Załącznik do uchwały Nr 432/104/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia listopada 2011 r. Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczeniaPobieranie 17,52 Kb.
Data18.03.2018
Rozmiar17,52 Kb.

Załącznik do uchwały Nr 2432/104/11

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 8 listopada 2011 r.

Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Postanowienia ogólne

 1. Przez dokumenty prawnego zabezpieczenia umowy rozumie się dokumenty określone w pkt 2 lit. a niniejszej procedury.

 2. Użyte w niniejszej procedurze pojęcia oznaczają:

 1. Weksel niezupełny (in blanco) - rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla zobowiązuje się dokonać na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej zgodnie z warunkami określonymi w deklaracji wekslowej (w przypadku operacji o wartości poniżej 500 000 zł kwoty dofinansowania).

Deklaracja wekslowa - dokument, w którym strony uzgadniają warunki i sposób wypełnienia weksla in blanco.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - jednostronne oświadczenie woli wyrażone w formie pisemnej (w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty dofinansowania) przez beneficjenta o poddaniu się egzekucji bez konieczności wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 1. RW - Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Upoważniony pracownik RW - pracownik Biura ds. PO RYBY 2007-2013 upoważniony do dokonywania czynności z zakresu postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy. Przedmiotowe upoważnienie określa zakres czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 1. Procedura określa sposób i zasady przechowywania weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 2. Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji powinny być przechowywane w szafach pancernych lub sejfach zlokalizowanych w pomieszczeniach komórek obsługujących Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" lub innych komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego lub w skrytkach bankowych.

 3. Zaleca się przechowywanie i zabezpieczanie weksli in blanco oraz oświadczenia
  o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w następujący sposób:

a) Dokument uważa się za zabezpieczony, jeżeli - w sposób ciągły - są spełnione łącznie następujące warunki:

 • jest zapewniona jego dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych,

 • jest chroniony przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem,

b) Zabezpieczenie dokumentów wymaga w szczególności:

• stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, • bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i technologiczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.


Składanie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez beneficjenta do RW

 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych
  w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty dofinansowania. Weksel wraz z deklaracją są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika samorządu województwa oraz składane w samorządzie województwa w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

 2. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa. Podpisywany przez beneficjenta weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową będzie złożony w dniu zawarcia umowy - w przypadku gdy wysokość pomocy nie przekracza 1.000.000 zł.


Prowadzenie rejestru zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy

 1. W RW prowadzi się Rejestr zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez beneficjenta.

 2. Upoważniony pracownik RW dokonuje rejestracji zabezpieczenia w Rejestrze zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez beneficjenta.


Przechowywanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy w RW

 1. Upoważniony pracownik RW deponuje tymczasowo dokumenty prawnego zabezpieczenia umowy w szafie pancernej lub sejfie zlokalizowanym w pomieszczeniach komórek obsługujących Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", skąd najpóźniej ostatniego dnia tygodnia, w którym zostały złożone, dokumenty przewożone będą do skrytki bankowej.

 2. Zdeponowanie, przez upoważnionego pracownika RW, dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy w skrytce sejfowej a następnie w banku następuje z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna