posiadaniu Instytucji Zarządzającej, organów pośredniczących i Instytucji Audytowej 116

4.4. System księgowy 117

4.4.1. Opis systemu księgowego, który należy wprowadzić i stosować jako podstawę służącą poświadczaniu wydatków do Komisji Europejskiej 117

4.4.2. Poziom szczegółowości systemu księgowego 118

4.5. Kwoty odzyskane 118

4.5.1. Opis systemu służącego zapewnianiu szybkiego odzyskania pomocy wspólnotowej 118

4.5.2. Uzgodnienia dotyczące prowadzenia księgi dłużników oraz odejmowania odzyskanych kwot od wydatków, które mają być zadeklarowane KE 119

5. INSTYTUCJA AUDYTOWA I ORGANY AUDYTOWE 120

5.1. Opis głównych zadań i wzajemnych relacji Instytucji Audytowej i instytucji jej podporządkowanych 120

5.2.Organizacja Instytucji Audytowej i organów jej podporządkowanych 121

5.2.1 Schematy organizacyjne 121

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 121

5.2.2. Rozwiązania w zakresie zagwarantowania niezależności 123

5.2.3. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie 123

5.2.4. Opis procedur monitorowania wdrażania rekomendacji/zaleceń i środków korygujących wynikających z raportów audytowych/informacji pokontrolnych 123

5.2.5. Opis procedur (jeśli dotyczy) dotyczących nadzoru Instytucji Audytowej nad działalnością instytucji audytowych jej podporządkowanych 124

5.3. Roczne sprawozdanie audytowe i deklaracja zamknięcia 124

5.3.1. Opis procedur dotyczących przygotowania rocznego raportu o kontroli, rocznej opinii i deklaracji zamknięcia 124

5.4. Wyznaczenie koordynującej instytucji audytowej 126

5.4.1. Opis roli koordynującej instytucji audytowej 126

6. SYSTEM INFORMATYCZNY (ART. 60 LIT. C) ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006) 127

6.1. Opis systemu informatycznego wraz z wykresem (centralny lub wspólny system lub zdecentralizowany system z powiązaniami między systemami) 127


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna