Załącznik do uchwały Nr 8/247/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia stycznia 2006 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2006Pobieranie 28,12 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar28,12 Kb.

Załącznik do uchwały Nr 18/247/06

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 3 stycznia 2006 r.


Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2006.

§ 1.
Uruchamianie środków budżetowych określonych uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r. oraz jego zmian, następuje w drodze przekazywania środków pieniężnych z rachunku bankowego budżetu województwa na rachunki bieżące wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, zwanych dalej „jednostkami budżetowymi”.


§ 2.


 1. Środki pieniężne przekazuje się sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek budżetowych oraz miesięcznym harmonogramem realizacji dochodów i wydatków budżetowych, po uzyskaniu wpływów do budżetu, określonych harmonogramem realizacji dochodów i wydatków budżetowych z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

 2. Do czasu podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych i jego zmian, w wyjątkowych sytuacjach, środki pieniężne przekazywane są jednostkom budżetowym zgodnie z ich zapotrzebowaniem w granicach uchwalonego budżetu województwa.

 3. Przekazywanie środków pieniężnych na realizację projektów własnych Województwa współfinansowanych z funduszy unijnych będzie dokonywane zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków.

 4. Przekazywanie środków pieniężnych na realizację działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dokonywane będzie zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków.

§ 3. 1. Jednostki budżetowe dysponują rachunkami bankowymi służącymi do rozliczeń operacji finansowych związanych w szczególności z:

  1. realizacją dochodów i wydatków budżetowych;

  2. przechowywaniem sum depozytowych, tj. obcych środków pieniężnych, w szczególności kaucji i wadiów;

  3. sum na zlecenie;

  4. realizacją projektów własnych województwa realizowanych w ramach funduszy strukturalnych;

  5. pełnieniem funkcji instytucji wdrążającej w ramach programów finansowanych z funduszy unijnych;

  6. prowadzeniem rachunku dochodów własnych;

  7. realizacją wydatków niewygasających;

  8. realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej.
 1. Jednostki budżetowe, które dysponują jednym rachunkiem bankowym służącym do wykonywania operacji finansowych związanych z realizacją dochodów i wydatków, prowadzą księgowe wyodrębnienie tych operacji na koncie 130.

 2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego prowadzi obsługę rachunku bankowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, obsługę rachunków bankowych środków na prefinansowanie działań 2.2, 2.5, 2.6 Priorytetu II oraz rachunku bankowego otwartego dla działania 3.4 Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 3. Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi obsługę rachunków bankowych środków na prefinansowanie działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

 4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie prowadzi obsługę rachunku bankowego środków na prefinansowanie działania 1.2 Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 4.
Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi obsługę rachunków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4, prowadzi również rachunki sum na zlecenie, służące do rozliczeń operacji finansowych związanych z:   1. realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

   2. realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy;

   3. realizacją innych zadań zleconych do realizacji.

§ 5.
Oświatowe jednostki budżetowe prowadzą rachunki sum na zlecenie służące do rozliczeń operacji finansowych związanych z przyznanymi nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, nagrodami Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz grantami.


§ 6.
Jednostki budżetowe przeznaczają otrzymane środki budżetowe na pokrycie własnych wydatków określonych planem finansowym, bez prawa ich dalszego przekazywania, z zastrzeżeniem § 7.
§ 7.


 1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazuje dotacje ujęte w planie finansowym, zgodnie z harmonogramem wydatków Urzędu z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Do czasu podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych i jego zmian dotacje przekazywane będą w granicach uchwalonego budżetu województwa.

 3. Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje beneficjentom dotacje w ramach wdrażania działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 8. 1. Środki na wydatki jednostek budżetowych, z wyłączeniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przekazywane są w terminach do 15 i 25 dnia każdego miesiąca w wysokości wynikającej z pisemnego zapotrzebowania przesłanego faksem, w granicach określonych miesięcznym harmonogramem wydatków, z zastrzeżeniem § 2 ust.2. Zapotrzebowanie powinno wpłynąć nie później niż 4 dni przed terminem przekazania środków na rachunki bankowe jednostek.

 2. W uzasadnionych przypadkach środki na wydatki jednostek budżetowych mogą być przekazywane w innych terminach niż wymienione w ust. 1.

 3. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego otrzymuje środki pieniężne w terminach i kwotach wynikających z zapotrzebowania, w granicach określonych miesięcznym harmonogramem wydatków, z zastrzeżeniem § 2.

§ 9. 1. Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazywane są do 15 dnia każdego miesiąca.

 2. Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe przeznaczone dla zakładów budżetowych są przekazywane do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 10.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dysponenta środków określonych w planie finansowym, do czasu otrzymania dotacji przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie zadań ujętych w budżecie województwa, Zarząd Województwa Mazowieckiego może wyrazić zgodę na ich finansowanie ze środków własnych województwa.


§ 11.
1. Jednostki budżetowe zwracają niewykorzystane środki budżetowe na rachunek bankowy budżetu województwa:


 1. niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – w terminach określonych stosowną umową bądź porozumieniem, nie później niż do 10 stycznia roku następującego po roku budżetowym;

 2. niewykorzystane środki finansowe wydatków niewygasających w budżecie państwa określone stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów – w terminie 14 dni po upływie terminu realizacji zadania, nie później niż 4 dni po upływie terminu określonego przez Radę Ministrów;

 3. niewykorzystane środki finansowe wydatków niewygasających w budżecie województwa określone stosowną uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego – w terminie 14 dni po upływie terminu realizacji zadania, nie później niż do 10 stycznia roku następującego po roku budżetowym;

 4. pozostałe niewykorzystane środki pieniężne – w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

2. W terminie dwóch dni przed upływem terminów określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, dysponent środków finansowych wskazanych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia poniesionych wydatków. Stosowny druk rozliczenia określa Skarbnik Województwa Mazowieckiego.


§ 12.
Środki finansowe funduszy państwowych, tj. Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Pracy, oraz inne środki otrzymane w drodze porozumień, które są realizowane poza budżetem województwa rozliczane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 13.

 1. Jednostki budżetowe ujmują w ewidencji księgowej pełne koszty eksploatacyjne, odprowadzając na rachunek bankowy budżetu województwa uzyskane dochody budżetowe, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy jednostki budżetowej.

 2. Jeżeli łączna kwota zrealizowanego dochodu budżetowego, podlegającego odprowadzeniu na rachunek bankowy budżetu województwa nie przekracza miesięcznie 50,00 zł, przelewu dochodów można dokonywać w okresach kwartalnych, w terminie 10 dni po upływie kwartału.

§ 14.

1. Jednostki organizacyjne, osoby prawne oraz podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, otrzymujące z budżetu województwa dotacje celowe lub przedmiotowe, pokryte dotacją z budżetu państwa, dokonują rzeczowo-finansowego rozliczenia dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, nie później niż do 5 stycznia następnego roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 2. Powyższe dotyczy również staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów.

2. W przypadku dotacji pokrytych wydatkami niewygasającymi w budżecie państwa, określonymi stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów, rozliczenia oraz zwrotu dotacji należy dokonać w terminie 2 dni po upływie terminu realizacji zadania, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów.


 1. Jednostki organizacyjne, osoby prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego, otrzymujące z budżetu województwa dotacje celowe lub przedmiotowe, pokryte środkami własnymi województwa, dokonują rzeczowo-finansowego rozliczenia dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania - nie później niż do 15 stycznia następnego roku budżetowego, zastrzeżeniem ust. 4.

 2. Podmioty otrzymujące z budżetu województwa dotacje na realizację zadań w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonują rzeczowo-finansowego rozliczenia dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania - nie później niż do 30 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 15.


Pobrane przez jednostki budżetowe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bankowy budżetu województwa dwukrotnie w miesiącu, według stanu środków na:

  1. 10 dzień miesiąca – w terminie do 13 dnia danego miesiąca;

  2. 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 dnia danego miesiąca;

  3. dochody pobrane do 31 grudnia – w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 16.

Odsetki bankowe od dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, przekazywane są na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone.

§ 17.


 1. Zakłady budżetowe Województwa Mazowieckiego, których plany finansowe przewidują wpłatę do budżetu nadwyżek środków obrotowych, dokonują zaliczkowych wpłat na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, co kwartał, w terminie 20 dni od zakończenia kwartału.

 2. Zaliczkę za IV kwartał w wysokości wpłaty za III kwartał należy wpłacić do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

 3. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu), zakład budżetowy wpłaca różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych.

 4. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, zostaną przekazane w kwocie wyższej od należnej, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub podlegają zwrotowi na pisemny wniosek kierownika zakładu budżetowego.

 5. Zakłady budżetowe korzystające z dotacji nie przekazują do budżetu wpłat nadwyżek środków obrotowych. Kwota należna budżetowi województwa z tego tytułu potrącana jest w całości z przysługujących zakładom budżetowym dotacji na II kwartał lub na dalsze kwartały.

 6. Wpływy z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczącym składników majątkowych województwa zakłady budżetowe odprowadzają na rachunek bankowy województwa w terminie 15 dni po upływie miesiąca, w którym środki wpłynęły na rachunek bankowy zakładu budżetowego. Druk rozliczenia powyższych środków pieniężnych określa Skarbnik Województwa Mazowieckiego.

§ 18. 1. Gospodarstwa pomocnicze, których plany finansowe przewidują wpłatę zysku do budżetu, dokonują zaliczkowych wpłat na rachunek bieżący dochodów jednostki budżetowej przy której gospodarstwo pomocnicze jest utworzone, w wysokości 50% faktycznie osiągniętego zysku (po spełnieniu wymogów określonych przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych).

 2. Zaliczkowych wpłat za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w terminie 20 dni od zakończenia kwartału.

 3. Zaliczkę za IV kwartał w wysokości wpłaty za III kwartał należy wpłacić do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

 4. Ostatecznej, rocznej wpłaty do budżetu 50% zysku (po spełnieniu wymogów określonych przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych), gospodarstwo pomocnicze dokonuje na rachunek bieżący dochodów jednostki budżetowej przy której jest utworzone, w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu).

 5. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, zostaną przekazane w kwocie wyższej od należnej, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub podlegają zwrotowi na pisemny wniosek kierownika gospodarstwa pomocniczego.

 6. Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym, przeznaczony na dofinansowanie inwestycji, podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy jednostki budżetowej, która dokonuje stosownych wydatków bądź zakupów inwestycyjnych.

 7. Wpływy z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczącym składników majątkowych województwa, gospodarstwa pomocnicze odprowadzają na rachunek bankowy macierzystej jednostki budżetowej w terminie 15 dni po upływie miesiąca, w którym środki wpłynęły na rachunek bankowy gospodarstwa pomocniczego.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna