Załącznik do uchwały nr 7/2013 z dnia 13. 12. 2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lgd „Doliną Wieprza I leśnym szlakiem”Pobieranie 2,83 Mb.
Strona1/2
Data14.02.2018
Rozmiar2,83 Mb.
  1   2

Lokalna Strategia Rozwoju „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”
Załącznik do uchwały nr 7/2013 z dnia 13.12.2013

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

OBSZAR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

OBEJMUJE TEREN GMIN:

FIRLEJ, KAMIONKA, KOCK, LUBARTÓW,

NIEDŹWIADA, SERNIKI, OSTRÓWEK

2009
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
NA LATA 2008 – 2015

OBSZAR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

SPIS TREŚCI


1.CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STARTEGII ROZWOJU (LSR)


5

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer
w tym rejestrze

5

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa

5

1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD

7

1.4. Struktura rady LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanego dalej „organem decyzyjnym”

10

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego

11

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

14

1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji

14


2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI15

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD, albo będących jej partnerami

15

2.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe

15

2.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej

22

2.4. Specyfika obszaru

29

2.5. Uzasadnienie spójności obszaru LSR


30

3. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, WNIOSKI WYNIKAJĄCE
Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY31

4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W RAMACH KTÓRYCH BĘDĄ REALIZOWANE OPERACJE ZWANE DALEJ „PRZEDSIĘWZIĘCIAMI”


33

4.1. Określenie celów ogólnych LSR

33

4.2. Określenie celów szczegółowych LSR

34

4.3. Wskazanie przedsięwzięć w ramach LSR


36

5. OKREŚLENIE MISJI LGD


51

6. WYKAZANIE SPOJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR


52

7. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR


55

8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR


56

9. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI LSR, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY ODWOŁANIA DO ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 21 USTAWY Z DNIA 7 MARCA 2007 R. O WSPERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAKŻE PROCEDURY ZMIANY TYCH KRYTERIÓW

57


10. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI


79


11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR


87


12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR

88

12.1. Opis procesu wdrażania i informowania o wdrażaniu LSR
88

12.2. Opis procesu aktualizacji

88

12.3. Monitoring wdrażania LSR

89


13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ


90


14. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR


92

14.1. Dokumentacja strategiczna wyższego rzędu
92

14.2. Gminne plany strategiczne

95

14.3. Pozostałe dokumenty o charakterze strategicznym


98

15. WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR

99


16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH


99


17. INFORMACJE O DOŁĄCZONYCH DO LSR ZAŁĄCZNIKACH


101


ZESTAWIENIE TABEL I RYSUNKÓW


1031. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STARTEGII ROZWOJU (LSR)
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i numer w tym rejestrze
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” jest partnerstwem trójsektorowym
w formie stowarzyszenia składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych realizującym określone w statucie cele.

LGD została wpisana do KRS z dniem 12. 12. 2008 r. pod numerem 0000319639. Rejestr jest prowadzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedzibą stowarzyszenia jest Lubartów (gmina Lubartów).


1.2. Opis procesu budowania partnerstwa
Początkowym etapem partnerstwa była niesformalizowana współpraca jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu lubartowskiego oraz przedsiębiorców i innych podmiotów z sektora społecznego. Rozpoczęcie współpracy od początku miało służyć zawiązaniu partnerstwa i powstaniu Lokalnej Grupy Działania.
Proces budowania partnerstwa rozpoczął się na początku roku 2008. W dniu 11 lutego 2008 r.
z inicjatywy Wójta Gminy Lubartów odbyło się spotkanie wójtów gmin powiatu lubartowskiego, na którym zapoczątkowano prace nad tworzeniem trójsektorowego partnerstwa. Rozpoczęły się również pierwsze rozmowy z lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. Początkowo w spotkaniach brali udział przedstawiciele 9 gmin z terenu powiatu lubartowskiego, później wycofały się gminy Ostrów Lubelski i Uścimów ze względu na niewielki poziom spójności
z obszarem pozostałych gmin.

Od 25 kwietnia 2008 r. do 9 czerwca 2008 do stowarzyszenia uchwałami Rad Gmin, a w przypadku Kocka Rady Miejskiej przystępowały kolejno gminy: Lubartów (25. 04), Kock (20. 05),


Kamionka (21. 05), Serniki (26. 05), Niedźwiada (31. 05), Firlej (03. 06), Ostrówek (09. 06), która jako ostatnia weszła w skład LGD.
Stowarzyszenie zostało zawiązane 21 lipca 2008 roku w Lubartowie. Przystąpili do niego samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu siedmiu gmin: Lubartów, Firlej, Kamionka, Kock, Niedźwiada, Ostrówek i Serniki. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 35 osób.

W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Janusz Bodziacki, Grażyna Banachewicz, Stanisław Jedut.


Tabela 1. Członkowie założyciele Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”


L.p.

Nazwisko i Imię/Imiona

Reprezentowany podmiot

Rodzaj działalności

Funkcja w LGD

Sektor

1.

Filipiak Jarosław

Ochotnicza Straż Pożarna

w SamoklęskachOrganizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/członek

społeczny

2.

Wójcik Danuta

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce

Samorządowa jednostka kultury

Członek Zarządu

publiczny

3.

Daniewska Agnieszka

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce

Samorządowa
jednostka kultury

Członek Komisji Rewizyjnej

publiczny

4.

Wierzchoń Sławomir

Przedsiębiorca z Gminy Kamionka

Przedsiębiorca

Członek Rady LGD

gospodarczy

5.

Jedut Stanisław

Wójt Gminy Kamionka

JST

Wiceprzewodniczący

Rady LGD


publiczny

6.

Cieszko Sławomir Marian

Wójt Gminy Firlej

JST

Członek Rady LGD

publiczny

7.

Moczarska Beata Iwona

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Samorządowa
jednostka kultury

Członek Zarządu

publiczny

8.

Kaczor Andrzej

Przedsiębiorca z Gminy Firlej

Przedsiębiorca

Członek Rady LGD

gospodarczy

9.

Lewtak Damian Marcin

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie

Organizacja pozarządowa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

społeczny

10.

Radomski Marek

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

11.

Futera Tomasz

Burmistrz Miasta Kock

JST

Członek Rady LGD

publiczny

12.

Rogulski Leszek

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku

Organizacja pozarządowa

Wiceprezes LGD

społeczny

13.

Cybul – Sobolewska Anna/

Mioduchowska EwaKockie Stowarzyszenie Oświatowo- Regionalne

Organizacja pozarządowa

Członek Rady LGD/

Przedstawiciel w LGD/członekspołeczny

14.

Kowalczyk Alicja

Dom Kultury w Kocku

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

15.

Niedziela Wiesław

Przedsiębiorca z Gminy Lubartów

Przedsiębiorca

Członek Rady LGD

gospodarczy

16.

Mazurek Anna

Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ludowej „Rokiczanka

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

17.

Pindłowski Mirosław

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowodworze

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

18.

Wilczyńska Beata

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie

Samorządowa
jednostka kultury

Prezes Zarządu LGD

publiczny

19.

Banachewicz Grażyna

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Serniki ”Wspólny Cel”

Organizacja pozarządowa

Członek Rady LGD

społeczny

20..

Danił Wojciech

Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

21.

Sławecki Jan Kazimierz

Wójt Gminy Serniki

JST

Członek Rady LGD

publiczny

22.

Iwanek Maria

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

23.

Sidor Urszula

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Skarbnik Zarządu LGD

gospodarczy

24.

Kostrzewa Jerzy

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Członek Rady LGD

gospodarczy

25.

Jacek Garbacz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek „Wspólna Sprawa”

Organizacja pozarządowa

Wiceprezes Zarządu LGD

społeczny

26.

Sobijanek Ewa

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

27.

Osiej Wacław

Wójt Gminy Ostrówek

JST

Członek Rady LGD

publiczny

28.

Siwek Piotr

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

29.

Bojan Andrzej

Ochotnicza Straż Pożarna Zabiele

Organizacja pozarządowa

Członek Rady LGD

społeczny

30.

Ks. Sarna Andrzej

Parafia Rzymsko - Katolicka

Kościelna osoba prawna

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

31

Topyła Mirosław

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej

gospodarczy

32

Jankowska Barbara

Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie

Samorządowa
jednostka kultury

Członek Zarządu

publiczny

33

Jankowski Marek

Wójt Gminy Niedźwiada

JST

Członek Rady LGD

publiczny

34

Bodziacki Janusz

Wójt Gminy Lubartów

JST

Przewodniczący Rady LGD

publiczny

W dniu 28 lipca 2008 roku został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Lublinie o rejestrację Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”.


W kolejnych latach skład LGD uległ rozszerzenie. Członkami Stowarzyszenia zostały nowe podmioty, które reprezentują sektor gospodarczy (przedsiębiorcy), sektor społeczny (organizacje pozarządowe) oraz sektor publiczny (jednostki organizacyjne JST). Aktualny skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przedstawia tabela nr 2.

1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD

Tabela 2. Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”


L.p.

Nazwisko i Imię/Imiona

Reprezentowany podmiot

Rodzaj działalności

Funkcja w LGD

Sektor

1.

Filipiak Jarosław

Ochotnicza Straż Pożarna

w SamoklęskachOrganizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/członek

społeczny

2.

Wójcik Danuta/

Smaga MałgorzataGminna Biblioteka Publiczna w Kamionce

Samorządowa jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/członek

Członek Zarządu LGDpubliczny

3.

Sienkiewicz Krzysztof

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/członek

publiczny

4.

Wierzchoń Sławomir

Przedsiębiorca z Gminy Kamionka

Przedsiębiorca

Członek Rady LGD

gospodarczy

5.

Jedut Stanisław

Agnieszka DaniewskaWójt Gminy Kamionka

JST

Wiceprzewodniczący

Rady LGD


Członek Komisji Rewizyjnej

publiczny

6.

Cieszko Sławomir Marian

Wójt Gminy Firlej

JST

Członek Rady LGD

publiczny

7.

Moczarska Beata Iwona/

Tarnowski DawidGminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/członek/

Wiceprezes Zarządu LGDpubliczny

8.

Kaczor Andrzej

Przedsiębiorca z Gminy Firlej

Przedsiębiorca

Członek Rady LGD

gospodarczy

9.

Bartoń Łukasz

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/członek

społeczny

10.

Radomski Marek

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

11.

Futera Tomasz

Burmistrz Miasta Kock

JST

Członek Rady LGD

publiczny

12.

Ciszewska Henryka

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

13.

Cybul – Sobolewska Anna/

Mioduchowska EwaKockie Stowarzyszenie Oświatowo- Regionalne

Organizacja pozarządowa

Członek Rady LGD
Przedstawicie w LGD/członek

społeczny

14.

Świć Adam

Dom Kultury w Kocku

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

15.

Niedziela Wiesław

Przedsiębiorca z Gminy Lubartów

Przedsiębiorca

Członek Rady LGD

gospodarczy

16.

Mazurek Anna

Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ludowej „Rokiczanka

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

17.

Pindłowski Mirosław

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowodworze

Organizacja pozarządowa

Skarbnik Zarządu LGD

społeczny

18.

Wilczyńska Beata

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

19.

Banachewicz Grażyna

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Serniki ”Wspólny Cel”

Organizacja pozarządowa

Członek Rady LGD

społeczny

20..

Danił Wojciech

Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

21.

Marzęda Stanisław
Mitrus Lucyna

Wójt Gminy Serniki

Pracownik Urzędu Gminy SernikiJST
JST

Członek Rady LGD
Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

22.

Iwanek Maria

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

23.

Sidor Urszula

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Wiceprzewodniczący Zarządu LGD

gospodarczy

24.

Kostrzewa Jerzy

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Członek Rady LGD

gospodarczy

25.

Jacek Garbacz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek „Wspólna Sprawa”

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

26.

Sobijanek Ewa

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

27.

Karczmarz Krzysztof

Wójt Gminy Ostrówek

JST

Członek Rady LGD

publiczny

28.

Siwek Piotr

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

29.

Bojan Andrzej

Ochotnicza Straż Pożarna Zabiele

Organizacja pozarządowa

Członek Rady LGD

społeczny

30.

Ks. Kobiałka Dariusz

Parafia Rzymsko - Katolicka

Kościelna osoba prawna

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

31

Topyła Mirosław

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej

gospodarczy

32

Jankowska BarbaraGminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie

Samorządowa
jednostka kultury

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

33

Marzęda Janusz

Wójt Gminy Niedźwiada

JST

Członek Rady LGD

publiczny

34

Kopyść Krzysztof

Wójt Gminy Lubartów

JST

Przewodniczący Rady LGD

publiczny

35.

Chaber Małgorzata

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczynie

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

36.

Nicpoń Katarzyna

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość”

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

37.

Zdzienicka Małgorzata

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Przedstawiciel w LGD/ członek

gospodarczy

38.

Kozdraj Ewa

Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

39.

Włoszek Jolanta/

Giza Ewa


Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

40.

Mitura Zbigniew Walenty

Zespół Szkół w Poizdowie

Jednostka organizacyjna JST

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

41.

Pożarowszczyk Agnieszka


Dom Pomocy Społecznej w Kocku

Jednostka organizacyjna JST

Przedstawiciel w LGD/ członek

publiczny

42.

Kossak Adrian

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Górka Lubartowska „Wspólne Marzenia”

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

43.

Cholewa Iwona

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada „Nowa Myśl-Wspólne Działanie”

Organizacja pozarządowa

Członek Zarządu

społeczny

44.

Socha Jolanta

Stowarzyszenie Kobiet „Być Aktywna”

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

45.

Wierzbicka Wioletta

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w Leszkowicach

Organizacja pozarządowa

Prezes Zarządu LGD

społeczny46.

Wróblewski Jakub

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

47.

Sugier Sławomir

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Skrobowa

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD/ członek

społeczny

48.

Targońska Krystyna

Lubelska Fundacja Rozwoju

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD / członek

społeczny

49.

Mazurek Michał

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Przedstawiciel w LGD / członek

gospodarczy

50.

Zawadzki Krzysztof Kamil

Gospodarczy

Przedsiębiorca

Przedstawiciel w LGD / członek

gospodarczy51.

Budzyńska Justyna

Gospodarczy

-

Przedstawiciel w LGD / członek

społeczny

52.

Lewtak Damian Marcin

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju

Publiczny

Przedstawiciel w LGD / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

publiczny

53.

Hunek Andrzej

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Przedstawiciel w LGD / członek

gospodarczy

54.

Nowak Wiesław

Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny NEFRYT

Organizacja pozarządowa

Przedstawiciel w LGD / członek

społeczny

55.

Leszek Malik

Leszek Malik

Zakład StolarskiPrzedsiębiorca

Przedstawiciel w LGD / członek

gospodarczy

56.

Maleszyk Jerzy

Ubezpieczenia Maleszyk Jerzy

Przedsiębiorca

Przedstawiciel w LGD/ członek

gospodarczy

57

Świderski Stanisław Krzysztof

Gospodarczy

Przedsiębiorca

Przedstawiciel w LGD/ członek

gospodarczy

W skład Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wchodzi 57 członków


z sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego. Statut zakłada dalsze rozszerzanie składu LGD.
Sposób rozszerzenia jest uregulowany w Statucie LGD stanowiącym załącznik do wniosku
o wybór LGD
- Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty tej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Za odmowę przyjęcia uważa się również brak podjęcia uchwały w określonym terminie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


1.4. Struktura Rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/ 2005, zwanego dalej „organem decyzyjnym.
Tabela 3. Rada Stowarzyszenia


L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa podmiotu delegującego

Funkcja w Radzie

Reprezentowany sektor/Gmina

1.

Krzysztof Kopyść

Gmina Lubartów

Przewodniczący

Sektor publiczny/Gmina Lubartów

2.

Grażyna Banachewicz

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Serniki ”Wspólny Cel”

Członek Rady

Sektor społeczny/Gmina Serniki

3.

Andrzej Bojan

Ochotnicza Straż Pożarna Zabiele

Członek Rady

Sektor społeczny/Gmina Niedźwiada

4.

Sławomir Cieszko

Gmina Firlej

Członek Rady

Sektor publiczny/Gmina Firlej

5.

Anna Cybul – Sobolewska

Kockie Stowarzyszenie Oświatowo - Regionalne

Członek Rady

Sektor społeczny/Gmina Kock

6.

Tomasz Futera

Gmina Kock

Członek Rady

Sektor publiczny/Gmina Kock

7.

Janusz Marzęda

Gmina Niedźwiada

Członek Rady

Sektor publiczny/Gmina Niedźwiada

8.

Stanisław Jedut

Gmina Kamionka

Wiceprzewodniczący Rady

Sektor publiczny/Gmina Kamionka

9.

Andrzej Kaczor

Przedsiębiorca

Członek Rady

Sektor gospodarczy/Gmina Firlej

10.

Jerzy Kostrzewa

Przedsiębiorca

Członek Rady

Sektor gospodarczy/Gmina Ostrówek

11.

Wiesław Niedziela

Przedsiębiorca

Członek Rady

Sektor gospodarczy/Gmina Lubartów

12.

Krzysztof Karczmarz

Gmina Ostrówek

Członek Rady

Sektor publiczny/Gmina Ostrówek

13.

Stanisław Marzęda

Gmina Serniki

Członek Rady

Sektor publiczny/Gmina Serniki

14.

Sławomir Wierzchoń

Przedsiębiorca

Członek Rady

Sektor gospodarczy/Gmina Kamionka


Organem decyzyjnym jest Rada składająca się z 14 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. W skład Rady wchodzi co najmniej 50% członków Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” lub ich przedstawiciele.
W skład Rady wchodzi :

7 członków z sektora publicznego – 50 % składu Rady

3 członków z sektora społecznego – ponad 22 % składu Rady

4 członków z sektora gospodarczego – ponad 28 % składu Rady


Wszystkie gminy są reprezentowane w składzie Rady.


1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
1.5.1. Sposób funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
Sposób funkcjonowania LGD określa Statut LGD stanowiący załącznik wniosku o wybór LGD,
a sposób funkcjonowania Rady dodatkowo Regulamin Rady stanowiący załącznik wniosku LGD.

Statut określa m.in.:

 • Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD;

 • Zasady funkcjonowania LGD i jej organów zapewniające przejrzystość i jawność podejmowanych decyzji.

Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd

 3. Rada

 4. Komisja Rewizyjna


Nie można być jednocześnie członkiem dwóch organów LGD.
Statutu określa szczegółowe kompetencje organów i zasady ich funkcjonowania. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady trwa 3 lata. Uchwały i postanowienia organów Lokalnej Grupy Działania, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie tajne może być wprowadzone na wniosek członków organu.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia i organem stanowiącym jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej i Rady, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Lokalnej Grupy Działania listami poleconymi, lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Lokalnej Grupy Działania oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni przez Zarząd goście. Walne Zebranie stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych organów.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:


 1. uchwalanie kierunków działania Lokalnej Grupy Działania,

 2. uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur jej wdrażania, w tym zatwierdzanie kryteriów wyboru operacji przeznaczonych do dofinansowania,

 3. unieważnianie uchwał Rady w przypadku stwierdzenia niezgodności Uchwał Rady
  z obowiązującymi kryteriami wyboru operacji,

 4. uchwalanie Statutu i jego zmian,

 5. uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich, terminów i zasad ich pobierania,

 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Lokalnej Grupy Działania,

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 9. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 10. rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wniosków i odwołań członków,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,

 12. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminu walnego zebrania członków oraz zatwierdzanie innych regulaminów, w szczególności regulaminu zarządu i rady,

 13. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 250 000 PLN,

 14. stanowienie w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek.


Statut określa też SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY I ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU DECYZYJNEGO tj. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet.

Walne Zebranie Członków może odwołać członka Rady w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Poza tym przypadkiem członkostwo w Radzie wygasa w razie zrzeczenia się funkcji lub śmierci członka.Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór projektów, zgodnie z art. 62 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277
z 21.10.2005), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie strategii rozwoju oraz wybór projektów współpracy. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków. Prawomocność decyzji w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania wymaga obecności co najmniej 50% członków reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy z ogólnej liczby członków Rady obecnych podczas głosowania. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami


i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie
z zawiadomieniem o posiedzeniu lub udostępnione do wglądu w Biurze.

Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. W posiedzeniach Rady uczestniczyć może Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia. Posiedzenia Rady prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro.


WYŁĄCZNIE CZŁONKA RADY. DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady, a w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu decyzyjnego o wybór operacji w ramach działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, członek taki winien wyłączyć się z oceny tejże operacji. Właściwej realizacji tych zapisów służy wypełnienie przez każdego członka Rady „Deklaracji Bezstronności” stanowiącej załącznik nr 4 do Strategii. Przed rozpoczęciem procedury wyboru operacji członek Rady jest zobowiązany do wypełnienia Deklaracji Bezstronności. Jeśli podczas dokonywania oceny zachodzi obawa co do bezstronności członka Rady podczas oceny konkretnej operacji informuje on Przewodniczącego Rady i wyłącza się z oceny takiej operacji. Głosowanie odbywa się nad każdą z operacji pojedynczo co dodatkowo zabezpiecza bezstronność wyboru.
Żaden z członków organu decyzyjnego nie jest zatrudniony w biurze LGD.

Żaden z członków organu decyzyjnego nie jest członkiem zarządu, ani komisji rewizyjnej.
1.5.2. Biuro LGD
Biuro Lokalnej Grupy Działania zlokalizowane jest w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 18 A
w siedzibie Urzędu Gminy Lubartów. Posiada ono dobrą dostępność komunikacyjną – położone jest w centrum miasta, w pobliżu przystanku PKS. Biuro w swoim bezpośrednim sąsiedztwie posiada również parking.

Pomieszczenie ma powierzchnię 26 m2. Istnieje możliwość jego podziału na dwie części, z których jedna może być wykorzystana do obsługi petentów, a druga jako pomieszczenie typowo biurowe. Biuro wyposażone jest w komputery z dostępem do Internetu, telefon/fax z niezależnym numerem oraz w inne urządzenia biurowe typu ksero, drukarka itp. Do swej dyspozycji biuro posiada 2 sale konferencyjne wraz z pełnym wyposażeniem multimedialnym.
1.5.3. Proces rekrutacji pracowników
W ramach zarządzania zasobami ludzkimi LGD określiła wymagania konieczne i pożądane
w odniesieniu do kandydatów do pracy w LGD, co zapewnić ma profesjonalną obsługę LGD
i beneficjentów LGD. Karty wymagań stanowią załącznik do wniosku. LGD postawiła przede wszystkim na osoby z wykształceniem wyższym, wiedzą i doświadczeniem z zakresu PROW
i programu LEADER, biegłej pracy na komputerze, zdolnościami interpersonalnymi przydatnymi do kontaktów z LGD i beneficjentami.

Proces rekrutacji pracowników zakłada otwartość, zapewnienie dostępu wszystkim bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania i inne czynniki różnicujące dostęp do edukacji
i rynku pracy. Nabór odbywać się będzie poprzez publikację ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej, ogłoszenia na stronie internetowej LGD, w siedzibie LGD, w siedzibie gmin z obszaru LSR. Opis procesu rekrutacji stanowi załącznik do wniosku.

Docelowo do prowadzenia biura LGD planowane jest zatrudnienie 3 pracowników stosownie do potrzeb LGD:


 1. Dyrektor Biura i specjalista ds. funduszy unijnych i promocji do którego zadań należy
  m. in. : reprezentowanie LGD w granicach umocowania, kierowanie pracą i nadzór nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami oraz nadzór nad realizacją strategii i jej ewaluacją, poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia.

 2. Pracownik ds. administracyjnych i obsługi biura stowarzyszenia do którego zadań należy m. in. : prowadzenie bieżącej obsługi kancelaryjnej, obsługa klientów, zapewnienie obsługi dla organów LGD.

 3. Pracownik ds. kadrowo-księgowych do którego zadań należy m. in. : gromadzenie
  i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia, bieżące prowadzenie dokumentacji księgowej, nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, koordynowanie prac nad projektami, wystawianie faktur, sporządzanie sprawozdań finansowych.


1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego w formie załącznika do wniosku o wybór LGD podlegającego aktualizacji
Członkowie organu decyzyjnego posiadają bogate doświadczenie z zakresu programów skierowanych do obszarów wiejskich. Niektórzy z członków organu decyzyjnego nabywali te doświadczenie pracując w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych ubiegając się o środki z funduszy UE. Jeden członek swobodnie porozumiewa się w języku obcym. Zestawienie aktualnych kwalifikacji i doświadczenia zawarte jest w załączniku do wniosku o wybór LGD.
1.7 Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji w formie załącznika do wniosku o wybór LGD.
Członkowie LGD posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Partnerzy skupieni w Stowarzyszeniu korzystali ze wsparcia zarówno programów dotyczących bezpośrednio rozwoju obszarów wiejskich (SAPARD, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”), jak i programów wspierających rozwój regionalny (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Partnerzy posiadają również doświadczenie
w realizacji projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych przez LGD stanowi załącznik do wniosku o wybór LGD.
2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI
2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania
Tabela 4. Wykaz gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania

Nazwa Gminy

Data uchwały o przystąpieniu do LGD

1.

Gmina Lubartów

25 kwiecień 2008 r.

2.

Gmina Kamionka

21 maj 2008 r.

3.

Gmina Serniki

26 maj 2008 r.

4.

Gmina Niedźwiada

31 maj 2008 r.

5.

Gmina Ostrówek

09 czerwiec 2008 r.

6.

Gmina Firlej

03 czerwiec 2008 r.

7.

Miasto i Gmina Kock

20 maj 2008 r.

W skład LGD wchodzi 7 gmin (6 wiejskich i jedna miejsko- wiejska).


2.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe
2.2.1. Uwarunkowania przestrzenne

Rys. 1. Mapa Polski z zaznaczonym Województwem Lubelskim

Rys. 2. Mapa Województwa Lubelskiego z zaznaczonym obszarem LSR


Opis:


1. Gmina Kock

2. Gmina Ostrówek

3. Gmina Niedźwiada

4. Gmina Serniki

5. Gmina Lubartów

6. Gmina Kamionka

7. Gmina Firlej

8. Miasto Lublin

stolica województwa

9. Miasto Lubartów

stolica powiatu

10. Gmina Michów

11. Gmina Jeziorzany

12. Gmina Serokomla

13. Gmina Borki

14. Gmina Czemierniki

15. Gmina Siemień

16. Gmina Parczew

17. Gmina Ostrów Lubelski

18. Gmina Spiczyn

19. Gmina Niemce

20. Gmina Garbów

21. Gmina Abramów  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna