Załącznik do Uchwały nr xxxi/964/2004 z dnia 6 lipca 2004 rPobieranie 99,45 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar99,45 Kb.
Załącznik do Uchwały nr XXXI/964/2004

z dnia 6 lipca 2004 r.

Program Rewitalizacji Bielskiej Starówki
SPIS TREŚCI 1. GENEZA PROGRAMU
 1. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM – INSTRUMENTY PRAWNE
 1. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM – INSTRUMENTY FINANSOWE
 1. WDROŻENIE PROGRAMU
 1. POTRZEBY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NA

REWITALIZACJĘ


 1. WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA OKRES NAJBLIŻSZYCH KILKU LAT
 1. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 1. MEMORANDUM

Załącznik:

Zakładany Program Rzeczowy Procesu Rewitalizacji


 1. GENEZA PROGRAMU  1. Uwarunkowania procesu rewitalizacji

Bielska Starówka to teren o powierzchni ok. 10 ha, położony w centrum Bielska-

Białej na Wzgórzu Miejskim. Zespół ten powstał w złożonym procesie

przekształceń historycznych. Tworzą go dwa zintegrowane obszary: • „ średniowieczne miasto”, teren o powierzchni ok. 6 ha, na którym w XIII

wieku w ramach akcji lokacyjnej wytyczono szachownicowy układ z rynkiem

pośrodku, obwiedziony linią fortyfikacji murowych, • pierścień terenów, bezpośrednio otaczający miasto lokacyjne.

W obecnej dyspozycji zaczęto go zagospodarowywać w czasach , gdy likwidacja

funkcji obronnej murów pozwoliła na rozwój układu urbanistycznego miasta,

począwszy od połowy XVIII wieku. Zajęto wówczas pod zabudowę obszar

dawnych fortyfikacji ( po rozebranych lub zaadoptowanych murach i zasypanej

fosie). Wokół tego terenu poprowadzono ulice, a po ich drugiej stronie wzniesiono

kwartały nowej zabudowy. Obszar ten, uzupełniony o teren kościoła pw.Św. Trójcy,

otoczony jest ulicami: Listopadową, Kopernika, Sikorskiego, Zamkową i Nad

Niprem oraz placami: B.Chrobrego i Żwirki i Wigury; od drugiej strony opiera się

o linię dawnego przebiegu potoku Niper.


Starówka stanowi obszar zajmujący ok. 0,8 promila powierzchni całego organizmu

Bielska-Białej.


Znajdując się w centrum przy głównym trakcie komunikacyjnym oraz przy

wejściu na atrakcyjny ciąg handlowy, w rzeczywistości Starówka pozostaje na

uboczu życia miasta. Zespół zabudowy Starówki ( wpisany do rejestru zabytków

w ramach układu urbanistycznego) fizycznie przetrwał, chociaż w zasadzie wszystkie

budynki wymagają poprawy stanu technicznego , funkcjonalnego i estetycznego:

118 obiektów mieszkalnych, z tego 71 znajdujących się w rejestrze zabytków.


Charakterystyczna jest na tym terenie zróżnicowana struktura własnościowa:

od skarbu państwa przez własność komunalną, wspólnotową i prywatną

( w budynkach mieszkalnych 52% to własność komunalna a 48% stanowi

własność prywatna).


Specyficzną cechą Bielskiej Starówki jest niewielka ilość wolnych terenów

budowlanych. Rozwiązanie problemów mieszkaniowych może nastąpić w ramach

rewitalizacji poprzez modernizację istniejących zasobów, nadbudowę, adaptację

strychów i zabudowę plombową oraz sprzedaży mieszkań na wolnym rynku.


Generalny cel działań operacyjnych został zdefiniowany w Strategii Rewitalizacji

Bielskiej Starówki * jako dążenie do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie

mieszkaniowej, handlowo-usługowej, społecznej oraz udostępnienie tego obszaru dla

usług turystycznych.

------------------------------------

* Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LXIII/848/98 z dnia 18.06.1998r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rewitalizacji Bielskiej Starówki


  1. Działania organizacyjne

Dla przygotowania programu rewitalizacji podjęto następujące działania: • powołano ( 1997r.) Zespół Koordynacyjny ds. Rewitalizacji - do planowania, inicjowania, koordynacji oraz współdziałania w pracach planistycznych i innych związanych z rewitalizacją Starówki,

 • powołano ( 1997r.) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Bielskiej Starówki jako organizatora i koordynatora podjętych prac,

 • w 2002r. wznowiono działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta

ds. Rewitalizacji Starówki.


  1. Dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju przestrzenno-społeczo-gospodarczego Bielskiej Starówki
 1. Założenia polityki mieszkaniowej ( 1996r.)

 2. Strategia Rozwoju Bielska Białej do 2010 roku z 1998r.

 3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki ( 1998r.)

 4. Strategia Rewitalizacji Bielskiej Starówki ( 1998r.)

 5. Założenia przeciwdziałaniu degradacji społecznej


1.3.1. Założenia polityki mieszkaniowej na terenie Gminy Bielska-Białej określają

drogę dojścia do wyznaczonych celów poprzez:


 • wzrost zasobów mieszkaniowych uzyskany przez stymulowanie

i bezpośredni udział Gminy w zwiększeniu budownictwa mieszkaniowego, • poprawę jakości życia w zasobach mieszkaniowych miasta m.in.:

 • ożywienie działalności remontowo-modernizacyjnej, pozwalającej na

podnoszenie standardu i obniżenie kosztów eksploatacji;

w tym obszarze szczególne znaczenie ma:

- rewitalizacja zwartych części miasta, począwszy od Bielskiej

Starówki,

- udział Gminy w organizacji przekształceń i adaptacji kwartałów

poprzemysłowych,

- termorenowacja budynków,


 • bezpośrednią pomoc mieszkaniową najuboższym gospodarstwom domowym.1.3.2.Strategia Rozwoju Bielska Białej do 2010 roku w założonych celach strategicznych

uwzględnia realizację szeregu celów operacyjnych, w tym między innymi:

 • zachowanie tożsamości historyczno-kulturowej miasta,

 • poprawa sprawności funkcjonowania systemu transportowego miasta oraz jego powiązań z otoczeniem,

 • likwidacja niedoborów, modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej,

 • aktywna polityka gospodarcza wykorzystująca walory zasobów miasta,

 • racjonalne kształtowanie zagospodarowania przestrzeni miasta,

 • rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa efektywności gospodarowania istniejącymi zasobami.1.3.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki, opracowany

w oparciu o Plan Rewaloryzacji Bielskiej Starówki określa:


 • zasady i wytyczne do przeprowadzenia remontów konserwatorskich,

 • zasady modernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej,

 • zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych,

 • zasady nowego budownictwa na obszarze Starówki.1.3.4. Strategia Rewitalizacji Bielskiej Starówki określa m.in. następujące cele do

osiągnięcia:

 • poprawę stanu technicznego obiektów i ich otoczenia,

 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikalnych walorów architektoniczno-urbanistycznych miasta,

 • zwiększenie efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi, w tym:

- usprawnienie i weryfikacja aktualnego systemu administrowania,

- uaktywnienie wspólnot mieszkaniowych z mniejszościowym udziałem gminy, • intensyfikację inwestycji i remontów zasobów mieszkaniowych na Starówce, głównie poprzez stworzenie mechanizmów pozwalających na znaczne zwiększenie zaangażowania udziału kapitałów prywatnych.


1.3.5. Założenia przeciwdziałaniu degradacji społecznej:


 • zakłada się opracowanie i aktywną realizację programów przeciwdziałania degradacji społecznej Starówki i aktywizacji gospodarczej.


2.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM – INSTRUMENTY PRAWNE

2.1.Umocowania prawne procesu rewitalizacji:


 • Założenia polityki mieszkaniowej na terenie Gminy Bielsko-Biała,
 • Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2010 roku,
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki,
 • Strategia Rewitalizacji Bielskiej Starówki,
 • uchwały szczegółowe Rady Miejskiej dotyczące rewitalizacji oraz zasad kształtowania polityki w zakresie gospodarowania zasobami komunalnymi,

w tym mieniem na obszarze Bielskiej Starówki.

2.1.Zasady gospodarowania mieniem na terenie Starówki:

2.1.1.Administrowanie i zarządzanie mieniem komunalnym

Administrowanie i zarządzanie mieniem komunalnym będzie prowadzone

w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.
2.1.2. Zakładana struktura własnościowa

Zakłada się zmiany struktury własnościowej na Bielskiej Starówce poprzez

zwiększenie udziału własności prywatnej. Warunkiem przekazywania mienia

komunalnego jest wykonanie uzgodnionych robót remontowo-modernizacyjnych

w określonym czasie.
2.1.3.Formy przekazywania nieruchomości komunalnych:

a/dopuszcza się możliwość wydzierżawiania budynków w formie długoletniej

dzierżawy, powyżej 10 lat, pod warunkiem wykonania uzgodnionego zakresu

robót remontowych w określonym czasie.

Dopuszcza się możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

z zastrzeżeniem zabezpieczenia w formie hipoteki lub innej nakładów

na inwestycję, harmonogramu oraz zakresu robót remontowych.

b/dopuszcza się zbycie terenu w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą

usytuowanych na nim budynków , pod warunkiem wykonania uzgodnionego

zakresu rzeczowego robót remontowych w określonym czasie,

c/każdorazowo określony zostanie wybór opcji dla poszczególnych

nieruchomości.2.1.4.Sprzedaż mieszkań dotychczasowym lokatorom komunalnym

Postanowiono: 1. sprzedawać lokale mieszkalne w budynkach komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców tylko tym nabywcom, którzy

wyrażą zgodę nabycia i którzy zobowiążą się do przeprowadzenia remontu

całego budynku w uzgodnionym zakresie i w określonym czasie, 1. Gmina może pozostać właścicielem lokali użytkowych w budynkach wystawionych na sprzedaż,

 1. każdorazowo określony zostanie wybór opcji sprzedaży dla poszczególnych budynków.


2.1.5.Wykwaterowania i przekwaterowania

Postanowiono sukcesywnie dokonywać wykwaterowań i przekwaterowań

lokatorów, w zakresie niezbędnym dla sukcesywnej realizacji zadań związanych

z rewitalizacją Starówki .


2.1.6.Mieszkania zamienne

Postanowiono sfinansować koszty przygotowania mieszkań zastępczych

i zamiennych ze środków budżetowych Gminy.

2.1.7.Sterowanie programami usługowymi i handlowymi w ramach programu

rewitalizacji

Wobec najemców lokali użytkowych pozostających własnością Gminy postanowiono

zastosować ogólne zasady gospodarowania miejskimi zasobami lokali użytkowych.

2.1.8. Zasady postępowania przy realizacji remontów w budynkach prywatnych

1/Postanowiono popierać wszelkie inicjatywy remontowe poprzez udzielanie

niezbędnej pomocy formalno-prawnej i uzgadnianie wytycznych

konserwatorskich dla poszczególnych nieruchomości.

2/W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rozłożenia na raty lub

umorzenia należności z tytułu podatku od spadków ( dla uregulowania spraw

niezbędnych spraw własnościowych).
2.1.9.Nowe inwestycje mieszkaniowe na obszarze Starówki

Na terenie objętym rewitalizacją istnieje możliwość realizacji kilku niewielkich nowych obiektów mieszkalno-usługowych. W odniesieniu do zewnętrznych inwestorów budowlanych, którzy skłonni będą do realizacji nowych budynków, udzielona zostanie pomoc przy przygotowaniu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowo-badawczej.3.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM – INSTRUMENTY FINANSOWE
Instrumenty finansowe stanowią zespół mechanizmów motywacyjnych do

dobrowolnego przystępowania inwestorów do wykonania robót remontowo-budowlanych

na obszarze objętym rewitalizacją.

Umożliwiają realizację partnerstwa publiczno-prywatnego , uzupełniają

braki w bilansie wykonalności programu, odciążają zaangażowanie pieniędzy

publicznych i umożliwiają:

- renowację na szerszą skalę, w zinstytucjonalizowanych ramach,

- renowację na mniejszą skalę, obejmującą współfinansowanie przez

Gminę, mieszkańców, użytkowników, właścicieli prywatnych i inwestorów

zewnętrznych

Realizacja programu oparta jest na tworzeniu narzędzi służących do pozyskania wielu

źródeł finansowych. Udział lokalnej społeczności i partnerstwo publiczno- prywatne jest

podstawą budowy i wdrażania strategii rozwoju gospodarczego, w tym strategii

rewitalizacji.Źródła finansowania programu rewitalizacji


 • Środki budżetowe Gminy, w tym:

 1. stworzenie budżetu zadaniowego – np. wpływy uzyskiwane z zasobów gminnych na obszarze Starówki zasilają środki przeznaczone na rewitalizację,

 2. sprzedaż nieruchomości komunalnych,

 3. kredyty pozyskiwane przez Gminę na uzupełnienie okresowych braków środków finansowych,

 4. obligacje Gminne dla finansowania przedsięwzięć o niezbyt długim okresie spłaty *, • Środki innych właścicieli i zarządców nieruchomości na rewitalizowanym obszarze


Właściciele mieszkań, właściciele budynków prywatnych

W istniejącym układzie własnościowym jest to grupa na ogół słaba finansowo, włączająca się zazwyczaj w ostatniej fazie procesu rewitalizacji.

W celu jej uaktywnienia należy przyjąć ze strony Gminy pakiet działań zachęcających

i pomocowych. Przy prywatyzacji dalszych zasobów, należy określić instrumenty wymuszające przeprowadzenie remontów konserwatorskich przejętych nieruchomości .

Gmina określa model organizacyjno-finansowy dla realizacji np.


 • zabudowy plombowej,

 • rewitalizacji w skali wybranego kwartału.
 • Środki z dotacji celowych, w tym::

- środki Urzędu Ochrony Zabytków,

- środki Funduszu Ochrony Środowiska,

- programy wspomagania budownictwa mieszkaniowego.

 • Środki z zagranicznych funduszy pomocowych

Przygotowywanie stosownych programów (projektów) wraz z dokumentacją techniczno-kosztorysową oraz dokumentacją towarzyszącą (np. analizą wykonalności, analizą wpływu na środowisko) i aplikowanie do funduszy Unii Europejskiej, dostępnych dla zadań wynikających z rewitalizacji obszarów miejskich.

------------------------------------------------------

* uwaga : przy długim horyzoncie planowania nie ma pewności co do

właściwej oceny sumy wydatków na inwestycje, wielkości

przyszłych dochodów i innych parametrów niezbędnych do

sporządzenia poprawnego rachunku ekonomicznego.

4.WDROŻENIE PROGRAMU
W celu wdrożenia programu należy:


 • sukcesywnie modyfikować i uaktualniać przyjęte w latach 1996 – 1998 instrumenty operacyjne oraz przygotowywać nowe, dostosowane do aktualnych

potrzeb społeczno-gospodarczych,


 • podjąć działania reklamowo-marketingowe i doradcze w celu pobudzenia inicjatyw remontowych, inwestycyjnych, organizacyjnych oraz społecznych,
 • dla wspólnot mieszkaniowych nie podejmujących decyzji o przystąpieniu do robót remontowych należy:

-ustanowić fundusz remontowy (dla wspólnot całkowicie odrzucających

rozpoczęcie modernizacji w ciągu najbliższych miesięcy / lat),

-w przypadku notorycznego odrzucania przez wspólnotę decyzji o wykonaniu

robót remontowych i modernizacyjnych, podjąć negocjacje dotyczące zmian

własnościowych i zwolnienia zajmowanego lokalu przed rozpoczęciem robót,

-prowadzić oddzielnie dla każdej wspólnoty negocjacje dotyczące warunków

finansowania i spłaty należności za wykonane roboty remontowe,


 • aktywnie realizować politykę prywatyzacyjną zasobów komunalnych,
 • kreować lobbing we władzach Miasta w celu między innymi złagodzenia skutków tzw.”kadencyjności”, powodującej częstą zmianę priorytetów,
 • prowadzić szeroką kampanię informacyjną dla wspólnot mieszkaniowych

i właścicieli prywatnych dotyczącą realizacji założeń do programu rewitalizacji,


 • tworzyć aktualną bazę danych dotyczącą poszczególnych działek, budynków, oficyn, obiektów niemieszkalnych itp., z uwzględnieniem informacji z Planu Rewaloryzacji, z Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Mienia Gminnego

i Rolnictwa itp.,


 • podejmować działania zmierzające do pilnej realizacji modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału gestorów poszczególnych sieci, • podejmować działania zmierzające do sukcesywnej realizacji remontów kamienic, w pierwszej kolejności w kwartałach przyrynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej rewitalizacji kwartału „A”( 100% własności komunalnej).5.POTRZEBY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NA REWITALIZACJĘ
Oszacowanie wielkości potrzebnych nakładów

Rewitalizacja, szczególnie tak mocno zdegradowanego obszaru jakim jest Bielska Starówka, wymaga znacznych nakładów finansowych. Na terenie tym mamy bowiem do czynienia nie tylko z naturalnymi procesami zużycia ich stanu technicznego lecz również z gwałtownym pogorszeniem się ich stanu technicznego na skutek: wieloletniej „luki” remontowej, dużej ilości pustostanów ( np. pierzeja zachodnia Rynku, lokale ul. Piwowarska 4,6, ul. Celna 12, ul. Rynek 11,15 itp.), katastrofy budowlanej z 1998r. oraz koniecznością kolejnych wykwaterowań mieszkańców.


Określając nakłady potrzebne na rewitalizację należałoby uwzględnić wydatki na cały proces i wszystkie elementy tj. remonty konserwatorskie i modernizacje istniejących obiektów budowlanych, konieczne wyburzenia, remonty i modernizacje budynków mieszkalno-usługowych, uporządkowanie przestrzeni publicznych, budowę parkingów, rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, remont zamku z otoczeniem, remont obiektów sakralnych oraz budowę nowych budynków zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania - wydaje się jednak, iż w tej fazie procesu rewitalizacji i przy tak długim horyzoncie planowania, nie jest to ani konieczne ani celowe.
Uwzględniając tylko najpilniejsze zadania z zakresu rewitalizacji tj.:

-odbudowę budynku ul. Rynek 4,5 wraz z odsłonięciem podcieni,

-remont konserwatorski kwartału A z rozbiórką zniszczonych i zbędnych przybudówek

i oficyn,

- remont konserwatorski kwartałów przyrynkowych B,C,D z rozbiórką zbędnych

przybudówek i oficyn,

-rozbudowę i modernizację sieci uzbrojenia terenu,

-przebudowę płyty Rynku,

-remont muru oporowego ul.Orkana i ul.Żwirki i Wigury,

niezbędne nakłady szacuje się na kwotę ok.130 - 135 mln. zł.
(Szacunek przyjęto na podstawie współczynnika odtworzeniowego Wojewody Śląskiego z 2003r.oraz współczynnika zwiększającego- obejmującego koszty dodatkowej dokumentacji projektowo-badawcze i robót kostrukcyjno-konserwatorskich występujących przy realizacji obiektów zabytkowych).

Kwota ta nie obejmuje kosztów budowy nowych obiektów.


Gmina poza nakładami na remonty nieruchomości musi podnosić dodatkowe koszty

związane z: • uporządkowaniem stanu formalno-prawnego nieruchomości ( założenie ksiąg wieczystych, dokonywanie niezbędnych podziałów geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji terenów, budynków, lokali itp.),

 • przygotowaniem obiektów do sprzedaży,

 • przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz rozbudową i modernizacją przestrzeni publicznych ( zmiana układu komunikacyjnego, remont dróg, chodników, ciągów spacerowych, budowa parkingów itp.),

 • naprawą i wzmocnieniem skarp i murów oporowych Wzgórza Miejskiego,

 • wprowadzeniem i utrzymaniem zieleni na terenach wolnych,

 • przygotowaniem mieszkań do przekwaterowania lokatorów oraz ułatwieniami

w ich przeprowadzce,
Tak duże nakłady, przy obecnych dochodach Gminy i potrzebach w innych dziedzinach

i w innych rejonach miasta, nie są oczywiście możliwe do sfinansowania ze środków budżetu miasta w perspektywie kilku czy kilkunastu lat.

Dlatego podstawą do realizacji Programu Rewitalizacji jest pozyskiwanie różnych źródeł finansowych i aktywne zaangażowanie mieszkańców, użytkowników, współwłaścicieli, właścicieli prywatnych i inwestorów zewnętrznych.


6.WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA OKRES

NAJBLIŻSZYCH KILKU LAT
6.1.W ciągu najbliższych 2-6 lat planowane są do wykonania:


 1. odbudowa, modernizacja i remont konserwatorski budynku ul. Rynek 4,5 wraz z odsłonięciem podcieni w zachodniej pierzei Rynku - kontynuacja z 2003r. ze środków własnych, planowane zakończenie w XII. 2004r.,
 1. modernizacja i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu w ulicach:

Celna, Piwowarska, Cieszyńska do placu Św.Mikołaja, Kościelna,

Rynek – p.t „Nowa Starówka - Nowe szanse.Rewitalizacja Bielskiej

Starówki – I etap: uzbrojenie terenu”, 1. przebudowa płyty Rynku w zakresie realizacji „wagi”, ”fonntanny”, pomnika

Św.J.Nepomucena , nawierzchni oraz detali architektonicznych – p.t

Nowa Starówka - Nowe szanse.Rewitalizacja Bielskiej Starówki – I etap:uzbrojenie terenu”,


 1. remont konserwatorski kwartału A – p.t „Nowa Starówka - Nowe

szanse.Rewitalizacja Bielskiej Starówki – II etap: remont konserwatorski

kwartału A”,


 1. remont konserwatorski kwartału B – p.t „Nowa Starówka - Nowe

szanse.Rewitalizacja Bielskiej Starówki – III etap: remont konserwatorski

kwartału B”,


 1. remont konserwatorski kwartału C– p.t „Nowa Starówka - Nowe

szanse.Rewitalizacja Bielskiej Starówki – IV etap: remont konserwatorski

kwartału C”,


 1. remont konserwatorski kwartału D– p.t „Nowa Starówka - Nowe

szanse.Rewitalizacja Bielskiej Starówki – V etap: remont konserwatorski

kwartału D”,


 1. modernizacja i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu w ulicach:

Podcienie, Zaułek,Wzgórze – do Placu Chrobrego - p.t „Nowa Starówka -

Nowe szanse.Rewitalizacja Bielskiej Starówki – VI etap: uzbrojenie

terenu”,


 1. mury oporowe ul. Orkana i ul. Żwirki i Wigury –sukcesywnie.

oraz


Monitoring CCTV Śródmieścia i osiedli mieszkaniowych

w Bielsku-Białej”.
6.2.Następne etapy

1. W miarę pozyskiwania dalszych środków ( w tym pomocowych krajowych

i zagranicznych) oraz zwiększenia udziału innych partnerów, planuje się

przeprowadzanie remontów konserwatorskich pozostałych kwartałów Bielskiej

Starówki (E,F,G,H,J,K,L,S,M,N,O,P,S,T ) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni

publicznych – zgodnie z załącznikiem graficznym pt.”Zakładany ProgramProcesu Rewitalizacji”

2.Równolegle zakłada się opracowanie i aktywną realizację programów

przeciwdziałania degradacji społecznej i aktywizacji gospodarczej.
7. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI

SPOŁECZNEJ
7.1. Podstawowym instrumentem monitorowania procesu rewitalizacji Bielskiej Starówki

będą okresowe oceny sporządzane przez Zespół ds. Rewitalizacji Bielskiej Starówki,

powołany przez Prezydenta Miasta.

7.2. Dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, wskaźniki

monitorowania zostaną określane każdorazowo w karcie projektu i dostosowane do

charakteru zadania.


7.3. Komunikacja społeczna dotycząca realizacji rewitalizacji Bielskiej Starówki

planowana jest następująco:w wydawnictwach Urzędu Miasta ,

 • informacje na stronach internetowych Urzędu Miasta,

 • informacyjno-reklamowe np. wystawy tematyczne, prezentacje, prelekcje, konkursy itp.,

 • bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, użytkownikami, właścicielami nieruchomości i inwestorami,

7.4. W ramach społecznej oceny procesu rewitalizacji planuje się przeprowadzanie

okresowych ankiet wśród mieszkańców miasta.
8. MEMORANDUM

Wnioski końcowe

- Przeprowadzenie rewitalizacji Bielskiej Starówki wymaga ogromnego wysiłku i to

zarówno finansowego jak i organizacyjnego ze strony Miasta oraz pozostałych

właścicieli i użytkowników.

- Zaangażowanie pieniędzy publicznych na początku procesu rewitalizacji,

uzasadnia tzw. „ efekt mnożnikowy” będący wskaźnikiem sukcesu całości działań.

Proces rewitalizacji zapoczątkowany na korzystnych warunkach finansowych

i organizacyjnych trwa nadal po dacie zakończeniu operacji i nie wymaga już

równie wysokiego wspomagania ze strony funduszy publicznych.

- Konsekwentne i zorganizowane prowadzenie programu rewitalizacji, ożywienie

gospodarcze tego obszaru i znacząca zmiana kondycji budowlanej obiektów powinny,

w niezbyt długiej perspektywie czasowej, przynieść wymierne korzyści w zakresie

zmian społecznych i ekonomicznych, głównie przez poprawę warunków życia i pracy

oraz rozwój usług, handlu, gastronomii i turystyki.

- Prowadzenie konsekwentnej i planowanej polityki prywatyzacyjnej zasobów

lokali mieszkalnych i użytkowych powoduje zmniejszenie udziału środków

finansowych z budżetu miasta w utrzymaniu i modernizacji nieruchomości na

rzecz zwiększającego się udziału finansowego współwłaścicieli i właścicieli

prywatnych.
Uwagi:


 1. Prywatyzacja w formie sprzedaży pojedynczych mieszkań lokatorom mającym niskie dochody (szczególnie gdy dotyczy to budynków o dużym zużyciu technicznym), może mieć ujemne oddziaływanie na proces kompleksowej renowacji i możliwości poprawienia stanu technicznego całych budynków i kwartałów, jako układów funkcjonalno-przestrzennych.

 2. Rozproszenie własności lokali stwarza bariery organizacyjne i finansowe,

a w konsekwencji jest nie do pogodzenia z racjonalną polityką mieszkaniową.

Uzyskiwanie porozumienia wymagać będzie wielkich wysiłków i może poważnieutrudnić przygotowanie i realizację renowacji Starówki.

 1. Prywatyzacja winna być łączona z obowiązkiem przeprowadzania remontu

zakupionej nieruchomości, w terminie określonym przy sprzedaży.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna