Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona12/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

 1. Analiza SWOT


Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się gmina. Służy ona przyporządkowaniu i segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów własnych i wpływu otoczenia, ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów rozwoju. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola przyporządkowania czynników mogących mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego – silne strony (Strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities), zagrożenia (threats).

Tabela 28 Analiza SWOTSILNE STRONY

SŁABE STRONY

 1. Korzystne położenie – bliskość dużego ośrodka miejskiego – Poznania;

 2. Przebiegająca przez gminę linia kolejowa E59;

 3. Walory przyrodnicze (np. atrakcyjny ekosystem rzeki Warty czy Puszczy Noteckiej);

 4. Występowanie cennych przyrodniczo obszarów objętych ochroną;

 5. Licznie występujące jeziora;

 6. Duże kompleksy leśne;

 7. Liczne zabytki oraz cenne kulturowo obiekty;

 8. Dodatni przyrost naturalny;

 9. Aktywność gospodarcza mieszkańców (wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

 10. Efektywne wykorzystywanie środków z UE;

 11. Prężnie działające instytucje, organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną;

 12. Istnienie ośrodka sportowo – rekreacyjnego ze stadionem spełniającym wymogi UEFA;

 13. Liczne kluby i organizacje sportowe;

 14. Prężnie działające gospodarstwa agroturystyczne.

 1. Duży udział kobiet i osób młodych wśród bezrobotnych;

 2. Niezadowalający stan techniczny dróg;

 3. Niewystarczająca liczba połączeń komunikacyjnych między północną a południową częścią miasta rozdzielonymi rzeką Wartą;

 4. Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych;

 5. Brak obwodnicy;

 6. Zły stan techniczny istniejącej sieci kanalizacyjnej;

 7. Brak systemu kanalizacji ściekowej na terenach wiejskich;

 8. Zbyt mała liczba mieszkań socjalnych;

 9. Niezadowalający stan techniczny niektórych obiektów sportowo – rekreacyjnych;

 10. Słabo rozwinięty sektor usług okołoturystycznych;

 11. Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej wzdłuż rzeki Warty;

 12. Utrudniony dostęp do szybkiego Internetu na terenach wiejskich;

 13. Bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
SZANSE

ZAGROŻENIA

 1. Nowa perspektywa finansowa UE (nowe możliwości finansowania inwestycji);

 2. Pozyskiwanie nowych inwestorów;

 3. Poprawa koniunktury gospodarczej;

 4. Zwiększanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;

 5. Zmniejszenie bezrobocia;

 6. Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców;

 7. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmian na lokalnym rynku pracy;

 8. Planowanie inwestycji z dbałością o stan środowiska naturalnego;

 9. Korzystne warunki do rozwoju turystyki, w tym agroturystyki;

 10. Rosnący popyt na agroturystykę i turystykę weekendową;

 11. Wzrost zapotrzebowania na usługi okołoturystyczne;

 12. Rosnący popyt na żywność ekologiczną;

 13. Zwiększanie liczby gospodarstw produkujących ekologiczną żywność;

 14. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy;

 15. Integracja mieszkańców gminy;

 16. Efektywna promocja gminy.

 1. Starzenie się społeczeństwa;

 2. Rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności;

 3. Zwiększające się natężenie ruchu kołowego w mieście;

 4. Ograniczone środki finansowe na utrzymanie i modernizację infrastruktury technicznej;

 5. Poczucie braku perspektyw rozwojowych znacznej części mieszkańców gminy;

 6. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy;

 7. Degradacja środowiska naturalnego przez zwiększoną liczbę turystów.
 1. Wizja i misja gminy


Celem wyznaczenia misji i wizji jest określenie optymalnego kierunku rozwoju gminy Wronki w przyszłości oraz ram dla działań realizowanych w Strategii.

Wizja określa stan docelowy, do osiągnięcia którego gmina będzie dążyć w perspektywie horyzontu czasowego niniejszego dokumentu. Wizja rozwoju powinna odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądała sytuacja społeczno – gospodarcza gminy Wronki po upływie czasu, na jaki została określona, w skutek przeprowadzenia określonych działań strategicznych. Misja natomiast określa sposób osiągnięcia stanu docelowego. Zdefiniowanie misji i wizji jest kluczowym elementem Strategii, któremu podporządkowane są wszystkie cele realizowane przez gminę oraz działania podejmowane w ramach tych celów.Wizja gminy Wronki

AutoShape 4

Misja gminy Wronki

AutoShape 5
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna