Załącznik do Uchwały NrPobieranie 140,87 Kb.
Strona1/6
Data04.06.2018
Rozmiar140,87 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik do Uchwały Nr ..188./2001 Zarządu Giełdy z dnia 8 sierpnia 2001 r.

WARUNKI OBROTU

DLA JEDNOSTEK INDEKSOWYCH

NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY

WIG20

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem jednostkami indeksowymi opisanymi w niniejszych "Warunkach obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale 3 pkt 3.1 "Warunków obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".Decyzją Nr DSP1-414-2/01-12/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu programu jednostek indeksowych objętych tymi "Warunkami obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".

DEFINICJE I SKRÓTY.Cena jednostki indeksowej (premia) – wartość jednostki indeksowej równa przyjętej przez strony transakcji w dniu jej zawarcia wartości instrumentu bazowego pomnożonej przez mnożnik.
cena rozliczeniowa jednostki indeksowej- wyznaczana zgodnie z określonym przez Giełdę standardem jednostki indeksowej wartość będąca podstawą do dokonania rozliczenia.
instrument bazowy - Warszawski Indeks Giełdowy WIG20
jednostka indeksowa – papiery wartościowe odpowiadające określonemu przez Giełdę standardowi charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym.
mnożnik – jednostka pieniężna, przez którą pomnożona zostaje wartość instrumentu bazowego.
nabywca – inwestor który nabył jednostkę indeksową (zajął pozycję długą)
wystawca – inwestor który wystawił jednostkę indeksową (zajął pozycję krótką)
pozycja długa - nabycie jednostki indeksowej
pozycja krótka – wystawienie jednostki indeksowej
wykonanie jednostki indeksowej – realizacja prawa do otrzymania przez nabywcę jednostki indeksowej od wystawcy jednostki indeksowej, kwoty rozliczenia jednostki indeksowej na zasadach określonych w standardzie
otwarcie pozycji – nabycie jednostki indeksowej (zajęcie pozycji długiej) prowadzące do nabycia praw nabywcy określonych w standardzie lub wystawienie jednostki indeksowej (zajęcie pozycji krótkiej) powodujące powstanie obowiązków wystawcy określonych w standardzie jednostki indeksowej.
zamknięcie pozycji – ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub wystawieniem jednostki indeksowej. Zamknięcie pozycji następuje w wyniku wystawienia jednostki indeksowej, jeżeli została ona wcześniej nabyta lub też nabycia jednostki indeksowej, jeżeli została ona wcześniej wystawiona. Jednostka indeksowa zamykająca pozycję musi być jednostką indeksową na ten sam instrument bazowy, określoną tym samym standardem.
portfel – pozycje otwarte w różnych seriach kontraktów terminowych oraz jednostkach indeksowych, zarejestrowane na kontach podstawowych danego klienta, odzwierciedlonych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uczestnika KDPW, oznaczonych tym samym identyfikatorem portfela.

konto podstawowe podstawowe konto ewidencyjne, oznaczone co do kodu instrumentu (prawa) pochodnego, kodu uczestnika, typu uczestnictwa w KDPW, rodzaju konta, numeru identyfikacyjnego klienta oraz identyfikatora portfela.
konto indywidualne – stan posiadania w prawach pochodnych, zarejestrowanych na wszystkich kontach podstawowych danego klienta, odzwierciedlonych na rachunku prowadzonym przez danego uczestnika.
Skróty użyte w tekście:
KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Giełda - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warunki obrotu- Warunki obrotu dla jednostek indeksowych na indeks giełdowy WIG20

Rozporzadzenie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie określenia podmiotów uprawnionych do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu praw pochodnych, szczególnych warunków, jakie obowiązane są spełniać te podmioty, oraz szczególnego trybu i warunków wprowadzania tych papierów wartościowych, w tym kryteriów, jakie muszą one spełniać, aby mogły być przedmiotem obrotu. (Dz.U. nr 163 poz. 1155)

Ustawa – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 1997 r. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.).

  1. WSTĘP.

Jednostki indeksowe na indeks giełdowy WIG20 stanowią prawo pochodne w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy. Zgodnie z tym przepisem jednostki indeksowe na indeks giełdowy WIG20 są papierami wartościowymi.


Pod pojęciem jednostki indeksowej rozumie się prawo przysługujące nabywcy jednostki wobec wystawcy do żądania zapłaty kwoty należnej na warunkach określonych w standardzie jednostek indeksowych na indeks giełdowy WIG20.

Nabywca jednostki indeksowej płaci jej wystawcy cenę jednostki indeksowej (premię). Wystawca, otwierający krótkie pozycje wnosi depozyty zabezpieczające.


Nabywca jednostek indeksowych, nie musi wnosić ani utrzymywać depozytów zabezpieczających.
Wartość jednej jednostki indeksowej odpowiada wartości indeksu giełdowego WIG20 pomnożonej przez mnożnik, który wynosi 0,1 zł.
Po nabyciu inwestor może do ostatniego dnia obrotu włącznie zamknąć swoją pozycję na dwa sposoby:

  • poprzez wystawienie jednostki indeksowej.

  • poprzez wykonanie jednostki indeksowej.

Wykonanie jednostek indeksowych odbywa się w oparciu o cenę rozliczeniową równą wartości otwarcia instrumentu bazowego (indeksu WIG20) ustalonej w pierwszym dniu sesyjnym po wykonaniu jednostki indeksowej pomnożonej przez mnożnik (0,1 zł).


Nabywca (inwestor posiadający pozycję długą) ma prawo zgłosić jednostkę do wykonania w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego ostatni dzień obrotu – może zażądać wypłaty kwoty należnej równej kwocie rozliczeniowej jednostki indeksowej. Wystawca jednostki indeksowej (inwestor posiadający pozycję krótką) który zostanie wybrany w celu wykonania jednostki na zasadach określonych przez KDPW i opisanych w punkcie 4.2.2 Rozdziału 4 „Załącznik” „Warunków obrotu”, jest zobowiązany do wypłacenia nabywcy kwoty równej kwocie rozliczenia jednostki indeksowej.

Wykonanie w ostatnim dniu obrotu (dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia) następuje automatycznie, chyba że posiadacz jednostki zgłosi rezygnację z wykonania jednostki.


Dzień wygaśnięcia jednostek indeksowych objętych niniejszymi warunkami przypada na ostatni dzień sesyjny grudnia 2025 r.
Po wystawieniu inwestor może zamknąć swoją pozycję poprzez nabycie jednostki indeksowej.
Wystawca jednostek indeksowych w momencie zawierania transakcji zobowiązany jest wpłacić depozyt zabezpieczający na zasadach określonych przez KDPW. Zobowiązany jest on również do aktualizowania swoich depozytów na zasadach określonych przez KDPW. Podstawą do wyznaczania depozytów zabezpieczających jest kurs odniesienia.

Szczegółowe zasady zabezpieczania roszczeń wynikających z jednostek indeksowych, ustalania depozytów zabezpieczających oraz zasady rozliczania tych jednostek w chwili ich wykonania zawarte są w Rozdziale 4 „Załącznik” „Warunków obrotu” oraz w Rozdziale 3 punkt 3.5.


Jednostki indeksowe znajdują się w obrocie na Giełdzie.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu programu jednostek indeksowych na WIG20 występuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.
Termin rozpoczęcia obrotu jednostkami indeksowymi zostanie ustalony przez Zarząd Giełdy i przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu. Dniem zakończenia obrotu jednostkami indeksowymi jest dzień sesyjny poprzedzający dzień wygaśnięcia
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem niniejszymi jednostkami indeksowymi. Potencjalni nabywcy jednostek indeksowych powinni zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka związane z nabyciem jednostek opisane w rozdziale 3 pkt 1 „Warunków obrotu”.
Niniejsze „Warunki obrotu” zostały sporządzone dnia 22 maja 2001 roku w Warszawie. Termin ważności „Warunków obrotu” upływa z dniem rozliczenia jednostek indeksowych następującym po dniu wygaśnięcia.
„Warunki obrotu” zostaną publicznie udostępnione na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obrotu jednostkami indeksowymi w siedzibie Giełdy, w domach maklerskich członków giełdy oraz na stronach Internetowych Giełdy (http://www.gpw.com.pl.).
Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem obrotu jednostkami indeksowymi Giełda zamieści ogłoszenie w Gazecie Giełdy "Parkiet", w którym zamieści standard jednostek indeksowych oraz informację o miejscu i formie publikacji "Warunków obrotu".
Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w związku z decyzją w sprawie zgody na wprowadzenie jednostek indeksowych do obrotu publicznego.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem jednostkami indeksowymi opisanymi w niniejszych "Warunkach obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale 3 pkt 3.1 "Warunków obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".

Decyzją Nr DSP1-414-2/01-12/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu programu jednostek indeksowych objętych tymi "Warunkami obrotu dla jednostek indeksowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20".

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna