Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. (poz. …)



Pobieranie 20,57 Kb.
Data07.02.2018
Rozmiar20,57 Kb.

Załącznik  do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. (poz. …)


10.


Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca


 1. Miejsce i warunki wykonywania świadczenia:

 1. blok operacyjny lub sala spełniająca warunki odpowiadające wymaganiom radiologii zabiegowej (pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki);

 2. zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach oddziału intensywnej terapii.

 1. Kwalifikacje personelu:

 1. zespół operacyjny:

 1. lekarz specjalista kardiochirurgii przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek posiadający doświadczenie w pozawieńcowych zabiegach angiologii inwazyjnej lub lekarz w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii pod nadzorem lekarza specjalisty kardiochirurgii przeszkolonego w przezskórnym wszczepianiu zastawek posiadającego doświadczenie w pozawieńcowych zabiegach angiologii inwazyjnej,

 2. lub lekarz specjalista kardiologii dziecięcej przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek, posiadający doświadczenie w pozawieńcowych zabiegach angiologii inwazyjnej, w przypadku świadczeń realizowanych na rzecz dzieci,

 3. dwóch lekarzy asystentów,

 4. pielęgniarka operacyjna posiadająca co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego,

 5. pielęgniarka operacyjna pomagająca,

 6. perfuzjonista posiadający co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub ukończone przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkolenie specjalistyczne,

 7. lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający tytuł równoważny, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii,

 8. pielęgniarka anestezjologiczna posiadająca co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

 1. intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii:

 1. pielęgniarki anestezjologiczne,

 2. lekarz dyżurny oraz nadzór lekarza specjalisty kardiochirurgii i lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego tytuł równoważny.

11.


Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u pacjentów do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających

 1. Miejsce i warunki wykonywania świadczenia: blok operacyjny lub sala spełniająca warunki odpowiadające wymaganiom radiologii zabiegowej (pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki).

 2. Liczba procedur w jednej pracowni: w ciągu roku powinno być wykonywanych, co najmniej 100 procedur kardiologicznych w tym, co najmniej 50 procedur interwencyjnych.

 3. Kwalifikacje personelu:

 1. lekarz uprawniony do samodzielnego cewnikowania serca u dzieci;

 2. lekarz specjalista kardiologii dziecięcej lub pediatrii z przeszkoleniem w zakresie kardiologii inwazyjnej; odpowiedzialny za badanie i ocenę jego wyniku;

 3. zespół pielęgniarsko-techniczny przeszkolony w zakresie kardiologii pediatrycznej, reanimacji i technikach kardiologii inwazyjnej – 3 osoby.

12.

Mechaniczne, wspomaganie serca sztucznymi komorami



 1. Miejsce i warunki wykonywania świadczenia:

 1. oddział kardiochirurgiczny lub oddział kardiochirurgiczny dla dzieci;

 2. blok operacyjny;

 3. zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach oddziału intensywnej terapii;

 4. oddział kardiologiczny lub kardiologiczny dla dzieci w lokalizacji;

 5. monitorowanie wspomagania serca w warunkach domowych i kontrola w trybie ambulatoryjnym w przypadku zastosowania pomp implantowalnych;

 6. ośrodek wykonujący transplantacje serca. W przypadku pacjentów do 18 roku życia jest dopuszczalne udokumentowane porozumienie z ośrodkiem wykonującym transplantacje serca.

 1. Liczba procedur: świadczeniodawca realizujący świadczenia w stosunku do osób dorosłych powinien wykonywać co najmniej 700 operacji na otwartym sercu rocznie. W przypadku procedur realizowanych na rzecz dzieci świadczeniodawca powinien wykonywać co najmniej 150 operacji na otwartym sercu rocznie.

 2. Kwalifikacje personelu:

 1. oddział kardiochirurgiczny lub oddział kardiochirurgiczny dla dzieci:

 1. lekarze: co najmniej dwóch lekarzy specjalistów kardiochirurgii oraz lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub posiadający tytuł równoważny oraz kardiolog z doświadczeniem w niewydolności serca i transplantacji – którzy odbyli szkolenia z zakresu mechanicznego wspomagania serca prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego pod nadzorem towarzystwa naukowego i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii oraz przez przedstawiciela producenta,

 2. pielęgniarki operacyjne posiadające co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego,

 3. pielęgniarki anestezjologiczne posiadające co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

 4. perfuzjoniści posiadający co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub ukończone przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkolenie specjalistyczne oraz którzy odbyli szkolenie z zakresu mechanicznego wspomagania serca prowadzonego przez przedstawiciela producenta urządzenia;

 1. zespół operacyjny:

 1. lekarz specjalista kardiochirurgii,

 2. co najmniej jeden lekarz asystent,

 3. pielęgniarka operacyjna,

 4. pielęgniarka operacyjna pomagająca,

 5. dwóch perfuzjonistów,

 6. lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub posiadający tytuł równoważny,

 7. pielęgniarka anestezjologiczna;

 1. intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii:

 1. lekarz dyżurny oraz nadzór lekarza specjalisty kardiochirurgii i lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego tytuł równoważny,

 2. pielęgniarki anestezjologiczne,

 3. perfuzjonista po przeszkoleniu w zakresie obsługi jednostki sterującej.

 1. Przy mechanicznym wspomaganiu serca pompami implantowalnymi dodatkowo prowadzone jest monitorowanie wspomagania serca w warunkach domowych z zastosowaniem systemu bezpiecznego nadzoru nad pacjentem.

 2. Pozostałe wymagania:

Kwalifikacji świadczeniobiorców do mechanicznego, pozaustrojowego wspomagania serca sztucznymi komorami dokonuje Zespół Koordynujący powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie kryteriów medycznych ustalonych w oparciu o wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc i Mechanicznego Wspomagania Krążenia (ISHLT).




©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna