Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona15/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

NAWIĄZANIA DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020, a w szczególności jej cele strategiczne i operacyjne są zgodne z celami innych dokumentów strategicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim. Poniżej przedstawiono analizę zgodności niniejszej Strategii z celami takich dokumentów.
EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Strategia Europa 2020 jest dokumentem opracowanym przez Komisję Europejską, którego głównym celem jest określenie kierunków działań, których realizacja poskutkuje wyjściem z kryzysu i przygotowaniem gospodarki europejskiej na wyzwania czekające w okresie, na jaki Strategia została przygotowana. Strategia Europa 2020 została przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 roku. W Strategii podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające się priorytety: • wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach;

 • wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej;

 • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia i zapewniającej spójność: gospodarczą, społeczną i terytorialną.

W strategii wyznaczone zostały także cele Unii na 2020 rok. Zgodnie z nimi:

 • wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;

 • na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczyć 3% PKB Unii;

 • należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki);

 • liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie;

 • liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

Powyższe cele szczegółowe wpisują się w realizację trzech ogólnych priorytetów: inteligentny rozwój, zrównoważony rozwój, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Komisja w Strategii przedstawia siedem projektów przewodnich, które umożliwią postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych:

 • „Unia innowacji” – wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowych do zwalczania takich problemów jak: zmiany klimatu, efektywność energetyczna, zasoby czy zmiany demograficzne;

 • „Młodzi w drodze” – poprawa warunków i podniesienie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego oraz podniesienie poziomu kształcenia i szkolenia na każdym szczeblu edukacyjnym, a także poprawa sytuacji młodzieży na rynku pracy;

 • „Europejska agenda cyfrowa” – osiąganie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, a przez to ułatwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu;

 • „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – wsparcie w kierunku niskoemisyjnego i efektywniejszego wykorzystania zasobów przez społeczeństwo; zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego;

 • „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – wsparcie przedsiębiorczości i pomoc w sprostaniu nowych wyzwań, wsparcie konkurencyjności przemysłu europejskiego, pomoc w wykorzystaniu możliwości wynikających z globalizacji i gospodarki przyjaznej środowisku;

 • „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – unowocześnianie rynków pracy związane z rosnącym bezrobociem, a także zapewnienie trwałości obecnych modeli społecznych;

 • „Europejski program walki z ubóstwem” – zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zwiększenie świadomości i uznania pracy ludzi ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwiając im godne życie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Cele zaplanowane do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 są zgodne z priorytetami, celami oraz założeniami projektów przewodnich Strategii Europa 2020. W założenia priorytetu II Strategii Europa 2020 (wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej) wpisuje się cel strategiczny 4 Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020, a w szczególności cele operacyjne 4.2 (zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; poprawa efektywności energetycznej budynków), 4.3 (podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz upowszechnianie proekologicznego stylu życia) oraz 4.5 (wdrożenie systemu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska). Założenie priorytetu III (wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia i zapewniającej spójność: gospodarczą, społeczną i terytorialną) Strategii Europa 2020 z kolei będzie realizowane przez wdrażanie celów strategicznych 2 (nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym) i 3 (zintegrowane, aktywne, świadome i wykształcone społeczeństwo) Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 i wszystkich celów operacyjnych wyszczególnionych w ramach tych dwóch celów strategicznych.
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 roku.

Głównym celem dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków, a głównym sposobem osiągnięcia tego celu jest stabilny i wysoki wzrost gospodarczy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów strategicznych:


 1. Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna:

Cel 1. Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji;

Cel 2. Zmniejszanie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym;

Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki;

Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki; 1. Polska Cyfrowa:

Cel 5. Stworzenie Polski Cyfrowej;

 1. Kapitał Ludzki

Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”;

 1. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko:

Cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska;

 1. Równoważenie potencjałów rozwojowych regionu:

Cel 8. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego zrównoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych;

Cel 9. Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego , spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego; 1. Efektywność i sprawność państwa:

Cel 10. Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej;

 1. Kapitał społeczny:

Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju.

W założenia celu 3 (poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki) wpisują się cele operacyjne 3.1. (podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego) oraz 3.2 (zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez modernizację i doposażenie placówek oświatowych) Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020. Oprócz tego, cel 4 (wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki) Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 realizowany będzie przez cel strategiczny 2 niniejszej Strategii (nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym) oraz wszystkie cele operacyjne w ramach niego wyszczególnione. W cel 7 analizowanego dokumentu wyższego szczebla (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska) wpisuje się cel strategiczny 4 (czyste, zasobne środowisko, pielęgnowane przez świadome ekologicznie społeczeństwo) Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 oraz wszystkie cele operacyjne wyszczególnione w ramach tego celu strategicznego. Do realizacji celu 11 (wzrost społecznego kapitału rozwoju) Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 przyczyni się z kolei wdrożenie założeń celów operacyjnych 3.1. (podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego) oraz 3.2. (zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez modernizację i doposażanie placówek oświatowych) gminnej Strategii.


Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest główną strategią rozwojową w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność realizacji wszystkich założonych w tej Strategii celów będzie uzależniona od wielu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność środków finansowych na jej realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w gospodarce światowej, a w szczególności w strefie euro.

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne: • sprawne i efektywne państwo;

 • konkurencyjna gospodarka;

 • spójność społeczna i terytorialna.

W obszarach tych koncentrować się będą główne działania. Strategia określa także jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. Strategia średniookresowa wskazuje działania polegające na usuwaniu barier rozwojowych, w tym słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, jednocześnie jednak koncentrując się na potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój.

Celem głównym Strategii staje się więc wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.

Celami strategicznymi zawartymi w dokumencie są:

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo:

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem;

Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe;

Cel.I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela;

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka:

Cel.II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej;

Cel.II.2. Wzrost wydajności gospodarki;

Cel.II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki;

Cel.II.4. Rozwój kapitału ludzkiego;

Cel.II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych;

Cel.II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko:

Cel.II.7. Zwiększenie efektywności transportu;

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna:

Cel.III.1. Integracja społeczna;

Cel.III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych;

Cel.III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego zrównoważonego rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.

W cel II.2. (wzrost wydajności gospodarki) Strategii Rozwoju Kraju 2020 wpisują się założenia 2 celu strategicznego Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 - 2020 (nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym) oraz wszystkie cele operacyjne w ramach niego wyszczególnione. Ponadto założenia celu II.4. (rozwój kapitału ludzkiego) realizowane będą przez cele operacyjne 3.1. (podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego) oraz 3.2. (zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez modernizację i doposażanie placówek oświatowych) gminnej Strategii. Celowi II.6. (Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko) Strategii Rozwoju Kraju 2020 odpowiadają wszystkie cele operacyjne wyszczególnione w ramach celu strategicznego 4 Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020. Integracja społeczna, która w analizowanym dokumencie wyższego szczebla określona została jako cel III.1. osiągana będzie także w ramach realizacji niniejszego lokalnego dokumentu w ramach realizacji celu 3.3. (podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). W cel III.3. (Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego zrównoważonego rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych) wpisuje się z kolei cel strategiczny 1 (funkcjonalna, estetyczna i dostępna przestrzeń publiczna; nowoczesna i zmodernizowana infrastruktura) Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020.


Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR) została przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady i instrumenty polityki regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki regionalnej oraz zarys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty.Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych mających największy wpływ na osiąganie celów określonych w stosunku do terytoriów. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji. KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych. Polityka regionalna jest w nim rozumiana szerzej niż dotychczas – jako interwencja publiczna realizująca cele rozwojowe kraju przez działania ukierunkowane terytorialnie, a których głównym poziomem planowania i realizacji pozostaje układ regionalny. Szczegółowe propozycje rozwiązań dotyczą przede wszystkim:

 • odejścia od postrzegania polityki regionalnej wyłącznie przez zróżnicowania przestrzenne mierzone na poziomie regionów na rzecz wykorzystania potencjałów endogenicznych terytoriów dla osiągania celów rozwoju kraju – kreowania wzrostu, zatrudnienia i spójności;

 • odejścia od podziału na polityki  inter- i intraregionalną, na rzecz jednej, wspólnej polityki (ze wspólnymi celami) określającej cele w odniesieniu do terytorium dla wszystkich podmiotów publicznych, każdy z tych podmiotów realizuje inne zadania zgodnie ze sferą swojej kompetencji;

 • stymulowania konkurencyjności w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej, jak również wspomagania rozprzestrzeniania procesów rozwoju z ośrodków najszybciej rozwijających się na pozostałe obszary kraju;

 • większej efektywności działań w ramach polityki regionalnej przez skoncentrowanie  interwencji polityki regionalnej na wybranych obszarach tematycznych i przestrzennych (obszarach strategicznej interwencji);

 • wprowadzenia kompleksowego systemu integracji i koordynacji polityk publicznych mających istotny wpływ terytorialny z celami polityki regionalnej określonych dla poszczególnych terytoriów;

 • wprowadzenia nowych instrumentów partnerstwa i koordynacji działań ukierunkowanych terytorialnie – kontraktu terytorialnego;   

 • racjonalizacji systemu zarządzania i finansowania polityk publicznych, przez określenie najbardziej efektywnego poziomu dostarczania usług publicznych;

 • zwiększenia efektywności polityki regionalnej m.in. przez szerokie  zastosowanie zasady warunkowości i mechanizmów konkurencji w dostępie do środków publicznych jako nagrody opartej o realizację założonych wskaźników rzeczowych;

 • przemodelowania systemu finansowania polityki regionalnej przez oparcie go o wieloletni plan finansowy i kontrakty terytorialne.

Głównym celem jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrost, zatrudnienie i spójność w horyzoncie długookresowym. Dla polityki regionalnej do 2020 roku ustala się następujące cele strategiczne:

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”):

1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitarnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych;

1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza miastami wojewódzkimi;

1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne;

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”):

2.1. Wzmacnianie spójności w układzie krajowym;

2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe;

2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów trącących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze;

2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE;

2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach o niższej dostępności;

Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”):

3.1. Wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki regionalnej;

3.2. Poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi, w tym ich właściwe ukierunkowanie terytorialne;

3.3. Przebudowa i wzmocnienie koordynacji w systemie wieloszczeblowego zarządzania;

3.4. Wspomaganie budowania kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego w oparciu o sieć współpracy między różnymi aktorami polityki regionalnej.

Założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 są zgodne z postanowieniami i celami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Szczególnie cel strategiczny 2 (nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym) oraz cel strategiczny 1 (funkcjonalna, estetyczna i dostępna przestrzeń publiczna; nowoczesna i zmodernizowana infrastruktura) gminnej Strategii wpisują się odpowiednio w założenia celów strategicznych 1 i 2 analizowanego dokumentu wyższego szczebla.
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 2020

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego w odróżnieniu od wcześniejszej, ogólnej wersji, identyfikuje obszary problemowe i definiuje obszary wsparcia, których zasięg określany jest przez dokumenty wdrożeniowe – docelowo Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Strategia Wielkopolska 2020 stanowi podstawę kontraktu terytorialnego – określa potencjały rozwojowe, które należy wspierać przez politykę regionalną państwa oraz przez ukierunkowane terytorialnie krajowe polityki sektorowe. Strategia określa następujące cele strategiczne:

Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu;

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami;

Cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią;

Cel strategiczny 4. Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie;

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa;

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu;

Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia;

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa;

Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem.

Wyznaczone w ramach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 cele strategiczne i operacyjne charakteryzują się wysokim stopniem zgodności z celami określonymi w Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. W cel strategiczny 1 wielkopolskiego dokumentu wpisuje się bowiem cel strategiczny 1 (funkcjonalna, estetyczna i dostępna przestrzeń publiczna; nowoczesna i zmodernizowana infrastruktura) gminnej Strategii. Cele strategiczne 2 oraz 3 odpowiadają z kolei celowi strategicznemu 4 (czyste, zasobne środowisko pielęgnowane przez świadome ekologicznie społeczeństwo). Założenia celu 6 Strategii Wielkopolska 2020 w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020 realizowane będą w ramach celu strategicznego 2 (nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym). Cel strategiczny 3 (zintegrowane, aktywne, świadome i wykształcone społeczeństwo) gminnej Strategii wpisuje się z kolei w założenia celów 7 i 8 analizowanego dokumentu wyższego szczebla. Cel strategiczny 9 Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zaś realizowany będzie w ramach niniejszego dokumentu w oparciu o cel operacyjny 3.4. (wzrost bezpieczeństwa publicznego).

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna