Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona5/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Jeszcze wyraźniej niekorzystny trend w strukturze ekonomicznych grup ludności widać analizując zmiany w kształtowaniu się wskaźników obciążenia demograficznego na przestrzeni lat 2008 – 2013. W ciągu ostatnich sześciu lat znacząco wzrosły wszystkie trzy wskaźniki zaprezentowane w poniższej tabeli, co jednoznacznie wskazuje na fakt szybkiego zwiększania się udziału osób w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Wzrost wartości poszczególnych wskaźników w okresie lat 2008 - 2013 wyniósł: • wskaźnik liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 5,7

 • wskaźnik liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym – 14,8

 • wskaźnik liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 5.

Dane dotyczące kształtowania się wartości wskaźników obciążenia demograficznego ludności gminy Wronki na przestrzeni lat 2008 – 2013 zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 4 Wskaźniki obciążenia demograficznego ludności gminy Wronki w latach 2008 - 2013

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

51,4

52,0

53,0

53,8

55,2

57,1

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

73,5

75,4

75,2

80,5

84,2

88,3

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

21,8

22,3

22,7

24,0

25,2

26,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
Należy zwrócić uwagę, iż są to przeobrażenia znaczące (kilkuprocentowe zmiany udziałów na przestrzeni zaledwie kilku lat). Malejący udział ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnący w wieku poprodukcyjnym jednoznacznie wskazują na starzenie się społeczeństwa gminy Wronki (w 2013 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57,1 osób w wieku nieprodukcyjnym). Zaznaczyć należy jednak, iż trend taki zauważalny jest w całym kraju. Wzrost liczby osób w wieku emerytalnym jest charakterystyczny dla krajów wysokorozwiniętych. Jest to jednak zjawisko wysoce niekorzystne z demograficznego punktu widzenia. W obecnej sytuacji makroekonomicznej (trudności ze znalezieniem dobrej pracy, zakupem mieszkania, coraz późniejsze zakładanie rodziny), nie należy spodziewać się odwrócenia tej tendencji, co spowoduje dalsze starzenie się społeczeństwa.

Z dość ciekawą sytuacją mamy do czynienia kiedy zagłębimy się w analizę ruchu naturalnego ludności gminy Wronki na przestrzeni ostatnich lat. Mianowicie, mimo znaczącego zmniejszenia się liczby urodzeń (z 221 w roku 2008 do 181 w roku 2013 – co daje spadek na przestrzeni sześciu lat na poziomie 18,1%), przyrost naturalny w każdym z analizowanych lat kształtuje się na dodatnim poziomie, i, co ciekawe, nie oscyluje nawet wcale w granicach zera, lecz przyjmuje wartości od 19 aż do 53 osób. Na taki stan wpływ ma jeszcze bardziej zintensyfikowany spadek liczby zgonów niż wzrost liczby urodzeń. Śmiertelność spadła bowiem ze 199 zanotowanych zgonów w 2008 roku do 157 w roku 2013, co w przeliczeniu na procentowy regres daje wynik na poziomie 21,11%.

Dane dotyczące ruchu naturalnego ludności gminy Wronki na przestrzeni lat 2008 – 2013 zaprezentowano w poniższej tabeli oraz na wykresie.

Tabela 5 Ruch naturalny mieszkańców gminy Wronki w latach 2008 - 2013Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Urodzenia żywe

Ogółem

221

213

237

201

190

181

Kobiety

105

95

118

97

101

88

Mężczyźni

116

118

119

104

89

93

Zgony

Ogółem

199

183

184

182

158

157

Kobiety

88

86

88

78

82

67

Mężczyźni

111

97

96

104

76

90

Przyrost naturalny

Ogółem

22

30

53

19

32

24

Kobiety

17

9

30

19

19

21

Mężczyźni

5

21

23

0

13

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Rysunek 3 Przyrost naturalny w gminie Wronki w latach 2008 - 2013Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego


Na zmiany w kształtowaniu się liczby mieszkańców danego terenu, oprócz przyrostu naturalnego, wpływa także saldo migracji. Niepokojące może być ujemne saldo migracji zanotowane w gminie Wronki w każdym roku z okresu 2008 – 2012. Przyjmowało ono wtedy wartości od -21 do -57. Tendencja, która charakteryzowała się znacznie większą liczbą osób decydujących się gminę opuścić, niż na jej terenie zamieszkać, uległa odwróceniu w roku 2013. Wtedy to zanotowano o 30 wymeldowań mniej niż zameldowań. O zatrzymaniu niekorzystnego trendu zdecydował znaczny wzrost liczby zameldowań, zarówno tych z miasta, jak i ze wsi. Czy dodatnie saldo migracji w roku 2013 zapoczątkuje taki właśnie stały trend, pokażą przyszłe lata. Bardzo duże znaczenie ma tutaj podejmowanie inicjatyw zmierzających do ciągłego podnoszenia atrakcyjności gminy, stwarzania coraz dogodniejszych warunków życia oraz szerokiej promocji gminy Wronki jako miejsca przyjaznego mieszkańcom. Takie właśnie zmiany są jednym z głównych celów niniejszej Strategii.

Ruch migracyjny mieszkańców gminy Wronki pokazuje, że podobnie jak w przypadku dostrzegalnego w ostatnim czasie trendu ogólnokrajowego, coraz chętniej wybieranym miejscem do zamieszkania jest wieś. Wskazuje na to dość znaczny wzrost liczby wymeldowań na wieś i dokonujący się w praktycznie takim samym tempie spadek liczby wymeldowań do miast (w 2008 roku nieco ponad 43% osób opuszczających gminę jako miejsce osiedlenia się wybrało wieś, podczas gdy w 2013 roku udział ten wyniósł już ponad 57%).


Tabela 6 Migracje ludności w gminie Wronki w latach 2008 - 2013

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zameldowania ogółem

187

188

176

181

206

253

Zameldowania z miast

104

81

113

104

127

142

Zameldowania ze wsi

82

106

61

76

76

109

Zameldowania z zagranicy

1

1

2

1

3

2

Wymeldowania ogółem

228

245

204

202

230

223

Wymeldowania do miast

123

120

87

103

98

94

Wymeldowania na wieś

96

123

109

92

124

125

Wymeldowania za granicę

9

2

8

7

8

4

Saldo migracji

-41

-57

-28

-21

-24

30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
W gminie Wronki w znacznym tempie spada liczba zawieranych małżeństw. W 2008 roku odnotowano takich aktów 152, w 2009 – 134, w 2010 – 121, w 2011 – 108, w 2012 – 111 a w 2013 – 100. Oznacza to, iż na przestrzeni sześciu lat liczba par które zdecydowały się na taką formę związku zmniejszyła się o ponad 1/3.

Analizując liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2008 – 20013 uwagę zwrócić należy na bardzo duży wzrost w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu zaledwie 12 miesięcy liczba osób pozostających bez pracy wzrosła wtedy aż o 71,49%). Nie był to jednak na szczęście początek jakiegoś trwałego, wysoce niekorzystnego trendu, bowiem począwszy od roku 2010 liczba bezrobotnych corocznie systematycznie spada. Na koniec 2013 roku bez zatrudnienia pozostawały 473 osoby. Spadek liczby osób bezrobotnych w ostatnim roku analizowanego okresu w stosunku do stanu z roku 2009 wyniósł 39,51%, natomiast w odniesieniu do stanu z roku 2010 – 18,59%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stale przeważającą liczbę kobiet wśród osób bezrobotnych. Ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców pozostających bez pracy wynosił:


 • w roku 2008 – 60,53%;

 • w roku 2009 – 57,03%;

 • w roku 2010 – 61,79%;

 • w roku 2011 – 66,22%;

 • w roku 2012 – 64,43%;

 • w roku 2013 – 55,39%.

Należy zatem podejmować nieustanne działania zmierzające do poprawy sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy i zwiększające ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Jednym z priorytetowych działań musi być wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy.

Dane dotyczące kształtowania się liczby bezrobotnych w gminie Wronki w latach 2008 – 2013 oraz ich udziału w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zaprezentowano w poniższej tabeli. Strukturę osób pozostających w ostatnich latach bez pracy według płci przedstawiono dodatkowo na wykresie.Tabela 7 Bezrobotni w gminie Wronki w latach 2008 - 2013

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bezrobotni zarejestrowani według płci

Ogółem

456

782

581

527

537

473

Kobiety

276

446

359

349

346

262

Mężczyźni

180

336

222

178

191

211

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym według płci

Ogółem

3,7

6,3

4,7

4,3

4,4

b/d

Kobiety

4,7

7,6

6,2

6,0

6,0

b/d

Mężczyźni

2,8

5,2

3,4

2,7

2,9

b/d

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
Rysunek 4 Bezrobotni w gminie Wronki według płci w latach 2008 - 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego


Analizując strukturę bezrobotnych w gminie Wronki w 2013 roku zauważyć należy bardzo duży udział osób długotrwale bezrobotnych. W każdym miesiącu osoby takie (pozostające bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat) stanowiły ponad 40% wszystkich bezrobotnych. Osoby do 25 roku stanowią kilkunastoprocentowy udział w ogólnej liczbie osób bezskutecznie poszukujących pracy. Zdecydowanie bardziej liczną grupą bezrobotnych są 50-latkowie oraz osoby starsze (ok. 25% udziału). Strukturę bezrobotnych w gminie Wronki w 2013 roku zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 8 Struktura bezrobotnych w gminie Wronki w 2013 rokuWyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani ogółem

Zamieszkali na wsi

Do 25 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Powyżej 50 roku życia

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Styczeń

559

348

211

212

132

80

102

78

24

228

145

83

141

68

73

Luty

526

326

200

204

125

79

97

73

24

218

142

76

126

62

64

Marzec

504

311

193

200

126

74

94

71

23

216

144

72

120

56

64

Kwiecień

483

295

188

197

122

75

85

62

23

217

144

73

118

56

62

Maj

504

302

202

203

118

85

93

63

30

215

140

75

120

56

64

Czerwiec

500

299

201

198

113

85

86

58

28

211

135

76

134

61

73

Lipiec

511

314

197

197

116

81

98

65

33

205

131

74

128

58

70

Sierpień

498

295

203

192

111

81

80

52

28

199

125

74

132

60

72

Wrzesień

492

283

209

192

109

83

85

54

31

198

122

76

128

58

70

Październik

490

282

208

193

111

82

89

56

33

209

130

79

139

64

75

Listopad

481

271

210

181

99

82

89

51

38

206

128

78

137

62

75

grudzień

473

262

211

172

94

78

83

48

35

205

122

83

128

61

67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach

Bezrobocie jest jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk dotykających współczesne społeczeństwa, pociąga bowiem za sobą bardzo często szereg patologii. Należy zatem podejmować nieustanne działania zmierzające do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Wronki oraz zachęcające do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przełoży się na wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Działania należy w sposób szczególny ukierunkować na osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) oraz najsłabiej wykształcone. Nierzadko niskie wykształcenie jest właśnie przyczyną wydłużania się okresu poszukiwania pracy. Nacisk powinien być także położony na stwarzanie warunków zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych i kobiet (każda z zaprezentowanych wyżej statystyk pokazuje przewagę kobiet wśród osób pozostających bez zatrudnienia).Nie ulega wątpliwości, że bezrobocie, szczególnie długotrwałe, prowadzi nieuchronnie do marginalizacji i wykluczenia społecznego. Z doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że przywrócenie osób pozostających bez zatrudnienia w długim okresie do aktywnego życia zawodowego jest bardzo trudne. Pomimo pojawiania się większej liczby ofert pracy skierowanych do osób o niższych kwalifikacjach, nieudolność społeczna i zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej jest wysoka. Największy wpływ na taką sytuację mają:

 • brak motywacji do zmian oraz niska zaradność życiowa;

 • względna łatwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej;

 • brak profesjonalnego wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy;

 • niskie wykształcenie i brak kwalifikacji;

 • słabe wsparcie ze strony organizacji pozarządowych.

Jak wynika z danych Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach, najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej są: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, a także bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz niepełnosprawność. Na przestrzeni czterech ostatnich lat w dość znacznym stopniu zmalała liczba osób, w przypadku których powodem korzystania z pomocy było ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm. Systematycznie wzrasta natomiast liczba osób zwracających się o pomoc do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa oraz trudnej sytuacji materialnej w rodzinach wielodzietnych. Dane na temat liczby rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Wronki w latach 2010 – 2013 z podziałem na przyczyny korzystania ze wsparcia zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 9 Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Wronki w latach 2010 – 2013 z podziałem na przyczyny korzystania ze wsparcia

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Ubóstwo

273

223

218

218

843

637

631

616

Sieroctwo

0

0

0

0

0

0

0

0

Bezdomność

14

15

20

18

16

17

21

19

Potrzeba ochrony macierzyństwa

45

45

49

55

235

234

264

271

Bezrobocie

263

207

199

175

842

658

634

568

Niepełnosprawność

105

133

154

154

306

365

405

385

Długotrwała lub ciężka choroba

340

305

297

265

890

786

749

627

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

119

103

113

111

425

376

436

423

- rodziny wielodzietne

17

15

17

19

95

90

106

114

Przemoc w rodzinie

12

13

12

8

42

53

42

27

Alkoholizm

42

40

42

29

92

89

98

50

Narkomania

0

0

0

0

0

0

0

0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

10

12

5

9

22

25

7

17

zdarzenie losowe

3

4

27

2

13

16

101

12

Sytuacja kryzysowa

1

4

3

1

2

12

1

5

Klęska żywiołowa

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach
Na przestrzeni lat 2008 – 2013 najczęściej udzielanym świadczeniem w zakresie pomocy społecznej było świadczenie pieniężne. Znaczna część podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach korzystała także ze świadczeń rzeczowych. Dane na temat wsparcia udzielanego przez MGOPS we Wronkach w latach 2008 – 2013 zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 10 Wsparcie udzielone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach w latach 2008 - 2013Forma pomocy

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Pieniężne

619

427

468

399

413

372

Rzeczowe

355

319

391

325

332

296

Schronienie

8

13

7

9

15

11

Usługi opiekuńcze

17

23

25

23

29

23

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

0

0

0

0

0

Liczba rodzin

Praca socjalna

568

639

854

784

801

769

Poradnictwo specjalistyczne

197

254

424

533

484

462

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach
Nie ulega wątpliwości, iż scharakteryzowane powyżej grupy osób bezrobotnych oraz korzystających z pomocy społecznej wymagają szczególnej uwagi i ukierunkowania właśnie na nie części działań zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020.

Szczególnie przeciwdziałanie bezrobociu wymaga zintegrowanych działań nastawionych na stworzenie korzystnych warunków gospodarowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Problemy ze znalezieniem pracy mają w szczególności osoby młode, które niedawno ukończyły szkołę, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz te o najniższym wykształceniu. Obecnie największymi barierami społecznymi wejścia na rynek pracy są: brak wyuczonego zawodu, niskie kwalifikacje, dezaktualizacja zawodu, niedopasowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego do potrzeb lokalnych pracodawców, brak gruntownego doświadczenia zawodowego wynikającego z częstej zmiany pracy i podejmowania prac jakichkolwiek dla ratowania własnej egzystencji, brak gotowości do reorientacji zawodowej. Problem bezrobocia wpływa niekorzystnie nie tylko na stan życia i funkcjonowanie osoby bezrobotnej, lecz również na jej otoczenie (w tym rodzinę). Zdarza się, że bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, jest przyczyną problemów opiekuńczo – wychowawczych, przemocy, alkoholizmu, zacierania autorytetu rodzicielskiego, czy przejmowania złych nawyków od osoby bezrobotnej, co w konsekwencji może prowadzić do rozpadu rodziny.

Przeciwdziałanie bezrobociu wymaga zintegrowanych działań nastawionych na tworzenie takich warunków gospodarowania, by podaż pracy wzrastała.

Bardzo ważne jest też umożliwienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz chorym uczestnictwa w życiu społecznym oraz zapewnienie im pracy, a także dobrych warunków socjalnych.

Grupą społeczną wymagającą szczególnej ochrony są też samotne matki z dziećmi. Jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie im odpowiednich środków finansowych, opieki zdrowotnej i umożliwienie powrotu na rynek pracy.

Wsparcia wymagają również bezdomni oraz osoby dotknięte problemem alkoholizmu.

Grupą wymagającą szczególnych działań pomocowych są dzieci, szczególnie te pochodzące z rodzin o niskich dochodach oraz zagrożonych patologiami społecznymi. Pomoc dla najmłodszych mieszkańców może polegać np. na organizowaniu dożywiania w szkołach podstawowych i gimnazjach podczas roku szkolnego, a także organizacji wypoczynku w czasie wakacji.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna