Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona16/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

FINANSOWANIE STRATEGII


Osiągnięcie zakładanych w związku z realizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 celów wymaga uruchomienia znacznych środków finansowych na realizację poszczególnych działań.

Ciężar realizacji postanowień Strategii muszą wziąć na siebie zarówno władze lokalne, jak i przedsiębiorcy czy mieszkańcy. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych jaką dysponuje samorząd lokalny, bardzo korzystną formą realizacji zadań publicznych może stać się partnerstwo publiczno-prywatne. Formuła takiej współpracy przyczynić się może do zwiększenia ilości oraz wartości realizowanych inwestycji. Stopień zaangażowania środków prywatnych może być także w takim przypadku dobrym miernikiem trafności wybranych do realizacji zadań.

Bardzo dużą szansę w zakresie pozyskiwania środków na realizację działań niezbędnych do osiągnięcia celów nakreślonych w ramach Strategii stwarza nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Miasto i Gmina Wronki zamierza aktywnie pozyskiwać środki na realizację zadań przyczyniających się do poprawy warunków życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego gminy.

Nakreślone w Strategii działania, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia stanu wskazanego w wizji gminy na rok 2020 finansowane będą ze wszystkich dostępnych źródeł: • budżet Miasta i Gminy Wronki;

 • budżet powiatu, województwa i kraju;

 • środki pomocowe instytucji zaangażowanych w realizację założeń niniejszego dokumentu;

 • programy pomocowe Unii Europejskiej;

 • środki instytucji finansowych oraz funduszy inwestycyjnych;

 • środki inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych;

 • inne źródła.

Wymienione źródła finansowania nie stanowią zamkniętego katalogu. Wszyscy uczestnicy procesu wdrażania postanowień Strategii dołożą wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wykorzystać pojawiające się możliwości finansowania poszczególnych działań.
 1. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU


Gwarancją prawidłowego wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 jest ścisła współpraca wielu instytucji sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego, a także mieszkańców gminy.

Jednostką odpowiedzialną - zarówno za wdrażanie niniejszego dokumentu, jak i jego monitoring - będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, który powoła zespół zadaniowy tzw. Zespół ds. Wdrażania Strategii. Zespół ten będzie się składał z przedstawicieli władz samorządowych, środowisk społecznych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Jego planowane działania to głównie ilościowa i jakościowa ocena informacji związanych z realizacją poszczególnych działań. Zadania z zakresu monitoringu obejmują przede wszystkim badanie: • zgodności i kolejności realizacji zadań;

 • terminowości realizacji wyznaczonych działań;

 • jakości realizowanych spraw priorytetowych;

 • możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz prawidłowości w ich pozyskiwaniu;

 • prawidłowości przepływów środków pieniężnych.

Dla efektywnej realizacji postanowień Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 niezbędne jest stworzenie systemu stałej kontroli i monitoringu jej ustaleń. Monitoring powinien polegać na systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu danych i informacji dotyczących rozwoju gminy, ciągłej obserwacji zachodzących ilościowych i jakościowych zmian. Monitoring umożliwia modyfikację poszczególnych elementów przyjętych ustaleń strategicznych. Jednocześnie system ten może być wykorzystywany do ciągłego śledzenia zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu gminy, jak i wewnątrz niej, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na osiąganie przyjętych celów rozwoju. Monitoring jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć dalszy cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań. Pozwala to na zwiększenie zdolności Władz Miasta i Gminy Wronki do szybkiej i skutecznej reakcji na zachodzące zmiany.

Monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki opierał się będzie na katalogu wskaźników, które mają za zadanie kwantyfikować cele strategiczne i operacyjne. Dzięki temu Zespół ds. Wdrażania uzyska informacje o postępach w osiąganiu poszczególnych celów i proponowanie instrumentów mających na celu przyspieszenie wdrażania. Większość z tych wskaźników można pozyskać ze statystki publicznej, natomiast część z nich będzie pozyskana z poziomu konkretnych projektów, które będą realizowane w związku z potrzebą poprawy warunków życia mieszkańców gminy Wronki. Do wskaźników monitorujących przebieg realizacji działań zawartych w niniejszym dokumencie należą m.in.:
Cele

Wskaźniki

Cele strategiczne

Cele operacyjne

1. Funkcjonalna, estetyczna i dostępna przestrzeń publiczna; nowoczesna i zmodernizowana infrastruktura1.1. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej

 • wskaźnik skanalizowania gminy;

 • długość zmodernizowanych i nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej;

 • długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci wodociągowej;

 • długość nowo wybudowanej sieci gazowej;

 • długość wyremontowanych chodników i ulic;

 • długość powstałej lub zmodernizowanej sieci oświetlenia ulicznego;

 • długość wybudowanych dróg;

 • długość utwardzonych dróg;

 • liczba nowoutworzonych miejsc parkingowych;

 • liczba wybudowanych mieszkań socjalnych;

 • długość rozbudowanego i zmodernizowanego systemu melioracji;

1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

 • długość wybudowanych dróg rowerowych;

 • liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub doposażonych placów zabaw;

 • liczba wybudowanych i zmodernizowanych boisk;

 • liczba zmodernizowanych lub rozbudowanych miejsc zorganizowanego wypoczynku;

 • długość utworzonych ścieżek spacerowych;

 • liczba utworzonych punktów widokowych;

 • liczba utworzonych zewnętrznych siłowni;

1.3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia harmonijnego ładu przestrzennego

 • liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • powierzchnia zrewitalizowanych obszarów;

 • liczba zinwentaryzowanych obiektów i zasobów;

1.4. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

 • liczba zrewitalizowanych obiektów;

 • liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej;

1.5 Rozwój infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych

 • długość wybudowanych sieci szerokopasmowych;

 • liczba gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu;

 • liczba usług publicznych dostępnych w formie elektronicznej;

 • liczba mieszkańców korzystających z e-usług i e-administracji

2. Nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym

2.1. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy

 • powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje;

 • powierzchnia terenów uzbrojonych;

 • liczba nowych podmiotów gospodarczych, które podjęły działalność na terenie gminy;

 • liczba przeprowadzonych akcji promujących atrakcyjność gospodarczą gminy;

2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw;

 • liczba przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie produkcyjne;

 • wartość pozyskanych środków z Unii Europejskiej;

 • liczba udzielonych porad w zakresie zakładania i prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

 • struktura bezrobotnych według płci;

 • stopa bezrobocia;

 • liczba bezrobotnych kobiet podejmujących zatrudnienie;

 • liczba osób biorących udział w kursach przekwalifikowujących;

 • liczba osób znajdujących zatrudnienie w branży zgodnej z kierunkiem wykształcenia;

 • liczba zorganizowanych szkoleń przy wykorzystaniu techniki e-learningu;

2.3. Aktywizacja gospodarcza; promocja pozarolniczych form działalności i nowoczesnego rolnictwa ekologicznego

 • liczba osób podejmujących własną działalność gospodarczą;

 • liczba rolników podejmujących pozarolnicze formy działalności;

 • liczba zmodernizowanych gospodarstw rolnych;

 • liczba gospodarstw rolnych posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego;

 • liczba przeprowadzonych akcji promujących ekologiczne rolnictwo;

 • wartość pozyskanych środków zewnętrznych na modernizację gospodarstw rolnych;

2.4. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju agroturystyki i ekoturystyki

 • liczba utworzonych gospodarstw agroturystycznych;

 • liczba zmodernizowanych gospodarstw agroturystycznych;

 • liczba zorganizowanych szkoleń w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności agroturystycznej;

 • liczba przeprowadzonych akcji promujących atrakcje turystyczne gminy; liczba wydanych broszur, ulotek, map, liczba osób odwiedzających strony internetowe poświęcone gminnym atrakcjom turystycznym;

 • wartość pozyskanych środków zewnętrznych na działalność w sferze turystyki;

2.5. Wdrożenie nowoczesnego i efektywnego systemu promocji gminy

 • liczba wejść na strony internetowe i profile poświęcone gminie;

 • liczba pozycji figurujących w bazie podmiotów sfery turystycznej;

 • liczba wydanych broszur, ulotek i map promujących atrakcyjność gminy;

 • liczba udzielonych porad przez centrum informacji gminnej;

3. Zintegrowane, aktywne, świadome i wykształcone społeczeństwo

3.1. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; upowszechnianie idei kształcenia ustawicznego

 • liczba osób dorosłych dokształcających się;

 • liczba kursów i szkoleń zorganizowanych dla osób dorosłych;

 • liczba udzielonych stypendiów najzdolniejszym uczniom;

 • liczba godzin zorganizowanych zajęć wyrównawczych;

 • liczba uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych;

 • liczba godzin zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych;

 • liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych;

 • liczba uczniów objętych specjalnym programem opieki pedagogicznej;

 • liczba utworzonych żłobków oraz punktów przedszkolnych;

 • wskaźnik skolaryzacji;

 • struktura wykształcenia mieszkańców;

3.2. Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez modernizację doposażanie placówek oświatowych

 • liczba wybudowanych sal gimnastycznych;

 • liczba wybudowanych boisk;

 • liczba placówek oświatowych poddanych termomodernizacji;

 • liczba doposażonych szkół w materiały dydaktyczne;

 • liczba komputerów przypadających na jednego ucznia;

 • liczba komputerów z dostępem do Internetu przypadających na jednego ucznia;

3.3. Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; promocja prozdrowotnego stylu życia

 • liczba osób starszych, którym zapewniono opiekę;

 • liczba inicjatyw realizowanych przez NGO lub we współpracy JST z NGO;

 • liczba zrealizowanych projektów mających na celu usuwanie barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym;

 • liczba osób dotkniętych przemocą objętych wsparciem;

 • stopa bezrobocia;

 • liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie;

 • liczba osób korzystających z pomocy społecznej;

 • liczba osób żyjących w ubóstwie;

 • liczba wdrożonych programów przeciwdziałających występowaniu zjawisk patologicznych;

 • liczba przeprowadzonych akcji profilaktycznych, prozdrowotnych, itp.;

3.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego

 • liczba przestępstw;

 • liczba doposażonych jednostek zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa na terenie gminy;

 • liczba wypadków drogowych;

 • liczba zainstalowanych kamer w systemie monitoringu wizyjnego;

 • liczba wdrożonych projektów mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa publicznego;

3.5. Wspieranie rozwoju organizacji i stowarzyszeń kulturalnych i sportowych

 • liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych;

 • liczba zorganizowanych wydarzeń sportowych;

 • dostępność do kultury i rozrywki;

 • liczba uczestników wydarzeń kulturalnych i sportowych;

 • liczba wspartych organizacji i stowarzyszeń kulturalnych i sportowych;

 • wartość pozyskanych środków zewnętrznych na działalność statutową organizacji i stowarzyszeń kulturalnych i sportowych;

4. Czyste, zasobne środowisko pielęgnowane przez świadome ekologicznie społeczeństwo

4.1. Ochrona walorów i zasobów środowiska naturalnego

 • długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej;

 • liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków;

 • długość zmodernizowanej melioracji;

 • liczba oznakowanych pomników przyrody oraz innych cennych przyrodniczo obiektów i terenów;

 • liczba zinwentaryzowanych cennych przyrodniczo obiektów;

 • liczba nowoutworzonych form ochrony przyrody;

4.2. Zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; poprawa efektywności energetycznej budynków

 • liczba obiektów poddanych termomodernizacji;

 • udział energii pozyskanej z alternatywnych źródeł;

 • liczba zainstalowanych systemów solarnych w budynkach użyteczności publicznej;

 • liczba zmodernizowanych systemów grzewczych;

4.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz upowszechnianie proekologicznego stylu życia

 • liczba wdrożonych programów edukacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców;

 • liczba przeprowadzonych akcji promujących ekologiczny styl życia;

 • liczba zorganizowanych zajęć terenowych dla uczniów w ekologicznych gospodarstwach rolnych;

 • liczba zorganizowanych akcji sprzątania świata;

4.4. Racjonalny system gospodarki odpadami

 • liczba gospodarstw domowych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów;

 • liczba obsługujących gminę wysypisk śmieci;

 • liczba podmiotów zajmujących się zbiórką odpadów;

 • liczba zlikwidowanych nielegalnych wysypisk śmieci;

 • udział recyklingu;

 • częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych;

 • wartość udzielonego wsparcia w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych

4.5. Wdrożenie systemu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska

 • liczba przeprowadzonych działań na rzecz ograniczenia emisji do atmosfery;

 • liczba nałożonych kar za zanieczyszczanie środowiska

 • liczba wdrożonych programów mających na celu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców;

 • liczba opracowanych planów gospodarki niskoemisyjnej.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna