Załącznik do uchwały nr 7/2013 z dnia 13. 12. 2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lgd „Doliną Wieprza I leśnym szlakiem”Pobieranie 2,83 Mb.
Strona2/2
Data14.02.2018
Rozmiar2,83 Mb.
1   2

Obszar LSR położony jest w południowo-wschodniej Polsce na granicy trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Stanowi on sumę obszarów siedmiu gmin centralnej części Powiatu Lubartowskiego: gminy miejsko-wiejskiej Kock (100,62 km²,
z czego miasto zajmuje 16,78 km²) oraz sześciu gmin wiejskich: Firlej (126,37 km²), Lubartów (158,94 km²), Kamionka (111,85 km²), Niedźwiada (95,82 km²), Ostrówek (89,99 km²), Serniki (75,43 km²), wynosząc łącznie 759,02 km². Graniczy z następującymi gminami, zaczynając od północy: Serokomla, Borki, Czemierniki, Siemień, Parczew, Spiczyn, Niemce, Garbów.
Układ przestrzenny LGD świadczy o jej spójności przestrzennej – wszystkie gminy wchodzące
w skład LGD stanowią jeden zwarty obszar, z którego wyłączone zostało jedynie miasto Lubartów.
W układzie przestrzennym występują zarówno zwarte jak i rozproszone formy osadnictwa. Dominuje zabudowa wiejska jednorodzinna. Ważnym elementem osadniczym są również liczne pałace, zespoły dworskie i folwarczne oraz obiekty sakralne. Co stanowi specyfikę na terenie województw lubelskiego, przeważająca część obiektów zabytkowych została zachowana w doskonałym stanie. Obiekty te pochodzą z podobnego okresu historycznego – barok i renesans.
Obszar LSR znajduje się pod wpływem pobliskiego metropolitalnego Lublina, stolicy województwa, będącego znaczącym ośrodkiem administracyjnym, akademickim, kulturalnym, przemysłowym
i gospodarczym, oraz Lubartowa.
Obszar LSR cechuję się dobrą dostępności komunikacyjną całego obszaru przez który przebiega :

● Droga krajowa nr-19 Białystok – Lublin - Rzeszów● Linia kolejowa Siedlce – Łuków – Lublin
Uwagę zwraca sieć dróg lokalnych niskiej jakości. Każda z gmin posiada zbliżonej długości sieć dróg powiatowych. Odbiegający do średniej Kock zawdzięcza to głównie sieci dróg wyższych kategorii co jest skutkiem położenia na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych.
Tabela 5. Długość dróg powiatowych na terenie LSR (w km) 01.01.2008r.


Wyszczególnienie

Drogi powiatowe

Lubartów

49,85


Kamionka

55,88


Serniki

47,02


Niedźwiada

40,89


Ostrówek

51,07


Firlej

68,14


Kock

38,55


Obszar LSR

351,4


Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie http://www.zdp.pl/drogi.php?op=sz&id=315&pid=313
2.2.2. Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze
Obszar LSR położony jest w części północnej województwa lubelskiego. Znaczną jego część zajmuje falista równina morenowa, Wysoczyzna Lubartowska – mezoregion Mazowsza.
Teren LSR leży w dolinie środkowego i dolnego biegu rzeki Wieprz, gdzie liczne starorzecza, zakola i meandry, komponując się wraz z nadbrzeżnymi zespołami roślinnymi nadają jej mozaikowy
i wyjątkowo malowniczy charakter. W dolinie rzeki Wieprz występują rzadkie gatunki roślin, m.in.: grzybień biały, grążel żółty, storczyk krwisty, plamisty oraz najmniejsza roślina kwiatowa świata wolffia bezkorzeniowa. Jest to także dogodne miejsce dla rozwoju fauny, szczególnie bezkręgowców
- motyli: rusałka admirał, pokrzywnik, perłowców, nie zabraknie również tutaj płazów ogoniastych
- traszka zwyczajna, grzebieniasta i bezogoniastych, np. ropuchy. Istotnym elementem mozaiki siedlisk doliny Wieprza są olsy z charakterystyczną strukturą kępkowo-dolinkową, bogatym udziałem gatunków szuwarowych i błotnych, np. kosaćca żółtego, psianki słodkogórz. Niedostępne olsy otulają zarośla łozowe, z wyraźnie wykształconą warstwą mchów. Natomiast w pobliżu koryta rzeki, na wilgotnych łąkach, obserwujemy błękitne skupiska niezapominajki, różowej wiązówki błotnej i krwawnicy lekarskiej.
Na obszarze LGD znajdują się również jeziora – Firlej i Kunów, a także zbiorniki sztuczne m.in.
w Pałecznicy gm. Niedźwiada, w obrębie miejscowości Wandzin („Wzory”), gm. Lubartów.

Wszystkie gminy posiadają wysokie walory krajobrazowe.
W skład struktury obszarów chronionych na obszarze LSR wchodzą kompleksy leśne i dolina rzeki Wieprz. Najważniejsze obszary chronione to:

Kozłowiecki Park Krajobrazowy obejmujący największy w okolicach Lublina kompleks leśny z cennymi gatunkami roślin i zwierząt; na terenie Parku utworzony został Rezerwat Przyrody ‘Kozie Góry’, ustanowiony w celu ochrony dęba bezszypułkowego,

Obszar Chronionego Krajobrazu ‘Kozi Bór’ znany między innymi z występowania rzadkich gatunków nietoperzy,

Obszar Chronionego Krajobrazu ‘Pradolina Wieprza’ stanowiący ostoję dla wielu ginących gatunków ptaków wodno-błotnych,Obszar Chronionego Krajobrazu ‘Annówka’ będący rozległem kompleksem leśnym
z rzadkimi gatunkami drzew.
Na terenie LSR pomiędzy gminami Ostrówek i Kock wyznaczono również ostoję ptasią PLB060004 Dolina Tyśmienicy, wchodzącą w skład obszarów Natura 2000. Na terenie gminy Firlej i Kock funkcjonuje obszar Natura 2000 PLH 060051 Dolny Wieprz.
Dzięki Kozłowieckiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz obszarom chronionego krajobrazu obecnymi na terenie LSR region ma duże walory turystyczno - wypoczynkowe, dotąd w niewielkim stopniu wykorzystane. Miejsca te oraz dolina rzeki Wieprz znakomicie nadają się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także do rozwijania bazy agroturystycznej dlatego powinny być promowane jako miejsca turystyczne.
Wszystkie te atuty stanowią dużej atrakcyjności obszaru LGD i stanowią o jego znacznym, choć dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystanym potencjale turystycznym, który dzięki wspólnym projektom (np. trasom turystycznym przebiegającym przez obszar LSR) może zostać efektywnie zagospodarowany.
Obszar LSR jest spójny pod względem przyrodniczymi i geograficznym. Charakteryzują go podobne krajobrazy, lokacja kompleksów leśnych oraz zbliżone elementy przyrodnicze.
2.2.3. Uwarunkowania historyczne i kulturowe
Cały obszar wchodzi w skład Ziemi Lubartowskiej, o której pierwsze przekazy historyczne pochodzą sprzed sześciuset lat i mówią o dynamicznym rozwoju tych ziem, kiedy to wiele miast otrzymało prawa miejskie. W wielowiekowej historii powiatu lubartowskiego zaznaczyło się wielu sławnych ludzi, których nazwiska znane są do dziś w całej Polsce. Postaciami historycznymi związanymi z terenem LGD są głównie literaci i artyści - Jan Kochanowski, Bolesław Prus, Klemens Szaniawski, Leon Wyczółkowski, Józef Weyssenhoff oraz Biskup Ignacy Krasicki.
Historycznie cały teren związany był z prowadzoną na szeroką skalę wymianą handlową
i dalekosiężnymi kontaktami z sąsiednimi regionami bądź krajami
. Spowodowało to szybki rozwój cywilizacyjny regionu, co doprowadziło do powstania silnej struktury osadniczej z ośrodkiem centralnym. Proces ten prowadził najczęściej do powstania miast. Wydarzenia te w przypadku Ziemi Lubartowskiej miały miejsce w XV i XVI wieku, kiedy to Kock (1417), Kamionka (1450-58) i Firlej (1557) otrzymały prawa miejskie.
O dumnej przeszłości tych terenów stanowią, mimo pustoszących skutków przetaczających się przez nie wojen, co specyficzne dla obszaru województwa lubelskiego, liczne zachowane zabytki architektury z XV w. i XVI w. Szczególnie wyróżniają się takie miejsca jak: zespół urbanistyczny Kamionki (XV - XVI wiek), Kocka (XV - XVI wiek), Firleja (XVI wiek).
O obliczu architektury sakralnej obszaru LRS zadecydował barok XVII, a zwłaszcza XVIII stulecia. Wcześniejsze budowle nie przetrwały do naszych czasów, były one przeważnie drewniane. Jedynym wyjątkiem jest murowany późnogotycki kościół w Kamionce, wzniesiony w końcu XV lub
w pierwszej połowie wieku XVI, później przebudowany. Do czołowych zabytków należy m. in. kościół parafialny w Sernikach (1758 - 66). Nieco młodszy horyzont czasowy prezentuje kościół
w Kocku (1779 - 1782). W wieku XIX zbudowano podobny obiekt w Firleju (1879 - 80) i rozpoczęto prace w Brzeźnicy Bychawskiej (1805). Do najmłodszych kościołów należą obiekty w Brzeźnicy Książęcej (1935 - 40), Ostrówku Kolonii (1921) i Starościnie (1929 - 38). Na uwagę zasługują również dziewiętnastowieczne kaplice cmentarne w Kamionce, Kocku i Sernikach.
Grupę zabytków sakralnych uzupełniają licznie występujące kapliczki i krzyże przydrożne,
z których najstarsze wzniesiono w XVII i XVIII wieku.

Na obszarze LSR znajdują się liczne przykłady wiejskiej, drewnianej zabudowy historycznej. Niektóre miejscowości znajdujące się poza głównymi szlakami komunikacyjnymi zachowały
w dużym stopniu swój charakter z początku XX w. (Brzostówka, Nowa Wieś). Na tle województwa lubelskiego niezwykle ciekawie prezentuje się również miejscowość Firlej.

Najważniejsze obiekty zabytkowe na terenie LSR to:

1. W gminie Kock – Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kocku wraz z pozostałymi elementami zespołu sakralnego, pochodzący z lat 1779-1782 kapliczka św. Heleny przy Placu Jabłonowskiej z II poł. XVIII w., zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. - pałac


Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Dom Cadyka w Kocku, mogiła Berka Joselewicza w Białobrzegach, pomnik Gen. Franciszka Kleeberga, cmentarz wojenny Żołnierzy i Oficerów WP poległych w walkach pod Kockiem w dniach 2-5.10.1939 r.

2. W gminie Firlej - Rynek z zabudową pochodzącą z końca XIX w., drewniany kościół parafialny zbudowany w 1880 r., pomnik z popiersiem Piłsudskiego.

3. W gminie Lubartów – XIX-wieczny zespół dworski w Łucce, grodzisko "Góra Tatarska", liczne kapliczki z XIX i I poł. XX w.

4. W gminie Kamionka – Kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kamionce (należy do najstarszych w województwie lubelskim), Muzeum Zamojskich w Kozłówce.

5. W gminie Niedźwiada - Park podworski w Pałecznicy, Zespół kościoła parafialnego
p.w. NMP Królowej Polski w Brzeźnicy Bychawskiej, Kapliczki słupowe z II poł. XIX w. w Brzeźnicy Bychawskiej, kapliczka z figurą św. Jana Napomucena z przełomu XVIII/XIX w. w Brzeźnicy Książęcej, Kapliczki z I poł. XX w. w Tarle i w Zabielu.

6. W gminie Ostrówek – Kościół parafialny p.w. Świętego Józefa w Leszkowicach z początku XX wieku, Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku Kolonii z początku


XX wieku, Zabytkowa Aleja Lipowa w Kolonii Ostrówek, Park podworski w Dębicy.

7. W gminie Serniki – Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Sernikach, Kaplica cmentarna (1856 r.), Cmentarze wojenne w Nowej Woli, Kapliczki przydrożne


- drewniane i murowane z początku XX wieku we wsiach Brzostówka, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa Wola, Wólka Zabłocka, Wólka Zawieprzycka, pozostałości zabudowań podworskich
w miejscowości Serniki.
Na obszarze LSR kwitnie życie kulturalne aktywizujące mieszkańców gmin.
W gminie Kock:

Działalność kulturalna prowadzona i rozwijana jest przez Dom Kultury im. Księżnej Anny


z Sapiehów Jabłonowskiej, który mieści się w pałacu Jabłonowskich w Kocku. Placówka ta prowadzi zajęcia związane z edukacją kulturalną, m.in.:
● Prowadzenie zespołu dziecięcego „Dzieci Nadziei”,

● Organizowanie imprez kulturalnych,

● Współorganizowanie imprezy z okazji Dni Kocka.
Na terenie gminy znajduje się również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku powstała
w 1948 roku. Gromadzone są w niej również materiały regionalne oraz utworzone zostały
3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Uczniowskie Kluby Sportowe działające w szkołach oraz Klub Sportowy „Polesie”, w którym wiodącą rolę odgrywa sekcja piłki nożnej. Każdego roku na początku października klub jest jednym z organizatorów Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci gen. Franciszka Kleeberga.


W gminie Firlej:

Ośrodkiem przy którym skupia się życie kulturalne gminy jest Gminna Biblioteka Publiczna z dwoma oddziałami filialnymi. Na terenie gminy od 1997 roku odbywa się impreza cykliczna Dni Firleja organizowana przez Urząd Gminy w Firleju. Uczestniczą w niej mieszkańcy gminy oraz licznie odwiedzających ją turyści. Na terenie Gminy Firlej sprawnie funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne – 10 jednostek. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Zadaniem OSP jest działalność mająca na celu zapobieganie pożarom oraz współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w tym zakresie. Akcje ratownicze w czasie pożarów i klęsk, branie udziału w obronie cywilnej, oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Strażacy, poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, podejmują różne działania na rzecz społeczeństwa, poprzez swój udział w życiu społecznym, co jest przez mieszkańców zauważane


i cenione.
W gminie Kamionka:

Na terenie gminy od kilkunastu lat działa kapela ludowa „TO I OWO”. W czerwcu 2001 roku zespół po raz pierwszy uczestniczył w festiwalu piosenek ludowych w Kazimierzu Dolnym. Od kilku lata działa również dziecięcy zespół tańca ludowego, który uświetnia gminne uroczystości i imprezy. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają koła plastyczne i kolekcjonerskie oraz klub seniora


i fotograficzny. Na terenie gminy działają również trzy zespoły śpiewacze przy Kołach Gospodyń Wiejskich w Kozłówce, Samoklęskach i Kierzkówce. Rokrocznie odbywa się jednodniowy festiwal piosenki kościelnej SACRO SONG.
W gminie Niedźwiada :

Organizowane co roku dożynki to już tradycja w Gminie Niedźwiada. Biorą w nich udział wszystkie zainteresowane i zorganizowane grupy mieszkańców. Połączone są one z wystawą płodów rolnych oraz występami zespołów ludowych i młodzieżowych z terenu gminy. Dożynki nierozerwalnie związane są z konkursem na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Odbywają się każdego roku w innej miejscowości i połączone są często z przekazaniem do użytku jakiejś inwestycji, np. remizy strażackiej, stacji wodociągowej, sali gimnastycznej czy nowej drogi. Na terenie gminy Niedźwiada aktywnie działa kilka amatorskich zespołów artystycznych: Zespół śpiewaczy z Brzeźnicy Bychawskiej, Zespół Śpiewaczy z Górki Lubartowskiej, Zespół Śpiewaczy z Brzeźnicy Książęcej, Zespół Śpiewaczy z Niedźwiady, Zespół Śpiewaczy Zabiele.


W gminie Ostrówek:

Ambasadorem kultury gminy Zespół Ludowy „ Ostrowianki”. Powstał w 1976 roku i ma w swoim dorobku wiele występów, a na swym koncie równie wiele sukcesów. Zespół corocznie organizuje wspólnie z samorządem i Wójtem Gminy Koncert Pieśni Maryjnej, który ma zasięg ponadgminny. Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku, która posiada dwie filie:


w Leszkowicach oraz Tarkawicy.
W gminie Serniki:

Na terenie Gminy Serniki istnieje prężnie działający wielopokoleniowy zespół ludowy „Brzostowiacy”, liczący ponad 100 lat. Zespół powstał przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Uświetnia on wszystkie gminne uroczystości. Bierze także udział w przeglądach wojewódzkich


i międzywojewódzkich. Rokrocznie gmina na swoim terenie organizuje dożynki. Wieloletnie tradycje wyrobu Palm Wielkanocnych i innych wyrobów ze słomy i suszonych kwiatów, kultywowane są wśród jej mieszkańców. Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach, która posiada 3 filie (Wola Sernicka, Brzostówka, Nowa Wola).

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Serniki - Wspólny Cel to kolejna organizacja, która prowadzi działalność kulturalną. Współorganizowało konkurs na "Najsmaczniejszy sernik z Gminy Serniki", realizuje projekty aktywizujące i podnoszące umiejętności społeczne młodzieży z terenu gminy Serniki, zajmuje się aktywizacją mieszkańców gminy.


W gminie Lubartów:

Gminna Biblioteka Publiczna jest główną instytucją kultury, która poza działaniami prowadzonymi


w zakresie czytelnictwa, jest ośrodkiem informacji społecznej, instytucją oferującą miejsce spotkań
i organizatorem życia kulturalnego. Powstała w 1955 roku na bazie punktu bibliotecznego, który działał już wcześniej.

W miejscowości Rokitno funkcjonuje Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ludowej „Rokiczanka”. Głównym jego celem jest pielęgnowanie tradycji polskiej wsi, a zwłaszcza lokalnego dziedzictwa kulturowego. Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Stowarzyszenia są coroczne, sierpniowe „Spotkania z twórczością ludową”. W okresie tym przyjeżdżają do Rokitna kapele, zespoły śpiewacze, zespoły dziecięce z całego województwa lubelskiego, aby zaprezentować swój dorobek artystyczny. Twórczość ludową kultywuje oraz przekazuje dawne tradycje pani Stanisława Baran z Majdanu Kozłowieckiego. Wykonuje ona kompozycje z suszonych kwiatów i traw, a także zajmuje się wyrabianiem tzw. galanterii plecionkarskiej, tj: ozdób choinkowych, szopek, palm, baranków, lalek, stroików itp. Tradycję kontynuują również córki pani Stanisławy Baran - Wiesława Kucharzyk


i Janina Wadowska z Annoboru, które znane są w całej Polsce. Pani Janina Wadowska prowadzi pokazy dla dzieci i młodzieży oraz pokazy dla studentów Polonii, które odbywają się na uczelniach, w skansenach, muzeach etnograficznych w Toruniu, Warszawie i w Krakowie.
Na całym terenie działają więc prężnie zespoły ludowe. Tradycje lokalne kultywowane są też przez liczne koła gospodyń wiejskich.
Cały Obszar LSR charakteryzuje się szczególną aktywnością mieszkańców, co charakterystyczne jednak, aktywność ta ogranicza się często do obszaru jednej gminy.
Na obszarze LSR działają liczne stowarzyszenia promujące kulturę i działające na jej rzecz m. in. : Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi” mające siedzibę Kamionce, Stowarzyszenie Agroturystyczne „Ziemia Lubartowska” w Firleju, Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Ekorozwoju wsi „Nadzieja”
w Nowej Wsi, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczekarków, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wandzin i Majdan Kozłowiecki, Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ludowej „Rokiczanka”, Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin, Stowarzyszenie Biobudownictwa na Rzecz Zatrudnienia i Edukacji Prozdrowotnej z/s w Kocku, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” w Białobrzegach, Stowarzyszenie „PRZYJAZNA SZKOŁA” z/s w Talczynie, Stowarzyszenie Nasza Szkoła z/s w Górce, Kockie Stowarzyszenie Ekologiczno – Gospodarcze z/s w Kocku, Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne z/s w Kocku, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Serniki „Wspólny Cel”
z/s w Sernikach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek – WSPÓLNA SPRAWA
z/s w Ostrówku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Firlej, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada „ Nowa Myśl- Wspólne Działanie” z/s w Niedźwiadzie Kol., Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej.

Na obszarze LSR występują liczne produkty lokalne m.in. ciasta drożdżowe, pierogi, bigos, pączki, smalec wiejski – różne rodzaje, knedle, pyzy z różnym nadzieniem, flaki, zacierki, placki nadziewane kaszą (zwane też pierogami).

O specyfice obszaru świadczy również wpisanie w dniu 28 lutego 2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych w kategorii Gotowe dania i potrawy: „Pierogi nowodworskie”. Z wnioskiem
o rejestrację do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło Stowarzyszenie Agroturystyczne „Ziemia Lubartowska”.
Rzemiosło to przede wszystkim hafty (serwety, bieżniki, obrazy, obrusy, poduszki), batiki, a także rzeźby z drewna, plecionki z wikliny, garncarstwo, własnoręczny wyrób biżuterii oraz palmy, bukiety, kompozycje z suszonych roślin, słomy. Tradycje te, podobnie jak folklor, często kultywowane są przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Lokalizacja wzdłuż rzeki Wieprz powoduje, że materiałem szczególnie używanym w ramach rzemiosła artystycznego na obszarze LSR jest wiklina.
Obszar LSR jest spójny historycznie i kulturowo, co dodatkowo wzmacnia istnienie elementów będących lokalną specyfiką.
2.3. Ocena społeczno – gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej
2.3.1. Społeczność lokalna na obszarze LGD
Ludność
Na dzień 31 grudnia 2006 roku gminę Firlej zamieszkiwało 6 232 osób, gminę Kamionka 6 455 osoby, gminę Lubartów 10 315 osoby, gminę Niedźwiada 6 456 osoby, gminę Ostrówek 4 254 osoby, Serniki

4 894 (według miejsca zameldowania), co daje ogółem 45 502 mieszkańców całego obszaru LSR według miejsca zameldowania.


Obszar LSR na dzień 31.12.2006 r. zamieszkiwało w/g miejsca zameldowania 22374 mężczyzn i 23128 kobiet, natomiast wg miejsca zamieszkania: 44 902, w tym 22 146 mężczyzn i 22 756 kobiet.

Liczba ludności ogółem wg miejsca zameldowania jest zbliżona do liczby ludności ogółem wg faktycznego miejsca zamieszkania.


Tabela 6. Ogólna charakterystyka ludności poszczególnych gmin (na dzień 31.12.2006 r.)


Gmina

Liczba ludności wg miejsca zameldowania

W tym mężczyźni (M) i kobiety (K)

Liczba ludności wg

faktycznego miejsca zamieszkania

 


W tym:

Przyrost naturalny

w osobach na gminę*

M:

K:

ogółem

według płci

Lubartów

10315

M:5 065

K:5 250

10 259

M:

K:

25

M: 22

K: 3

5 039

5 220

Kamionka

6 455

M: 3162

K:3293

6 380

M:

K:

-26

M:-20

K: -6

3131

3249

Serniki

4894

M: 2409

K:2485

4 841

M:

K:

4

M: 1

K: 3

2 390

2 451

Niedźwiada

6 456

M: 3 197

K:3 259

6 351

M:

K:

-4

M: 1

K:-5

3 161

3 190

Ostrówek

4 254

M: 2 049

K:2 205

4 143

M:

K:

-1

M: -5

K:4

2 007

2 136

Firlej

6 232

M: 3 092

K:3 140

6 172

M:

K:

-37

M:-19

K:-18

3 071

3 101

Kock

6 896

M 3 400

K:3 496

6 756

M

K:

-8

M:-11

K:3

3 347

3 409

Ogółem

45502

M:22374

K:23128

44 902

M:

K:

-47

M:

K: -16

22 146

22 756

-31
Źródło: www.stat.gov.pl 2008 r.
W ramach charakterystyki ludności widoczna jest zbliżona do siebie liczba mieszkańców każdej
z gmin.
Od średniej odbiega wprawdzie gmina Lubartów, lecz głównie z powodu bliskości miasta
i największego obszaru. Gminy z najmniejszą liczbą ludności (Serniki i Ostrówek) są jednocześnie gminami najmniejszymi obszarowo. W każdej z gmin występuje zbliżona proporcja kobiet
i mężczyzn w ogóle mieszkańców.


Wszystkie gminy charakteryzuje niewielki bądź ujemny przyrost naturalny.
Tabela 7. Ludność – wskaźniki modułu gminnego na koniec roku 2006


Gmina

Kobiety na 100 mężczyzn

Małżeństwa na 1000 ludności

Przyrost naturalny

na 1000 ludności

Lubartów

104

5,7

2,4

Kamionka

104

6,5

-4

Serniki

103

3,5

0,8

Niedźwiada

101

6,8

-0,6

Ostrówek

106

5,9

-0,2

Firlej

101

4,6

-5,9

Kock

102

9,3

-2

Ogółem

103

6

-1.4


Źródło: www.stat.gov.pl 2008 r.
Aktywność mieszkańców
Elementem świadczącym o spójności obszaru jest także aktywność mieszkańców przejawiająca się
w udziale w organizacjach i uczestnictwie w wyborach. Na obszarze LSR działają różne organizacje społeczne. Najważniejsze z nich zostały wymienione w części dotyczącej uwarunkowań historycznych i kulturowych.
Dodatkowo na obszarze LSR funkcjonują organizacje sportowe - uczniowskie kluby sportowe :

• W gminie Kock – Klub Sportowy „POLESIE”

• W gminie Firlej – Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Firlej”, LKS Kłos Wola Skromowska

• W gminie Lubartów - UKS "JUNIOR" przy Szkole Podstawowej w Łucce, UKS "KOMETA" przy Szkole Podstawowej w Skrobowie, UKS "ORLIK" przy Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej, UKS "OLIMP" przy Gimnazjum w Łucce. Równolegle do działalności Uczniowskich Klubów Sportowych działają na terenie gminy Ludowe Kluby Sportowe: Ludowy Klub Sportowy "KADET"


w Lisowie, Ludowy Klub Sportowy w Nowodworze, Ludowy Klub Sportowy "PERŁA" w Rokitnie, Ludowy Klub Sportowy w Trzcińcu

• W gminie Kamionka –klub sportowy – drużyna piłki nożnej

• W gminie Niedźwiada- UKS „DYSTANS” Niedźwiada, UKS „Pałecznica”, GKS Niedźwiada

• W gminie Ostrówek – Klub "Flis" i Szkolny Klub Sportowy "Leszko",• W gminie Serniki – Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy w Woli Sernickiej, Ludowy Klub Sportowy w Sernikach
Mieszkańcy obszaru LSR chętnie uczestniczą w wyborach. Na całym obszarze LSR frekwencja wynosiła co najmniej 30% (wybory parlamentarne do Sejmu w 2005r.) i ponad 37 % we wszystkich pozostałych rodzajach wyborów w ostatnich latach. Tendencją jest poprawa frekwencji wyborczej
w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2005.
Tabela 8. Frekwencja w wyborach


Rok wyborów

2005

2005

2007

Rodzaj wyborów

Parlamentarne Sejm

Prezydenckie I tura

Parlamentarne Sejm

Lubartów

35,35%

46,65%

47,45%

Kamionka

38,02%

49,49%

42,03%

Serniki

40,81%

52,80%

50,32%

Niedźwiada

38,32%

49,53%

45,30%

Ostrówek

37,52%

44,66%

44,38%

Firlej

31,22%

43,7 %

37,9%

Kock

35,55%

48,31 %

43,81%

Źródło: www.pkw.gov.pl 2008 r.
Problemy społeczne, bezrobocie
Głównym problemem społecznym na obszarze LSR jest bezrobocie. W 2006 r. całkowita liczba bezrobotnych wynosiła 3 260.
Tabela 9. Struktura bezrobocia na koniec 2006 roku


Gmina

Liczba bezrobotnych

Bezrobotni zwolnieni

z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 


Uprawnieni do zasiłku

Długotrwale bezrobotni

(powyżej 24 miesięcy)

Ogółem

Kobiety

Firlej

483

260

31

50

200

Kamionka

366

226

19

45

140

Kock

746

355

6

47

344

Lubartów

659

372

40

94

247

Niedźwiada

422

220

45

71

165

Ostrówek

286

149

11

37

101

Serniki

298

160

24

30

120

Obszar LSR

3260

1742

176

374

1317


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
Liczba bezrobotnych kobiet na koniec 2006 roku wynosiła 1 742 przy 1 518 bezrobotnych mężczyznach. Olbrzymim problem na obszarze LSR jest długotrwałe bezrobocie, gdzie przy ogólnej liczbie 3 260, aż 1 317 bezrobotnych to osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres dłuższy niż 24 miesiące.
Podobna struktura bezrobocia jest efektem podobnych tendencji w zakresie zatrudnienia. Cały teren pozostaje poza wpływem jakiegokolwiek dużego zakładu pracy.
2.3.2. Infrastruktura społeczna
Szkolnictwo
Infrastruktura edukacyjna na obszarze LSR w zakresie szkolnictwa podstawowego jest zbliżona dla całego terenu. Szkoły zapewniają w miarę dobrą ofertę edukacyjną dla młodzieży i tych dorosłych, którzy chcą uzupełnić swoją edukację na poziomie średnim. Najbliższy ośrodek akademicki znajduje się w Lublinie i to właśnie z niego korzystają mieszkańcy obszaru LGD. Wydaje się, że ze względu na specyfikę obszaru – duży potencjał turystyczny – warto rozszerzyć ofertę edukacyjną o kierunki o profilu hotelarskim, gastronomicznym, krajoznawczym i turystycznym oraz zorganizować – na poziomie gmin lub LGD – kursy rękodzieła, sztuk i rzemiosł ludowych, prowadzenia gospodarstw agroturystycznych.
Warto też stworzyć warunki dla tak zwanych „zielonych szkół” (szkoły lokalne mogłyby być zaangażowane w ich funkcjonowanie i pełnić rolę gospodarza) i zapraszać na nie chętnych, zachęcając czystym i pięknie ukształtowanym terenem i promując kulturę lokalną.
Ochrona zdrowia
Na obszarze LSR podstawową jednostką są zakłady opieki zdrowotnej (9). Co roku wzrasta liczba porad lekarskich. Obszar LSR posiada wystarczającą choć stosunkowo niewielką sieć aptek – 13 (dane z 2007 r.).
2.3.3. Gospodarka obszaru
Podmioty gospodarcze
Obszar LSR, cechuje się stosunkowo niekorzystną strukturą gospodarki, z dominującą pozycją mało efektywnego sektora rolnego i sektora usług nierynkowych. słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą.

Na obszarze LSR funkcjonuje łącznie 2012 podmiotów gospodarki narodowej, z czego zdecydowana większość (1909) należy do sektora prywatnego, w tym aż 1612 stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorczość na obszarze LSR ma więc charakter wybitnie indywidualny i składają się na nią głównie mikroprzedsiębiorstwa. Specyfiką, w stosunku do całego województwa lubelskiego, jest brak na tak rozległym terenie dużych pracodawców.


Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2007 r. na obszarze LSR


Wyszczególnienie

Firlej

Kamionka

Kock

Lubartów

Serniki

Niedźwiada

Ostrówek

Obszar LSR

Ogółem

203

357

393

495

212

232

120

2012

Sektor publiczny

20

18

21

12

10

13

9

103

Sektor prywatny

183

339

372

483

202

219

111

1909

Spółki handlowe razem

w tym udział kapitału zagranicznego

2

0


15

3


4

0


12

1

1

0


1

0


1

0


36

4

Spółdzielnie

2

2

6

2

1

3

2

18

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

13

17

17

19

12

16

11

105

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

156

278

321

406

180

182

89

1612


Źródło: www.stat.gov.pl 2008 r.
Kluczowe dla obszaru LSR firmy to niewielkie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, przetwórcze i gastronomiczne: tartak, stacja paliw, rozlewnia gazu, wytwórnia pasz, usługi weterynaryjne, wytwórnia wód gazowanych, sklepy. Na obszarze LSR istnieją przedsiębiorcy, których głównym profilem działalności jest rzemiosło i rękodzieło.
Na obszarze LSR zaobserwować można dobry klimat dla przedsiębiorczości. Zostały wyznaczone tereny pod inwestycje głownie pod działalność przemysłową: w Lubartowie i okolicach (łącznie około 100 ha), Niedźwiadzie i Ostrówku (około 250 ha) oraz Kocku (około 50 ha), Serniki zaś są na etapie pozyskiwania gruntu pod aktywność gospodarczą. Ponadto gminy Kock, Serniki, Firlej oferują tereny z przeznaczeniem na rozwój usług rekreacyjno-turystycznych, w tym pod budowę zbiorników retencyjnych oraz bazy agroturystycznej.
Rolnictwo
Na obszarze LSR znajduje się znaczna liczba (51 985 ha) użytków rolnych. Mimo, iż zdecydowana większość użytków rolnych to grunty orne 38 378 ha, duże znaczenie mają także lasy ( 16 613 ha), które to wraz z łąkami stanowią o charakterze całego obszaru LSR.
Tabela 11. Powierzchnia użytków rolnych i leśnych na obszarze LSR – dane na 2005 r.


Powierzchnia użytków rolnych, lasów, nieużytków i pozostałych gruntów w ha

Firlej

Kamionka

Kock

Lubartów

Serniki

Niedźwiada

Ostrówek

Ogółem Obszar LSR

Użytki rolne, w tym:

8181

8585

6865

8232

6087

7256

6779

51985


grunty orne

5969

6312

4851

6432

4710

5342

4762

38378


sady

29

205

56

100

26

31

4

451


łąki

1774

1838

1727

1470

1307

1653

1647

11416


pastwiska

409

240

231

230

44

230

366

1750


Lasy

3 362

1577

1724

5789

1034

1522

1605

16613


Nieużytki i pozostałe grunty w ha

1 094

1013

1473

1873

422

804

615

7294Źródło: www.stat.gov.pl 2008 r.
Gleby na całym obszarze LSR należą do najsłabszych w województwie (głównie słabe i średnie).
Turystyka
Sektor turystyczny obszaru, na którym funkcjonuje LGD “Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”,
w przeciwieństwie do większej części województwa lubelskiego posiada już pewien istotny potencjał wynikający z istniejącej infrastruktury turystycznej.

Co więcej specyfiką obszaru jest rozwój turystyki w oparciu o różnorodne zasoby. O ile bowiem większość obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju opiera rozwój o jeden rodzaj zasobów (lasy, woda, zabytki) o tyle bogactwo zasobów na terenie LSR powoduje, iż każda z gmin wchodzących w skład LGD przyciąga inny profil turystów. Główne obszary na jakich rozwija się turystyka to:
● Kozłowiecki Park Krajobrazowy i jego otulina;

● Tereny Nadwieprzańskie i rz. Wieprz;

● Jeziora Firlej i Kunów;

● Tereny rekreacyjne wokół jezior oraz innych zbiorników wodnych;

● Turystyka związana ze zwiedzaniem obiektów zabytkowych (głównie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce).
Elementem spójnym dla całego obszaru jest jednoznaczne nastawienie się na turystykę co jest efektem słabej klasy gruntów i braku znaczących podmiotów gospodarczych.
Cechą charakterystyczną dla obszaru LSR jest brak powiązań pomiędzy obszarami o różnych walorach turystycznych. Cały teren nie wykorzystuje więc potencjału, jaki drzemie w istnieniu jednego z najliczniej odwiedzanych i doskonale promowanych obiektów zabytkowych – Muzeum
w Kozłówce. Brak powiązań powoduje też niedostateczne wykorzystanie potencjału, jaki stanowi doskonale rozwijająca się dzięki turystyce gmina Firlej.

Powstawanie obszarów przeznaczonych pod rekreację generuje poza dochodami podatkowymi także dochody dla ludności obsługującej turystów (usługi budowlane, gastronomiczne, hotelowe, możliwość sprzedaży rękodzieła i rzemiosła).Rys. 3. Uwarunkowania rozwoju sektora turystyki w powiecie lubartowskim
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na Lata 2007-2015
Powiązanie ciekawych obszarów obecnie obejmuje tylko rezydencje magnackie -przez obszar LSR przebiega Szlak Rezydencji Magnackich (Lublin - Lubartów- Kozłówka - Kamionka - Firlej - Kock - Czemierniki - Jabłoń - Biała Podlaska). Trasa umożliwia poznanie rezydencji znanych rodów magnackich oraz zespołów pałacowo – parkowych. Pozostałe szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne mają niewielką długość i tym samym ograniczają się do niewielkiego obszaru.
Przez teren objęty LSR przebiega pieszy szlak turystyczny oznakowany kolorem niebieskim oraz ścieżki dydaktyczne:

● Ścieżka dydaktyczna „KOPANINA” w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym – opracowana przez Nadleśnictwo Lubartów i Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Trasa ścieżki dydaktycznej wyznaczona została na terenie leśnictwa Kopanina, w największym kompleksie leśnym położonym w pobliżu dużej aglomeracji miejskiej - Lublina. Długość ścieżki około 2 km.● Ścieżka dydaktyczna w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym - opracowana przez Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Trasa wiedzie do najciekawszych zakątków Lasów Kozłowieckich - istniejącego rezerwatu „Kozie Góry” i projektowanego rezerwatu „Dyskie Łąki”. Ścieżka ma długość około 10 km.
W kompleksie leśnym Kozłówka w granicach Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego istnieje sieć szlaków rowerowych.
Wg danych Starostwa Powiatowego w Lubartowie na obszarze LSR funkcjonuje 19 gospodarstw agroturystycznych: w gminie Firlej – 9, w gminie Kamionka – 3, w gminie Kock- 1, w gminie Lubartów – 4, w gminie Ostrówek – 1, w gminie Serniki – 1.
Na obszarze LSR funkcjonuje mające swoją siedzibę w Firleju Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemia Lubartowska. Stowarzyszenie stanowi formalny trzon klastra. Poszczególne gospodarstwa, choć stanowią wzajemną konkurencję, chętnie ze sobą współpracują, uzgadniając np. zakres specjalizacji, plany inwestycyjne czy formy wzajemnej pomocy. Sukcesem Stowarzyszenia jest rejestracja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi produktu regionalnego o nazwie "pierogi nowodworskie". Obszar LSR powiązany jest siecią wielu szlaków turystycznych. Można jednak zauważyć, że przy potencjale w postaci tylu ciekawych miejsc infrastruktura turystyczna pozostawia wiele do życzenia. Konieczny jest zatem jej dalszy rozwój aby w pełni móc wykorzystywać atrakcyjność tego terenu.
2.4. Specyfika obszaru
O specyfice obszaru świadczy przede wszystkim:
Istnienie unikalnych zasobów w skali regionalnej – zlokalizowanych w niewielkiej odległości dobrze zachowanych siedzib magnackich z wyjątkową w skali kraju Kozłówką. Zasoby zgromadzone w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przyciągają co roku tysiące zwiedzających, co lokuje muzeum w jednej grupie z Wilanowem czy Łańcutem. Jednocześnie w niedalekiej odległości znajdują się również inne obiekty zabytkowe o magnackim rodowodzie, obecnie nie wykorzystane turystycznie – Kock, Lubartów, Firlej.
Istnienie całych zachowanych układów urbanistycznych wsi z licznymi przykładami drewnianych budynków historycznych – Brzostówka, Nowa Wieś, Firlej ,Kock. Położone na uboczu szlaków komunikacyjnych zachowały po dziś dzień nie zmieniony charakter. Słabe gleby i brak przemysłu,
a także tradycyjne wartości mieszkańców wprawdzie wstrzymały rozwój cywilizacyjny, ale pomogły zachować zasoby historyczne i kulturowe.
Lokalizacja na obszarze dla jakiego jest opracowywana LSR wielości i różnorodności zasobów
o walorach turystycznych – zabytki, jeziora, rzeki, tereny rekreacyjne.
Obszar LSR bogaty jest
w zasoby o walorach turystycznych – zabytkowe pałace, dwory, układy parkowe, miejskie, zachowane wsie. Teren LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” oferuje także czyste jeziora, rzeki, tereny rekreacyjne, piękną przyrodę oraz niezapomniane krajobrazy. Dodatkowo miejscowe rękodzieło znajduje nabywców w całej Polsce. Na obszarze LSR powstały więc zarówno hotele, motele, zajazdy, kwatery agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe co powoduje, że teren jest atrakcyjny właściwie dla każdego.
Brak przemysłu i dużych pracodawców w połączeniu ze słabą jakością gleb i zatrudnieniem głównie w sektorze usług nierynkowych. Te cechy rozległego obszaru powodują, iż teren „skazany” jest na rozwój turystyki i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. Niestety brak perspektyw na zatrudnienie skutkuje również niskim poziomem wykształcenia i zmniejszaniem się liczby ludności w wyniku migracji. Ponieważ zestawienie cech jest unikalne w skali regionu obszar działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” jest szczególnie narażony na pogłębianie negatywnych procesów.
Rzeka Wieprz tworząca meandry doskonale nadająca się do uprawiania spokojnej turystyki wodnej i wędkarstwa. Każda z gmin posiada i zamierza rozbudowywać turystykę w oparciu
o zasoby wodne oraz duże walory ekologiczne i turystyczne, rekreacyjne. Przez obszar przepływają rzeki Wieprz, Tyśmienica, Minina, Parysówka i Czerwonka, a na terenie LSR znajdują się jeziora Kunów i Firlej oraz inne zbiorniki wodne.

Największy kompleks leśny w okolicach Lublina - Lasy Kozłowieckie – stanowiący magnes dla rekreacji. W pewnej odległości od obszaru chronionego znajdują się liczne tereny rekreacyjne. Jednocześnie niewielka odległość od Lublina przyczynia się do atrakcyjności turystyki rowerowej.
Muzeum Socrealizmu zlokalizowane na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Jedyne tego typu muzeum w Polsce. Unikalny pomysł spowodował dodatkowy dopływ turystów na obszar LSR. Lokalizacja muzeum jest jednak w chwili obecnej całkowicie nie wykorzystana. Brak jakichkolwiek akcentów tematycznych w ramach ofert turystycznej czy rzemiosła.
2.5.Uzasadnienie spójności obszaru LSR
Obszar LSR jest spójny zarówno przestrzennie, geograficznie, przyrodniczo, historycznie jak
i kulturowo.
W skład Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wchodzą gminy znajdujące się w obrębie jednej większej jednostki samorządu terytorialnego – powiatu lubartowskiego. Gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie posiadają podobny charakter zarówno pod względem położenia, walorów historycznych, kulturowych, zasobów przyrodniczych, zasobów ludzkich. Jednocześnie cały obszar posiada podobne problemy społeczne, gospodarcze oraz podobny stopień wykorzystania zasobów przyrodniczych, krajobrazowych. Na całym obszarze istnieje podobny stan infrastruktury ochrony środowiska, drogowej z widocznymi brakiem w zakresie tworzonych powiązań w ramach obszaru.
Spójność przestrzenna, geograficzna, przyrodnicza znajduje wyraz w wykorzystaniu tych samych szlaków komunikacyjnych oraz zbliżonej, niewielkiej odległości od miasta Lublina oraz zlokalizowaniu w osi rzeki Wieprz. Dominującymi elementami jakie mają być wykorzystane są: zarówno rzeki (Wieprz, Tyśmienica), jeziora (Kunów i Firlej), jak i sztuczne zbiorniki wodne (Pałecznica, „Wzory” w Wandzinie), a także kompleksy leśne. Dodatkowo walory turystyczne (zabytki, przyroda) są proste do połączenia szlakami wzdłuż istniejących już szlaków komunikacyjnych. Teren gmin łączą też walory związane z lokalną kulturą i podobnym sposobem jej eksponowania oraz uczestniczenia w niej.
Spójność obszaru w sferze demograficznej przejawia się przede wszystkim zbliżoną strukturą osadniczą, podobną strukturą ludności (wiek, liczba oraz proporcje kobiet i mężczyzn). Ludność dotknięta jest w podobnym stopniu patologiami społecznymi. Występuje podobna stopa bezrobocia. Mieszkańcy wykazują zbliżoną aktywność w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym – organizacje pozarządowe oraz inne formy zrzeszania się, aktywność wyborcza.
Na poziomie infrastruktury społecznej spójność uzyskana jest na etapie szkolnictwa (sieć szkół) oraz ochrony zdrowia. Cały obszar LSR ma podobne nasycenie placówkami oświatowymi i ochrony zdrowia.
Gospodarka terenu działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” oparta jest w dużej części na rolnictwie prowadzonym na słabych glebach. Istnieje niewielka liczba podmiotów gospodarczych i niewielu „dużych pracodawców”. Gospodarka w chwili obecnej w pewnym stopniu opiera się już bądź w przyszłości oprze się na turystyce. Niestety problemem jest także niski poziom wykształcenia mieszkańców.
Miejscowości ukształtowały się jako strefy wpływów siedzib magnackich Sapiehów, Sanguszków, Firlejów, Zamoyskich, stąd poza spójności geograficzną szczególnie silnie występuje tu także spójność kulturowa.

3. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
Przeprowadzona analiza SWOT jest wynikiem przemyśleń zespołu budującego Strategię wynikających z opisu obszaru LSR. Ma ona prowadzić do przeniesienia danych, wynikających
z analizy na cele LSR, również poprzez formułowane wnioski.
ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR
 1. MOCNE STRONY 2. 1. Korzystna lokalizacja i dostępność komunikacyjna (położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych Lublin -Białystok, Lublin – Siedlce, Biała Podlaska – Ryki)

 3. 2. Różnorodność turystycznych walorów przyrodniczych (rzeka Wieprz, jeziora, lasy) potwierdzona liczbą turystów odwiedzających obszar

 4. 3. Bogate dziedzictwo kulturowe z licznymi zachowanymi zabytkami architektury wiejskiej, dobrze zachowanymi siedzibami magnackimi, zabytkowymi obiektami sakralnymi

 5. 4. Unikatowe w skali województwa i istotne

 6. w skali kraju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – siedziba magnacka z zachowanymi budynkami gospodarczymi, parkiem, bogato wyposażonym wnętrzem oraz Muzeum Socrealizmu

 7. 5. Tradycje rękodzieła, produktów regionalnych, lokalnych potraw

 8. 6. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich

 9. 7. Aktywność partnerów społecznych

 10. 8. Rozwijająca się infrastruktura turystyczna
  (w tym noclegowo-gastronomiczna)

 11. 9. Wolne tereny rekreacyjne oraz inwestycyjne

 12. 10. Współpraca gmin w ramach innych przedsięwzięć – budowa lotniska, gospodarka odpadami i współpraca w ramach wykonywania zadań przez samorząd powiatowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego


SŁABE STRONY

1. Zatrudnienie głównie w sektorze usług nierynkowych i rolnictwie, brak dużych pracodawców

2. Brak infrastruktury turystycznej na niektórych obszarach

3. Niskie dochody mieszkańców oraz wysoki odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4. Niski poziom wykształcenia mieszkańców stanowiący barierę do podejmowania działalności gospodarczej i ograniczający aktywność

5. Problemy w sektorze rolniczym (rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz ich niska dochodowość, brak zaplecza do skupu


i przetwarzania produktów rolnych, niski poziom wykształcenia)

6. Brak jednolitej identyfikacji obszaru jako marki turystycznej

7. Niewystarczająca sieć powiązań w ramach obszaru

8. Niskie nakłady inwestycyjne samorządu powiatowego

9. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
– sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, drogi złej jakości, infrastruktura sportowa

10. Sezonowość turystyki na obszarze objętym LSR (od wiosny do jesieni)
SZANSE
1. Niewielka odległość od dużego ośrodka miejskiego Lublina

2. Niezaspokojone i rosnące potrzeby turystyczne w regionie

3. Wzrost wydatków na rozrywkę, turystykę

4. Przyszły wzrost rynku szkoleń w związku


z wykorzystaniem środków z budżetu UE wspomagający aktywność, rozwój, popyt na ciekawie położone i dobrze wyposażone obiekty konferencyjne

5. Znaczne nakłady inwestycyjne związane


z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych przez nabywców działek rekreacyjnych

6. Dobra atmosfera wokół LGD na terenie województwa lubelskiego

7. Znaczne środki przeznaczane na tereny obszarów wiejskich i ich właściwe wykorzystanie

8. Priorytetowe traktowanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przez samorząd województwa

9. Inwestycje zewnętrzne w sektor przetwórstwa, turystyki, nieuciążliwej produkcji czy logistykiZAGROŻENIA
1. Negatywne tendencje demograficzne
i społeczne

2. Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast

3. Migracje zarobkowe najaktywniejszych mieszkańców obszaru

4. Postępująca urbanizacja terenów wokół Lublina zmieniająca charakter obszarów wiejskich i prowadząca do degradacji lokalnej kultury i niszcząca walory przyrodnicze

5. Degradacja środowiska naturalnego związana z ruchem turystycznym, gospodarką przy jednoczesnej słabości infrastruktury ochrony środowiska

Wyciągnięcie wniosków z analizy SWOT dotyczy jej najważniejszych elementów, co w sposób spójny ma budować grunt pod sformułowanie celów.


Analiza SWOT wskazuje na istnienie wielu silnych stron związanych z zasobami obszaru objętego LSR. Silne strony już dziś w ramach obszaru wykorzystywane. Rozwój turystyki na obszarze gminy Firlej czy Kamionka, liczba odwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce to wszystko niewątpliwie przykład wykorzystania mocnych stron. Mocnymi stronami wymagającymi wykorzystania jest bez wątpienia pozostałe dziedzictwo kulturowe. Aktywność mieszkańców może poza lokalnym jej wykorzystaniem znaleźć też ujście w budowie powiązań w ramach całego obszaru. Wykorzystaniu mocnych stron służyć będą także kontakty z zewnętrznymi podmiotami
– inwestorami czy turystami. Zalety dostępnych terenów inwestycyjnych, ich walory gospodarcze
i turystyczne mają szansę przyciągnąć na obszar podmioty zewnętrzne.
Poza posiadanymi zasobami atutem dla realizacji LSR są szanse wynikające zarówno z położenia geograficznego jak i procesów odbywających się na zewnątrz terenów objętych LSR. LGD powinna wykorzystać sytuacje rynkową, w tym wzrost popytu w zakresie usług turystycznych, produktów regionalnych i rzemiosła do rozwoju gospodarczego obszaru i jego większej promocji. Szansą na rozwój są także środki zewnętrzne - pochodzące od inwestora lub pozyskane w ramach aplikacji
o fundusze unijne. Pozyskiwanie środków umożliwi również modernizację infrastruktury ochrony środowiska koniecznej do obsłużenia zwiększonego ruchu turystycznego.
Oparcie się na mocnych stronach i potraktowanie ich jako nośnika sukcesu LSR jest konieczne wobec słabych stron. Słabe strony wynikają przede wszystkim z wieloletnich niskich nakładów inwestycyjnych, braku regionalnych lokomotyw gospodarczych i niewielkiej promocji regionu.
Z racji działania w określonych warunkach LSR odnosić się powinna również do potencjalnych zagrożeń, które wynikają z następujących niezależnie procesów. Działania w ramach realizacji celów powinny zagrożenia te neutralizować, bądź powodować minimalizację ich skutków. Główne problemy wynikające z zagrożeń to mogące się pojawić dysproporcje w dochodach mieszkańców wsi i miast, co doprowadzi do migracji najbardziej aktywnej ludności z obszaru. Działania powinny zapobiegać negatywnym procesom demograficznym i społecznym w fazie ich powstania tj. niskim dochodom i niskiej jakości życia.
4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓLOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH W RAMACH KTÓRYCH BĘDĄ REALIZOWANE OPERACJE ZWANE DALEJ „PRZEDSIĘWZIĘCIAMI”
Opisana specyfika obszaru jak również wykonana analiza SWOT i wyciągnięcie z niej wniosków prowadzą do sformułowania celów. Z założenia dla tego typu strategii cele muszą być dostatecznie mierzalne, konkretne, zawierać terminy ich osiągnięcia i możliwości ich osiągnięcia w okresie wdrażania Strategii. Dla każdego z przedsięwzięć są przypisane wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania. LSR wskazuje jako grupy docelowe podmioty z kilku różnych sektorów gospodarki oraz zaliczane do sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Przedsięwzięcia i ich opis opierają się na waloryzacji i wykorzystaniu różnych zasobów przyrodniczych, kulturowych
i historycznych. Przedsięwzięcia mają mieć innowacyjny charakter, a większość z nich jest powiązana z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Działania niestosowane dotychczas na obszarze LSR są
w części także możliwe do zastosowania również na innym obszarze (innowacyjność).
4.1 Określenie celów ogólnych LSR
Cele ogólne zostały sformułowane na podstawie analizy SWOT i są powiązane z celami celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Cel ogólny 1.: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego
Tak sformułowany cel wynika przede wszystkim z konieczności wzmocnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi gminami. Zwiększenie spójności terytorialnej przyczyni się do rozwoju obszaru, głównie poprzez wzajemne wykorzystanie potencjałów. Aktywizacja mieszkańców, a tym samym zwiększenie ilości i jakości dotychczasowych powiązań, służyć będzie budowie wspólnoty społecznej. Integracja w ramach tej wspólnoty doprowadzi zaś do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego. Większa spójność, otwartość zaowocuje zwiększoną konkurencyjnością całego obszaru przyczyniając się tym samym do poprawy większości parametrów jakości życia. Ponieważ działanie LGD zakłada współpracę trzech sektorów rozwój chociażby jednego z nich prowadzić będzie do rozwoju pozostałych.

Cel ogólny 2.: Zwiększenie atrakcyjności obszaru na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych – turystów, przedsiębiorców, inwestorów
Słabe walory gospodarcze obszaru (brak przemysłu, rolnictwo na słabych glebach), w połączeniu
z atutami położenia wzdłuż korytarza komunikacyjnego, a blisko Lublina i walorami turystycznymi doprowadziły do rozwoju obszaru w kierunku turystyki i aktywizacji gospodarczej. Lokalna Grupa Działania pragnie zaoferować wsparcie i promocję podejmowanych działań pokazujących walory turystyczne i gospodarcze LGD. Pojawienie się zewnętrznego kapitału czy to w formie inwestycji bezpośrednich (tereny inwestycyjne), inwestycji w tereny rekreacyjne czy napływu i zatrzymania turystów powinno spowodować ożywienie w regionie. Pomimo posiadania trzech wypromowanych atutów – jeziora Firlej i Kunów, Lasów Kozłowieckich wraz z otoczeniem, a także Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju posiada także nieznane szerzej walory mogące w przyszłości stanowić atuty – rzekę Wieprz, Zalew w Pałecznicy, zabudowania historyczne m. in. w Brzostówce i Nowej Wsi. Dołączenie do tych atutów także potencjału tkwiącego w terenach rekreacyjnych i inwestycyjnych przyczyni się bez wątpienia do rozwoju obszaru.
Cel ogólny 3.: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja.
Poza działaniami aktywizującymi i promocyjnymi LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przedsięwzięcia związane z niedostatecznym wykorzystaniem obszaru: budową, przebudową lub remontem infrastruktury wykorzystującej zasoby przyrodnicze i kulturowe terenu LGD. Jedno z zadań polegać będzie na połączeniu najważniejszych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych trasą rowerową i pieszą wraz z infrastrukturą, a także na zagospodarowaniu turystycznym Wieprza i jego doliny. Brak zasobów gospodarczych (przemysł, produkcja) powoduje, iż LGD szczególny nacisk pragnie położyć na zasoby przyrodnicze i kulturowe.
4.2. Określenie celów szczegółowych LSR
Dla celu ogólnego 1. Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego cele szczegółowe przedstawiają sie następująco:
Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo-społecznej i sportowej obszaru LSR.

Cel szczegółowy 1.2.: Promocja i wsparcie działań o charakterze ponadgminnym oraz zachowań wymagających współpracy.

Cel szczegółowy 1.3.: Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości, usług i produktów.

Cel szczegółowy 1.4.: Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR.
Dla celu ogólnego 2.: Zwiększenie atrakcyjności obszaru na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych – turystów, przedsiębiorców, inwestorów – oraz mieszkańców cele szczegółowe przestawiają się następująco:
Cel szczegółowy 2.1.: Promocja walorów turystycznych i gospodarczych obszaru LSR.
Dla celu ogólnego 3.: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja cele szczegółowe przestawiają się następująco:
Cel szczegółowy 3.1.: Wykorzystanie dostępnych akwenów wodnych i obszarów leśnych terenu LGD.

Cel szczegółowy 3.2.: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR.

Tabela 12. Zestawienie celów i przedsięwzięć


Cel ogólny 1: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo-społecznej i sportowej obszaru LSR.I. „Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom”.


Cel szczegółowy 1.2.: Promocja i wsparcie działań o charakterze ponadgminnym oraz zachowań wymagających współpracy.

II. „Razem lepiej” – budowa sieci powiązań międzygminnych.

Cel szczegółowy 1.3..: Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości, usług i produktów.

III. „Przedsiębiorczość na wsi” – wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców.

Cel szczegółowy 1.4.: Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców LSR.

IV. Mieszkańcy obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” aktywni.


Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych – turystów, przedsiębiorców, inwestorów

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

Cel szczegółowy 2.1.: Promocja walorów turystycznych i gospodarczych obszaru LSR.


V. Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wizytówką Lubelszczyzny.


Cel ogólny 3: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

Cel szczegółowy 3.1.: Wykorzystanie dostępnych akwenów wodnych i obszarów leśnych terenu LGD.

VI. „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – stworzenie szlaków turystycznych wraz z otaczającą infrastrukturą turystyczną po obszarze LGD.

Cel szczegółowy 3.2.: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR.

VII. Zasoby historyczne i kulturowe bogactwem turystycznym obszaru LGD.

4.3. Wskazanie przedsięwzięć w ramach LSR
Przedsięwzięcie I.
„Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom”
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 1.: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego, a także realizacji celu szczegółowego:
Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo – społecznej i sportowej obszaru LSR.Uzasadnienie:

Przedsięwzięcie ‘Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom” ma na celu przede wszystkim lepsze wykorzystanie atrakcyjnych miejsc i zasobów obszaru LGD poprzez rozwój, przebudowę lub modernizację istniejącej infrastruktury publicznej, kulturowo- społecznej i sportowej tego terenu. Operacje tego przedsięwzięcia będą lokalizowane, albo w miejscach już wypromowanych turystycznie, albo wręcz odwrotnie w miejscach, gdzie w chwili obecnej brak jest impulsów rozwojowych. Przedsięwzięcie to pozwoli wyrównać dynamikę obszarów rozwijających się szybko i obszarów opartych głównie na mniej dochodowym rolnictwie.


Beneficjenci:

Zgodnie z właściwym działaniem:

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy , organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe, pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoba fizyczna ubezpieczona jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.


Lista operacji:


 • Odnowa i rozwój wsi – liczba operacji – 26

Preferowane będą operacje związane z rozwojem infrastruktury przestrzeni publicznej, odnową terenów publicznych, przygotowanie pomieszczeń do spotkań, budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, turystycznej i społeczno-kulturalnej.

 • Wdrażanie LSR - małe projekty - liczba operacji – 23

Preferowane operacje związane będą z zakupem i udostępnianiem sprzętów na potrzeby zarówno mieszkańców terenu LGD, jak i turystów, związanego z działalnością kulturowo-oświatową, sportową i rekreacyjną. Ważnymi operacjami w tym działaniu będzie remont i modernizacja obiektów infrastruktury publicznej wraz z ich otoczeniem.

Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia I.

„Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom”.

Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ Ryzyko (niezależne od LGD)

Cel ogólny realizowany przez przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 1. : Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego a także realizacji celu szczegółowego:

Wskaźniki oddziaływania:

wzrost o 3 % odsetka osób deklarujących rosnącą integrację i aktywność mieszkańców obszaru LSR w stosunku do roku 2011
Badania sondażowe LGD


Ryzykiem niezależnym od LGD jest wystąpienie kryzysu gospodarczego i tym samym naturalne zaostrzenie konkurencji oraz niechęć zarówno podmiotów z terenu LGD, jak i zewnętrznych do realizacji zadań na terenie LGD, brak środków inwestycyjnych

Cele szczegółowe realizowane przez przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo-społecznej i sportowej obszaru LSR


Wskaźnik rezultatu:

liczba osób korzystających ze zmodernizowanych/wykonanych obiektów infrastrukturalnych o funkcji publicznej, kulturowo- społecznej lub sportowej – 17 000
Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in. dokumentacje odbioru technicznego, oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)


Działania PROW

Odnowa i rozwój wsi

Operacje dotyczące:

- budowy, przebudowy, modernizacji, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturowe, społeczne i sportowe

- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, takiego jak: rynki, place zabaw, centra miejscowości z obszaru LSR, place parkingowe, chodniki, oświetlenie uliczne,

- budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji sportowych, rekreacyjnych lub społeczno - kulturalnych
Wskaźnik produktu:

liczba zmodernizowanych/ wykonanych obiektów infrastrukturalnych o funkcji publicznej, kulturowo- społecznej lub sportowej do 2015 r. - 26
Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in. dokumentacje odbioru technicznego, oświadczenia beneficjentów, zdjęcia obiektów)Wdrażanie LSR - małe projekty

Operacje dotyczące:

- zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby społeczności na obszarze LSR

- remontu połączonego z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowania terenu przylegającego do tych obiektów.

Wskaźnik produktu:

23 zrealizowanych operacji


Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in. dokumentacje odbioru technicznego, oświadczenia beneficjentów, zdjęcia obiektów)


Przedsięwzięcie II.

Razem lepiej” – budowa sieci powiązań międzygminnych


Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 1. : Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego a także realizacji celu szczegółowego:
Cel szczegółowy 1.2.: Promocja i wsparcie działań o charakterze ponadgminnym oraz zachowań wymagających współpracy.
Uzasadnienie:
Przedsięwzięcie „Razem Lepiej” budowa sieci powiązań międzygminnych ma na celu przede wszystkim wykorzystanie atrakcyjnych miejsc obszaru LGD do przyciągania kolejnych atrakcji. Ma również na celu promocję obszaru LGD na zewnątrz. Operacje tego przedsięwzięcia będą lokalizowane, albo w miejscach już wypromowanych turystycznie, albo wręcz odwrotnie w miejscach, gdzie w chwili obecnej brak jest impulsów rozwojowych. Przedsięwzięcie poprzez swe działania ma za zadanie wzmocnienie spójności całego obszaru a następnie wypromowanie go jako jednolitej i całościowej struktury. Nacisk będzie kładziony na takie działania, które będą wymagały współpracy i współdziałania między podmiotami obszaru.
Beneficjenci:
Zgodnie z właściwym działaniem:

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.


Lista operacji:

 • Wdrażanie LSR - małe projekty - liczba operacji – 30

Preferowane operacje to organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, akcji promocyjno-informacyjnych zarówno na terenie LGD, jak również poza jej obszarem promujące cały obszar LGD. Działania wpływające na rozwój przedsiębiorczości, promocję lokalnej twórczości ludowej, kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów.

 • Nabywanie umiejętności i aktywizacja - liczba operacji – 4

Preferowane operacje związane będą z organizacją imprez kulturalno – rozrywkowych , sportowych i rekreacyjnych wpływających na promocję lokalnej twórczości ludowej, kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów.

Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia II.

„Razem lepiej” – budowa sieci powiązań międzygminnych

Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ Ryzyko ( niezależne od LGD)

Cel ogólny realizowany przez przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 1. : Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego a także realizacji celu szczegółowego:

Wskaźniki oddziaływania:

wzrost o 3 % odsetka osób deklarujących rosnącą integrację i aktywność mieszkańców obszaru LSR w stosunku do roku 2011
Badania sondażowe LGDRyzykiem niezależnym od LGD jest wystąpienie kryzysu gospodarczego i tym samym naturalne zaostrzenie konkurencji oraz niechęć zarówno podmiotów z terenu LGD, jak i zewnętrznych do realizacji zadań na terenie LGD, brak środków inwestycyjnych

Cele szczegółowe realizowane przez przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.2.: Promocja i wsparcie działań o charakterze ponadgminnym oraz zachowań wymagających współpracy.


Wskaźniki rezultatu:

liczba odbiorców projektów o charakterze ponadgminnym - 18 000 do 2015 roku
Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in. oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)


Działania PROW

Wdrażanie LSR- małe projekty

Operacje dotyczące:

- organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych na obszarze LSR,

-realizacja projektów promocyjno-informacyjnych o całym obszarze LGD.


Wskaźnik produktu:

- do roku 2014 zostanie zrealizowanych 30 projektów o charakterze ponadgminnym
Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in. oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)


Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Operacje dotyczące:

- organizacji imprez kulturalno- rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD.
Wskaźnik produktu:

- do roku 2014 zostanie zrealizowanych 4 projekty o charakterze ponadgminnym
Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in. oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)

Przedsięwzięcie III.

Przedsiębiorczość na wsi” – wsparcie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 1. : Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego a także realizacji celu szczegółowego:
Cel szczegółowy 1.3.: Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości, usług i produktów.

Uzasadnienie:
Odpowiedzią na konieczność wewnętrznej integracji i budowę wewnętrznej spójności LGD ma być wspólny sposób komunikowania na zewnątrz przedstawiający obszar jako jeden wspólny produkt czy wspólny rynek. W chwili obecnej silne istniejące już marki – Kozłówka, Firlej – wspierają się wprawdzie, ale w niewielkim stopniu dotyczy to pozostałych terenów wchodzących w skład LGD. Grupami docelowymi do jakich chce dotrzeć ze swoim komunikatem LGD są przedsiębiorcy, inwestorzy, turyści. W chwili obecnej wszystkie gminy posiadają lub są w stanie wydzielić tereny pod inwestycje i aktywizację gospodarczą. Zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne stanowiące silne strony powinny zostać wzmocnione jednoznacznym komunikatem o otwartości na zewnątrz, chociażby poprzez dostosowanie do potrzeb chcących na tych terenach zainwestować, prowadzić działalność lub po prostu tu wypoczywać czy zwiedzać. Odpowiednie wykorzystanie tych zasobów wymaga wsparcia dla istniejących już projektów lub zainicjowania nowych mających na celu lepsze wykorzystanie istniejących zasobów.


Beneficjenci:
Zgodnie z właściwym działaniem:

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoba fizyczna ubezpieczona jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.


Lista operacji:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - liczba operacji - 6

Preferowane operacje to usługi turystyczne, agroturystyka, rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne i regionalne, tradycyjne metody produkcji i ich promocja, pozarolnicza działalność gospodarcza.

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - liczba operacji – 3

Preferowane operacje to usługi turystyczne, agroturystyka, rzemiosło, rękodzieło, kulinaria, produkty lokalne i regionalne, tradycyjne metody produkcji i ich promocja, tworzenie przedsiębiorstw innowacyjnych umożliwiających rozwój na terenie LSR, działania promocyjne dla powstałych mikroprzedsiębiorstw.

 • Wdrażanie LSR - małe projekty - liczba operacji – 3

Preferowane operacje to inwestycje służące kultywowaniu i utrzymaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej; promocja produktów lub usług.

Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia III.

„Przedsiębiorczość na wsi” – wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców

Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ Ryzyko ( niezależne

od LGD)

Cel ogólny realizowany przez przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego 1.: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego a także realizacji celu szczegółowego:

Wskaźniki oddziaływania:

wzrost o 3 % odsetka osób deklarujących rosnącą integrację i aktywność mieszkańców obszaru LSR w stosunku do roku 2011
Badania sondażowe LGDRyzykiem niezależnym od LGD jest wystąpienie kryzysu gospodarczego i tym samym naturalne zaostrzenie konkurencji oraz niechęć zarówno podmiotów z terenu LGD, jak i zewnętrznych do realizacji zadań na terenie LGD, brak środków inwestycyjnych

Cele szczegółowe realizowane przez przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.3.: Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości usług i produktów


Wskaźnik rezultatu:

- powstanie 4 pozarolnicze miejsca pracy do 2015 roku;

- 4 gospodarstwa rolne prowadza nową lub rozwiną działalność pozarolniczą do 2015 roku;

- liczba inwestycji służących utrzymaniu lokalnych tradycji – 4 do 2015 roku
Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in.: oświadczenia beneficjentów)


Działania PROW

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Operacje dotyczące:

- usług agroturystycznych, rzemiosła i rękodzieła

Wskaźnik produktu:

6 zrealizowanych operacjiAnkieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in.: oświadczenia beneficjentów)


Tworzenie
i rozwój mikroprzedsię­biorstw


Operacje dotyczące:

- usług turystycznych, rzemiosła i rękodzieła
Wskaźnik produktu:

3 zrealizowane operacjeAnkieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in.: oświadczenia beneficjentów)Wdrażanie LSR- małe projekty

Operacje dotyczące:

- inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej (promocja produktów lub usług lokalnych)
Wskaźnik produktu:

liczba zrealizowanych zdań w zakresie promocji i rozwijania produktów lub usług lokalnych – 3Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( m.in.: oświadczenia beneficjentów)Przedsięwzięcie IV.

Mieszkańcy obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” aktywni.
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego celu ogólnego 1. : Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego a także realizacji celu szczegółowego:
Cel szczegółowy 4.1.: Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR
Uzasadnienie:
Jednym z istotnych elementów funkcjonowania LGD, jest informowanie zarówno o obszarze LGD, jak i działaniach PROW. Działaniom takim służyć mają zarówno szkolenia skierowane do mieszkańców terenu LSR, jak również działania informacyjne związane z naborami wniosków czy wreszcie opracowywanie publikacji i materiałów informacyjnych służących promocji terenu LSR. Działania takie podniosą świadomość mieszkańców obszaru zarówno w zakresie znajomości obszaru, jak i działań PROW.

Beneficjenci:
Zgodnie z właściwym działaniem:

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoba fizyczna ubezpieczona jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.


Lista operacji:

 • Wdrażanie LSR - małe projekty - liczba operacji – 1

Preferowane operacje to prowadzenie szkoleń o charakterze warsztatowym i edukacyjnym

 • Nabywanie umiejętności i aktywizacja - liczba operacji – 35

Preferowane operacje to prowadzenie doradztwa w zakresie opracowywania wniosków, prowadzenie szkoleń dla beneficjentów Małych Projektów, prowadzenie szkoleń dla beneficjentów działań ARiMR, opracowywania i publikacji materiałów informacyjnych, badania preferencji turystycznych, badania ruchu turystycznego, doradztwo w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, akcje informacyjne o trasach turystycznych i dostępnej infrastrukturze turystycznej.

Matryca logiczna dla Przedsięwzięcia IV.

Mieszkańcy obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” aktywni

Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ Ryzyko (niezależne od LGD)

Cel ogólny realizowany przez przedsięwzię­cie

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 1. : Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia jakości życia oraz rozwoju gospodarczego, a także realizacji celu szczegółowego:


Wskaźniki oddziaływania:

wzrost o 3 % odsetka osób deklarujących rosnącą integrację i aktywność mieszkańców obszaru LSR w stosunku do roku 2011Badania sondażowe LGD

Ryzykiem niezależnym od LGD jest wystąpienie kryzysu gospodarczego i tym samym naturalne zaostrzenie konkurencji oraz niechęć zarówno podmiotów z terenu LGD, jak i zewnętrznych do realizacji zadań na terenie LGD, brak środków inwestycyjnych

Cele szczegółowe realizowane przez przedsięwzię­cie

Cel szczegółowy 1.4.: Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR


Wskaźnik rezultatu:

- 25 osób przeszkolonych w ramach Małych Projektów do 2015 roku;

- 5000 osób otrzyma materiały informacyjne o LGD do 2015 roku;

- 45 osób przeszkolonych w zakresie przygotowania wniosku o pomoc finansową w ramach działań ARiMR;

- 16 wniosków złożonych do LGD w ramach działań ARiMR do 2014 roku;


Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD


Działania PROW

Wdrażanie LSR - małe projekty

Operacje dotyczące:

- szkoleń o charakterze edukacyjnym i warsztatowymWskaźnik produktu:

liczba zorganizowanych szkoleń – 1


Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD (np.: oświadczenia beneficjentów)


Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Operacje dotyczące:

- szkoleń w zakresie przechodzenia w kierunku działalności nierolniczej ( np. usługi agroturystyczne) oraz tworzenia i rozwijania mikroprzedsiębiorstw

- informowanie i doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o pomoc finansową w ramach PROW 2007- 2013

- opracowania i publikacji materiałów informacyjnych ( np.: biuletyn, ulotka) o możliwościach pozyskania pomocy finansowej w ramach PROWWskaźnik produktu:

- liczba wydanych lub opracowanych publikacji i materiałów informacyjnych – 8

- liczba przeprowadzonych szkoleń dla beneficjentów Małych Projektów – 24 do 2015 r.

- liczba przeprowadzonych szkoleń dla beneficjentów działań ARiMR – 3;

- liczba osób objętych doradztwem do roku 2014 – 80 osób


Ankieta monitorująca.

Dokumentacja w siedzibie LGD ( np.: listy obecności uczestników szkoleń)
Przedsięwzięcie V.

Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wizytówką Lubelszczyzny
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 2.: Zwiększenie atrakcyjności obszaru na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych – turystów, przedsiębiorców, inwestorów a także realizacji celu szczegółowego:

Cel szczegółowy 2.1:. Promocja walorów turystycznych i gospodarczych obszaru LSR.
Uzasadnienie:
Obszar LGD jest miejscem specyficznym pod względem turystycznym. Oprócz bezsprzecznych walorów rzeki Wieprz, jezior i rozległych terenów leśnych. Obszar tej jest również bogaty w liczne zabytki. Charakterystyczne są całe zespoły urbanistyczne wsi o zabudowie drewnianej. Rozwija się również rzemiosło i twórczość ludowa. Działalność prowadzą liczne zespoły ludowe i stowarzyszenia. Na obszarze LSR zaobserwować można dobry klimat dla przedsiębiorczości. Zostały wyznaczone tereny pod inwestycje głownie pod działalność przemysłową. Ponadto gminy wchodzące w skład LGD oferują tereny z przeznaczeniem na rozwój usług rekreacyjno-turystycznych, w tym pod budowę zbiorników retencyjnych oraz bazy agroturystycznej. Bogactwo to wymaga odpowiedniej promocji i pokazania na zewnątrz. Ważna jest też aby podmioty z terenu LGD poprzez promocję zarówno na zewnątrz, jak i na terenie LGD mogły zaprezentować swoją różnorodność.
Beneficjenci:
Zgodnie z właściwym działaniem:

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoba fizyczna ubezpieczona jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.


Lista operacji:

 • Wdrażanie LSR - małe projekty - liczba operacji - 7

Preferowane operacje dotyczące promocji poszczególnych gmin LGD, tworzenie lub modernizowanie punktów informacji turystycznej, baz informacji turystycznej, przygotowywanie i wydawanie publikacji informacyjnych i promocyjnych.

 • Nabywanie umiejętności i aktywizacja - liczba operacji - 37

Preferowane operacje to operacje związane z publikacją map, opracowań, biuletynów, wydawnictw ukazujących walory turystyczne i gospodarcze obszaru LSR a także działań promujących obszar LGD poprzez dostępne gadżety reklamowe i udział w imprezach promocyjnych.


Matryca logiczna dla Przedsięwzięcie V.

Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wizytówką Lubelszczyzny
Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ Ryzyko ( niezależne od LGD)

Cel ogólny realizowany przez przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 2. : Zwiększenie atrakcyjności obszaru, na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych-turystów, przedsiębiorców, inwestorów, a także realizacji celu szczegółowego:

Wskaźniki oddziaływania:

wypromowanie obszaru LGD jako zintegrowanej oferty turystycznej –wzrost o 5 % liczby wejść na strony internetowe LGD i gmin ją tworzących, w stosunku do roku 2010


Ankieta monitorująca


Dokumentacja w siedzibie LGD

Małe zainteresowanie podmiotów zewnętrznych turystów i przedsiębiorców ofertą promocyjną LGD.

Cele szczegółowe realizowane przez przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 2.1.: Promocja walorów turystycznych i gospodarczych obszaru LSR


Wskaźnik rezultatu:

liczba odbiorców działań promocyjnych – 45 000 do 2015 roku
Ankieta monitorująca
Dokumentacja w siedzibie LGD
Działania PROW

Wdrażanie LSR- małe projekty

Operacje dotyczące:

- promocji poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD

-utworzenia lub zmodernizowania punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowania i wydania folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR


Wskaźnik produktu:

liczba zrealizowanych działań promocyjnych w postaci wydawnictw, map, opracowań, biuletynów itp. dotyczących obszaru LGD – 7Ankieta monitorująca
Dokumentacja w siedzibie LGD ( np.: materiały promocyjne, zdjęcia)
Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Operacje dotyczące:

- publikacji map, wydawnictw , opracowań, biuletynów itp. ukazujących walory turystyczne i gospodarcze obszaru LSR, a także promowanie obszaru LGD poprzez dostępne gadżety reklamowe, udział w imprezach promocyjnych.Wskaźnik produktu:

liczba wydanych publikacji map, wydawnictw, opracowań, biuletynów i innych działań promocyjnych – 37


Ankieta monitorująca
Dokumentacja w siedzibie LGD


Przedsięwzięcie VI.

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – stworzenie szlaków turystycznych wraz z otaczającą infrastrukturą turystyczną na obszarze LGD
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 3.: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja, a także realizacji celów szczegółowych:
Cel szczegółowy 3.1.: Wykorzystanie dostępnych akwenów wodnych, w tym w szczególności rzeki Wieprz, jezior i innych zbiorników wodnych w ramach realizacji infrastruktury turystycznej
Uzasadnienie:
Cechą wspólną dla obszaru LSR jest obecność wód płynących (rz. Wieprz). W chwili obecnej rzeka poza okazjonalnymi przypadkami nie jest wykorzystywana w celach turystycznych. Zaobserwować jednak można wzrost zainteresowania rzekami płynącymi jako elementem produktu turystycznego. W województwie lubelskim powstają wypożyczalnie sprzętu pływającego, a rzeki dotychczas niespławne przystosowuje się do uprawiana turystyki (Bystrzyca). Dodatkowo istnieje możliwość przystosowania rzeki do uprawiania wędkarstwa. Przedsięwzięcie zakłada ożywienie turystyczne rzeki Wieprz poprzez uruchomienie szlaku wodnego, budowę infrastruktury turystycznej (przystanie), miejsc noclegowych. Dodatkowo w okolicach rzeki utworzone zostaną szlaki turystyczne o walorach przyrodniczych czy kulturoznawczych. W ramach realizacji przedsięwzięcia ma powstać baza turystyczna, trasy łączące tereny atrakcyjne. Aktywizacja lokalnej społeczności spowoduje powstanie szeregu usługodawców na rzecz ruchu turystycznego. Potraktowanie „wody” jako atrakcyjnego elementu produktu turystycznego, a także połączenie w jedną całość ogółu zasobów o podobnym charakterze zwiększy atrakcyjność terenu i umożliwi wydłużenie pobytów turystycznych czy rekreacyjnych. Wydłużenie czasu pobytu na obszarze LSR spowoduje wzrost zapotrzebowania na lokalne usługi. Ścieżki te mają obejmować najbardziej wartościowe turystycznie
i kulturowo obiekty – zabudowania podworskie, mieszkalną zabudowę historyczną, przydrożne kapliczki oraz wojskowe cmentarze. Ścieżki turystyczne będą przebiegać przez ciekawy pod względem przyrodniczym i powinny zostać oznaczone w sposób jednolity dla całego obszaru LSR.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest również powstanie miejsc noclegowych co wzmocni potencjał obszaru LSR. Ścieżki turystyczne zostaną również zrealizowane również w innych miejscach w których wartościowe obszary są oddalone od rzeki.
Beneficjenci:
Zgodnie z właściwym działaniem:

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoba fizyczna ubezpieczona jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.


Lista operacji:

 • Odnowa i rozwój wsi – liczba operacji - 1

Preferowane operacje związane z budową, przebudową, remontem infrastruktury turystycznej, wyposażeniem obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, zagospodarowaniem cieków wodnych.

 • Wdrażanie LSR - małe projekty - liczba operacji - 4

Preferowane operacje to oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, budowa, przebudowa, przebudowa i modernizacja wraz z zagospodarowaniem obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne.

Matryca logiczna dla Przedsięwzięcie VI.

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – stworzenie szlaków turystycznych wraz z otaczającą infrastrukturą turystyczną na obszarze LGD

Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ Ryzyko ( niezależne od LGD)

Cel ogólny realizowany przez przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 3. : Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja, a także celu szczegółowego:


Wskaźniki oddziaływania:

wzrost o 5 % odsetka osób deklarujących poprawę wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju obszaru LSR w stosunku do roku 2011Badania sondażowe LGD

Dokumentacja w siedzibie LGDTrudności administracyjne i finansowe związane z realizacją działania.

Cele szczegółowe realizowane przez przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 3.1.: Wykorzystanie dostępnych akwenów wodnych i obszarów leśnych terenu LGD.


Wskaźnik rezultatu:

liczba osób korzystających z nowoutworzonych/ odnowionych obiektów - 5 000 do 2015 rokuAnkieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( np.: oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)


Działania PROW

Odnowa i rozwój wsi

Operacje dotyczące:

- budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków wodnych, placów i miejsc rekreacji,

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne

- urządzenia i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku

- zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celach turystycznych i rekreacyjnych,


Wskaźnik produktu:

liczba nowoutworzonych/ odnowionych obiektów wyniesie - 1Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( np.: oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)


Wdrażanie LSR- małe projekty

Operacje dotyczące:

- oznakowania małej infrastruktury turystycznej ( w tym: punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych),

- budowy, odbudowy, przebudowy remontu połączonego z modernizacją lub zagospodarowaniem obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ( w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych i szlaków wodnych, szlaków konnych) oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej,


Wskaźnik produktu:

Liczba zrealizowanych zadań w zakresie rozbudowy, modernizacji lub wyposażenia w sprzęt sportowo-rekreacyjny obiektów infrastruktury turystycznej wyniesie - 4Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( np.: oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)Przedsięwzięcie VII.

Zasoby historyczne i kulturowe bogactwem turystycznym obszaru LGD.
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 3.: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja, a także realizacji celów szczegółowych:
Cel szczegółowy 3.2.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LSR.
Uzasadnienie:

Na terenie LGD znajdują się unikalne w skali regionalnej siedziby magnackie z wyjątkową w skali kraju Kozłówką, której zasoby przyciągają co roku licznych zwiedzających.

Istnieją całe zachowane układy urbanistyczne wsi z licznymi przykładami drewnianych budynków historycznych – Brzostówka, Nowa Wieś, Firlej ,Kock. Położone na uboczu szlaków komunikacyjnych zachowały po dziś dzień nie zmieniony charakter.

Z trenem LGD są związane takie postacie, jak: Jan Kochanowski, Bolesław Prus, Klemens Szaniawski, Leon Wyczółkowski, Józef Weyssenhoff oraz Biskup Ignacy Krasicki.

Historycznie cały teren związany był z prowadzoną na szeroką skalę wymianą handlową
i dalekosiężnymi kontaktami z sąsiednimi regionami bądź krajami. Zachowały się również zabytki architektury z XV w. i XVI w. Szczególnie wyróżniają się takie miejsca jak: zespół urbanistyczny Kamionki (XV - XVI wiek), Kocka (XV - XVI wiek), Firleja (XVI wiek). Na terenie LGD znajdują się również liczne zabytki architektury sakralnej z XVII, XVIII i XIX.. Całe to dziedzictwo wymaga stałej troski związanej zarówno z renowacja, remontami, jak i digitalizacją.

Aby przyciągnąć turystów, zainteresowanych poznaniem dziedzictwa kulturowego LGD potrzebna jest stała modernizacja i poszerzanie bazy turystycznej.


Beneficjenci:
Zgodnie z właściwym działaniem:

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, osoba fizyczna ubezpieczona jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.


Lista operacji:

 • Odnowa i rozwój wsi – liczba operacji - 4

Preferowane operacje to rozwój infrastruktury turystycznej, budowa ścieżek pieszych, rowerowych, przygotowanie pomieszczeń do spotkań i eksponowania lokalnych tradycji, odnowa obiektów historycznych i zabytkowych, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, budowa i wyposażenie świetlic wiejskich.

 • Wdrażanie LSR - małe projekty - liczba operacji – 10

Preferowane operacje to budowa infrastruktury turystycznej i oznaczeń turystycznych, kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów, wydawanie folderów, map, przewodników utworzenie bazy informacyjne.

Matryca logiczna dla Przedsięwzięcie VII.

Zasoby historyczne i kulturowe bogactwem turystycznym obszaru LGD.

Opis

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ Ryzyko ( niezależne od LGD)

Cel ogólny realizowany przez przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu ogólnego 3. : Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja.

a także realizacji celu szczegółowego:Wskaźniki oddziaływania:

wzrost o 5 % odsetka osób deklarujących poprawę wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju obszaru LSR w stosunku do roku 2011


Badania sondażowe LGD

Dokumentacja w siedzibie LGD

Cele szczegółowe realizowane przez przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 3.2.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LSR.Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych / odnowionych/ wypromowanych obiektów związanych z zachowaniem lokalnej tradycji i lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego - 13 600 do 2015 rokuAnkieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( np.: oświadczenia beneficjentów, zdjęcia, opracowanie)


Działania PROW

Odnowa i rozwój wsi

Operacje dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,

- zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych,

- zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne,

-odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencja zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
Wskaźnik produktu:

- do 2015 r. zostaną wykonane 4 zadania dotyczące obiektów związanych z zachowaniem lokalnej tradycji i lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznegoAnkieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( np.: oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)


Wdrażanie LSR- małe projekty

Operacje dotyczące:

- odbudowy, renowacji, restauracji lub remontu lub oznakowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,

- remontu lub wyposażenia istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

- kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

- inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne,

- promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa ( kulturowego, historycznego)
Wskaźnik produktu:

zostanie wykonanych 10 zadań związanych z zachowaniem lokalnej tradycji i lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego do 2015 r.
Ankieta monitorująca

Dokumentacja w siedzibie LGD ( np.: oświadczenia beneficjentów, zdjęcia)5. OKREŚLENIE MISJI LGD


MISJA
LGD poprzez zwiększenie spójności terytorialnej oraz budowę zintegrowanej wspólnoty społecznej ma wzmocnić szansę na zwiększenie konkurencyjności obszaru objętego LSR i tym samym doprowadzi do wykorzystania unikalnych zasobów ludzkich, kulturowych, przyrodniczych oraz innych służących rozwojowi turystyki

Misja odpowiada na pytanie jak powstanie i funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprz i leśnym szlakiem” ma wpłynąć na rozwój obszaru objętego LSR. Katalizatorem rozwoju obszaru LSR ma być zwiększenie powiązań w ramach obszaru przy jednoczesnej budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej. Zwiększenie stopnia wykorzystania szans wynikających z rozwoju innego fragmentu obszaru doprowadzić powinno do zwiększenia konkurencyjności obszaru jako całości. Zasoby ludzkie, kulturowe, przyrodnicze czy prowadzące do rozwoju turystyki predestynują obszar do odegrania istotnej roli na mapie obszarów wiejskich Lubelszczyzny.


Główny nacisk w ramach misji położony jest na współpracę i budowę sieci wzajemnych powiązań
w ramach obszaru.
Miernikiem realizacji misji jest wykorzystanie szans jakie dają wartościowe i unikalne zasoby. Realizacja misji opiera się o priorytety zawarte w Strategii Rozwoju Kraju, które najlepiej opisują kierunki rozwoju:


 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;

 • Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej;

 • Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;

 • Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i bezpieczeństwa;

 • Rozwój obszarów wiejskich;

 • Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.WIZJA
Wizją rozwoju obszaru objętego LSR jest powstanie terenu o znacznym poziomie i jakości życia, atrakcyjnym dla turystów i inwestorów. Właściwie wykorzystane zasoby doprowadziły do powstania licznych powiązań w ramach obszaru skutkujących wzrostem atrakcyjności obszaru, utworzeniem nowych miejsc pracy, wzrostem dochodów mieszkańców i samorządu. Jednocześnie rozwój terenu LGD nie wpływa negatywnie na stan środowiska czy dewastację zasobów kulturowych czy przyrodniczych.

Wizja ma na celu prezentacje ogólnego obrazu obszaru LSR jako miejsca o wysokiej atrakcyjności dla podmiotów zewnętrznych oraz wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców.


Nośnikiem rozwoju obszaru LSR jest właściwe wykorzystanie zasobów prowadzących do powstania sieci powiązań w ramach obszaru.
Miarą sukcesu realizacji Strategii jest wzrastająca atrakcyjność obszaru LSR, nowe miejsca pracy, wzrost dochodów mieszkańców i samorządu oraz ochrona stanu środowiska naturalnego przez negatywnymi skutkami rozwoju.
6. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR
Cele LSR zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy i wynikającej z niej analizy SWOT. W ramach specyfiku obszaru zostały wskazane takie elementy jak:


 • Istnienie unikalnych zasobów w skali regionalnej – zlokalizowanych w niewielkiej odległości dobrze zachowanych siedzib magnackich z wyjątkową w skali kraju Kozłówką. Zasoby zgromadzone w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przyciągają co roku tysiące zwiedzających, co lokuje muzeum w jednej grupie z Wilanowem czy Łańcutem. Jednocześnie w niedalekiej odległości znajdują się również inne obiekty zabytkowe o magnackim rodowodzie obecnie nie wykorzystane turystycznie – Kock, Lubartów, Firlej.
 • Istnienie całych zachowanych układów urbanistycznych wsi z licznymi przykładami drewnianych budynków historycznych – Brzostówka, Nowa Wieś, Firlej, Kock. Położone na uboczu szlaków komunikacyjnych zachowały po dziś dzień nie zmieniony charakter. Słabe gleby i brak przemysłu, a także tradycyjne wartości mieszkańców wprawdzie wstrzymały rozwój cywilizacyjny, ale pomogły zachować zasoby historyczne i kulturowe.
 • Lokalizacja na obszarze dla jakiego jest opracowywana LSR wielość i różnorodność zasobów o walorach turystycznych – zabytki, jeziora, rzeki, tereny rekreacyjne. Obszar LSR bogaty jest w zasoby o walorach turystycznych – zabytkowe pałace, dwory, układy parkowe, miejskie, zachowane wsie to nie wszystko. Teren LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” oferuje także czyste jeziora, rzeki, tereny rekreacyjne, piękną przyrodę oraz niezapomniane krajobrazy. Dodatkowo miejscowe rękodzieło znajduje nabywców w całej Polsce. Na obszarze LSR powstały więc zarówno hotele, motele, zajazdy, kwatery agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe co powoduje, że teren jest atrakcyjny właściwie dla każdego.
 • Brak przemysłu i dużych pracodawców w połączeniu ze słabą jakością gleb
  i zatrudnieniem głównie w sektorze usług nierynkowych.
  Te cechy rozległego obszaru powodują, iż teren „skazany” jest na rozwój turystyki i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. Niestety brak perspektyw na zatrudnienie skutkuje również niskim poziomem wykształcenia i zmniejszaniem się liczby ludności w wyniku migracji. Ponieważ zestawienie cech jest unikalne w skali regionu obszar działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” jest szczególnie narażony na pogłębianie negatywnych procesów.
 • Rzeka Wieprz tworząca meandry doskonale nadająca się do uprawiania spokojnej turystyki wodnej i wędkarstwa. Każda z gmin posiada i zamierza rozbudowywać turystykę w oparciu o zasoby wodne oraz duże walory ekologiczne i turystyczne, rekreacyjne. Przez obszar przepływają rzeki Wieprz, Tyśmienica, Minina, Parysówka i Czerwonka, a na terenie LSR znajdują się jeziora Kunów i Firlej.
 • Największy kompleks leśny w okolicach Lublina - Lasy Kozłowieckie – stanowiący magnes dla rekreacji. W pewnej odległości od obszaru chronionego znajdują się liczne tereny rekreacyjne. Jednocześnie niewielka odległość od Lublina przyczynia się do atrakcyjności turystyki rowerowej.


 • Muzeum Socrealizmu zlokalizowane na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Jedyne tego typu muzeum w Polsce. Unikalny pomysł spowodował dodatkowy dopływ turystów na obszar LSR. Lokalizacja muzeum jest jednak w chwili obecnej całkowicie nie wykorzystana. Brak jakichkolwiek akcentów tematycznych w ramach ofert turystycznej czy rzemiosła.

Tym samym cele zostały sformułowane tak, by były adekwatne w stosunku do specyfiki obszaru


i analizy SWOT, a także celów PROW i celów gmin wchodzących w skład LGD. Wyraża się to przede wszystkim w planowanej waloryzacji i optymalnym wykorzystaniu zasobów, rozwoju przedsiębiorczości, w tym głównie turystyki, aktywizacji mieszkańców, promocji turystyki i kultury. Przedsięwzięcia wynikające z celów mają służyć rozbudowie koniecznej infrastruktury
w deficytowych, a ważnych dla rozwoju terenu LSR obszarach. Tym samym obszar LSR ma się rozwijać w oparciu o unikalne zasoby wynikające ze specyfiki głównie poprzez następujące czynniki:


 • Istnienie unikalnych zasobów w skali regionalnej – zlokalizowanych w niewielkiej odległości, dobrze zachowanych siedzib magnackich z wyjątkową w skali kraju Kozłówką. Zasoby zgromadzone w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przyciągają co roku tysiące zwiedzających, co lokuje muzeum w jednej grupie z Wilanowem czy Łańcutem. Jednocześnie w niedalekiej odległości znajdują się również inne obiekty zabytkowe o magnackim rodowodzie - obecnie nie wykorzystane turystycznie – Kock, Lubartów, Firlej.

Spójność specyfiki z celami znajduje przede wszystkim odbicie w sformułowanych celach opartych na wykorzystaniu zasobów, a także prowadzących do wewnętrznej spójności obszaru. Muzeum w Kozłówce ma być magnesem przyciągającym turystów na obszar LGD, lecz jednocześnie korzystać będzie z rozwoju turystyki w innych rejonach obszaru LGD. Tym samym ten element specyfiki znajdzie odbicie w prawie wszystkich celach
i przedsięwzięciach. Szczególnie korzystne dla obszaru i jego specyfiki może być zaoferowanie turystom produktu łączącego Muzeum Zamoyskich z innymi siedzibami magnackimi zlokalizowanymi na obszarze LSR jak również wykorzystanie znacznej liczby turystów do promocji lokalnego rękodzieła i lokalnej kultury.


 • Istnienie całych zachowanych układów urbanistycznych wsi z licznymi przykładami drewnianych budynków historycznych – Brzostówka, Nowa Wieś, Firlej. Położone na uboczu szlaków komunikacyjnych zachowały po dziś dzień nie zmieniony charakter. Słabe gleby i brak przemysłu, a także tradycyjne wartości mieszkańców wprawdzie wstrzymały rozwój cywilizacyjny, ale pomogły zachować zasoby historyczne i kulturowe.

Zachowanie pozostających w naturalnym stanie układów urbanistycznych jest niewątpliwym i rzadkim atutem obszaru. Wartość dla całego obszaru powoduje, iż miejscowości te wraz z zabudowaniami będą przedmiotem szczególnej ochrony i waloryzacji (cel ogólny 3) jak również staną się elementem budowy marki „Kraina Lubartowska”, a więc także realizować będą cel ogólny 2. Świadcząc o historii i kulturze obszaru, budując jego tożsamość przyczynią się także do realizacji celu ogólnego 1.


 • Lokalizacja na obszarze dla jakiego jest opracowywana LSR wielości i różnorodności zasobów o walorach turystycznych – zabytki, jeziora, rzeki, tereny rekreacyjne. Obszar LSR bogaty jest w zasoby o walorach turystycznych – zabytkowe pałace, dwory, układy parkowe, miejskie, zachowane wsie to nie wszystko. Teren LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” oferuje także czyste jeziora, rzeki, tereny rekreacyjne, piękną przyrodę oraz niezapomniane krajobrazy. Dodatkowo miejscowe rękodzieło znajduje nabywców w całej Polsce. Na obszarze LSR powstały więc zarówno hotele, motele, zajazdy, kwatery agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe co powoduje, że teren jest atrakcyjny właściwie dla każdego.

Wykorzystaniem tego elementu specyfiki służyć będzie wzmacnianie spójności terytorialnej, dodatkowo walory turystyczne stanowić będą o „wartości” marki turystycznej, a ich połączenie odbywać się będzie w znacznej części w ramach realizacji „Leśnego szlaku”
i wykorzystania rzeki Wieprz. Tym samym ten element specyfiki znajdzie, podobnie jak poprzednie, odbicie w zdecydowanej większości celów i wszystkich przedsięwzięciach.


 • Brak przemysłu i dużych pracodawców w połączeniu ze słabą jakością gleb
  i zatrudnieniem głównie w sektorze usług nierynkowych.
  Te cechy rozległego obszaru powodują, iż teren „skazany” jest na rozwój turystyki i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. Niestety brak perspektyw na zatrudnienie skutkuje również niskim poziomem wykształcenia i zmniejszaniem się liczby ludności w wyniku migracji. Ponieważ zestawienie cech jest unikalne w skali regionu obszar działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” jest szczególnie narażony na pogłębianie negatywnych procesów.

Wszystkie elementy wzmacniające potencjał turystyczny i gospodarczy służyć będą zapobieganiu skutkom tej specyfiki. Głównie z powodu braku dużych pracodawców
i słabej jakości gleb wiele z celów realizowanych przez nastawionych jest na spełnienie celu aktywizacji gospodarczej obszaru, wykorzystania jego atutów.


 • Rzeka Wieprz tworząca meandry doskonale nadająca się do uprawiania spokojnej turystyki wodnej i wędkarstwa. Każda z gmin posiada i zamierza rozbudowywać turystykę w oparciu o zasoby wodne oraz duże walory ekologiczne i turystyczne, rekreacyjne. Przez obszar przepływają rzeki Wieprz, Tyśmienica, Minina, Parysówka i Czerwonka, a na terenie LSR znajdują się jeziora Kunów i Firlej.

Wykorzystaniu specyfiki rzeki Wieprz służy przede wszystkim celu ogólny 3 i jego cele szczegółowe wprost odnoszące się do rzeki Wieprz i innych zasobów wodnych obszaru – cel szczegółowy 3.1. : Wykorzystanie dostępnych akwenów wodnych, w tym w szczególności rzeki Wieprz, jezior i innych zbiorników wodnych w ramach realizacji infrastruktury turystycznej.


 • Największy kompleks leśny w okolicach Lublina - Lasy Kozłowieckie – stanowiący magnes dla rekreacji. W pewnej odległości od obszaru chronionego znajdują się liczne tereny rekreacyjne. Jednocześnie niewielka odległość od Lublina przyczynia się do atrakcyjności turystyki rowerowej.

Potencjał Lasów Kozłowieckich w chwili obecnej wpływa w dużym stopniu wyłącznie na rozwój gminy Kamionka. Pomysł realizacji „Leśnego szlaku”- ścieżki turystycznej, rowerowej w znacznym stopniu ma służyć przyciągnięciu na obszar LSR turystów. Głównym celem związanym z tą specyfiką jest Cel szczegółowy 3.2.: Wykorzystanie dostępnych obszarów leśnych i ich otoczenia w ramach realizacji infrastruktury turystycznej. Rola jednak tego właśnie obszaru leśnego powoduje, iż specyfika ta znalazła odbicie we wszystkich celach ogólnych.


 • Muzeum Socrealizmu zlokalizowane na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Jedyne tego typu muzeum w Polsce. Unikalny pomysł spowodował dodatkowy dopływ turystów na obszar LSR. Lokalizacja muzeum jest jednak w chwili obecnej całkowicie nie wykorzystana. Brak jakichkolwiek akcentów tematycznych w ramach ofert turystycznej czy rzemiosła. Pomysł utworzenia Muzeum Socrealizmu w miejscu związanym z jednym z największych polskich rodów magnackich, w okolicach nie związanych z przemysłem jako nośnikiem idei socrealizmu, a jednocześnie niezaprzeczalny skutek całego przedsięwzięcia powodują, iż brak wykorzystania tego atutu jest istotnym błędem. Promocja obszaru uwzględniająca również lokalizację Muzeum Socrealizmu jako jeden z bardziej istotnych walorów, wprawdzie nie historycznych, czy kulturowych, ale przede wszystkim gospodarczych (liczba turystów). Specyfika ta znajdzie odbicie przede wszystkim w celach ogólnych 1 i 2.

7. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR
Założeniem twórców Strategii była taka jej konstrukcja, w zakresie każdego poziomu celów, przedsięwzięć i operacji, by były one spójne, wzajemnie się uzupełniające i były ze sobą powiązane. Już wizja i misja odnoszą się do wzmocnienia spójności i wzmacnianiu więzów. W ramach celów zaproponowano oparcie się na rozwoju turystyki, gospodarki dającej się powiązać z rolnictwem (produkty lokalne, rzemiosło, agroturystyka), kulturze i zasobach przyrodniczych. Dodatkowo cele, operacje i przedsięwzięcia opierają się na rozwoju nie tylko infrastruktury, ale również waloryzacji oraz wykorzystaniu zasobów, w tym także zasobów ludzkich (działania miękkie). Wszystkie najważniejsze elementy w ramach realizacji Strategii opierają się na 3 sektorach (publicznym, gospodarczym, społecznym). Tym samym cele, przedsięwzięcia, operacje z założenia na siebie oddziaływują, zapewniając efekt synergii i przyczyniając się do maksymalnej możliwej do osiągnięcia trwałości projektu. Całość działań i wykorzystanych zasobów ma być dodatkowo wzmocniona poprzez budowę zintegrowanej wspólnoty społecznej co prowadzić będzie do zwiększenia spójności terytorialnej.
Spójność i większa sieć powiązań w ramach obszaru to efekt podejścia do obszaru nie jako terenu
7 gmin, lecz jako jednolitej jednostki terytorialnej. Tylko przekraczanie dotychczasowych granic gmin i w sensie fizycznym, ale również gospodarczym i kulturowym doprowadzić może do przyspieszenie rozwoju obszaru jako całości. Jednocześnie jednak tereny o dzisiaj silniejszej pozycji (np. turystycznie) mogą skorzystać na budowie połączeń ponad gminnych. Większy obszar to bowiem i większy rynek
i większa liczba turystów na całym obszarze. Powstające tereny rekreacyjne są więc szansą także dla obszarów mających już dzisiaj wydawałoby się więcej atutów. Inwestycje i projekty będą realizowane bowiem na całym obszarze LSR.
By zrealizować cele projektu i uzyskać zakładane efekty przedsięwzięć, konieczne jest współdziałanie w ramach każdego przedsięwzięcia wszystkich podmiotów biorących udział we wdrażaniu Strategii. Przedsięwzięcia skonstruowane są tak, by operacje były realizowane przez podmioty z każdego
z sektorów. Z założenia każda z operacji będzie mogła być zrealizowana przez każdy z sektorów (oczywiście przy uwzględnieniu możliwych beneficjentów operacji w ramach poszczególnych działań PROW). By stworzyć spójne przedsięwzięcie, konieczne będzie podjęcie szeregu działań z zakresu rozbudowy infrastruktury, zaangażowania lokalnej społeczności (czy to zorganizowanej, czy pojedynczych osób), marketingu. Co więcej by przedsięwzięcia mogły się udać potrzebne jest takie współdziałanie - np. przy braku współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia wykorzystania walorów rzeki Wieprz budowa infrastruktury przez same j.s.t. wydaje się być niewystarczająca. Dlatego też w ramach przedsięwzięć przewidziane zostały i elementy wypożyczania kajaków, rowerów jak i organizacja w miejscu infrastruktury imprez czy wydawanie folderów, map, przewodników. Każdy z tych elementów jest wprost przypisany do odmiennego sektora.

Dodatkowo w przedsięwzięciach przewidziane jest jednoczesne uczestnictwo różnych sektorów gospodarki – rolniczego, turystycznego, usługowego, czy produkcyjnego.


Przyjęta konstrukcja przedsięwzięć przewiduje ich wzajemne się przenikanie, głównie dzięki przewidzianej konstrukcji celów. Poszczególne podmioty będą mogły więc uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, co więcej, niektóre przedsięwzięcia mają na celu takie zaktywizowanie niektórych podmiotów, by mogły wziąć one udział w innych przedsięwzięciach. Jednocześnie zaktywizowany podmiot będzie mógł korzystać z efektów innych przedsięwzięć. Dodatkowo przedsięwzięcia opierają się o zasoby całego obszaru, a więc także pozytywnych skutków wygenerowanych przez inne przedsięwzięcia.
Zintegrowane podejście wyraża się także w powiązaniu celów, przedsięwzięć i operacji z istniejącymi zasobami. Właściwie wszystkie cele ogólne w znacznym stopniu opierają się na dostępnych zasobach w sposób adekwatny do wartości tych zasobów i ich przydatności do realizacji tych celów. Wszystkie przedsięwzięcia zawierają zgodnie z misją i wizją elementy integrowania różnych zasobów nawet w ramach jednej operacji. Wykorzystane tym samym zostaną wszystkie dostępne zasoby – ludzkie, kulturowe, historyczne, przyrodnicze, geograficzne.

8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR
Podstawowym problemem z jakim boryka się obszar LSR jest w niewielkim stopniu wykorzystanie różnorodnych atutów obszaru – głównie z powodu braku dostatecznych powiązań w ramach obszaru. Innowacją będzie więc doprowadzenie do bardzo ścisłego powiązania różnych dziś luźno powiązanych obszarów. Dotychczasowe miejscowe braki w zakresie infrastruktury, działań wykorzystujących wiele zasobów czy też działań aktywizujących powodują, iż wiele operacji będzie miało charakter innowacyjny. Podejście innowacyjne wyrażać się będzie we wspólnej realizacji celów, gdy dotychczas brak było takiej współpracy (podejście zintegrowane). Innowacja wyraża się poprzez wykorzystanie w jednego przedsięwzięcia czy nawet operacji różnych zasobów. W chwili obecnej na obszarze LSR brak jest istotnych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym dla całego obszaru oraz przedsięwzięć łączących kulturę, zasoby historyczne z produkcją rękodzieła. Nowatorskim wykorzystaniem zasobów będzie np. połączenie wytwarzania rękodzieła z Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce.
Innowacyjne będzie zaproponowanie jednolitego produktu turystycznego dla całego obszaru oraz jego profesjonalne promowanie. W ramach realizacji Strategii zaproponowane zostały nowe funkcje dla poszczególnych obszarów. Obszary dotychczas niewykorzystane zaczną pełnić funkcje użytkowe. Rzeka Wieprz poza walorami krajobrazowymi spełniać będzie w ramach Strategii także funkcje korytarza turystycznego, atrakcji turystycznej czy generatora pozarolniczych miejsc pracy. Tym samym Wieprz dotychczas nie wykorzystany stanie się przykładem nowatorskiego na obszarze wykorzystania lokalnych zasobów.
Inaczej niż dotychczas w Strategii założone zostało uczestnictwo lokalnej społeczności
w przedsięwzięciach LGD. Udział ten z np. pasywnego korzystania z infrastruktury zakłada współuczestnictwo w jej powstawaniu (więc także w wyborze rodzaju infrastruktury i sposobie realizacji operacji). Dla przedsięwzięć zakładane jest także zwiększenie kontaktów (jakościowe
i ilościowe) mieszkańców, podmiotów z obszaru LSR z mieszkańcami, podmiotami spoza jej obszaru.
Strategia zakłada innowacyjność wszystkich przedsięwzięć. Zaproponowane rozwiązania były bowiem do tej pory niestosowane na obszarze LSR. Większość z nich będzie mogła być zastosowana poza obszarem, na którym wdrażana jest LSR.


9. OKREŚLENIE PROCEDUR OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM (O ILE ZOSTAŁ ON WSKAZANY W INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY) I Z LSR, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY ODOWŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 21 USTAWY Z DNIA 7 MARCA 2007 R. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, KRYTERIÓW NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAKŻE PROCEDURY ZMIANY TYCH KRYTERIÓW
Konieczność osiągnięcia zakładanych minimalnych rezultatów, a także oczekiwanie licznego uczestnictwa w realizacji Strategii wymusza na wdrażających i realizujących LSR opracowanie procedur oceny zgodności przyjmowanych operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami, lecz także procedur odwoławczych, przyjmowania wniosku, czy wyłączenia członka rady z oceny operacji
w przypadku podejrzeń co do jego bezstronności podczas dokonywanego wyboru.

Operacje będą wybierane przez Radę LGD na podstawie jasnych kryteriów, w tym w szczególności stopnia przyczynienia się do realizacji celów, adekwatności do analizy SWOT, a także mierzalności kryteriów.


W ramach opracowywanej Strategii dla jej właściwej realizacji zaplanowanych zostało 5 procedur znajdujących odzwierciedlenie w zapisach Regulaminu Rady i Statutu:


 • Informacja o naborze wniosków i przyjęcie wniosku;

 • Zgodność z zakresem tematycznym (o ile został on wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy) oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju;

 • Ocena operacji przez LGD wg kryteriów lokalnych;

 • Odwołania wnioskodawców od decyzji o ocenie oraz podjecie przez Radę uchwał w sprawie wybrania / niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania;

 • Wyłączenia członka Rady z oceny operacji;

 • Zmiany lokalnych kryteriów oceny.

Najważniejsze procedury zostały przedstawione w formie tabelarycznej, opisowej i graficznej.

Szczegółowe zapisy dotyczące procedur dokonywania oceny i odwołania zawarte są w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do wniosku o wybór LGD. Załącznik do Regulaminu Rady i załączniki do Strategii nr 1-5 stanowią wzory dokumentów, wraz z instrukcją ich wypełniania, używanych podczas oceny:

a) zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy;

b) zgodność operacji z LSR;

c) zgodność operacji według lokalnych kryteriów oceny;

d) deklaracja bezstronności;

e) wzór karty zmiany kryteriów lokalnych .

Zmiana kryteriów lokalnych odbywa się poprzez zmianę Regulaminu Rady, gdzie kryteria te są określone.

PROCEDURY W FORMIE TABELARYCZNEJ
Tabela 13 Zestawienie najważniejszych procedur w formie tabelarycznej

Proces

Obszar działania

Czynność

Osoba odpowiedzialna

Wzór

dokumentów

Uwagi

Informacja o naborze wniosków.

Przyjęcie wniosku

Obszar


działania

samorządu

województwaOgłoszenie przez samorząd województwa naboru wniosków. Zamieszczenia informacji o naborze na swojej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR.


Samorząd województwa na wniosek LGD

Wystąpienie przez LGD z wnioskiem o ogłoszenie informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy najpóźniej 44 dni przed terminem rozpoczęcia naboru.

Przekazanie przez LGD dokumentów niezbędnych do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy najpóźniej 24 dni przed terminem rozpoczęcia naboru.

Ogłoszenie przez samorząd województwa najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia naboru.

Biuro LGD

Ogłoszenie informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy przez LGD na jej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Pracownicy biura LGD

Dyrektor biura LGD
-

Najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia naboru.

Biuro LGD

Zapoznanie podmiotu zgłaszającego operację z LSR, z celami LSR, przewidzianymi do realizacji przedsięwzięciami. Pomoc w sporządzeniu wniosku – udzielanie informacji.


Pracownicy biura LGD

Dyrektor biura LGD


TAK.

Treść LSR.

Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania


Pomoc przy wypełnieniu wniosku przez pracownika LGD przyjmującego wniosek zgodnie z instrukcją wypełniania.

Biuro LGD

Przyjmowanie wniosków, za potwierdzeniem zawierającym datę wraz z godziną przyjęcia wniosku i pieczęć LGD

Pracownicy biura LGD

Dyrektor biura LGDTAK. Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania

Przyjmowanie wniosków nie krócej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni zgodnie z obowiązującym terminem naboru.

Biuro LGD

Zakończenie naboru, sporządzenie zestawienia wniosków i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD i tablicy ogłoszeń.

Sporządzenie zestawienia wniosków, które nie zostały złożone w terminie bądź miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy lub nie wskazano w nich adresu wnioskodawcy, a jego ustalenie nie było możliwe.Pracownicy biura LGD

Dyrektor biura LGDTAK

Niezwłocznie po zakończeniu naboru.

Biuro LGD

Zwołanie posiedzenia Rady. Wyznaczenie miejsca, terminu i porządku posiedzenia Rady przypadającego najpóźniej 21 dni od dnia zakończenia naboru.

Powiadomienie członków Rady o posiedzeniu Rady.Przewodniczący Rady

Dyrektor biura LGDNIE

Niezwłocznie po zakończeniu naboru. W terminie pozwalającym na zawiadomienie członków Rady zgodnie z procedurą i przygotowanie niezbędnych materiałów.

Powiadomienie Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.


Biuro LGD

Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady.

Pracownicy biura LGD

Dyrektor biura LGD


Co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia

Wyłączenie członka Rady

Rada LGD

Złożenie Deklaracji Bezstronności przez członków Rady.

Członek Rady

TAK

Deklaracja bezstronnościNajpóźniej w dniu posiedzenia Rady, przed rozpoczęciem procedury oceny wniosków.

Rada LGD

Wyłączenie członka Rady z oceny danej operacji po zapoznaniu się z listą podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

Członek Rady

NIE. Deklaracja ustna do protokołu

Członek Rady nie bierze udziału w ocenie operacji co do której może zachodzić podejrzenie o jego braku bezstronności.

Zgodność z zakresem tematycznym (o ile został on wskazany w informacji o naborze wniosków) i z Lokalną Strategią Rozwoju

Rada LGD

Prezentacja wniosków ubiegających się o dofinansowanie.

Dyrektor Biura LGD

TAK.

Formularz wnioskuW czasie prezentacji członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze złożonymi formularzami wniosków w miejscu, gdzie odbywa się posiedzenie Rady.

Rada LGD

Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

Członek Rady

NIE

W przypadku operacji objętych wnioskami złożonymi w terminie i miejscu innym niż wskazane, bądź bez wskazania adresu, Rada nie dopuszcza operacji do udziału w procesie oceny.

Rada LGD

Ocena operacji objętych wnioskami (złożonych w terminie i miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy), pod kątem ich zgodności z zakresem tematycznym operacji w przypadku, gdy zakres taki został wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, z LSR.

Członek Rady

TAK.

Karta oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym ( jeśli został wskazany)- karta oceny zgodności z LSRWyłączony członek Rady nie bierze udziału w ocenianiu operacji z której oceny się wyłączył.
Ocena w trakcie posiedzenia Rady. Nie później niż w ciągu 21 dni w którym upłynął termin składania wniosków.


Rada LGD

Podanie wyniku głosowania przez Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady

NIE

W wyniku głosowania do dalszego etapu oceny przechodzą operację które uzyskały wynik głosowania 50%+1 głosów za. Wnioski uznane za niezgodne z LSR pozostają bez dalszego rozpoznania.

Oceny operacji przez LGD według kryteriów lokalnych

Rada LGD


Głosowanie nad wyborem operacji przez LGD według kryteriów lokalnych

Członek Rady

TAK.

Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriówWybór operacji uzależniony jest od uzyskania minimalnej liczby punktów dla poszczególnych działań: Odnowa i rozwój wsi - 4 punkty; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 7 punktów; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 3 punkty; Małe projekty – 10

punktów uzyskanych w wyniku oceny.

Wyłączony członek Rady nie bierze udziału w ocenianiu operacji z której oceny się wyłączył.


Rada LGD

Podjęcie w stosunku do operacji będących przedmiotem oceny Rady decyzji w formie uchwały w sprawie przyjęcia list ocenianych operacji w tym ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny


Przewodniczący Rady

NIE

W trakcie posiedzenia Rady.

O miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie oceny. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów w trakcie oceny, o miejscu na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku w LGD.Biuro LGD/ Rada LGD

Przesłanie do wnioskodawców listy ocenionych operacji z informacją o : a) o decyzji Rady w sprawie niedopuszczenia operacji do procesu oceny i jej przyczynach b) zgodności operacji dla której była wnioskowana pomoc, z zakresem tematycznym operacji, jeśli taki wskazany został w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy albo jej niezgodności ze wskazaniem przyczyn; c) zgodności operacji dla której była wnioskowana pomoc, z LSR albo jej niezgodności z LSR ze wskazaniem przyczyn; d) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji lub miejscu na liściu ocenianych operacji; e) możliwości odwołania od wyników oceny, zgodnie z procedurą określoną w LSR i Regulaminie Rady.

Pracownicy biura LGD

Dyrektor biura LGDNIE

Biuro LGD po ustaleniu listy rankingowej przez Radę niezwłocznie przekazuje wnioskodawcom informację o wynikach oceny operacji – wniosku oraz o jego wybraniu lub niewybraniu przez Radę wraz z informacją o możliwości złożenia odwołania. LGD w tym samym dniu publikuje listę rankingową operacji na swojej stronie internetowej LGD.


Odwołanie wnioskodawców od decyzji i podjęcie przez Radę uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania

Biuro LGD

Uruchomienie procedury odwoławczej.

Przyjmowanie odwołań.Pracownicy biura LGD

Dyrektor biura LGDNIE

W odwołaniu wnioskodawca wskazuje: 1) informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP);

2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku;

3) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku;

4) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR oraz informację o niefinansowaniu realizacji operacji;

5) uzasadnienie przyczyn, dla których wnioskodawca uważa, iż jego projekt powinien zostać wybrany do finansowania w odniesieniu do zgodności operacji z LSR oraz kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

W ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyniku oceny operacji ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej LGD listy rankingowej.Biuro LGD

Rada LGD


Zwołanie posiedzenia odwoławczego oraz ponowna ocena operacji w ramach procedury odwoławczej:

1.zapoznanie Rady z wnioskami odwoławczymi,

2.ponowna ocena wniosków objętych odwołaniami w sposób analogiczny do pierwszego rozpatrzenia wniosków,

3.głosowanie nad wnioskami objętymi odwołaniami.Dyrektor Biura/ Przewodniczący Rady

TAK. Dokumenty procesu oceny

W ciągu 21 dni od dnia posiedzenia w sprawie oceny operacji.

Rada LGD

Podjęcie decyzji w sprawie wybory operacji do dofinansowania w formie uchwał w sprawie:

1.wyboru operacji do dofinansowania;

2.nie wybrania operacji do dofinansowania;

3.przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów;

4.przyjęcie listy operacji nie wybranych do dofinansowania


Członek Rady

TAK. Dokumenty procesu oceny

Identycznie jak w procesie oceny i wyłączenia.

Biuro LGD/ Rada LGD

Informacja o wyniku procedury odwoławczej

Dyrektor Biura/ Przewodniczący Rady

-

Zakończenie procedury odwoławczej w terminie 40 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. Wraz z informacją o wynikach procedury odwoławczej do publicznej wiadomości (strona internetowa LGD) zostanie podana ostateczna lista wniosków z informacją o wnioskodawcach, wartości operacji, kwocie wnioskowanej, zgodności bądź niezgodności z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków i z LSR, liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów

Biuro LGD/ Rada LGD
LGD przekazuje SW następujące dokumenty:

 1. listę operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwała w sprawie jej przyjęcia,

 2. wnioski o przyznanie pomocy wraz z uchwałami o ich wyborze,

 3. listę operacji nie wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą w sprawie jej przyjęcia,

 4. wnioski o przyznanie pomocy nie wybrane do dofinansowania wraz z uchwałami o ich niewybraniu,

 5. wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości jego ustalenia, wraz z ich wykazem oraz uchwałami o niedopuszczeniu do procesu oceny

 6. wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich wykazem oraz uchwałami o niedopuszczeniu do procesu oceny
Dyrektor Biura/ Przewodniczący Rady

NIE

W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, LGD sporządza i przekazuje do SW właściwego dla miejsca realizacji operacji listy wybranych i niewybranych operacji uwzględniające wyniki postępowań odwoławczych, uchwały organu decyzyjnego LGD w sprawie wyboru operacji oraz złożone wnioski. Listy są publikowane na stronie internetowej LGD nie później niż w dniu przekazania ich do Samorządu Województwa.
Biuro LGD

Zawiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku w ramach procedury odwoławczej poprzez informowanie na piśmie o:

1.ocenie uzyskanej przez operację w wyniku ponownego rozpatrzenia;

2.wybraniu bądź nie wybraniu operacji i przyczynach nie wybrania;

3.liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane, wskazując jednocześnie w przypadku ostatniego ogłaszanego naboru wniosków czy mieści się ona w limicie dostępnych środków określonych w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.Biuro LGD

NIE

W ciągu 45 dni od dnia upływu terminu składania wniosków

Zmiana kryteriów lokalnych

Biuro LGD

Zgłaszanie propozycji zmian kryteriów lokalnych

Dyrektor biura/ pracownicy biura

TAK. Karta zmiany kryteriów lokalnych
Biuro LGD

Konsultacje zmiany kryteriów lokalnych

Dyrektor Biura

NIE

Proces szczegółowo opisany w części aktualizacji LSR

Walne Zebranie Członków

Rozpatrzenie propozycji zmian kryteriów lokalnych

Uczestnicy Zebrania Członków

NIE

Wprowadzenie zmian w Strategii

Biuro LGD

Informacja o zmianie kryteriów lokalnych

Dyrektor Biura

NIE

Publikacja Strategii w zmienionej wersji
PROCEDURY W FORMIE OPISOWEJ
I Ogłoszenie o naborze wniosków i przyjęcie wniosku.

Procedurę naboru rozpoczyna ogłoszenie przez Samorząd Województwa naboru wniosków. LGD występuje do SW nie później niż 44 dni przed rozpoczęciem naboru z wnioskiem o ogłoszenie naboru. Przekazuje również do SW, nie później niż 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków, niezbędne dokumenty do podania do publicznej wiadomości, przez SW, informacji o naborze prowadzonym przez LGD. SW informację o rozpoczęciu terminu naboru przez LGD publikuje najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia naboru na swojej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń w siedzibie SW oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar działania LGD.

LGD przed rozpoczęciem naboru każdorazowo zamieszcza informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD.

Informacja ta zawierać powinna w szczególności takie elementy, jak:

- termin składania wniosków o przyznanie pomocy, rozpoczynający bieg nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni,

- miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy,

- miejsce zamieszczania wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy,

- miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru projektów przez LGD, określonych w LSR, w tym kryteriów, na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,

- limit dostępnych środków,

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD,

- miejsce zamieszczania wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

Informacja o naborze może zawierać również inne elementy a w szczególności wskazanie tematycznego zakresu operacji.

Nadzór nad organizacją procesu przyjmowania wniosków sprawuje dyrektor biura.

Biuro przyjmując wniosek potwierdza pieczęcią LGD i własnoręcznym podpisem osoby przyjmującej, datę jego wpływu oraz rejestruje go w bazie danych. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.

Zgłoszenie przez potencjalnego beneficjenta zamiaru realizacji operacji rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków. Podmiot zgłaszający operacje zostanie szczegółowo zapoznany z celami LSR, przewidzianymi do realizacji przedsięwzięciami, otrzyma pomoc w sporządzeniu wniosku, w tym także dostosowaniu operacji do celów LSR i zaproponowanych w jej ramach przedsięwzięć. Potencjalny beneficjent zostanie zapoznany ze sposobem oceny wniosku, zostanie również poinstruowany co do sposobu wypełnienia wniosku zgodnie z instrukcją. Na tym etapie osobami odpowiedzialnymi są pracownicy biura, a w szczególności dyrektor biura. Procedura w całości odbywa się w ramach biura LGD.

Bezpośrednio po upływie terminu przyjmowania wniosków biuro LGD publikuje listę zarejestrowanych wniosków wraz z limitem środków. Lista ta zawierać powinna nazwę działania, nazwę operacji, koszt całkowity projektu oraz wnioskowana kwotę dofinansowania oraz dane dotyczące wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub prowadzonej działalności). Sporządza również zestawienie wniosków, które nie zostały złożone w terminie bądź miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy lub nie wskazano w nich adresu wnioskodawcy, a jego ustalenie nie było możliwe

Przewodniczący Rady, w porozumieniu z biurem LGD, wyznacza miejsce, termin i porządek posiedzenia Rady przypadający najpóźniej 21 dni od dnia zakończenia naboru.

Biuro LGD zawiadamia pisemnie członków Rady o miejscu, terminie i porządku obrad najpóźniej 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia. Informacja ta jest też podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD i tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD.II Wyłączenie członka Rady. Złożenie Deklaracji Bezstronności. Członkowie Rady zgodnie
z zapisami Regulaminu Rady składają Deklarację Bezstronności stanowiącą załącznik nr 4 do tego regulaminu, deklarując, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności jako członka Rady, a w szczególności w przypadku ubiegania się przez nich o wybór operacji w ramach działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wyłączą się z oceny tejże operacji informując jednocześnie Przewodniczącego Rady, iż nastąpiła konieczność wyłączenia. Na tym etapie osobami odpowiedzialni są wszyscy członkowie Rady, a szczególnie jej Przewodniczący. Fakt wyłączenia się członka Rady zostaje odnotowany w protokole z posiedzenia Rady. Wyłączony członek Rady nie bierze udziału w ocenie operacji z której się wyłączył jak również w przypadku odwołania nie bierze udziału w procedurze odwoławczej. Procedura w całości odbywa się w ramach Rady, a odpowiedzialnymi za jej realizacje są wszyscy członkowie Rady i Przewodniczący Rady.
III Zgodność z zakresem tematycznym (o ile został on wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy) oraz z Lokalną Strategią Rozwoju. Procedurę rozpoczyna prezentacja przez dyrektora biura LGD wniosków o dofinansowanie. W czasie prezentacji członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze złożonymi formularzami wniosku, w miejscu, gdzie odbywa się posiedzenie Rady.

Przed przystąpieniem do procesu oceny operacji, Rada weryfikuje wszystkie złożone podczas naboru wnioski, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. Weryfikacja odbywa się na podstawie analizy danych wskazanych w przedłożonym przez biuro LGD zestawieniu oraz zawartych na wniosku informacji, dotyczących jego wpływu do biura LGD. W przypadku operacji objętych wnioskami złożonymi w terminie i miejscu innym niż wskazane w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, bądź bez wskazania adresu wnioskodawcy w sytuacji kiedy nie był on możliwy do ustalenia, Rada rozstrzyga w formie uchwały o niedopuszczalności ich udziału w procesie oceny i wyłączenia z dalszych czynności prowadzonego postępowania w przedmiocie przyznania pomocy.

Ocena przez Radę co do zgodności operacji (złożonych w terminie i miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy) z zakresem tematycznym, o ile został taki wskazany w informacji o możliwości składania wniosków lub z LSR odbywa się z na podstawie Kart oceny: „Karty oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy” ( o ile został taki wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy) lub „Karty zgodności operacji z LSR”.

Przebieg wyboru operacji precyzuje Regulamin Rady. Ocenie podlegać będzie zgodność operacji z zakresem tematycznym, o ile taki został wskazany w informacji o możliwości składania wniosków i zgodności z celami i przedsięwzięciami LSR.Ocena operacji odbywa się w formie głosowania przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmującej jawne głosowanie w sprawie zgodności operacji z zakresem tematycznym, o ile został wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy i z LSR. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji oddają głos za pomocą kart oceny operacji wydanych członkom Rady przez komisję skrutacyjną.

Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez sekretarzy posiedzenia. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady,

- na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numery wniosku, nazwy, wnioskodawcy, nazwy projektu).

Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem. Znaki „X” lub „V” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.

Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, która dokonuje weryfikacji poprawności wypełnienia kart, oblicza wyniki głosowań i przekazuje je Przewodniczącemu obrad.

Kryteriami na podstawie których oceniana jest zgodność operacji z LSR jest ocena zgodności operacji z celami i przedsięwzięciami LSR. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez skreślenie jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na karcie oceny operacji sformułowaniu: „głosuje za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR”.

Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z zakresem tematycznym operacji (o ile zakres taki został wskazany w informacji o możliwości składania wniosków) lub z LSR jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów (50%+1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z zakresem tematycznym lub z LSR. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

Procedura w całości odbywa się w ramach Rady, a za właściwą ocenę operacji pod kątem zgodności


z celami odpowiada każdy głosujący członek Rady. Za podanie wyników głosowania odpowiada Przewodniczący Rady.
IV. Ocena operacji przez LGD według kryteriów lokalnych.

Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnianiu „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów”, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

Wraz z informacją dla wnioskodawców do publicznej wiadomości (strona internetowa LGD) zostanie podana lista złożonych i ocenionych wniosków z informacją o wnioskodawcach, wartości operacji, kwocie wnioskowanej, zgodności bądź niezgodności z zakresem tematycznym operacji (o ile zakres taki został wskazany w informacji o możliwości składania wniosków) i z LSR i liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów oraz procedurze odwoławczej od decyzji LGD. Wnioskodawcom przekazana zostanie również informacja o decyzji Rady w sprawie niedopuszczenia operacji do procesu oceny oraz o jej przyczynach. Procedura oceny operacji przez LGD według kryteriów lokalnych oraz procedura zgodności z LSR zostają zakończone w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym operacji (o ile zakres taki został wskazany w informacji o możliwości składania wniosków) i z LSR oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, LGD sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny i przekazuje ją wnioskodawcy informując go na piśmie o:

• zgodności operacji z zakresem tematycznym operacji (o ile zakres taki został wskazany w informacji o możliwości składania wniosków) i z LSR albo jej niezgodności z zakresem tematycznym operacji (o ile zakres taki został wskazany w informacji o możliwości składania wniosków) i z LSR wskazując przyczyny niezgodności;

• liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji;

• możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.


Lokalnymi kryteriami są:
Dla Odnowy i rozwoju wsi


 1. Doświadczenie wnioskodawcy. Preferuje się operacje składane przez wnioskodawców, mających doświadczenie w realizacji projektów ze środków pochodzących z UE. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Aktywność partnerów społecznych. Współpraca gmin w ramach innych przedsięwzięć – budowa lotniska, gospodarka odpadami i współpraca w ramach wykonywania zadań przez samorząd powiatowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich.

1 – tak


0 - nie


 1. Zasięg oddziaływania operacji. Preferowane będą operacje, które będą realizowane
  w miejscowościach o większej liczbie mieszkańców co oznacza, że potencjalnie z projektu będzie korzystała większa liczba mieszkańców terenu LGD. Adekwatność do analizy SWOT – słabe strony - Brak infrastruktury turystycznej na niektórych obszarach. Niskie nakłady inwestycyjne samorządu powiatowego. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura – sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, drogi złej jakości, infrastruktura sportowa. Zatrudnienie głównie w sektorze usług nierynkowych i rolnictwie, brak dużych pracodawców. Mocne strony - Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich. Aktywność partnerów społecznych. Rozwijająca się infrastruktura turystyczna (w tym noclegowo-gastronomiczna). Wolne tereny rekreacyjne oraz inwestycyjne

3 – powyżej 1500 mieszkańców

2 – od 500 do 1500 mieszkańców

1 – do 500 mieszkańców
 1. Rodzaj operacji. Preferowane będą typy operacji, które w szczególny sposób przyczynią się do rozwoju obszaru. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Bogate dziedzictwo kulturowe
  z licznymi zachowanymi zabytkami architektury wiejskiej, dobrze zachowanymi siedzibami magnackimi, zabytkowymi obiektami sakralnymi. Różnorodność turystycznych walorów przyrodniczych (rzeka Wieprz, jeziora, lasy) potwierdzona liczbą turystów odwiedzających obszar. Unikatowe w skali województwa i istotne w skali kraju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – siedziba magnacka z zachowanymi budynkami gospodarczymi, parkiem, bogato wyposażonym wnętrzem oraz Muzeum Socrealizmu. Tradycje rękodzieła, produktów regionalnych, lokalnych potraw. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich. Aktywność partnerów społecznych. Rozwijająca się infrastruktura turystyczna (w tym noclegowo-gastronomiczna). Słabe strony - Brak infrastruktury turystycznej na niektórych obszarach. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura – sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, drogi złej jakości, infrastruktura sportowa.

4 – infrastruktury turystycznej

3 – rewitalizacji obiektów zabytkowych

2 – obiektów sportowych

1 – inne
Kwota udzielonej pomocy. Preferowane będą operacje gdzie wnioskowana kwota pomocy będzie najmniejsza. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Aktywność partnerów społecznych. Zagrożenia - Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast.
3 – 25 tys. do 100 tys.

2 – 100 tys. – 200 tys.

1 – powyżej 200 tys.
Kwota projektu. Preferowane będą operacje, w których udział beneficjenta jest jak największy w całkowitych kosztach projektu. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Partnerzy społeczni posiadają szereg opracowanych projektów gotowych do realizacji (dotyczy tylko organizacji pożytku publicznego będących beneficjentami w ramach odnowy i rozwoju wsi). Słabe strony - Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna (przy mniejszym dofinansowaniu można wykonać więcej projektów).
3 – powyżej 50 %

2 – od 35 % do 50 %

0 – od 20 % do 35 %
Dla wyboru „Małych Projektów”
Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Aktywność partnerów społecznych. Współpraca gmin w ramach innych przedsięwzięć – budowa lotniska, gospodarka odpadami i współpraca w ramach wykonywania zadań przez samorząd powiatowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich.
2 - wnioskodawca jest członkiem LGD

1 - wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej działającej na terenie LGD

0 - brak członkostwa
Zameldowanie lub siedziba wnioskodawcy. Preferowane będą operacje, w których wnioskodawca jest zameldowany lub posiada siedzibę na terenie LGD. Adekwatność do analizy SWOT – zagrożenia – Negatywne tendencje demograficzne i społeczne. Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast. Migracje zarobkowe najaktywniejszych mieszkańców obszaru.
3 – wnioskodawca jest zameldowany lub posiada siedzibę na terenie LGD

0 – wnioskodawca nie jest zameldowany lub nie posiada siedziby na terenie LGD


Miejsce realizacji operacji. Preferowane są operacje realizowane przez wnioskodawców na terenie LGD. Adekwatność do analizy SWOT – zagrożenia – Negatywne tendencje demograficzne i społeczne. Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast. Migracje zarobkowe najaktywniejszych mieszkańców obszaru.
3 – operacja realizowana przez wnioskodawcę na terenie LGD

0 – operacja realizowana przez wnioskodawcę poza terenem LGD


Doświadczenie wnioskodawcy. Preferuje się projekty wnioskodawców którzy realizowali projekty ze środków UE gwarantując jego prawidłową realizację. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Aktywność partnerów społecznych. Współpraca gmin w ramach innych przedsięwzięć – budowa lotniska, gospodarka odpadami i współpraca w ramach wykonywania zadań przez samorząd powiatowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich.
2 – wnioskodawca zrealizował 2 i więcej projektów

1 – wnioskodawca realizował 1 projekt

0 – wnioskodawca nie realizował projektów


 1. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizacje operacji. Preferuje się operacje, które angażują mieszkańców. Wnioskodawca powinien w opisie projektu wskazać, że projekt będzie realizował we współpracy z innymi (osobami, podmiotami, organizacjami) oraz powinna być określona rola tej współpracy. Adekwatność do analizy SWOT – słabe strony - Zatrudnienie głównie w sektorze usług nierynkowych i rolnictwie, brak dużych pracodawców. Niskie dochody mieszkańców oraz wysoki odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niski poziom wykształcenia mieszkańców stanowiący barierę do podejmowania działalności gospodarczej i ograniczający aktywność. Mocne strony - Tradycje rękodzieła, produktów regionalnych, lokalnych potraw. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich. Aktywność partnerów społecznych.

2 – angażuje minimum 2 podmioty i grupę mieszkańców

1 – angażuje 1 podmiot i grupę mieszkańców

0 – nie angażuje


Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Preferowane są operacje, których wnioskowana kwota jest niższa. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Aktywność partnerów społecznych. Zagrożenia - Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast.
3 – do 10 tys. zł.

2 – od 10 do 20 tys. zł.

1 – od 20 do 25 tys. zł

0 – od 25 do 50 tys. zł


Wysokość kwoty całkowitej projektu. Preferowane są projekty, których kwota całkowita projektu jest wyższa. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Aktywność partnerów społecznych. Rozwijająca się infrastruktura turystyczna (w tym noclegowo-gastronomiczna)
4 – powyżej 50 tys. zł.

3 – od 25 do 50 tys. zł.

2 – od 10 do 25 tys. zł.

1 – od 4,5 do 10 tys. zł


Wpływ operacji na promocję i wizerunek obszaru działania LGD. Preferowane będą operacje, które w ramach realizacji przewidują elementy promocyjne dotyczące obszaru LGD. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Bogate dziedzictwo kulturowe z licznymi zachowanymi zabytkami architektury wiejskiej, dobrze zachowanymi siedzibami magnackimi, zabytkowymi obiektami sakralnymi. Unikatowe w skali województwa i istotne w skali kraju Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce – siedziba magnacka z zachowanymi budynkami gospodarczymi, parkiem, bogato wyposażonym wnętrzem oraz Muzeum Socrealizmu. Tradycje rękodzieła, produktów regionalnych, lokalnych potraw. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich. Wolne tereny rekreacyjne oraz inwestycyjne. Słabe strony - Brak jednolitej identyfikacji obszaru jako marki turystycznej.
2 – przewiduje

0 – nie przewiduje


Charakter operacji jest oparty na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych lub lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego. Przez lokalne zasoby przyrodnicze rozumieć należy wszystkie użyteczne elementy środowiska naturalnego, które człowiek może wykorzystać realizując przedsięwzięcia nie narażając tego środowiska na degradację. Przez lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne rozumieć należy zasoby rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznanymi za godne ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa.

O specyfice obszaru stanowią zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego i te zasoby stanowią mocną stronę tego obszaru i ich propagowanie może mieć istotny wpływ na rozwój obszaru LGD oraz zostały one uwzględnione


w analizie SWOT jako mocne strony to realizacja projektu jest korzystna i ze wszech miar pożądana. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - - Bogate dziedzictwo kulturowe z licznymi zachowanymi zabytkami architektury wiejskiej, dobrze zachowanymi siedzibami magnackimi, zabytkowymi obiektami sakralnymi. Unikatowe w skali województwa i istotne w skali kraju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – siedziba magnacka z zachowanymi budynkami gospodarczymi, parkiem, bogato wyposażonym wnętrzem oraz Muzeum Socrealizmu. Tradycje rękodzieła, produktów regionalnych, lokalnych potraw. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich. Wolne tereny rekreacyjne oraz inwestycyjne.
2 – tak

0 – nie
Dla tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw


Charakter operacji Preferuje operacje o znaczeniu priorytetowym dla terenu LGD, które wzmacniają mocne strony lub łagodzą słabe strony. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Bogate dziedzictwo kulturowe z licznymi zachowanymi zabytkami architektury wiejskiej, dobrze zachowanymi siedzibami magnackimi, zabytkowymi obiektami sakralnymi. Różnorodność turystycznych walorów przyrodniczych (rzeka Wieprz, jeziora, lasy) potwierdzona liczbą turystów odwiedzających obszar. Unikatowe w skali województwa i istotne w skali kraju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – siedziba magnacka z zachowanymi budynkami gospodarczymi, parkiem, bogato wyposażonym wnętrzem oraz Muzeum Socrealizmu. Tradycje rękodzieła, produktów regionalnych, lokalnych potraw. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich. Aktywność partnerów społecznych. Rozwijająca się infrastruktura turystyczna (w tym noclegowo-gastronomiczna). Słabe strony - Brak infrastruktury turystycznej na niektórych obszarach.
4 –usługi turystyczne

3 – rzemiosło lub rękodzieło

2 – rachunkowość, doradztwo

1 - inne
Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Aktywność partnerów społecznych. Współpraca gmin w ramach innych przedsięwzięć – budowa lotniska, gospodarka odpadami i współpraca w ramach wykonywania zadań przez samorząd powiatowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich.


3 - wnioskodawca jest członkiem LGD

2 - wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej działającej na terenie LGD

0 - brak członkostwa
Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Preferowane są operacje, których wnioskowana kwota jest niższa. Adekwatność do analizy SWOT - zagrożenia - Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast.
2 – do 30 tys. zł.

1 – od 30 do 50 tys. zł.

0 – od 50 tys. zł
Staż w prowadzonej działalności gospodarczej

Preferuje wnioskodawców rozpoczynających działalność gospodarczą. Zagrożenia - Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast. Negatywne tendencje demograficzne i społeczne. Migracje zarobkowe najaktywniejszych mieszkańców obszaru. Słabe strony - Niskie dochody mieszkańców oraz wysoki odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niski poziom wykształcenia mieszkańców stanowiący barierę do podejmowania działalności gospodarczej i ograniczający aktywność.


3 – zaczyna działalność

2 – działa do roku

1 – działa powyżej roku
Planowane, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, miejsca pracy. Preferuje operacje zakładające utworzenie większej ilości miejsc pracy. Zagrożenia - Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast. Negatywne tendencje demograficzne i społeczne. Migracje zarobkowe najaktywniejszych mieszkańców obszaru. Słabe strony - Niskie dochody mieszkańców oraz wysoki odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niski poziom wykształcenia mieszkańców stanowiący barierę do podejmowania działalności gospodarczej i ograniczający aktywność.
5 – powyżej 3 miejsc pracy

3 – 2 – 3 miejsca pracy

1 – 1 miejsce pracy

Dla różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
Charakter operacji. Preferuje operacje o znaczeniu priorytetowym dla terenu LGD, które wzmacniają mocne strony lub łagodzą słabe strony. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Bogate dziedzictwo kulturowe z licznymi zachowanymi zabytkami architektury wiejskiej, dobrze zachowanymi siedzibami magnackimi, zabytkowymi obiektami sakralnymi. Różnorodność turystycznych walorów przyrodniczych (rzeka Wieprz, jeziora, lasy) potwierdzona liczbą turystów odwiedzających obszar. Unikatowe w skali województwa i istotne w skali kraju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – siedziba magnacka z zachowanymi budynkami gospodarczymi, parkiem, bogato wyposażonym wnętrzem oraz Muzeum Socrealizmu. Tradycje rękodzieła, produktów regionalnych, lokalnych potraw. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich. Aktywność partnerów społecznych. Rozwijająca się infrastruktura turystyczna (w tym noclegowo-gastronomiczna). Słabe strony - Brak infrastruktury turystycznej na niektórych obszarach.
4 –usługi turystyczne

3 – rzemiosło lub rękodzieło

2 – rachunkowość, doradztwo

1 - inne
Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD. Adekwatność do analizy SWOT - mocne strony - Aktywność partnerów społecznych. Współpraca gmin w ramach innych przedsięwzięć – budowa lotniska, gospodarka odpadami i współpraca w ramach wykonywania zadań przez samorząd powiatowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Zinstytucjonalizowana forma kultywowania tradycji – zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich.


3 - wnioskodawca jest członkiem LGD

2 - wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej działającej na terenie LGD

0 - brak członkostwa
Planowane, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, miejsca pracy. Preferuje operacje zakładające utworzenie większej ilości miejsc pracy. Zagrożenia - Stosunkowo niskie dochody mieszkańców wsi w porównaniu z dochodami mieszkańców miast. Negatywne tendencje demograficzne i społeczne. Migracje zarobkowe najaktywniejszych mieszkańców obszaru. Słabe strony - Niskie dochody mieszkańców oraz wysoki odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niski poziom wykształcenia mieszkańców stanowiący barierę do podejmowania działalności gospodarczej i ograniczający aktywność.
3 – powyżej 3 miejsca pracy

2 – 2 – 3 miejsca pracy

1 – 1 miejsce pracy
Wynik głosowania w sprawie oceny zgodności operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.

Wybór operacji uzależniony jest od uzyskania minimalnej liczby punktów dla poszczególnych działań: • Odnowa i rozwój wsi - 4 punkty;

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 7 punktów:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 3 punkty;

 • Małe projekty – 10 punktów uzyskanych w wyniku oceny.


Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady poprzez odczytanie uchwały w sprawie przyjęcia list ocenionych operacji. Odpowiedzialnym za ten etap jest Przewodniczący Rady.

O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie oceny. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów w trakcie oceny, o miejscu na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku w LGD.


Informacje o wynikach głosowania przesyłane są wnioskodawcom nad czym czuwa Przewodniczący Rady i dyrektor biura LGD.

Biuro LGD po ustaleniu listy rankingowej przez Radę niezwłocznie przekazuje wnioskodawcom informację o wynikach oceny operacji – wniosku oraz o jego wybraniu lub niewybraniu przez Radę wraz z informacją o możliwości złożenia odwołania. LGD w tym samym dniu publikuje listę rankingową operacji na swojej stronie internetowej LGD.

Wraz z przesłanymi do wnioskodawców listami ocenionych operacji przesyłane są informacje:

a) o decyzji Rady w sprawie niedopuszczenia operacji do procesu oceny i jej przyczynach, b) zgodności operacji dla której była wnioskowana pomoc, z zakresem tematycznym operacji, jeśli taki wskazany został w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy albo jej niezgodności ze wskazaniem przyczyn,

c) zgodności operacji dla której była wnioskowana pomoc, z LSR albo jej niezgodności z LSR ze wskazaniem przyczyn,

d) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji lub miejscu na liściu ocenianych operacji, e) możliwości odwołania od wyników oceny, zgodnie z procedurą określoną w LSR i Regulaminie Rady.


V. Odwołanie od decyzji i podjęcie przez Radę uchwał w sprawie wybrania / niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Procedura zakłada odwołanie od decyzji Rady. Tryb odwołania precyzuje Regulamin Rady. Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu tego samego wniosku przez Radę po zgłoszeniu zastrzeżeń przez Wnioskodawcę.

Odwołanie wnioskodawca składa w biurze LGD w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyniku oceny operacji ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej LGD listy rankingowej. W odwołaniu wnioskodawca wskazuje:

1) informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP);

2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku;

3) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku;

4) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR oraz informację o niefinansowaniu realizacji operacji;

5) uzasadnienie przyczyn, dla których wnioskodawca uważa, iż jego projekt powinien zostać wybrany do finansowania w odniesieniu do zgodności operacji z LSR oraz kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Przebieg głosowania nad wnioskiem w procedurze odwoławczej jest identyczny z formułą przewidzianą dla oceny wniosków zawierając również element wyłączenia członka Rady podczas ponownej oceny. Procedura odwoławcza odbywa się zarówno w ramach Rady LGD jak i w ramach Biura LGD. Odpowiedzialność za poszczególne elementy jest identyczna jak w przypadku procesu przyjmowania wniosku, oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji przez LGD według kryteriów lokalnych. W ramach odwoławczego posiedzenia Rady, Rada wykonuje następujące czynności:


  1. Zapoznaje się z wnioskami, które wpłynęły w ramach procedury odwoławczej,

  2. Dokonuje ponownej oceny wniosków, które wpłynęły w ramach procedury odwoławczej,

  3. Głosowanie nad wnioskami objętymi odwołaniami.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, w ramach tego samego posiedzenia Rady, Rada po krótkiej przerwie, uwzględniając wyniki procedury odwoławczej, przystępuje do podjęcia uchwał w sprawie wybrania / niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych.

W przypadku, kiedy na dane posiedzenie Rady nie wpłynie żaden wniosek odwoławczy, Rada podejmuje jedynie uchwały w sprawie wybrania / niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwały w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych.

Wraz z informacją o wynikach procedury odwoławczej do publicznej wiadomości (strona internetowa LGD) zostanie podana ostateczna lista wniosków z informacją o wnioskodawcach, wartości operacji, kwocie wnioskowanej, zgodności bądź niezgodności z LSR i liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, LGD sporządza i przekazuje do SW właściwego dla miejsca realizacji operacji listy wybranych i niewybranych operacji uwzględniające wyniki postępowań odwoławczych, uchwały organu decyzyjnego LGD w sprawie wyboru operacji oraz złożone wnioski. Listy są publikowane na stronie LGD.VI. Zmiana kryteriów lokalnych. Zmiana kryteriów lokalnych jest wynikiem woli członków LGD
i mieszkańców obszaru. W trakcie procesów oceny LGD i LSR, a także w ramach stałego monitorowania nastawienia do LGD (ankiety), Internet składane są propozycje zmiany kryteriów lokalnych. Propozycje te wpływają do biura LGD i składane są na specjalnej karcie stanowiącej załącznik nr 4 do Strategii. Propozycje zmian są konsultowane w ramach konsultacji społecznych podczas procesu zmiany Strategii. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest dyrektor biura LGD. Po skonsultowaniu zmian kryteriów Walne Zebranie Członków dokonuje zmian w LSR i Regulaminie Rady polegających na zmianach w kryteriach lokalnych i kartach ocen wg kryteriów lokalnych. Proponowane zmiany mogą zostać przyjęte lub odrzucone. Możliwa jest więc sytuacja w której procedura zmiany nie doprowadzi do zmiany kryteriów. Jeśli dojdzie do zmiany kryteriów informacja o nowych kryteriach jest publikowana przez LGD (odpowiedzialny dyrektor biura LGD).
PROCEDURY W FORMIE GRAFICZNEJ

Rys. 4. Wizualizacja procedury informacji o naborze wniosków i przyjęcia wniosku.
Rys.5. Wizualizacja procedury wyłączenia członka Rady


Rys. 6. Wizualizacja procedury zgodności z zakresem tematycznym i z Lokalną Strategią Rozwoju
Rys. 7. Wizualizacja procedury wyboru operacji przez LGD według kryteriów lokalnychRys. 8. Wizualizacja procedury odwołania od decyzji i podjęcia przez Radę uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych


Rys. 9. Wizualizacja procedury zmiany kryteriów lokalnych

LEGENDA

- nazwa procedury- elementy procedury

- miejsce procedury i odpowiedzialni za procedurę

- ważne informacje


10. OKREŚLENIE BUDŻETU DLA KAŻDEGO ROKU REALIZACJI
Punktem wyjścia do konstrukcji budżetu dla realizacji LSR są z jednej strony zaplanowane przedsięwzięcia, z drugiej zaś dostępne w ramach refundacji środki finansowe. Dla obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ” maksymalne dofinansowanie stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na obszarze wdrażania LSR na dzień 31.12. 2006r., tj. 45 502 , a stałymi kwotami:


 • Max. 116 zł na działania osi 3 i małe projekty. Dla LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ” kwota ta wynosić będzie 5.278.232 zł;

 • Max. 3 zł na wdrażanie projektów współpracy. Dla LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ” kwota ta wynosić będzie 136.506 zł z czego 45.502 zł na przygotowanie projektów współpracy;

 • Max. 29 zł na funkcjonowanie LGD, aktywizację i nabywanie umiejętności. Dla LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ” kwota ta wynosić będzie 1.319.558 zł.


Całość refundowanych środków może max. wynieść 6.734.296 zł
Na poszczególne działania PROW przeznaczone zostaną procentowo środki dofinansowania:


 • Odnowa i rozwój wsi - 50,47%;

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 10%;

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 10%;

 • Wdrażanie LSR - małe projekty - 29,53%.

Założeniem do budżetu jest rozpoczęcie operacji w ramach poszczególnych działań PROW w okresie 2009 – 2014. W 2015 r. refundowanymi kosztami będą wyłącznie koszty funkcjonowania LGD. Liczba operacji stanowi zbilansowane zestawienie operacji przewidzianych w ramach przedsięwzięć. Jednocześnie należy mieć na względzie, iż operacje będą realizowane ze środków własnych beneficjentów, a także środków z pomocy na realizację LSR.


Dla zobrazowania skali realizowanych przedsięwzięć i planowanych operacji budżety zostaną przedstawione w następujących ujęciach:


 • Uproszczony budżet pomocy na wdrażanie LSR wskazujący liczbę operacji oraz kwotę pomocy na ich realizację. Liczba operacji odnosi się tylko do 4 działań w ramach PROW (413) i nie obejmuje projektów aktywizacji i nabywania umiejętności, które są ujęte w ramach działań (431).

 • Budżet – szczegółowo obejmuje już całkowity budżet wdrażania LSR, czyli także środki własne beneficjentów, operacje aktywizacji oraz wydatki bieżące LGD wraz z projektami współpracy. Podane kwoty są kwotami do refundacji, a nie kwotami faktycznie poniesionych wydatków.

 • Budżet szczegółowo - nakłady w latach stanowi kombinację dwóch poprzednich wizualizacji budżetów LGD, nie zawiera natomiast liczby operacji.


Tabela 14. Uproszczony budżet pomocy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju


Lata

Odnowa i rozwój wsi

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wdrażanie LSR - małe projekty

Kwota pomocy

Liczba operacji

Kwota pomocy

Liczba operacji

Kwota pomocy

Liczba operacji

Kwota pomocy

Liczba operacji

2009

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

2010

694 347,00

4

0,00

0

0,00

0

208 184,82

12

2011

702 825,00

7

200 000,00

2

0,00

0

422 005,54

24

2012

1 410 610,00

10

128 000,00

2

200 000,00

2

184 062,42

15

2013

302 749,00

3

0,00

0

45 000,00

1

376 023,92

18

2014

170 499,00

2

120 00,00

2

0,00

0

113 925,30

5

2015

00,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

2009 - 2015

3 281 030,00

26

448 000,00

6

245 000,00

3

1 304 202,00

74

Budżet przedstawiony powyżej pokazuje alokację środków w poszczególnych latach wdrażania LSR. Kwota pomocy oznacza środki przeznaczone dla LGD na realizację operacji, a liczba operacji obejmuje tylko operacje związane z wdrażaniem, nie zawiera zaś operacji związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją.
Tabela 15. Budżet – szczegółowo na przedsięwzięcia


Cele ogólne

Przedsięwzięcia

Zakładana liczba operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia

Odnowa i rozwój wsi

( 413 )

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

( 413 )

Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw

( 413 )

Wdrażanie LSR- małe projekty

( 413 )

Razem wdrażanie LSR ( 413)

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Projekty współpracy

( 421 )

Cel ogólny 1: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego

I. „Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazne mieszkańcom i gościom”

Minimalna liczba

14

-

-

11

25

-

-

Wartość pomocy

2.214.000

-

-

219.700

2.433.700

-

Cel ogólny 1: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego

II. „Razem lepiej” – budowa sieci powiązań międzygminnych

Minimalna liczba

-

-

-

30

30

4

-

Wartość pomocy

-

-

-

600.000

600.000

30.000

Cel ogólny 1: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego

III. „Przedsiębiorczość na wsi”-wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców

Minimalna liczba

-

6

4

1

9

-

-

Wartość pomocy

-

528.000

528.000

20.000

1.076.000

-

Cel ogólny 1: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego

IV. Mieszkańcy obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” aktywni

Minimalna liczba

-

-

-

2

2

20

-

Wartość pomocy

-

-

-

40.000

40.000

160.000

Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych-turystów, przedsiębiorców, inwestorów

V. Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wizytówką Lubelszczyzny

Minimalna liczba

-

-

-

7

7

15

1

Wartość pomocy

-

-

-

140.000

140.000

119.558

Cel ogólny 3: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja.

VI. „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”-stworzenie szlaków turystycznych wraz z otaczającą infrastruktura turystyczną na obszarze LGD

Minimalna liczba

1

-

-

17

18

-

1

Wartość pomocy

150.000

-

-

339.600

489.000

-

Cel ogólny 3: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja.

VII. Zasoby historyczne i kulturowe bogadztwem turystycznym obszaru LGD

Minimalna liczba

2

-

-

10

12

-

1

Wartość pomocy

300.000

-

-

198.932

498.932

-

W przedstawionym powyżej budżecie wartość operacji odnosi się do przewidywalnej wartości pomocy. Realna wartość operacji będzie przekraczać możliwe dofinansowanie ujęte w uproszczonym budżecie. Wielkość nakładów na poszczególne projekty wskazuje, iż projektem priorytetowym będzie Przedsięwzięcie I „Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazne mieszkańcom i gościom” i Przedsięwzięcie II „Razem lepiej”- budowa sieci powiązań międzygminnych.Tabela 16. Budżet szczegółowo – nakłady w latachDziałania osi 4 przeprowadzone przez LGD

Rok

Kategoria kosztu

413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwojuProjekty współpracy (421)

431 - Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsię -

biorstw

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

Razem 413

Projekty współpracy

(421)

Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Razem 431

Razem oś 4

2009

całkowite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 018,92

76 767,12

184 786,04

184 786,04
kwalifikowalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 801,96

72 496,14

171 298,10

171 298,10
do refundacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 801,96

72 496,14

171 298,10

171 298,10

2010

całkowite

0,00

0,00

2 116 561,00

398 071,00

2 514 632,00

0,00

204 836,46

60 000,00

264 836,46

2 779 468,46
kwalifikowalne

0,00

0,00

1 735 103,00

364 917,00

2 100 020,00

0,00

204 836,46

60 000,00

264 836,46

2 346 856,46
do refundacji

0,00

0,00

694 347,00

208 184,82

902 531,82

0,00

180 301,89

56 439,90

236 741,79

1 139 273,61

2011

całkowite

530 000,00

0,00

1 302 176,00

866 324,00

2 698 500,00

0,00

161 598,72

60 000,00

221 598,72

2 920 098,72
kwalifikowalne

520 000,00

0,00

1 150 472,00

714 272,00

2 384 744,00

0,00

161 598,72

60 000,00

221 598,72

2 606 342,72
do refundacji

200 000,00

0,00

702 825,00

422 005,54

1 324 830,54

0,00

147 243,77

46 494,71

193 738,48

1 518 569,02

2012

całkowite

310 000,00

510 000,00

2 540 000,00

450 000,00

3 810 000,00

0,00

172 000,00

40 000,00

212 000,00

4 022 000,00
kwalifikowalne

310 000,00

500 000,00

2 300 000,00

363 700,00

3 473 700,00

0,00

172 000,00

40 000,00

212 000,00

3 685 700,00
do refundacji

128 000,00

200 000,00

1 410 610,00

184 062,42

1 922 672,42

0,00

168 690,20

39 200,00

207 890,20

2 130 562,62

2013

całkowite

0,00

90 000,00

576 000,00

490 000,00

1 156 000,00

43 816,26

172 000,00

82 000,00

254 000,00

1 453 816,26
kwalifikowalne

0,00

90 000,00

530 000,00

475 500,00

1 095 500,00

43 816,26

172 000,00

82 000,00

254 000,00

1 393 316,26
do refundacji

0,00

45 000,00

302 749,00

376 023,92

723 772,92

43 816,26

158 000,00

82 000,00

240 000,00

1 007 589,18

2014

całkowite

270 000,00

0,00

310 000,00

190 000,00

770 000,00

92 689,74

160 000,00

35 000,00

195 000,00

1 057 689,74
kwalifikowalne

250 000,00

0,00

260 000,00

180 000,00

690 000,00

92 689,74

160 000,00

30 000,00

195 000,00

977 689,74
do refundacji

120 000,00

0,00

170 499,00

113 925,30

404 424,30

92 689,74

153 000,00

32 000,00

185 000,00

682 114,04

2015

całkowite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

7 061,86

87 061,86

87 061,86
kwalifikowalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

7 061,86

87 061,86

87 061,86
do refundacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 000,00

7 889,43

84 889,43

84 889,43

2009 -2015

całkowite

1 110 000,00

600 000,00

6 844 737,00

2 394 395,00

10 949 132,00

136 506,00

1 058 454,10

360 828,98

1 439 558,00

12 504 921,08
kwalifikowalne

1 080 000,00

590  000,00

5 975 575,00

2 098 389,00

9 743 964,00

136 506,00

1 049 237,14 

356 558,00

1 399 588,00

11 268 265,14
do refundacji

448 000,00

245 000,00

3 281 030,00

1 304 202,00

5 278 232,00

136 506,00

983 037,82

336 520,18

1 319 558,00

6 734 296,00

Zbilansowanie poszczególnych działań i przedsięwzięć wskazuje, iż całkowite nakłady w ramach LSR wyniosą w przybliżeniu 12 449 196,00 zł, z czego 11 079 558,00 zł stanowić będą wydatki kwalifikowalne. Refundacja zamknie się kwotą 6.734.296 zł, co stanowi iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 148 zł (116 + 29 + 3). Refundacja na bieżące wydatki LGD nie przekroczy 15%, a wydatki bieżące LGD w ramach całkowitych wydatków nieznacznie przekroczą 10%. Tym samym budżet odpowiada wszystkim wymaganiom, jakie są stawiane przed tego typu dokumentami. Budżet umożliwia systematyczne wdrażanie LSR, proporcjonalność wydatków bieżących do kosztów realizacji Strategii, jak również jest adekwatny do realizacji celów LSR.Tabela 17a. Harmonogram realizacji LSR

Okresy realizacji LSR z dokładnością do pół roku

Przedsięwzięcia / Działania

2009

I


2009

II


2010

I


2010

II


2011

I


2011

II


2012

I


2012

II


2013

I


2013

II


2014

I


2014

II


2015

I


I. „Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom”
II. „Razem lepiej” - budowa sieci powiązań międzygminnych
III. „Przedsiębiorczość na wsi” – wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców
IV. Mieszkańcy obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” aktywni
V. Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wizytówką Lubelszczyzny
VI. „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – stworzenie szlaków turystycznych wraz z otaczającą infrastrukturą turystyczną na obszarze LGD
VII. Zasoby historyczne i kulturowe bogadztwem turystycznym obszaru LGD
Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)
Nabywanie umiejętności i aktywizacja
Tabela 17b. Terminy podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji LSR.


Lp.

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

1

Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej2

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw3

Odnowa i rozwój wsi4

Małe projekty

11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR
Lokalna Strategia Rozwoju jest efektem procesu społecznego wynikającego z aktywności wszystkich podmiotów zaangażowanych do współpracy. Funkcję wiodącą w ramach Strategii pełniły Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” i Rada Stowarzyszenia. Proces przygotowania i konsultowania Strategii, umożliwił włączenie się i współdecydowanie mieszkańców obszaru i szeregu podmiotów (sektor społeczny, sektor gospodarczy, sektor publiczny) o ostatecznym kształcie Strategii – co dokumentują znajdujące się w siedzibie LGD listy obecności. LSR została przygotowana również przy współudziale zewnętrznych doradców specjalizujących się w planowaniu strategicznym i doradztwie dla j.s.t., doradztwie marketingowym i produktowym dla podmiotów gospodarczych.
Do pracy nad Strategią zostały zaproszone wszystkie podmioty, których udział w procesie budowy Strategii został zidentyfikowany jako konieczny. Przy budowie Strategii udział wzięły zarówno podmioty formalne jak i nieformalnie, pojedynczy liderzy jak i aktywne grupy osób. Podczas prac stale rozszerzano grono podmiotów biorących w nich udział lub czasami tylko wyrażającymi swoje opinie. Opinie na temat poszczególnych rozwiązań zostały zebrane w wyniku następujących działań:


 • Spotkania z mieszkańcami obszaru LSR (konsultacje społeczne) – w dniu 16 października 2008r. odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami obszaru LSR oraz wszystkimi zainteresowanymi LSR. Podczas spotkania zaprezentowane zostały najważniejsze elementy Strategii - misja, wizja, cele, wstępne przedsięwzięcia, i prognozowany budżet LGD. Spotkanie odbyło się w miejscowości Serniki przy okazji konsultowania gminnej Strategii Rozwoju.

 • Sondaż społeczny – w ramach sondażu na grupie 50 osób ustalono, iż mieszkańcy gmin preferują szczególnie operacje z zakresu odnowy wsi. Wynikiem sondażu jest umieszczenie
  w budżecie LSR znacznych środków na to działanie.

 • Wywiady z mieszkańcami – w ramach pracy grupy inicjatywnej zostały przeprowadzone wywiady – 50 osób. W ramach wywiadów zebrane zostały dotychczasowe doświadczenia - pozytywne i negatywne - z uczestnictwa w programach skierowanych dla terenów wiejskich. Główna obawa dotyczyła nieterminowego spływu środków, czy ogłaszania naborów
  w okresie wzmożonych prac polowych (rolnicy) czy okresie urlopowym (osoby zatrudnione).

 • Spotkania informacyjne – Spotkania informacyjne odbyły się zarówno przed podjęciem decyzji o kształcie partnerstwa z potencjalnymi członkami LGD, jak i po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy, analizy SWOT i sformułowaniu celów oraz zarysowaniu kształtów przedsięwzięć. W ramach spotkań ustalono zakres przedsięwzięć. Spotkania informacyjne były też pierwszym etapem służącym zaprezentowaniu LGD, ustaleniu formy kontaktów, określeniem potrzeb informacyjnych. W ramach spotkań informacyjnych udział wzięło kilkadziesiąt podmiotów i osób z obszaru LSR.

 • Punkty informacyjno - konsultacyjne – informacje o powstaniu LGD i były na bieżąco udzielne w siedzibach urzędów gmin. Stały punkt, choć do momentu podpisania umowy nieformalny, działa w ramach obsługi inwestorów w Urzędzie Gminy Lubartów.

 • Spotkania z przedstawicielami organów stanowiących j.s.t. Działanie miało na celu jeszcze większą unifikację celów w ramach LSR i strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

 • Prezentacje założeń strategii i konsultacje podczas spotkań wójtów. Bieżące przedstawianie działań, jakie będą miały miejsce na terenach gmin i sołectw. Zachęcanie do udziału lokalnej społeczności w projektach. Zbieranie opinii co do najlepszego sposobu realizacji przedsięwzięć. Efektem tych spotkań jest określenie potencjalnej grupy chcącej uczestniczyć
  w projektach i określenie minimalnych liczby operacji w ramach przedsięwzięć i działań.

Podczas procesu przygotowywania LSR zostały więc wykorzystane liczne narzędzia pomocne przy procesie budowania strategii, w tym narzędzia komunikacyjne. Narzędzia z jednej strony pozwalające na poznanie preferencji i opinii mieszkańców obszaru LSR, z drugiej zaś komunikujące zamierzenia


i działania w ramach LSR.


12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR
12.1. Opis procesu wdrażania i informowania o wdrażaniu LSR
Wdrażanie LSR ma na celu przede wszystkim aktywizację lokalnej społeczności i tym samym wypełnienie celów założonych w ramach LSR. Zgodnie z założeniami, w ramach wdrażania każdy członek społeczności lokalnej ma mieć możliwość zapoznania się z informacją o celach, przedsięwzięciach, działaniach, konkursach, ofertach pracy. Informacje te powinny być więc powszechnie dostępne. Wdrażanie zakłada więc podawanie informacji w sposób:


 • powszechny (każdy może się z nimi zapoznać);

 • aktualny (informacje są aktualne);

 • systematyczny (ciągła aktualizacja).

By zrealizować te założenia wykorzystywane będą następujące narzędzia:
 • Strona internetowa - powszechny i najbardziej pojemny nośnik informacji, niskie koszty aktualizacji i natychmiastowy efekt wprowadzenia danych;

 • Informacje w urzędach gmin - powszechność dostępu, łatwość uzyskania systematyczności
  i utrzymania aktualności;

 • Plakaty – powszechność dostępu i aktualność;

 • Media lokalne i regionalne – głównie w wyniku działań PR. Powszechności i aktualność;

 • Spotkania z mieszkańcami – systematyczność, aktualność, w mniejszym stopniu powszechność z powodu prawdopodobnie określonego kręgu uczestników najbardziej zaangażowanych.

Działalność informacyjna ma na celu zwiększenie uczestnictwa społeczności lokalnej poprzez dostępną informację we wdrażaniu LSR, w tym wdrażaniu projektów, składaniu wniosków itp.


12.2. Opis procesu aktualizacji
Założenie procesu aktualizacji wynika przede wszystkim ze świadomości ciągłych zmian otoczenia
i w związku z tym modyfikacji zakresu przedsięwzięć, celów, zmiany sytuacji strategicznej, wzmacniania czy słabnięcia zagrożeń bądź pojawiania się nowych szans. W samej Strategii założone zostało określone przypuszczalne zachowanie podmiotów zewnętrznych, przeprowadzenie inwestycji niezależnych od członków LGD. Strategia zakłada również, iż zmianom ulec mogą preferencje mieszkańców z terenu LSR, a także pewne przedsięwzięcia mogą przynieść skutki wskazujące na konieczność ich modyfikacji. Strategia, co oczywiste, zakłada optymalne czyli uśrednione efekty podejmowanych działań, gdy tymczasem efekty w jednych miejscach będą lepsze, w innych gorsze. By zapewnić maksymalizację korzyści w ramach wdrażania LSR, konieczna będzie jej aktualizacja, co odbywać się będzie przy udziale mieszkańców.


Proces aktualizacji będzie realizowany w oparciu o:


 • konsultacje z mieszkańcami;

 • konsultacje z przedstawicielami sektorów – publicznego, społecznego i gospodarczego;

 • konsultacje z przedstawicielami organów stanowiących j.s.t.

Konsultacje będą odbywały się w sposób systematyczny i powszechny, co zapewniać będą narzędzia służące do badania zarówno zmian zachodzących w ramach otoczenia, jak i zmian preferencji mieszkańców co do realizacji określonych celów, przedsięwzięć, działań. Podczas procesu aktualizacji mieszkańcy będą mogli wyrazić na bieżąco opinię co do koniecznych zmian. Narzędziami służącymi temu celowi będą przede wszystkim:
 • ankiety wykładane w punktach konsultacyjno – informacyjnych;

 • ankiety przeprowadzane podczas realizacji działań;

 • sondy internetowe;

 • fora dyskusyjne;

 • spotkania konsultacyjne.

Wprowadzanie zmian (aktualizacja) Strategii będzie przeprowadzana: • co 12 miesięcy w sposób stały do porządku obrad Walnego Zebrania Członków;

 • doraźnie w przypadku konieczności przeprowadzenia korekty.

Zbierane na bieżąco w formie pisemnej wskazówki (dla zmiany kryteriów lokalnych w formie karty zmiany) służyć będą aktualizacji dokumentów strategicznych.


Wprowadzenie punktu stałego do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków nie oznacza obligatoryjnych zmian jest jedynie elementem systematyczności i powszechności procesu pracy nad Strategią (aktualizacji).
Dodatkowo proces aktualizacji opierać się będzie na ocenie postępów we wdrażaniu działań
i przedsięwzięć zaproponowanych w strategii. Brane pod uwagę będą w szczególności raporty
i analizy sporządzone na potrzeby monitoringu oraz wynikające z dokonywania oceny własnej.
12.3. Monitoring wdrażania LSR
Monitoring obejmować będzie stopień realizacji celów projektu, stopień realizacji wskaźników założonych w strategii. Dodatkowo LGD będzie na bieżąco opracowywać i modyfikować wewnętrzne procedury działania. Całość procesu monitoringu będzie miała przyjętą formę pisemną.

Najważniejsze etapy monitoringu to:


 • ocena w oparciu o przygotowane dla przedsięwzięć matryce logiczne;

 • ocena stopnia realizacji budżetu wraz z planowaną liczbą operacji;

 • sporządzenie raportu z realizacji projektu;

 • sporządzenie raportu z monitoringu.


Ocena w oparciu o przygotowane matryce logiczne

Ocena odbywać się będzie w oparciu o przygotowane matryce logiczne zawierające mierzalne wskaźniki realizacji przedsięwzięcia:
 • wskaźnik oddziaływania;

 • wskaźnik rezultatu;

 • wskaźnik produktu.

Stopień realizacji celów ujęty będzie w formie identycznej do matrycy logicznej, uwzględniającej minimalny poziom konieczny do spełnienia celu oraz osiągnięty poziom na dzień pomiaru. Dla wskaźników oddziaływania dodatkowo prowadzone będą ankiety ewaluacyjne mierzące stopień realizacji celu na początku prowadzonych działań i na ich końcu.Czas przeprowadzania oceny: Raz na 6 miesięcy po zakończeniu półrocza.

Podmiot dokonujący oceny: Zarząd LGD.
Ocena stopnia realizacji budżetu wraz z planowaną liczbą operacji.

Szczegółowemu monitorowaniu podlegać będzie stopień realizacji budżetu wraz z planowaną liczbą operacji. Podobnie jak w przypadku matryc logicznych dla przedsięwzięcia, porównywany będzie stan założony do stanu osiągniętego.Czas przeprowadzania oceny: Raz na 6 miesięcy po zakończeniu półrocza.

Podmiot dokonujący oceny: Zarząd LGD.
Sporządzenie raportu z realizacji projektu.

Raport z realizacji projektu zawierać ocenę projektu pod kątem realizacji założonych dla niego wskaźników wraz z wnioskami płynącymi z ocen. Dodatkowo może zawierać propozycję zmian pozwalających osiągnąć założone cele.


Czas przeprowadzania oceny: Raz na rok po zakończeniu II półrocza. Po zakończeniu projektu.

Podmiot dokonujący oceny: Realizujący projekt.
Sporządzenie raportu z monitoringu.

Raport z monitoringu zawierać będzie przygotowane oceny wraz z wnioskami płynącymi z ocen. Dodatkowo może zawierać propozycję zmian pozwalających osiągnąć założone cele. Raport po zakończeniu roku zwierać będzie także wnioski z ocen raportów z realizacji projektów.Czas przeprowadzania oceny: Raz na 6 miesięcy po zakończeniu półrocza.

Podmiot dokonujący oceny: Rada LGD.


13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ
Proces oceny (ewaluacji) dotyczyć będzie co najmniej 4 elementów:


 • Ewaluacji LSR;

 • Ewaluacji LGD;

 • Ewaluacji pracowników biura LGD;

 • Ewaluacji projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR.

Każdy z elementów będzie oceniany oddzielnie przy użyciu adekwatnych do potrzeb narzędzi, terminów, przez określone podmioty. Dla każdego z etapów oceny przyjęte zostały odpowiednie procedury przyjęte przez właściwe organy, a zapisy przewidujące kompetencje organów w tym zakresie zawarte są w statucie LGD i regulaminach organizacyjnych. Podstawowym celem oceny jest powiązanie z realizacją celów określonych przez LGD w ramach LSR.


Tabela 18. Ewaluacja w ramach realizowanej Strategii


Rodzaj oceny

Procedura opisująca przebieg oceny

Podmiot dokonujący oceny

Termin oceny

Narzędzia służące ocenie

Możliwość weryfikacji oceny

Sposób wykorzystania informacji uzyskanej w celu usprawnienia

Ewaluacja LSR

Uchwała Rady LGD w sprawie Okresowej oceny Lokalnej Strategii Rozwoju

Rada LGD, Komisja Rewizyjna

Raz na rok. Co nie stoi w sprzeczności z terminami aktualizacji LSR. Po zakończeniu realizacji LSR

1. Ocena stopnia realizacji celów LSR

2. Ocena przedsięwzięć w ramach LSR

3. Ocena działań realizowanych w ramach LSR


Nie

Aktualizacja LSR. Wdrożenie wniosków z oceny. Podanie do wiadomości publicznej

Ewaluacja LGD

Uchwała Rady LGD w sprawie Okresowej oceny pracy Lokalnej Grupy Działania

Rada LGD, Komisja Rewizyjna

Raz na rok

1. Ocena procedur stosowanych przez LGD

2. Ocena stopnia realizacji LSR i wpływu LGD na tę realizację

3. Ocena Sprawozdania z działalności LGD i organów LGD

4. Ocena sprawozdania finansowego

5. Ocena stopnia wykonania budżetu LSR


Tak. W przypadku złożenia zastrzeżeń przez Zarząd LGD

Aktualizacja LSR. Zmiana regulaminów bądź procedur. Wnioski personalne. Ewentualne rozszerzenie partnerstwa. Podanie do wiadomości publicznej

Ewaluacja pracowników biura LGD

Uchwała Zarządu LGD w sprawie Okresowej oceny pracowników LGD

Dyrektor Biura LGD/Zarząd LGD/ Rada LGD

Raz na rok.

Ocena zgodnie z procedurą określoną w uchwale Zarządu

Tak. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez pracownika

Wnioski personalne

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR

Uchwała Rady LGD w sprawie Okresowej oceny projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR

Rada LGD, Komisja Rewizyjna

Raz na rok.

Raport z realizacji projektu

Tak. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez realizującego projekt lub Prezesa Zarządu LGD

W stosunku do realizującego projekt. Aktualizacja LSR


14. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR
14.1.Dokumentacja strategiczna wyższego rzędu
Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
Strategia Rozwoju Kraju jako cel główny przyjmuje podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.
Priorytetami zaś są:


 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;

 • Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej;

 • Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;

 • Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i bezpieczeństwa;

 • Rozwój obszarów wiejskich;

 • Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Wszystkie priorytety znajdują odzwierciedlenie w celach głównych, szczegółowych i poszczególnych działaniach.


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013
Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007- 2013 dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Celami horyzontalnymi NSRO są:
 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa;

 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej

 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;

 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług;

 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Cel strategiczny NSRO oraz cele horyzontalne realizowane będą za pomocą programów i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ);

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG);

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL);

 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW);

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT);

 • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT);

 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wszystkie priorytety znajdują odzwierciedlenie w celach głównych g, szczegółowych


i poszczególnych działaniach.
Strategia Rozwoju Województwa na lata 2006 - 2020
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego stanowi nadrzędny dokument dla LSR.
W szczególności istotne koncepcje i diagnozy zostały oparte na:


 • Diagnozie strategicznej dla Województw Lubelskiego;

 • Projekcji przyszłego rozwoju Lubelszczyzny;

 • Wizji przyszłości;

 • Zgodność z misją i celem nadrzędnym;

 • Zgodności z celami operacyjnymi.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru „Doliny Wieprza i leśnego szlaku” realizuje następujące priorytety Strategii Województwa Lubelskiego:


Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy.

Priorytet 2: Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy.

Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego.

Priorytet 4: Rozwój współpracy międzyregionalnej województwa oraz poprawa skuteczności wdrażania polityki rozwoju regionu.


Wszystkie priorytety znajdują odzwierciedlenie w celach głównych, szczegółowych i poszczególnych działaniach.
Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
Uzasadnieniem dla przygotowania i realizacji 16 RPO jest decentralizacja programowania rozwoju regionów, zwiększenie stopnia efektywności prowadzenia działań rozwojowych przez administrację publiczną, jak również efektywne wykorzystanie środków strukturalnych przyznanych w okresie 2004-2006 w ramach ZPORR. Cele RPO z jednej strony są ustalane przez województwa w odniesieniu do wojewódzkich strategii rozwoju, a z drugiej wpisują się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 (NSRO). Podstawowe cele RPO są związane z podnoszeniem konkurencyjności poszczególnych regionów oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju. Cele te osiągane są poprzez zintegrowane oddziaływanie na tworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym.
Realizacja RPO WL 2007 – 2013 będzie przyczyniać się do osiągania założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej, a także realizacji priorytetów polityki regionalnej UE ustanowionych dla celu „Konwergencja”. Będzie jednocześnie przyczyniać się do osiągania celów rozwojowych województwa określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020.
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 - 2013 jest podniesienie konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej województwa
Wszystkie priorytety znajdują odzwierciedlenie w celach głównych, szczegółowych i poszczególnych działaniach.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007 -2013
Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
Celami szczegółowymi PO IG są:


 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

Wszystkie cele znajdują odzwierciedlenie w celach głównych, szczegółowych i poszczególnych działaniach.


   1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 - 2013

Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.


Celami strategicznymi PO Kapitał Ludzki są:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;

 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;

 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących
  w gospodarce;

 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;

 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;

 • Wzrost spójności terytorialnej.

Wszystkie cele znajdują odzwierciedlenie w celach głównych, szczegółowych i poszczególnych działaniach.


Strategia Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2007 – 2015
W ramach opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2007- 2015 sformułowana została misja powiatu, którą jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój oraz poprawę konkurencyjności powiatu. W ramach planowania strategicznego ujęte zostały priorytety kierunków rozwoju:
Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki

Cel operacyjny 1.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu;

Cel operacyjny 1.2. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu;

Cel operacyjny 1.3. Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja.


Priorytet 2: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości;

Cel operacyjny 2.2. Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczeni wykluczenia społecznego
w powiecie.

Cel operacyjny 3.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu;

Cel operacyjny Cel operacyjny 3.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie;

Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego;Cel operacyjny 3.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia
w powiecie.

Priorytety i cele operacyjne zdefiniowane w LSR pokrywają się z zamierzeniami zdefiniowanymi dla powiatu.
14.2. Gminne plany strategiczne
Plany działań w zakresie, w jakim obejmują okres programowania są w całości spójne ze Strategią
i stanowią jej uszczegółowienie w zakresie ochrony środowiska. Zmiany dokonywane w ramach programu w przyszłości, o ile zmierzać będą do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia, zawsze pozostaną w spójności ze strategią.
Strategia Rozwoju Gminy Lubartów na lata 2009 – 2020
Wizja Gminy Lubartów zawarta w Strategii Rozwoju Gminy Lubartów jest następująca:
Realizacja przyjętego układu celów Strategii doprowadzi do rozwoju gminy, jako obszaru:


 • Zamieszkanego przez nowoczesne i aktywne społeczeństwo, które bez trudu odpowiada na wyzwania współczesności oraz realizuje własne plany i zamierzenia samodzielnie lub
  w ramach silnie rozwiniętego sektora pozarządowego;

 • Aktywnego gospodarczo i atrakcyjnego dla turystów i inwestorów, oferującego szereg ulg
  i preferencji dla miejscowych i zewnętrznych przedsiębiorców;

 • Atrakcyjnego do pracy i zamieszkania ze względu na wysokie walory kulturowe
  i środowiskowe, które jednocześnie są stymulatorami rozwoju gospodarczego i społecznego.


Misja Gminy Lubartów to osiąganie zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez wykorzystanie zasobów własnych gminy oraz sprzyjających uwarunkowań otoczenia zewnętrznego.
W Strategii Rozwoju Gminy Lubartów wyróżniono następujące Priorytety:
Priorytet I : Poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Priorytet II : Rozwój gospodarczy gminy oraz podniesienie jej konkurencyjności.

Priorytet III : Ochrona środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych i kulturowych.
Strategia Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2007 – 2020
Misja Gminy Kamionka to osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów wewnętrznych gminy oraz sprzyjających uwarunkowań otoczenia zewnętrznego.
W Strategii Rozwoju Gminy Kamionka wyróżniono następujące Priorytety:
Priorytet I : Wszechstronny rozwój społeczności gminnej

Priorytet II : Poprawa warunków życia mieszkańców gminy

Priorytet III : Aktywizacja gospodarcza i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Priorytet IV : Ochrona środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych i kulturowych

Powyższe Priorytety są komplementarne względem celów LSR
Strategia Rozwoju Gminy Serniki na lata 2009 – 2015
Wizja Gminy Serniki zawarta w Strategii Rozwoju Gminy Serniki jest następująca:
Gmina Serniki jest przykładem dobrego gospodarowania posiadanymi zasobami i dostępnymi środkami finansowymi. obszar gminy i jej mieszkańcy podlegają ciągłemu rozwojowi, co przyczynia się do wzrostu pozycji gminy w stosunku do innych gmin wiejskich. gmina rozwija się głównie dzięki rolnictwu, turystyce i przedsiębiorczości. mieszkańcy gminy są zadowoleni
z jakości życia przywiązując coraz większą wagę do ochrony środowiska naturalnego, która uległa znacznej poprawie.
Misja Gminy Serniki to zapewnienie optymalnego rozwoju gminy serniki poprzez właściwą alokację środków finansowych na podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców, rozwój gospodarczy
i wykorzystanie dostępnych zasobów.
W Strategii Rozwoju Gminy Serniki wyróżniono następujące cele strategiczne:
Cel strategiczny 1.: Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Serniki poprzez równomierny rozwój infrastruktury drogowej, turystycznej, ochrony środowiska, kulturalnej, edukacyjnej i gospodarczej.

Cel strategiczny 2.: Rozwój gospodarczy gminy oparty na rolnictwie, turystyce i przedsiębiorczości.

Cel strategiczny 3.: Optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, gospodarczych uwzględniających położenie gminy w województwie lubelskim, a także dostępnych źródeł finansowania.
Strategia Rozwoju Gminy Niedźwiada na lata 2009 - 2015
Wizja Gminy Niedźwiada zawarta w Strategii Rozwoju Gminy Niedźwiada jest następująca:
Gmina Niedźwiada w 2015 roku wykorzystując potencjał społeczny, gospodarczy oraz związany ze swoim dogodnym położeniem i atrakcyjnym środowiskiem przyrodniczym jest pożądanym terenem dla życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz wypoczynku.
Misja Gminy Niedźwiada to stałe stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego na terenie Gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających
z zasad równoważenia rozwoju, w tym rozwoju przedsiębiorczości, rolnictwa, turystyki i gminnej infrastruktury.
W Strategii Rozwoju Gminy Niedźwiada wyróżniono następujące cele strategiczne:
Cel strategiczny 1.: Rozwój gospodarczy Gminy

Cel strategiczny 2.: Rozbudowa gminnej infrastruktury

Cel strategiczny 3.: Zwiększenie aktywności społecznej i kulturowej w Gminie
Strategia Rozwoju Gminy Ostrówek na lata 2008 – 2020
Wizja Gminy Ostrówek zawarta w Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek jest następująca:
Zakłada się, że realizacja przyjętego układu celów Strategii doprowadzi do rozwoju gminy, jako obszaru:


 • Zamieszkanego przez nowoczesne i aktywne społeczeństwo, które bez trudu odpowiada na wyzwania współczesności oraz realizuje własne plany i zamierzenia samodzielnie lub w ramach silnie rozwiniętego sektora pozarządowego;

 • Atrakcyjnego do pracy i zamieszkania ze względu na wysoki poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Aktywnego gospodarczo i atrakcyjnego dla turystów i inwestorów, oferującego szereg ulg
  i preferencji dla miejscowych i zewnętrznych przedsiębiorców.


Misja Gminy Ostrówek to osiąganie zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego poprzez podnoszenie jakości kapitału ludzkiego, poprawę warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek wyróżniono następujące Priorytety:
Priorytet I : Wszechstronny rozwój i aktywizacja społeczności gminnej

Priorytet II : Poprawa warunków życia mieszkańców.

Priorytet III.: Zwiększanie konkurencyjności gminy oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej
Strategia Rozwoju Gminy Firlej na lata 2008 – 2015
Wizja Gminy Firlej zawarta w Strategii Rozwoju Gminy Firlej jest następująca:
Gmina Firlej to gmina o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy
Misja gminy Firlej to przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy Firlej poprzez podniesienie poziomu i jakości życia jej mieszkańców.
W Strategii Rozwoju Gminy Firlej wyróżniono następujące cele strategiczne:
Cel strategiczny 1.: Dostosowanie przestrzeni gminy Firlej do wyzwań XXI wieku

Cel strategiczny 2.: Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału gminy Firlej.

Cel strategiczny 3.: Rozwój kapitału ludzkiego opartego na wiedzy


Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kock na lata 2008 – 2015
Wizja Gminy Kock zawarta w Strategii Rozwoju Gminy Kock jest następująca:
Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego gminy Kock oraz poprawa poziomu życia mieszkańców
Misja Gminy Kock to rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kock realizowany przez podnoszenie jej konkurencyjności, przeciwdziałanie marginalizacji ludności i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
W Strategii Rozwoju Gminy Kock wyróżniono następujące cele strategiczne:
Cel strategiczny 1.: Rozwój infrastruktury jako bodziec dla wzrostu rangi i atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania.

Cel strategiczny 2.: Rozwój oświaty, kultury, turystyki i rekreacji

Cel strategiczny 3.: Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego jako baza do rozwoju zintegrowanego
i ekologicznego rolnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości

MISJE, WIZJE I CELE STRATEGICZNE / PRIORYTETY PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH WSZYSTKICH GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGD SĄ W PEŁNI ZGODNE Z PROPONOWANYMI W LSR.

14.3 Pozostałe dokumenty o charakterze strategicznym


 • Strategia Lizbońska, w zakresie tworzenia na obszarze Unii Europejskiej najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej, opartej na wiedzy, gospodarki na świecie, zdolnej do trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zapewniającej tworzenie większej ilości miejsc pracy;

 • Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju – Polska 2025, w zakresie realizacji wizji rozwoju Polski jako społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy
  w trzech obszarach priorytetowych: konkurencyjna gospodarka, nowoczesne społeczeństwo oraz sprawne państwo;

 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, szczególnie w zakresie wsparcia konkurencyjności gospodarczej regionów, wyrównywanie szans rozwojowych;

 • Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 - 2013, który zakłada cele strategiczne - utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.15. WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘC LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR
W chwili obecnej LGD zamierza aplikować o środki głównie w ramach:


 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach realizacji innych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR w sytuacji, kiedy może istnieć zagrożenie nakładania się pomocy, LGD zobowiązuje się do przestrzegania następujących procedur:
 • Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy wykaz obowiązków i zadań ze wskazaniem programu na rzecz którego te zadania i obowiązki będą wykonywane oraz podaną kwotę wynagrodzenia pochodzącą ze środków tego programu.

 • W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej programów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki ta osoba jest zobowiązana przeznaczyć na wykonanie zadań i obowiązków związanych z realizacją poszczególnych programów. Łączny wymiar czasu pracy nie może przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy.

 • Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesionych kosztów musi być,
  w sposób trwały, umieszczona informacja o tym, ze środków jakiego programu koszty te zostały pokryte. W przypadku współfinansowania kosztu z dwóch lub więcej programów musi być podana informacja o tym, jaka część tego kosztu jest finansowana w ramach jakiego programu. Podział kosztu pomiędzy programy będzie merytorycznie uzasadniony.

 • LGD utworzy wydzielone konta bankowe lub subkonta do obsługi każdego programu.

 • Każdy program będzie miał wyznaczonego kierownika odpowiedzialnego za jego realizację
  i prawidłowe rozliczenie.

 • Zarząd LGD zapewni przepływ informacji pomiędzy zespołami realizującymi różne programy.

 • Każdy wniosek przygotowany przez LGD zawierał będzie analizę ryzyka nakładania się pomocy i propozycję eliminacji nakładania się pomocy, gdyby ryzyko takie zaistniało.


16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH
Realizacja LSR przyczynić się ma do rozwoju regionu i obszarów wiejskich. Stopień przyczynienia się określać będą przyjęte wskaźniki.

Dziedzina

Wskaźnik

Jakość życia mieszkańców

– realizacja LSR ma przynieść podniesienie poziomu i jakości życia, w szczególności poprzez poprawę wiejskiej infrastruktury, dostęp do kultury, otwarcie na świat, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, budowę infrastruktury ułatwiającej wypoczynek, wzrost działań służących rozrywce.Liczba miejsc z dostępem do internetu

Liczba ścieżek rowerowych i ich długość

Liczba ścieżek pieszych i ich długość

Liczba wiejskich świetlic

Liczba imprez odbywających się na terenach LSR

Liczba mieszkańców uczestniczących w projektach kulturalnychWaloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - realizacja strategii przyczyni się do poznania, opisania i wypromowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Liczba turystów na obszarze LSR

Liczba opisanych i oznaczonych atrakcji turystycznych, przyrodniczych, historycznych

Liczba mieszkańców uczestniczących w projektach kulturalnych

Liczba atrakcji turystycznych, przyrodniczych i historycznych objętych trasami turystycznymi

Liczba publikacji i folderów dotyczących zasobów historycznych i przyrodniczych terenu LSR


Rozwój aktywności gospodarczej – poprawa jakości życia realizuje się także poprzez zwiększenie dochodów mieszkańców, co potem przełoży się na wzrost dochodów podatkowych. Realizacja przedsięwzięć spowoduje w pierwszej kolejności zwiększenie miejsc pracy i utworzenie mikroprzedsiębiorstw, w drugiej zaś zwiększenie dochodów.

Liczba utworzonych miejsc pracy

Wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw

Zmniejszenie liczby bezrobotnych

Wzrost dochodów gmin w tym w szczególności dochodów z tytułu udziału w podatkach państwowychWzrost atrakcyjności turystycznej obszaru – głównie poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, budowę rozpoznawalnej marki turystycznej i jej właściwe spozycjonowanie.

Liczba ścieżek rowerowych i ich długość

Liczba ścieżek pieszych i ich długość

Liczba miejsc noclegowych

Liczba lokali gastronomicznych

Liczba oznaczonych atrakcji turystycznych


Wzrost integracji społecznej i wzrost aktywności mieszkańców

Liczba organizacji pozarządowych

Odsetek mieszkańców uczestniczących w wyborach
17. INFORMACJE O DOŁĄCZONYCH DO LSR ZAŁĄCZNIKACH
Załącznikami do Strategii są:

 1. Karta oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

 2. Karta oceny zgodności operacji z LSR Doliną Wieprza i leśnym szlakiem wraz z instrukcją wypełniania.

 3. Karty oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wraz z instrukcją wypełniania.

 4. Deklaracja Bezstronności.

 5. Karta zmiany lokalnych kryteriów wraz z instrukcją wypełniania.

 6. Wzór pisma do beneficjenta z informacją o wyniku oceny operacjiPozostałe dokumenty powoływane w Strategii, a mogące ulec częstszym zmianom stanowią załączniki do wniosku o wybór LGD.

ZESTAWIENIE TABEL I RYSUNKÓW
TABELE
Tabela 1. Członkowie założyciele Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”

Tabela 2. Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”.

Tabela 3. Rada Stowarzyszenia

Tabela 4. Wykaz gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania

Tabela 5. Długość dróg powiatowych na terenie LSR (w km) 01.01.2008 r.

Tabela 6. Ogólna charakterystyka ludności poszczególnych gmin (na dzień 31.12.2006 r.)

Tabela 7. Ludność – wskaźniki modułu gminnego na koniec roku 2006

Tabela 8. Frekwencja w wyborach

Tabela 9. Struktura bezrobocia na koniec 2006 roku

Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2007 r. na obszarze LSR

Tabela 11. Powierzchnia użytków rolnych i leśnych na obszarze LSR – dane na 2005 r.

Tabela 12. Zestawienie celów i przedsięwzięć

Tabela 13 Zestawienie najważniejszych procedur w formie tabelarycznej

Tabela 14. Uproszczony budżet pomocy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Tabela 15. Budżet – szczegółowo na przedsięwzięcia

Tabela 16. Budżet szczegółowo – nakłady w latach

Tabela 17. Harmonogram realizacji LSR

Tabela 17b. Terminy podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji LSR

Tabela 18. Ewaluacja w ramach realizowanej Strategii
RYSUNKI

Rys. 1. Mapa Polski z zaznaczonym Województwem Lubelskim

Rys. 2. Mapa Województwa Lubelskiego z zaznaczonym obszarem LSR

Rys. 3. Uwarunkowania rozwoju sektora turystyki w powiecie lubartowskim.

Rys. 4. Wizualizacja procedury informacji o naborze i przyjęcia wniosku

Rys. 5. Wizualizacja procedury wyłączenia członka Rady

Rys. 6. Wizualizacja procedury zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju

Rys. 7. Wizualizacja procedury wyboru operacji przez LGD według kryteriów lokalnych

Rys. 8. Wizualizacja procedury odwołania od decyzji

Rys. 9. Wizualizacja procedury zmiany kryteriów lokalnychZałącznik 1.

Karta oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym

w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

Wniosek nr: ....................................... złożony przez: ...........................................................................................


Nazwa operacji: ......................................................................................................................................................

I. Działanie PROW:


□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

□ Odnowa i rozwój wsi

□ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty


II. Ocena zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków

o przyznanie pomocy: Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji..............................................

 Operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
III. Uzasadnienie dokonanej oceny:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………………………………………………………...
IV. Decyzja członka Rady w sprawie zgodności operacji z zakresem tematycznym:
Głosuję za uznaniem operacji za zgodną/niezgodną* z zakresem tematycznym wskazanym w informacji
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy:
(*niepotrzebne skreślić)
………………………………………………. ……………………………………………

data podpis członka Rady

Instrukcja wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym
wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

Do wypełnienia karty jest uprawniony członek Rady, który nie został wykluczony z udziału w głosowaniu.

Członek Rady wypełnia kartę zgodnie z niniejszymi zapisami:I. Działanie PROW, którego dotyczy proponowana operacja

Należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe działanie PROW, którego dotyczy proponowana przez Wnioskodawcę operacja.II. Ocena zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

Należy zaznaczyć zakres tematyczny wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, któremu odpowiada oceniana operacja, poprzez postawienie znaku X w kwadracie obok jego nazwy lub obok zdania „Operacji nie jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy” jeżeli zakresowi takiemu nie odpowiadaIII. Uzasadnienie zgodności/ niezgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR

W tej sekcji należy uzasadnić zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, bądź wykazać przyczynę jej niezgodności.IV Decyzja członka Rady w sprawie zgodności/niezgodności operacji z LSR

W tej sekcji należy wskazać, czy operacja jest zgodna czy też nie z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy poprzez wykreślenie za uznaniem bądź za nie uznaniem operacji za zgodną w tym przedmiocie. Pod decyzją należy złożyć czytelny podpis. ”Załącznik 2.

Karta oceny zgodności operacji z LSR „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”

Wniosek nr: ....................................... złożony przez: ...........................................................................................

Nazwa operacji: .......................................................................................................................................................
Działanie PROW:

□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

□ Odnowa i rozwój wsi

□ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

1. Czy realizacja operacji przyczyni sie do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
 • Celu 1: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego

□ tak □ nie

 • Celu 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych – turystów, przedsiębiorców, inwestorów – oraz mieszkańców

□ tak □ nie

 • Celu 3: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja

□ tak □ nie
2. Czy realizacja operacji przyczyni sie do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
Celu 1.1.: Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo-społecznej i sportowej obszaru LGD.

□ tak □ nieCelu 1.2.: Promocja i wsparcie działań o charakterze ponadgminnym oraz zachowań wymagających współpracy.

□ tak □ nieCelu 1.3.: Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości.

□ tak □ nieCelu 1.4.: Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców LSR.

□ tak □ nie


Celu 2.1.: Promocja walorów turystycznych i gospodarczych obszaru LSR.

□ tak □ nie


Celu 3.1.: Wykorzystanie dostępnych akwenów wodnych i obszarów leśnych terenu LGD.

□ tak □ nieCelu 3.2.: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR.

□ tak □ nie

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w LSR?
- Przedsięwzięciem I. „Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom”.

□ tak □ nie

- Przedsięwzięciem II. „Razem lepiej” – budowa sieci powiązań międzygminnych.

□ tak □ nie

- Przedsięwzięciem III. „Przedsiębiorczość na wsi” – wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców.

□ tak □ nie

- Przedsięwzięciem IV. Mieszkańcy obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” aktywni.

□ tak □ nie

- Przedsięwzięciem V. Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wizytówką Lubelszczyzny.

□ tak □ nie

- Przedsięwzięciem VI. „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – stworzenie szlaków turystycznych wraz z otaczającą infrastrukturą turystyczną na obszarze LGD.

□ tak □ nie

- Przedsięwzięciem VII. Zasoby historyczne i kulturowe bogactwem turystycznym obszaru LGD.

□ tak □ nie

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za rekomendowaną przez LSR):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Głosuję za uznaniem / nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić)
……………………… …………………………………

data podpis członka RadyInstrukcja wypełnienia karty
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „TAK” lub „NIE” przed postawieniem znaku X w odpowiednim polu.
Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągniecie co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz jest ona zgodna z przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.

Załącznik 3.

Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów
Wniosek nr: ..................................................... złożony przez: ............................................................................

Nazwa operacji: ......................................................................................................................................................


Działanie PROW:

□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

□ Odnowa i rozwój wsi

□ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty


Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Charakter operacji. Preferuje operacje o znaczeniu priorytetowym dla terenu LGD, które wzmacniają mocne strony lub łagodzą słabe strony.
4 – usługi turystyczne

3 – rzemiosło lub rękodzieło

2 – rachunkowość, doradztwo

1 – inne

Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD.
3 - wnioskodawca jest członkiem LGD

2 - wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej działającej na terenie LGD

0 - brak członkostwa

Planowane, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, miejsca pracy. Preferuje operacje zakładające utworzenie większej ilości miejsc pracy.
3 - powyżej 3 miejsca pracy

2 – 2 – 3 miejsca pracy

1 – 1 miejsce pracy

SUMA PUNKTÓW............. .........................................................

data podpis członka Rady


Instrukcja wypełniania karty
W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile wskazuje stopień spełnienia lokalnego kryterium.

Ocenie podlega to działanie PROW, którego dotyczy wniosek. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania PROW.Operacja zostaje uznana przez Radę za zgodną z lokalnymi kryteriami oceny, jeśli mieści się w limicie dostępnych środków w ramach konkursu i uzyska co najmniej 3 punkty.


Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Charakter operacji. Preferuje operacje o znaczeniu priorytetowym dla terenu LGD, które wzmacniają mocne strony lub łagodzą słabe strony.

4 – usługi turystyczne

3 – rzemiosło lub rękodzieło

2 – rachunkowość, doradztwo

1 – inne


Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD.
3 - wnioskodawca jest członkiem LGD

2 - wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej na terenie LGD

0 - brak członkostwa

Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Preferowane są operacje, których wnioskowana kwota jest niższa.
2 – do 30 tys. zł.

1 – od 30 do 50 tys. zł.

0 – od 50 tys. zł

Staż w prowadzonej działalności gospodarczej. Preferuje wnioskodawców rozpoczynających działalność gospodarczą.
3 – zaczyna działalność

2 – działa do roku

1 – działa powyżej roku

Planowane, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, miejsca pracy. Preferuje operacje zakładające utworzenie większej ilości miejsc pracy.
5 - powyżej 3 miejsca pracy

3 – 2 – 3 miejsca pracy

1 – 1 miejsce pracy

SUMA PUNKTÓW........... ........................................................

data podpis członka Rady


Instrukcja wypełniania karty
W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile wskazuje stopień spełnienia lokalnego kryterium.

Ocenie podlega to działanie PROW, którego dotyczy wniosek. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania PROW.Operacja zostaje uznana przez Radę za zgodną z lokalnymi kryteriami oceny, jeśli mieści się w limicie dostępnych środków w ramach konkursu i uzyska co najmniej 7 punktów.Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Odnowa i rozwój wsi

Doświadczenie wnioskodawcy. Preferuje się projekty wnioskodawców którzy realizowali projekty ze środków UE gwarantując jego prawidłową realizację.
1 – wnioskodawca realizował min. 1 projekt

0 – wnioskodawca nie realizował projektów


Zasięg oddziaływania operacji. Preferowane będą operacje, które będą realizowane w miejscowościach o większej liczbie mieszkańców co oznacza, że potencjalnie z projektu będzie korzystała większa liczba mieszkańców terenu LGD.
3 – powyżej 1500 mieszkańców

2 – od 500 do 1500 mieszkańców

1 – do 500 mieszkańców

Rodzaj operacji. Preferowane będą typy operacji, które w szczególny sposób przyczynią się do rozwoju obszaru.
4 – infrastruktury turystycznej

3 – rewitalizacji obiektów zabytkowych

2 – obiektów sportowych

1 – inne

Kwota udzielonej pomocy. Preferowane będą operacje gdzie wnioskowana kwota pomocy będzie najmniejsza.
3 – 25 tys. do 100 tys.

2 – 100 tys. – 200 tys.

1 – powyżej 200 tys.

Kwota projektu. Preferowane będą operacje, w których udział beneficjenta jest jak największy w całkowitych kosztach projektu.

3 – powyżej 50 %

2 – od 35 % do 50 %

0 – od 20 % do 35 %


SUMA PUNKTÓW.......... ..........................................................

data podpis członka Rady


Instrukcja wypełniania karty
W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile wskazuje stopień spełnienia lokalnego kryterium.

Ocenie podlega to działanie PROW, którego dotyczy wniosek. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania PROW.Operacja zostaje uznana przez Radę za zgodną z lokalnymi kryteriami oceny, jeśli mieści się w limicie dostępnych środków w ramach konkursu i uzyska co najmniej 4 punkty.


Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD.

2 - wnioskodawca jest członkiem LGD

1 - wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej działającej na terenie LGD

0 - brak członkostwa


Zameldowanie lub siedziba wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest zameldowany lub posiada siedzibę na terenie LGD.

3 – wnioskodawca jest zameldowany/posiada siedzibę na terenie LGD

0 – wnioskodawca nie jest zameldowany/nie posiada siedziby na terenie LGD

Miejsce realizacji operacji. Preferowane są operacje realizowane przez wnioskodawców na terenie LGD.

3 – operacja realizowana przez wnioskodawcę na terenie LGD

0 – operacja realizowana przez wnioskodawcę poza terenem LGD

Doświadczenie wnioskodawcy. Preferuje się projekty wnioskodawców, którzy realizowali projekty ze środków UE gwarantując jego prawidłową realizację.

2 – wnioskodawca realizował 2 i więcej projektów

1 – wnioskodawca realizował 1 projekt

0 – wnioskodawca nie realizował projektów


Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizacje operacji. Preferuje się operacje, które angażują mieszkańców. Wnioskodawca powinien w opisie projektu wskazać, że projekt będzie realizował we współpracy z innymi (osobami, podmiotami, organizacjami) oraz powinna być określona rola tej współpracy.

2 - angażuje min. 2 podmioty i grupę mieszkańców

1 – angażuje 1 podmiot i grupę mieszkańców

0 – nie angażuje


0 – nie angażuje
Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Preferowane są operacje, których wnioskowana kwota jest niższa.

3 – do 10 tys. zł.

2 – od 10 do 20 tys. zł.

1 – od 20 do 25 tys. zł.

0 – od 25 do 50 tys. zł.

Wysokość kwoty całkowitej projektu. Preferowane są projekty, których kwota całkowita projektu jest wyższa.

4 – powyżej 50 tys. zł.

3 – od 25 do 50 tys. zł.

2 – od 10 do 25 tys. zł.

1 – od 4,5 tys. do 10 tys. zł.

Wpływ operacji na promocję i wizerunek obszaru działania LGD. Preferowane będą operacje, które w ramach realizacji przewidują elementy promocyjne dotyczące obszaru LGD.
2 – przewiduje

0 – nie przewiduje


Charakter operacji jest oparty na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych lub lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego . Preferowane są operacje wpisujące się w definicję dziedzictwa kulturowego i historycznego: zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze zwiazanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa; lub zasobów przyrodniczych: wszystkie użyteczne elementy środowiska naturalnego, które człowiek może wykorzystać realizując przedsięwziecia nie narażajac tegoz środowiska na degradację.
2 – tak

0 – nie

SUMA PUNKTÓW
.......... .....................................................

data podpis członka RadyInstrukcja wypełniania karty
W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile wskazuje stopień spełnienia lokalnego kryterium.

Ocenie podlega to działanie PROW, którego dotyczy wniosek. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania PROW.Operacja zostaje uznana przez Radę za zgodną z lokalnymi kryteriami oceny, jeśli mieści się w limicie dostępnych środków w ramach konkursu i uzyska co najmniej 10 punktów.


Załącznik 4.

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego: …………………………………………………………………………………


Instytucja organizująca konkurs: ………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że: • zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania
  ,, Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”

 • nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wyłączenia się z oceny danej operacji,

 • nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
  W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wyłączenia się z oceny danej operacji,
 • zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,


Miejscowość ……………………….dnia .......-..........- 20...... r. Podpis ………………………


Załącznik 5.

Karta zmiany kryteriów lokalnych
Wniosek złożony przez: .........................................................................................................................................
Wnioskodawca zamieszkuje na terenie LSR/ Prowadzi działalność na terenie LSR*
Działanie PROW którego dotyczą zmienione kryteria:

□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

□ Odnowa i rozwój wsi

□ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projektyDziałanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Proponuję wykreślić następujące kryteria:

Uzasadnienie:
Proponuję zmodyfikować następujące kryteria:

Uzasadnienie z określeniem adekwatności do analizy SWOT:
Proponuję wpisać następujące kryteria:

Uzasadnienie z określeniem adekwatności do analizy SWOT:.......... ...........................................................................

data czytelny podpis Wnioskodawcy
Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw

Proponuję wykreślić następujące kryteria:

Uzasadnienie:
Proponuję zmodyfikować następujące kryteria:

Uzasadnienie z określeniem adekwatności do analizy SWOT:
Proponuję wpisać następujące kryteria:

Uzasadnienie z określeniem adekwatności do analizy SWOT:.......... ...........................................................................

data czytelny podpis Wnioskodawcy

Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Odnowa i rozwój wsi

Proponuję wykreślić następujące kryteria:

Uzasadnienie:Proponuję zmodyfikować następujące kryteria:

Uzasadnienie z określeniem adekwatności do analizy SWOT:
Proponuję wpisać następujące kryteria:

Uzasadnienie z określeniem adekwatności do analizy SWOT:
.......... ...........................................................................

data czytelny podpis Wnioskodawcy
Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Proponuję wykreślić następujące kryteria:

Uzasadnienie:
Proponuję zmodyfikować następujące kryteria:

Uzasadnienie z określeniem adekwatności do analizy SWOT:
Proponuję wpisać następujące kryteria:

Uzasadnienie z określeniem adekwatności do analizy SWOT:.......... ...........................................................................

data czytelny podpis WnioskodawcyInstrukcja wypełnienia karty

* Niepotrzebne skreślić


Wypełnienie kraty polega na odniesieniu się do istniejących (wykreślenie/ zmiana) bądź zaproponowaniu własnych (wpisanie) lokalnych kryteriów stosowanych podczas oceny operacji.
Każda z propozycji powinna zwierać uzasadnienie.
Propozycja zmiany i wpisania nowych kryteriów wymaga odniesienia się do analizy SWOT zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju. Kryteria powinny być adekwatne do analizy SWOT i mierzalne.
Wniosek powinien zostać podpisany i oznaczony datą wypełnienia.

Załącznik 6.
Wzór pisma do beneficjenta z informacją o wyniku oceny operacji
……………………..

pieczęć LGD Lubartów,…………

data
Wnioskodawca:…………………………………

Numer i nazwa operacji:………………………..


Niniejszym informujemy, że w wyniku oceny przez Radę LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” operacja otrzymała następujące oceny:

1. W/w operacja jest/nie jest zgodna z LSR w następującym zakresie:

a) z celem ogólnym nr…….(……głosów co stanowi zwykłą większość na ….obecnych członków Rady);

b) z celem szczegółowym nr……….(……głosów co stanowi zwykłą większość na ….obecnych członków Rady);

c) z przedsięwzięciem nr………(…… głosów co stanowi zwykłą większość na ….obecnych członków Rady);

2. W/w operacja w wyniku oceny według lokalnych kryteriów otrzymała następującą liczbę punktów……

W wyniku oceny operacja znalazła się na pozycji……..na liście ocenionych operacji.


Od rozstrzygnięcia Rady wnioskodawcy przysługuje złożenie odwołania w terminie 3 dni od otrzymania niniejszej informacji, lecz nie później jak do dnia……


Wniosek odwoławczy, zgodnie z §29 pkt.4 Regulaminu Rady LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” winien zawierać:

1) informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP),

2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku,

3) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,

4) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR oraz informację o niefinansowaniu realizacji operacji

5) uzasadnienie przyczyn, dla których wnioskodawca uważa, iż jego projekt powinien zostać wybrany do finansowania w odniesieniu do zgodności operacji z LSR oraz kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

……………. ………………………………

data podpis i pieczęć

dyrektora biura LGD
Strona z1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna