Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona14/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Cele

Kierunki działań

Cele strategiczne

Cele operacyjne

1. Funkcjonalna, estetyczna i dostępna przestrzeń publiczna; nowoczesna i zmodernizowana infrastruktura1.1. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej;

 • dalsza modernizacja systemu gospodarki ściekowej;

 • rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej;

 • rozbudowa sieci gazowej;

 • remonty chodników i ulic;

 • zwiększenie przepustowości dróg; usprawnienie ruchu;

 • budowa dróg;

 • utwardzenie dróg nieutwardzonych;

 • modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic;

 • budowa parkingów, modernizacja istniejących;

 • budowa mieszkań socjalnych;

 • wspieranie rozbudowy i modernizacji istniejącego systemu melioracji w celu zapobiegania suszom, powodziom i podtopieniom;

1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

 • rozbudowa systemu dróg rowerowych i ścieżek biegowych;

 • modernizacja, budowa i doposażanie placów zabaw;

 • budowa i modernizacja boisk, m.in. boiska z infrastrukturą lekkoatletyczną

 • rozbudowa mariny;

 • urządzanie przestrzeni miejskiej na potrzeby ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku;

 • tworzenie ścieżek spacerowych, m.in. wzdłuż Warty i wokół Jeziora Radziszewskiego;

 • utworzenie parku rekreacyjnego;

 • budowa zewnętrznych siłowni;

 • budowa punktów widokowych, m.in. na jezioro, bagno Rzecińskie, Wrzosowe Wydmy przy drodze wojewódzkiej nr 150;

 • rozwój zaplecza sportowo-kulturalnego m.in. na Zamościu;

 • uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu Cegielnia na Zamościu;

1.3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia harmonijnego ładu przestrzennego

 • opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego;

 • rewitalizacja terenu przed Muzeum Ziemi Wronieckiej;

 • rozwój i pielęgnacja zieleni miejskiej, na terenach rekreacyjnych i w centrach wsi;

 • zagospodarowanie powierzchni pomiędzy budynkami przy ul. Powstańców Wielkopolskich

 • inwentaryzacja zasobów przyrodniczych;

 • rewitalizacja terenów zdegradowanych;

1.4. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

 • rewitalizacja dziedzińca i placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2;

 • rewitalizacja zabytkowych obiektów;

 • modernizacja Muzeum Ziemi Wronieckiej;

 • poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej;

 • rewitalizacja Domu Kultury;

 • rewitalizacja kina „Gwiazda”;

 • budowa nowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki oraz filii;

1.5 Rozwój infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych

 • zwiększanie dostępności do łączy telekomunikacyjnych, w szczególności do szerokopasmowego Internetu;

 • wspieranie firm prywatnych w zakresie budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej;

 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;

 • zwiększanie dostępności usług publicznych przy wykorzystaniu Internetu i innych nowoczesnych technologii;

 • zapewnienie powszechnego dostępu do e-usług i e-administracji;

 • budowa sieci darmowego Internetu;

2. Nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym

2.1. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy

 • wyznaczanie terenów pod inwestycje oraz ich uzbrajanie;

 • tworzenie preferencyjnych warunków przyciągających inwestorów zewnętrznych;

 • aktywne poszukiwanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy;

 • stworzenie, promocja i upowszechnianie profesjonalnej i konkurencyjnej oferty inwestycyjnej gminy;

2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców;

 • unowocześnianie procesów produkcyjnych;

 • efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej;

 • wspieranie doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych;

 • wspieranie równości szans na rynku pracy;

 • aktywizacja zawodowa kobiet;

 • organizacja kursów przekwalifikowujących;

 • doradztwo zawodowe;

 • dostosowanie systemu edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy;

 • wykorzystanie nowoczesnych form szkoleniowych (np. e-learningu);

2.3. Aktywizacja gospodarcza; promocja pozarolniczych form działalności i nowoczesnego rolnictwa ekologicznego

 • tworzenie korzystnych warunków ekonomicznych do podejmowania działalności gospodarczej;

 • promowanie przedsiębiorczych postaw już na etapie edukacji wśród młodzieży;

 • promowanie specjalizacji produkcji rolnej;

 • promocja i wspieranie podejmowania i prowadzenia pozarolniczych form działalności;

 • promocja ekologicznego rolnictwa;

 • wspieranie działalności gospodarstw ekologicznych, sprzedających produkty bezpośrednio z gospodarstwa;

 • pomoc w zakresie pozyskiwania środków na modernizację gospodarstw lub podejmowanie pozarolniczych form działalności;

 • wspieranie działalności grup producenckich;

 • wspieranie edukacji rolników na temat opłacalności produkcji rolnej oraz nowoczesnego rolnictwa;

2.4. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju agroturystyki i ekoturystyki

 • współpraca z gminami ościennymi w sferze agroturystyki;

 • wspieranie organizacji szkoleń dla mieszkańców w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności agroturystycznej;

 • promocja agroturystyki jako nowoczesnej formy działalności;

 • ochrona zabytków;

 • turystyczna promocja gminy;

 • promocja produktów lokalnych;

 • odpowiednie zagospodarowanie i wyeksponowanie atrakcji turystycznych;

 • promocja licznych walorów przyrodniczych występujących na terenie gminy;

 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na podejmowanie działalności w sferze agroturystyki;

 • uruchomienie programów pomocy finansowej w dziedzinie tworzenia i modernizacji bazy turystycznej na terenach wiejskich;

 • stworzenie Systemu Informacji Miejskiej i Gminnej;

2.5. Wdrożenie nowoczesnego i efektywnego systemu promocji gminy

 • utworzenie centrum informacji gminnej;

 • promocja na portalach społecznościowych; wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych dla promocji gminy;

 • stworzenie bazy danych miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych;

 • wydawanie broszur, ulotek i map promujących atrakcyjność gminy;

 • skuteczna promocja gospodarcza gminy;

3. Zintegrowane, aktywne, świadome i wykształcone społeczeństwo

3.1. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; upowszechnianie idei kształcenia ustawicznego

 • promocja i wsparcie uczestnictwa w systemie kształcenia ustawicznego;

 • wspieranie systemu kształcenia osób dorosłych;

 • wspieranie edukacji pozaszkolnej;

 • nauka pływania - zwiększenie godzin na (obowiązkową) naukę pływania;

 • pomoc stypendialna dla najzdolniejszych uczniów;

 • organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów;

 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;

 • wsparcie edukacji oraz systematyczna aktualizacja programów edukacyjnych;

 • zapewnienie odpowiedniej pomocy pedagogicznej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji;

 • utworzenie żłobka oraz punktu przedszkolnego;

3.2. Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez modernizację doposażanie placówek oświatowych

 • budowa sal gimnastycznych;

 • budowa boisk;

 • termomodernizacja placówek oświatowych;

 • doposażanie szkół w materiały dydaktyczne;

 • komputeryzacja i cyfryzacja placówek oświatowych;

 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród uczniów;

3.3. Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; promocja prozdrowotnego stylu życia

 • utworzenie centrum wolontariatu;

 • zapewnienie odpowiedniej opieki osobom starszym;

 • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami starszymi;

 • rozwijanie współpracy pomiędzy NGO, NGO i JST oraz NGO i jednostkami pomocniczymi JST;

 • tworzenie warunków do przekazywania niektórych zadań JST społeczności lokalnej oraz NGO;

 • promocja aktywności kobiet w życiu zawodowym i społecznym;

 • usuwanie barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi;

 • wsparcie dla osób dotkniętych przemocą;

 • aktywizacja osób bezrobotnych;

 • pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym;

 • tworzenie centrów integracji społecznej oraz wsparcie istniejących;

 • wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla osób potrzebujących;

 • przeciwdziałanie uzależnieniom;

 • przeciwdziałanie pogłębianiu się zjawisk patologicznych;

 • profilaktyka antyuzależnieniowa/zdrowotna/programy profilaktyczne, prozdrowotne, np. leczenia próchnicy, miażdżycy, promocja aktywnego stylu życia;

3.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego

 • doposażanie jednostek zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa na terenie gminy;

 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

 • budowa systemu monitoringu wizyjnego;

 • zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów w zakresie porządku publicznego;

 • rozwój współpracy międzygminnej na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;

3.5. Wspieranie rozwoju organizacji i stowarzyszeń kulturalnych i sportowych

 • wspieranie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się kultywowaniem i promocją folkloru, tradycji lokalnych, twórczości ludowej, restauracją ginących zasobów, wyrobów, rzemiosła artystycznego, twórców i artystów lokalnych;

 • wsparcie organizacji i stowarzyszeń w zakresie organizacji imprez;

 • współpraca instytucji samorządowych i stowarzyszeń w zakresie tworzenia atrakcyjnej oferty różnych form wypoczynku po pracy;

 • zwiększenie dostępności do kultury i rozrywki dla osób z każdej grupy wiekowej;

 • wspieranie działań kulturotwórczych;

 • pomoc w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań statutowych;

4. Czyste, zasobne środowisko pielęgnowane przez świadome ekologicznie społeczeństwo

4.1. Ochrona walorów i zasobów środowiska naturalnego

 • ochrona ważnych pod względem przyrodniczym obiektów i terenów;

 • rozbudowa systemu kanalizacji;

 • wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

 • modernizacja systemów melioracyjnych;

 • racjonalne wykorzystanie zasobów środowiskowych;

 • inwentaryzacja i waloryzacja obszarów cennych przyrodniczo;

 • tworzenie nowych form ochrony przyrody;

 • odpowiednie oznakowanie pomników przyrody i innych cennych przyrodniczo obiektów i terenów;

4.2. Zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; poprawa efektywności energetycznej budynków

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

 • promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii;

 • budowa systemów solarnych w budynkach użyteczności publicznej;

 • wspieranie działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł w produkcji energii;

 • modernizacja systemów grzewczych;

4.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz upowszechnianie proekologicznego stylu życia

 • wdrożenie kampanii promocyjnej oraz działań zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców;

 • wdrożenie w placówkach oświatowych zajęć z proekologicznych zachowań;

 • edukacja prozdrowotna;

 • promocja zdrowego, ekologicznego stylu życia;

 • organizacja zajęć terenowych dla uczniów w ekologicznych gospodarstwach rolnych;

 • organizacja akcji sprzątania świata;

 • organizacja akcji informacyjnych;

4.4. Racjonalny system gospodarki odpadami

 • upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów;

 • odpowiednie składowanie zebranych odpadów;

 • edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedniego segregowania śmieci;

 • zwiększenie udziału recyklingu;

 • wyeliminowanie nielegalnych składowisk śmieci;

 • monitoring zagrożeń w zakresie nielegalnych wysypisk śmieci;

 • organizowanie efektywnego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych;

 • wsparcie procesów utylizacyjnych, w szczególności odpadów azbestowych;

4.5. Wdrożenie systemu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska

 • przeprowadzanie działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

 • podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców;

 • zapobieganie tworzeniu nielegalnych wysypisk śmieci;

 • opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej;

 • promocja i upowszechnianie zachowań skutkujących zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska;

 • skuteczny system sankcji za zanieczyszczanie środowiska;

 • rozwój systemu dopłat dla mieszkańców;
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna
Referat