Załącznik do Uchwały nrPobieranie 92,02 Kb.
Data28.03.2018
Rozmiar92,02 Kb.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2017 Walnego Zebrania Członków LGD „Owocowy Szlak” z dnia 29.09.2017r.

Regulamin Działania Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Owocowy Szlak”POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady.

 2. Rada działa w oparciu o przepisy Statutu LGD, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu LGD oraz niniejszego Regulaminu.

 3. Terminy użyte w Regulaminie:

LGD – Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

LSR –Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Rada – organ decyzyjny LGD „Owocowy Szlak”

WZC – Walne Zebranie Członków LGD „Owocowy Szlak”

Zarząd – Zarząd LGD „Owocowy Szlak”, wybrany przez Walne Zebranie Członków

Biuro – Biuro LGD „Owocowy Szlak” ul. Lubelska 4 (budynek w podwórzu), 24-300 Opole Lubelskie.

Przewodniczący – Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady w sytuacjach przewidzianych regulaminem, prowadzący posiedzenie Rady

Komisja Rady – trzy osobowa komisja powołana uchwałą Rady,

operacja – przedsięwzięcie, o dofinansowanie którego ubiega się osoba fizyczna bądź prawna,

wniosek – wniosek o dofinansowanie operacji składany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez LGD

grupa interesu - to grupa jednostek połączonych ze sobą więzami wspólnych interesów i korzyści oraz osób będących w zależności służbowej, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów.

 1. Zadaniem Rady jest:

 1. wybór operacji:

 • w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej operacjami które mają być realizowane w ramach LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

 • zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1-4 Ustawy o RLKS oraz procedurami i kryteriami wyboru operacji stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu

 1. ustalenie kwoty wsparcia – zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. rozporządzenia 1303/2013.

 2. opiniowanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

 3. opiniowanie, monitorowanie oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków i Zarządu LGD o dokonywanie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów

 4. dokonywanie autokontroli protestów i rozpatrywanie w przypadku operacji nie wybranych do realizacji.

CZŁONKOWIE RADY

§2

 1. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków stowarzyszenia.

 2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego przy czym sektor publiczny stanowi mniej niż 30 % składu organu. W składzie znajduje się przynajmniej jeden przedsiębiorca, jedna kobieta, jedna osoba poniżej 35 roku życia. Przedstawiciele sektora rybackiego stanowią co najmniej 30 % składu.

 3. Kadencja Rady trwa 5 lat.

 4. Podczas dokonywania oceny konieczne jest:

 1. zachowanie składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit b. rozporządzenia nr 1303/2013 który stanowi, że żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu;

 2. zagwarantowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013, który stanowi, że co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

 1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

 2. W razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady przed terminem posiedzenia.

 3. Członek Rady ma obowiązek usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność, a usprawiedliwienie złożyć Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty posiedzenia.

 4. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność Członka Rady w posiedzeniu Rady uważa się:

 1. chorobę lub konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

 2. podróż służbową;

 3. konieczność stawienia się na rozprawie sądowej;

 4. inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.

 1. Podstawę do odwołania Członka Rady stanowią:

 1. trzy nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniu Rady;

 2. rażące naruszenie Regulaminu Rady, w tym naruszenie zasady poufności i bezstronności;

 3. skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne.

 4. niewywiązywanie się Członka Rady z obowiązków wynikających z Regulaminu Działania Rady.

PRZEWODNICZĄCY RADY

§3

 1. Przewodniczący Rady jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Rady spośród jej Członków.

 2. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, a w szczególności zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 3.

 3. Pełniąc swoją funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem oraz Biurem LGD

i korzysta z ich pomocy.

 1. Podczas nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni upoważniony przez Przewodniczącego na piśmie członek Rady.

 2. Do obowiązków Przewodniczącego należy przede wszystkim czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.

KOMISJA RADY

§ 4

 1. Komisja Rady składa się z 3 osób będących przedstawicielami sektora: społecznego, publicznego i gospodarczego.

 2. Komisja powoływana jest spośród członków Rady na podstawie zdanego testu wiedzy dotyczącego procedur oraz strategii z zachowaniem sektorowości – po jednym przedstawicielu z każdego sektora.

 3. Do komisji powołuje się w pierwszej kolejności osoby, które zdały test i otrzymały największą liczbę punktów. Osoby z kolejną liczbą punktów ustala się na zastępców członków komisji. W przypadku równej liczby punktów decyduje głosowanie Rady.

 4. Członków i zastępców komisji powołuje się uchwałą Rady.

 5. Test wiedzy członkowie zdają w każdym roku. W przypadku zmiany wyników na członków komisji powołuje się nowe osoby, które otrzymały największą liczbę punktów.

 6. Zadaniem Komisji Rady jest rozstrzyganie w przypadku rozbieżnych ocen w ramach kryteriów Członków Rady wg procedury opisanej w § 9.

 7. Członkowie Komisji Rady biorą udział w ocenie wniosków, chyba że wykluczają się z oceny poszczególnych operacji. Członek Komisji, który wyklucza się z oceny danej operacji nie bierze udziału w rozstrzyganiu kwestii spornych w przypadku tej operacji. Wówczas jego funkcję pełni jego zastępca.

 8. Przewodniczący Rady nie może być członkiem Komisji Rady. Posiada głos doradczy w sprawach będących przedmiotem obrad Komisji Rady.

 9. Sekretarz posiedzenia Rady niebędący członkiem Komisji Rady, posiada głos doradczy w sprawach będących przedmiotem obrad Komisji Rady.

WYNAGRODZENIE PRACY CZŁONKÓW RADY

§5

 1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach dotyczących wyboru operacji do dofinansowania.

 2. Wynagrodzenie wypłacane jest w stawce za godzinę pracy.

 3. Wysokość wynagrodzenia ustala i zatwierdza uchwałą Walne Zebranie Członków.

 4. Wynagrodzenie jest obliczane na podstawie listy obecności i wypłacane na podstawie rachunku w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny wniosków w danym konkursie.

 5. Członkowi Rady nie przysługuje refundacja kosztów przejazdu na posiedzenie Rady oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia na czas trwania posiedzenia Rady.

ZADANIA SEKRETARZA POSIEDZENIA

§6

 1. Funkcję Sekretarza posiedzenia Rady pełni kierownik Biura lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik Biura po uzgodnieniu z Prezesem Zarządu i Przewodniczącym Rady.

 2. W przypadku przewidywanej dużej ilości zadań podczas posiedzenia Przewodniczący może wyznaczyć więcej niż jednego Sekretarza. W takim przypadku Sekretarzem posiedzenia może zostać Członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego przed rozpoczęciem posiedzenia Rady lub pracownik Biura.

 3. Do zadań Sekretarza posiedzenia należą w szczególności:

 1. informowanie członków i zaproszonych osób o planowanym posiedzeniu,

 2. umożliwianie Członkom Rady wglądu do dokumentów będących przedmiotem posiedzenia,

 3. organizacja posiedzeń Rady od strony technicznej, nadzór nad dokumentacją z wyboru operacji,

 4. przygotowanie dokumentów i listy obecności na posiedzenia Członków Rady,

 5. sporządzanie protokołów z posiedzeń Członków Rady,

 6. weryfikacja kompletności i poprawności dokumentacji sporządzanej przez Członków Rady,

 7. podliczanie wyników głosowania,

 8. sprawdzanie quorum,

 9. sporządzanie, na podstawie otrzymanych od Członków Rady kart oceny operacji, zestawienia wyników głosowania nad operacjami,

 10. prowadzenie rejestru interesów Członków Rady

 11. pomoc z głosem doradczym Członkom Rady i Członkom Komisji Rady

 12. Sekretarz posiedzenia będący pracownikiem Biura nie ocenia wniosków.


ZWOŁANIE POSIEDZENIA

§7

       1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb, w zależności od naborów wniosków (konkursów) prowadzonych przez LGD.

       2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady po uzgodnieniu miejsca i terminu z Zarządem i kierownikiem Biura LGD.

       3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im inny Członek Rady upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego Rady.

       4. W przypadku dużej liczby wniosków posiedzenie może trwać kilka dni.

       5. Członkowie Rady otrzymują zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, określające miejsce, termin i porządek posiedzenia, co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem posiedzenia. Termin stosuje się również w przypadku posiedzeń dotyczących rozpatrywania protestów.

       6. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się powiadomienie telefoniczne, mailem lub pisemne.

POSIEDZENIA RADY

§ 8

 1. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku posiedzenia podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed posiedzeniem poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD.

 2. W posiedzeniach Rady dotyczących oceny wniosków uczestniczą tylko członkowie Rady i sekretarz posiedzenia.

 3. Obsługę posiedzenia zapewnia Sekretarz.

 4. Materiały i dokumenty związane z porządkiem obrad przygotowuje Biuro LGD.

§ 9

 1. Posiedzenie otwiera i zamyka Przewodniczący.

 2. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności zaznaczając godzinę rozpoczęcia posiedzenia. Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady podpisują się na liście obecności zaznaczając godzinę zakończenia posiedzenia .

 3. Na wstępie posiedzenia Przewodniczący podaje liczbę obecnych członków Rady i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum).

 4. Sekretarz posiedzenia udostępnia rejestr wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i udostępnia sporządzony przez Biuro LGD rejestr interesów.

 5. W przypadku braku quorum lub przewagi którejkolwiek grupy interesu Przewodniczący zamyka posiedzenie wyznaczając jednocześnie nowy termin posiedzenia.

 6. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.

 7. W przypadku stwierdzenia quorum Przewodniczący przedstawia planowany porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie.

 8. Członkowie Rady mogą opuszczać posiedzenia przed jego zakończeniem tylko w przypadkach losowych (choroba, nagła sytuacja rodzinna) o czym powinni poinformować Przewodniczącego. W pozostałych przypadkach opuszczenie posiedzenia będzie traktowane jako nieobecność.

 1. Przewodniczący prowadzi posiedzenie zgodnie z przyjętym porządkiem.

 2. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 1. ocenę wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD lub/i podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania bądź jej odrzuceniu

 2. dokonywanie autokontroli protestów i rozpatrywanie odwołań w przypadku operacji nie wybranych do realizacji.

 3. wolne wnioski i zapytania

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.

 2. Przedmiotem dyskusji mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem posiedzenia.

 3. W dyskusji mogą brać udział członkowie Rady oraz sekretarz będący pracownikiem biura z głosem doradczym.

 1. Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie przewodniczący obrad zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami statutu LGD i niniejszego regulaminu

 2. Wszystkie głosowania Rady są jawne

 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów. Uchwały w sprawie poszczególnych operacji podejmują Członkowie Rady, którzy nie zostali wykluczeni z oceny zgodnie z zasada poufności i bezstronności lub rejestrem interesów. Uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji podejmują wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

 4. Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem podczas każdego głosowania sprawdza czy został zachowany odpowiedni parytet, gdzie w podejmowaniu decyzji drogą głosowania dotyczących wyboru poszczególnych operacji do dofinansowania ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny. W przypadku braku zachowania tego parytetu głosowanie uznaje się za nieważne

 5. Głosowania mogą się odbywać poprzez:

 1. podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego

 2. złożenie podpisów na karcie oceny

 1. W głosowaniu przez podniesienie ręki Sekretarz posiedzenia oblicza głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się” i informuje o wynikach Przewodniczącego.

 2. W głosowaniu przez wypełnienie kart Przewodniczący przedstawia zakres oceny i ustalane jest wspólne stanowisko Członków oceniających daną operację, które odnotowuje Przewodniczący na karcie oceny, którą podpisują wszyscy Członkowie Rady oceniający operację.

 3. Każda strona karty do głosowania musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez Sekretarza posiedzenia

 4. Głos oddany w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli brakuje na niej:

- podpisu członka Rady, lub

- na karcie brakuje informacji umożliwiającej identyfikację operacji, lub

- przy którymś z kryteriów brakuje uzupełnienia w postaci liczby przyznanych punktów, lub

- któraś z rubryk nie została wypełniona, lub- uzasadnienia.

 1. Karty są wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem. 1. W przypadku stwierdzenia przez Sekretarza posiedzenia błędów i braków w wypełnieniu karty oceny Sekretarz wzywa Przewodniczącego Rady do dokonania korekty. Przewodniczący poprawia kartę stawiając przy poprawkach swój podpis.

 2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

 3. Sekretarz posiedzenia w ciągu 3 dni roboczych od daty posiedzenia sporządza protokół z posiedzenia Rady, posługując się wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru operacji, zawiera szczegółową informacje o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów i zostaje zamieszczony na stronie internetowej LGD.

§ 10

 1. Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny Rady w formie protestu.

 2. Forma, terminy i zasady składania protestu określone są w Procedurach wyboru operacji.

 3. Kierownik biura sporządza zestawienie protestów, które wpłynęły do czasu upływu terminu wskazanego w piśmie informującym o decyzji Rady i przekazuje zestawienie Przewodniczącemu Rady.

 4. Po uzyskaniu informacji od kierownika biura o wpłynięciu pierwszego protestu Przewodniczący zwołuje niezwłocznie posiedzenie Rady.

ZASADA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

§ 11

 1. Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady podpisują deklarację poufności i bezstronności do listy wniosków, które wpłynęły w danym naborze. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku oceny protestów. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rady

 2. Podpisane i wypełnione deklaracje zbiera sekretarz posiedzenia i przedstawia Przewodniczącemu.

 3. Z udziału w dokonywaniu wyboru operacji wyłączony jest Członek Rady, jeśli istnieją wątpliwości co do jego bezstronności, określone w deklaracji poufności i bezstronności obejmujące w szczególności:

 • złożenie wniosku o dofinansowanie przez Członka Rady lub reprezentowany przez niego podmiot;

 • złożenie wniosku przez osobę pozostającą z Członkiem Rady w stosunku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa bądź powinowactwa,

 • złożenie wniosku przez instytucję, z którą Członka Rady łączy podległość służbowa lub przynależność organizacyjna

 • zaistnienie innych przesłanek mogących mieć wpływ na ocenę operacji.

 1. Biuro LGD we współpracy z Przewodniczącym Rady prowadzi rejestr interesów Członków Rady pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami lub poszczególnymi operacjami. Powiązania z wnioskodawcą lub operacją Członkowie Rady zgłaszają ustnie z podaniem przyczyny powiązania, co jest zaznaczane i odnotowywane w rejestrze interesów.

 2. Członka Rady, który nie złoży oświadczenia o bezstronności Przewodniczący wyłącza z udziału w posiedzeniu Rady.

 3. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do bezstronności któregoś z członków Rady przy ocenie konkretnego wniosku, każdy z Członków Rady obecny na posiedzeniu może złożyć do Przewodniczącego wniosek o wykluczenie z danego głosowania członka Rady co do którego istnieją wątpliwości co do jego bezstronności. Wniosek taki ma formę ustną i zawiera uzasadnienie co odnotowuje się w protokole. Uwzględnienie wniosku wymaga przegłosowania go przez członków Rady uczestniczących w posiedzeniu zwykłą większością głosów.

 4. W sytuacji, kiedy po zakończeniu prac Rady zaistnieją przesłanki naruszenia zasady poufności i bezstronności, wniosek zostaje skierowany do ponownej oceny. Nie dotyczy to wniosków, na które została już podpisana umowa na realizację operacji.

 5. Wyłączenie Członka Rady obowiązuje również wówczas, gdy wniosek, co do którego stwierdzono naruszenie zasady poufności i bezstronności, podlega procedurze odwoławczej.

 6. W protokole z przeprowadzonej oceny szczegółowo opisuje się proces wykluczeń poszczególnych Członków z oceny.

 7. Członek Rady, który zgłosił swoje wykluczenie opuszcza salę obrad przed oceną operacji w sprawie której zgłosił wykluczenie. Na salę obrad powraca po zakończeniu oceny operacji.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 12

 1. Członkowie Rady są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji tj. za obiektywną
  i rzetelną ocenę.

 2. Postępowanie Członka Rady niezgodne z niniejszym Regulaminem oraz zasadą poufności
  i bezstronności może spowodować jego wykluczenie z prac Rady. Wykluczenie dokonywane jest przez Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady. Wniosek o wykluczenie z prac Rady zawiera uzasadnienie.


PROTOKÓŁ

§ 13

 1. Z przebiegu posiedzenia i oceny sporządza się protokół, który dokumentuje przebieg posiedzenia Rady i całego procesu oceny i wyboru operacji.

 2. Do protokołu dołącza się:

 1. podpisaną listę obecności Członków Rady,

 2. uzupełnione przez członków Rady deklaracje poufności i bezstronności

 3. upoważnienie Przewodniczącego Rady, w przypadku gdy Przewodniczący Rady wyznaczył zastępcę,

 4. karty oceny wstępnej oraz zgodności z Programem podpisane przez Członków Rady dokonujących oceny,

 5. karty oceny zgodności z LSR oraz z kryteriami lokalnymi wypełnione i podpisane przez Członków Rady dokonujących oceny,

 6. listę operacji zgodnych z LSR podpisaną przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę oraz sekretarza posiedzenia

 7. listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania podpisane przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę oraz sekretarza posiedzenia

 8. uchwały podjęte przez Radę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia

 1. Protokół z posiedzenia Rady wykładany jest do wglądu w biurze LGD na okres 5 dni w celu umożliwienia wniesienia przez Członków Rady ewentualnych poprawek do jego treści. Treść uwag rozpatruje Przewodniczący Rady i Sekretarz posiedzenia, którzy decydują o przyjęciu lub odrzucaniu poprawek. Po upływie terminu na wnoszenie poprawek protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza Posiedzenia.

 2. Protokół i dokumentacja z oceny przechowywana jest w biurze LGD.

 3. Protokoły mają charakter jawny i są udostępniane na stronie internetowej LGD w terminie 7 dni od zakończenia oceny lub w miejscu ich przechowywania zainteresowanym osobom do wglądu.


WOLNE GŁOSY, WNIOSKI, ZAPYTANIA

§ 14

 1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowanie są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.

 2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut.

 3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Działania Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”

Wzór deklaracji poufności i bezstronności

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego:………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Działania Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” oraz Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 opracowanej dla Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

 • zapoznałem się z listą operacji, które wpłynęły w ramach ogłoszonego konkursu i wnoszę o wyłączenie mnie z oceny następujących operacji:

Lp.

Nr wniosku

Imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

1.


2.


3.


Do pozostałych operacji ujętych na liście oświadczam, że:

 • nie jestem wnioskodawcą złożonych operacji i nie jestem reprezentantem podmiotów, które złożyły wnioski;

 • nie pozostaję w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa bądź powinowactwa z żadnym z wnioskodawców;

 • nie pozostaję w stosunku pracy z żadnym z wnioskodawców;

 • nie zaistniały inne przesłanki mogące mieć wpływ na oceną operacji

 • zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;

 • zobowiązuje się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;

 • zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o wnioskach, które będą przedmiotem oceny. Zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawniane osobom trzecim. Deklaracja poufności i bezstronności obowiązuje przez cały czas trwania oceny w danym naborze jak również przy procedurze odwoławczej.

…………………………… ……………………..

data i miejscowość czytelny podpisZałącznik nr 2. do Regulaminu Działania Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.

Wzór protokołu z posiedzenia Rady

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”

w dniu/dniach ……………..

(miejsce posiedzenia)

………………………………………………………………………………………………………Część I – ogólna

1.

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

Ul. Lubelska 4

24-300 Opole Lubelskie

KRS 00002566482.

Otwarcie posiedzenia

(wskazanie osoby prowadzącej posiedzenie, stwierdzenie quorum i podanie liczby uprawnionych do głosowania, nie stwierdzenie quorum i podanie przyczyny, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,)3.

Zakres oceny

Liczba wniosków które napłynęły w odpowiedzi na konkurs, liczba wniosków podlegających ocenie (Załącznik - rejestr wniosków poddawanych ocenie z podaniem numeru, tytułu i wnioskodawcy)

Omówienie zasad oceny i lokalnych kryteriów wyboru operacji dla wszystkich działań.

Rejestr interesów (przedstawienie zapisów i uzupełnienie zgłoszeń od członków Rady)4.

Osoby biorące udział w posiedzeniu

Członkowie Rady, zgodnie z Uchwałą nr …………………………….Walnego Zebrania Członków z dnia ……………….w sprawie wyboru Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

Załącznik 1. Lista obecności

Załącznik 2. Deklaracje poufności i bezstronności złożone przez Członków Rady do listy operacji złożonych w danym naborze5.

Informacja o wyłączeniach członków Rady z oceny operacji

Wskazanie osób które wyłączają się z oceny poszczególnych operacji.Część II - szczegółowa

6.

Nabór wniosków

Rozpoczęcie naboru wniosków zostało ogłoszone w dniu ……………………

Termin składania wniosków upłynął w dniu ………………………

Wnioski będące przedmiotem posiedzenia zostały złożone w/w terminie i odnotowane w rejestrze wniosków.8.

Lista operacji zgodnych z LSR

Wskazanie wniosków, które są zgodne z LSR8.

Przebieg oceny

I. Wstępna ocena wniosków

II. Zatwierdzenie wstępnej oceny wniosków

III. Ocena merytoryczna i wybór operacji

IV. Ustalenie kwoty wsparcia

V. Podjęcie uchwał i sporządzenie listy operacji ocenionych9.

Wnioski i uwagi zgłoszone przez Członków Rady


10.

Zatwierdzenie wyniku oceny

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna