Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona17/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Spis tabel


Tabela 1 Liczba ludności w gminie Wronki według płci i miejsca zamieszkania w latach 2008 - 2013 11

Tabela 2 Ludność gminy Wronki według wieku w latach 2008 -2013 11

Tabela 3 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w gminie Wronki w latach 2008 - 2013 w % 13

Tabela 4 Wskaźniki obciążenia demograficznego ludności gminy Wronki w latach 2008 - 2013 14

Tabela 5 Ruch naturalny mieszkańców gminy Wronki w latach 2008 - 2013 15

Tabela 6 Migracje ludności w gminie Wronki w latach 2008 - 2013 17

Tabela 7 Bezrobotni w gminie Wronki w latach 2008 - 2013 18

Tabela 8 Struktura bezrobotnych w gminie Wronki w 2013 roku 20

Tabela 9 Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Wronki w latach 2010 – 2013 z podziałem na przyczyny korzystania ze wsparcia 22

Tabela 10 Wsparcie udzielone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach w latach 2008 - 2013 23

Tabela 11 Sieć wodociągowa w gminie Wronki w latach 2008 - 2012 39

Tabela 12 Sieć kanalizacyjna w gminie Wronki w latach 2008 - 2012 39

Tabela 13 Dane dotyczące sieci gazowej w gminie Wronki w latach 2008 - 2012 44

Tabela 14 Współczynniki skolaryzacji netto w gminie Wronki w latach 2008 - 2012 47

Tabela 15 Liczba komputerów w szkołach gminy Wronki w latach 2008 - 2012 49

Tabela 16 Użytkowanie gruntów rolnych gminy Wronki w 2010 r. (w ha) 52

Tabela 17 Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach gminy Wronki 54

Tabela 18 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane według sektorów własnościowych w gminie Wronki w latach 2008 - 2013 56

Tabela 19 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Wronki według sekcji PKD 2007 w latach 2009 - 2013 57

Tabela 20 Dochody budżetu Miasta i Gminy Wronki w latach 2008 – 2013 (w zł) 67

Tabela 21 Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wronki w latach 2008 - 2013 67

Tabela 22 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 - 2018 68

Tabela 23 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Miasto i Gminę Wronki w latach 2007 - 2013 71

Tabela 24 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w latach 2007 - 2013 77

Tabela 25 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Wroniecki Ośrodek Kultury w latach 2007 - 2013 79

Tabela 26 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych w latach 2007 - 2013 81

Tabela 27 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2007 - 2013 85

Tabela 28 Analiza SWOT 87
Spis rysunków


Rysunek 1 Lokalizacja Miasta i Gminy Wronki 7

Rysunek 2 Ludność gminy Wronki według płci i wieku w 2012 roku 12

Rysunek 3 Przyrost naturalny w gminie Wronki w latach 2008 - 2013 16

Rysunek 4 Bezrobotni w gminie Wronki według płci w latach 2008 - 2013 19

Rysunek 5 Struktura użytkowania gruntów Gminy Wronki w 2005 roku 26

Rysunek 6 Liczba uczniów w szkołach gminy Wronki w latach 2008 - 2012 48

Rysunek 7 Liczba absolwentów szkół gminy Wronki w latach 2008 - 2012 49

Rysunek 8 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Wronki 53

Rysunek 9 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Wronki 54

Rysunek 10 Struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 59

Rysunek 11 Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Wronki według liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku 60
Załącznik nr 1: Raport z konsultacji społecznych


Partycypacje społeczne były istotnym elementem opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014-2020. Miały one formę konsultacji społecznych w postaci warsztatów, dyskusji oraz dwukrotnego badania ankietowego. Podczas pierwszego spotkania mieszkańcy definiowali problemy oraz sposoby ich rozwiązania w następujących obszarach tematycznych: społeczeństwo, przestrzeń i infrastruktura, gospodarka i turystyka oraz środowisko. Na tym etapie przeprowadzone zostało również pierwsze badanie ankietowe, w którym respondenci oceniali warunki życia w gminie Wronki (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza sytuację bardzo złą, a 5 bardzo dobrą) oraz istotność działań dla mieszkańców i rozwoju gminy (w skali od 1 do 3, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 3 najwyższą).

Kolejnym etapem konsultacji społecznych była dyskusja na temat zdefiniowanych na podstawie opracowanego uprzednio raportu o stanie gminy oraz na podstawie materiałów z warsztatów: wizji, misji, drzewa celów - tj. cele strategiczne i cele operacyjne.

Drugie badanie ankietowe miało na celu ocenę zaproponowanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014-2020 kierunków działań, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą a 5 ocenę najwyższą.

Poniżej zostały zamieszczone wykresy, które prezentują wyniki badań ankietowych.


Wykres 1. oraz Wykres 2. przedstawiają wyniki pierwszego badania ankietowego, w którym udział wzięło 99 respondentów.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna