Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona4/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Poniżej, jako uzupełnienie danych przedstawionych w tabeli, zaprezentowano piramidę wieku ludności gminy Wronki w roku 2012. Struktura mieszkańców gminy Wronki według wieku tworzy piramidę regresywną, charakterystyczną dla społeczności krajów wysokorozwiniętych. Wąski spód piramidy i jej szeroki środek spowodowane są: mniejszą dzietnością (preferowany model rodziny zazwyczaj z jednym dzieckiem), przewartościowaniem hierarchii życiowych priorytetów, polegającym na uwzględnianiu na pierwszym miejscu inwestycji w siebie, w wykształcenie, karierę zawodową. Stosunkowo szeroka góra (szersza niż w przypadku piramidy zastojowej) to z kolei konsekwencja szybkiego postępu w dziedzinie medycyny i wydłużanie średniej długości życia.


Rysunek 2 Ludność gminy Wronki według płci i wieku w 2012 roku

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Poznaniu


Konsekwencją zmian w strukturze ludności według wieku są zmiany w udziale liczebności poszczególnych ekonomicznych grup wiekowych w ogóle lokalnego społeczeństwa. Szybki, systematyczny wzrost liczebności grupy osób starszych, omówiony wyżej, odzwierciedlony jest także w zwiększającym się z roku na rok udziale grupy ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle społeczeństwa. Udział ten w roku 2008 wynosił 14,4%, by w konsekwencji corocznego wzrostu, przyjąć w 2013 roku wartość 17,1%. Wzrost udziału tej ekonomicznej grupy ludności odbywał się kosztem spadku liczebności grupy osób w wieku produkcyjnym (66,0% w roku 2008 przy 63,6 % w roku 2013). Zmiany te jednoznacznie wskazują na fakt, iż grupa młodych ludzi wchodzących corocznie na rynek pracy nie jest w stanie w całości, pod względem liczebności, zastąpić coraz bardziej licznej grupy pracowników przechodzących na emeryturę.

Dane dotyczące udziału ludności według ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie mieszkańców gminy Wronki w latach 2008 - 2013 zaprezentowano w poniższej tabeli.


Tabela 3 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w gminie Wronki w latach 2008 - 2013 w %

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

W wieku przedprodukcyjnym

19,6

19,5

19,8

19,4

19,3

19,3

W wieku produkcyjnym

66,0

65,8

65,4

65,0

64,4

63,6

W wieku poprodukcyjnym

14,4

14,7

14,9

15,6

16,3

17,1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna