Załącznik do Uchwały nr 1397/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2009 rPobieranie 0,59 Mb.
Data16.04.2018
Rozmiar0,59 Mb.Załącznik do Uchwały nr 1397/09
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej


w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla osi priorytetowej I – VIII
z wyłączeniem osi II w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 –2013”

Kraków, 10 grudnia 2009r.
SPIS TREŚCI


 1. Ogólne zasady ……………………………………………………………………….......3

 2. Szczegółowe wytyczne………………………………………………………………......3

 3. Konsekwencje prawne….……………………………………………………………......5

 4. Załącznik do wytycznych………………………………………………………………..6

Zał. nr 1 Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu………………………………………………………………………6

I. Ogólne zasady


 1. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 60 lit. d) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999, Instytucja Zarządzająca, odpowiadając za zarządzanie programem operacyjnym i jego realizację, zobowiązana jest zapewnić utrzymywanie przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych.
 1. Wszyscy Beneficjenci realizujący projekty w ramach MRPO 2007 - 2013 r. zgodnie
  z zapisami Umowy o dofinansowanie Projektu, niezależnie od formy prowadzonej księgowości, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu. Obowiązek ten powstaje najpóźniej z dniem podpisania umowy
  o dofinansowanie projektu.
 1. W przypadku Beneficjentów ponoszących wydatki w ramach projektu jeszcze przed datą podpisania umowy o dofinansowanie projektu – dokumenty księgowe dotyczące operacji dokonanych przed ww. datą należy przedstawić w formie zestawienia, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do niniejszych Wytycznych. Dopuszcza się prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na zasadach określonych w niniejszych wytycznych, części II. Szczegółowe wytyczne, również dla wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 1. Beneficjent ma obowiązek ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji środków realizowanego projektu w ramach przyjętej polityki rachunkowości. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone w niniejszych Wytycznych zostały zachowane.
 1. W ramach wyodrębnionej ewidencji winny być ujęte zarówno koszty kwalifikowane
  i niekwalifikowane ponoszone w ramach projektu.II. Szczegółowe wytyczne
Ze względu na prowadzoną przez Beneficjentów działalność i wynikający stąd rodzaj prowadzonej ewidencji oraz możliwość jej wykorzystania dla zapewnienia wypełnienia dyspozycji przepisu art. 60 lit. d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, można
wyszczególnić trzy zasadnicze grupy Beneficjentów:


 1. prowadzących pełną księgowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości,

 2. prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,

 3. Beneficjenci niezobowiązani na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ewidencji księgowej.
  1. Beneficjenci prowadzący księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość)

W przypadku Beneficjenta prowadzącego księgi rachunkowe i sporządzającego sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r.


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) przez „odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy”, o którym mowa w przepisach art. 60 lit. d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 należy rozumieć ewidencję księgową wyodrębnioną w ramach prowadzonych przez jednostkę (Beneficjenta) ksiąg rachunkowych, a nie odrębne księgi rachunkowe.
Aby właściwie prowadzić odrębną ewidencję księgową należy:


   1. wprowadzić dodatkowe konta syntetyczne i analityczne, pozwalające na wyodrębnienie operacji związanych tylko z danym projektem, w układzie umożliwiającym spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli oraz
    w zakresie sporządzania zestawienia z komputerowego systemu księgowego. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których będzie dokonywana ewidencja operacji związanych z projektem.

lub


   1. wprowadzić odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji oraz kont księgowych związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawień, w tym komputerowych, w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane tylko z danym projektem.

Beneficjent ma obowiązek ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków realizowanego projektu w ramach przyjętej polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.  1. Beneficjenci prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową

Beneficjent, który nie jest zobligowany prowadzić pełnej księgowości w oparciu


o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 kwietnia 1994 r., wykorzystuje do celów ewidencji księgowej narzędzia księgowe, które zobowiązany jest stosować na podstawie obowiązujących przepisów tj. podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową.

Beneficjenci, wykorzystujący do zaewidencjonowania operacji gospodarczych oprogramowanie komputerowe (program do księgowania), jak i prowadzący ewidencję księgową odręcznie, są zobowiązani wyodrębnić ewidencję tak, aby jednoznacznie wykazać operacje księgowe związane tylko i wyłącznie z realizowanym projektem w ramach MRPO.

W przypadku Beneficjentów wykorzystujących do ewidencjonowania operacji gospodarczych oprogramowanie komputerowe (prowadzących księgowość za pomocą komputerowego programu księgowego) wymaga się, aby wszystkie operacje dotyczące realizowanego projektu wyodrębnić poprzez zastosowanie kodu księgowego w formie symbolu, numeru, wyróżnika (np. numer umowy / kolejny numer porządkowy) tak aby możliwe było wykazanie zestawienia wydatków i dochodów związanych tylko i wyłącznie z realizowanym projektem. Beneficjent powinien udokumentować zastosowany sposób księgowania operacji projektu w formie opisu zatwierdzonego przez upoważnioną osobę, zawierającego numer i nazwę projektu oraz przyjęty dla niego kod księgowy.

W przypadku Beneficjentów, którzy prowadzą ewidencję księgową odręcznie lub gdy używany przez beneficjenta program komputerowy nie pozwala na zastosowanie wyżej wymienionego kodu księgowego lub innego wyróżnika, Beneficjenci, w celu wyodrębnienia operacji księgowych, powinni prowadzić zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.

  1. Beneficjenci nie zobowiązani na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ewidencji księgowej

Beneficjenci nie zobowiązani na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ewidencji księgowej zobowiązani są do prowadzenia zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych (z wyłączeniem kolumny 3).


III. Konsekwencje prawne
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach MRPO w przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z Umowy, tj. niezastosowanie się do wymogu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych zgodnie z zasadami określonymi przez IZ MRPO, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 5% wartości przyznanego dofinansowania tytułem kary umownej. Stwierdzenie braku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i naliczenie kary umownej nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku zaprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, co najmniej w formie zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.


Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO z dnia ………………………………….
Nazwa Beneficjenta:…………………

Nazwa projektu:……………………...

Nr umowy:…………………………...
Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu

Lp.

Rodzaj
i numer dokum. księgowego

Numer księgowy
lub ewiden.

Data wystawienia dokumentu

Nazwa wystawcy dokumentu

NIP wystawcy dokumentu

Sposób zapłaty
(G-gotówka,
P-przelew,
K-karta*)

Data dokonania zapłaty

Opis zdarzenia gospodar.

Kwota dokumentu brutto

Kwota dokumentu netto

Kwota wydatków kwalifikow.

W tym VAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

2.

3.

4.

5.

Suma strony

Przeniesienie z poprzedniej strony

Razem=(Suma strony)+(Przeniesienie z poprzedniej strony)

Data i podpis beneficjenta…………………………………………………………………………………..
* karta płatnicza do rachunku bankowego używanego dla projektu
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna