Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona3/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Zasoby gminy    1. Ludność


Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące kształtowania się liczby mieszkańców gminy Wronki w minionym okresie, zauważyć należy, iż na przestrzeni lat 2008 - 2013 liczba ta zwiększyła się o 1,57%. Nie można tutaj jednak mówić o regularnej tendencji wzrostowej, gdyż między poszczególnymi latami występują nieznaczne wahania zarówno wzrostowe, jak i spadkowe, ale pozytywnym aspektem jest fakt zwiększania się ogólnej liczby mieszkańców w dłuższym okresie.

Według danych GUS gminę Wronki na dzień 31 grudnia 2013 roku zamieszkiwało 19 051 osób (11 549 w mieście, 7 502 osoby na obszarach wiejskich). Analizując zmiany zachodzące w ogólnej liczbie ludności na terenach wiejskich i tej zamieszkującej miasto należy zauważyć, iż na przestrzeni lat 2008 - 2013 systematycznie rośnie liczba ludności zamieszkująca tereny wiejskie. Populacja na wsiach na przestrzeni ostatnich sześciu lat zwiększyła się o 219 osób (wzrost o 3% w stosunku do stanu z końca 2008 roku). Liczba ludności miejskiej w analogicznym okresie ulegała wahaniom, jednak tutaj także, porównując stany z pierwszego i ostatniego roku analizowanego okresu, zanotowano niewielki wzrost o 0,66%.

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku, kobiety stanowiły 50,7% ogólnej liczby mieszkańców gminy Wronki, natomiast mężczyźni 49,3%.

Gęstość zaludnienia gminy Wronki w 2013 roku wyniosła 63 os./km2.Dane dotyczące kształtowania się liczby ludności w gminie Wronki w podziale na płeć i miejsce zamieszkania w latach 2008 - 2013 zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 1 Liczba ludności w gminie Wronki według płci i miejsca zamieszkania w latach 2008 - 2013

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liczba ludności na obszarze wiejskim

Liczba ludności ogółem

7 283

7 289

7 357

7 355

7 443

7 502

Kobiety

3 671

3 683

3 690

3 699

3 735

3 784

Mężczyźni

3 612

3 606

3 667

3 656

3 708

3 718

Liczba ludności na obszarze miejskim

Liczba ludności ogółem

11 473

11 462

11 621

11 621

11 615

11 549

Kobiety

5 885

5 881

5 948

5 952

5 929

5 875

Mężczyźni

5 588

5 581

5 673

5 669

5 686

5 674

Liczba ludności na terenie gminy

Liczba ludności ogółem

18 756

18 751

18 978

18 976

19 058

19 051

Kobiety

9 556

9 564

9 638

9 651

9 664

9 659

Mężczyźni

9 200

9 187

9 340

9 325

9 394

9 392

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
Zagłębiając się w analizę zmian w strukturze ludności gminy Wronki według wieku dostrzec można bardzo szybki wzrost liczby ludności w wieku powyżej 60 lat. Na koniec 2008 roku gminę zamieszkiwało 2 687 takich osób, podczas gdy w grudniu 2013 roku już 3 262. Oznacza to, że liczebność tej grupy wiekowej zwiększyła się na przestrzeni zaledwie sześciu lat aż o 21,68%. Jednocześnie w analizowanym okresie o 2,84% spadła liczba osób młodych, poniżej 20 roku życia.

Dane dotyczące kształtowania się liczby ludności gminy Wronki według wieku na przestrzeni lat 2008 - 2013 zaprezentowano w poniższej tabeli.


Tabela 2 Ludność gminy Wronki według wieku w latach 2008 -2013

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0 – 19

4 219

4 175

4 230

4 177

4 184

4 099

20 – 39

6 055

6 072

6 136

6 102

6 041

5 999

40 – 59

5 281

5 193

5 170

5 124

5 100

5 058

60 – 79

2 687

2 788

2 867

2 964

3 116

3 262

80 i więcej

514

523

575

609

617

633


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna