Załącznik do powiadomienia o zmianach siwz załącznik nr 1 do siwz znak sprawy : kzp- kzp-x. 271 2016. MsPobieranie 0,59 Mb.
Strona1/7
Data02.03.2018
Rozmiar0,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Załącznik do powiadomienia o zmianach SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy : KZP- KZP-X.271.5.2016.MS

na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Chęciny


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ;
ZADANIE „A”

Ubezpieczenie mienia i OC


 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONA DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ POSIADANYM MIENIEM – wszystkie jednostki wymienione w dziale 1 SIWZ – zakres obligatoryjny:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Gminy z tytułu: • Prowadzenia przez gminę i jej jednostki organizacyjne działalności określonej przepisami prawa w tym min. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych Ustaw i aktów wykonawczych do nich oraz aktów prawa miejscowego,

 • Wykonywania działalności publicznej, administracyjnej, kulturalnej, oświatowej oraz innej zgodnej ze statutem danej jednostki objętej ochroną,

 • Posiadania, użytkowania i administrowania mienia przez Gminę i jej jednostki organizacyjne,

 • Wykonywania działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zadań własnych w tym min. dostawa wody i odbiór ścieków,

 • Odpowiedzialności o charakterze kontraktowym określonej w umowach w tym min, gminy jako inwestora, umów rezultatu jakimi są umowy o dostawę wody i odbiór ścieków – przy czym przy tego rodzaju działalności z ochrony zostają wyłączone szkody powstałe: wskutek przyjęcia w umowie odpowiedzialności, za które na podstawie przepisów prawa gmina lub jej jednostka nie ponosi odpowiedzialności oraz polegające na zapłacie jakichkolwiek kar umownych.

Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia obejmuje wszystkie składniki mienia jakie znajdują się na stanie środków trwałych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, współwłasności oraz innym mieniu, którym włada gmina na podstawie umów, decyzji administracyjnych lub bez tytułu prawnego w tym prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.


Osobą trzecią w rozumieniu niniejszego ubezpieczenia OC Gminy jest każda osoba lub podmiot nie będący ubezpieczonym – za wyjątkiem klauzuli ubezpieczenia szkód wzajemnych, gdzie poszkodowany, będący jednostką organizacyjną gminy traktowany jest jako osoba trzecia.
Udział własny w szkodzie:

 • Szkody rzeczowe - Udział własny w szkodzie warunkowy - Franszyza Integralna 250 PLN dla wszelkich szkód z reżimu odpowiedzialności za czyny niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (za wyjątkiem szkód powstałych wskutek zatrucia środowiska naturalnego gdzie ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 10 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 PLN).

 • Szkody osobowe - franszyzy zniesione, udział własny zniesiony,


Zakres terytorialny pokryty ochroną ubezpieczeniową: w zakresie prowadzonej działalności teren RP rozszerzony na teren Europy w przypadku wyjazdów służbowych pracowników oraz wycieczek i innych wyjazdów związanych z prowadzoną przez jednostki działalnością, w zakresie posiadania, zarządzania, administrowania mieniem własnym, powierzonym lub bez tytułu prawnego teren Gminy – bez obowiązku przedstawiania wykazu lokalizacji , lub teren RP gdy majątek gminy użytkowany będzie poza jej terenem – obowiązek zgłoszenia lokalizacji do ubezpieczenia OC będzie istniał w przypadku jedynie umów najmu nieruchomości. Zgłoszenie do wykonawcy nowej lokalizacji nastąpi w ciągu 60 dni od podpisania umowy najmu.
Okresy ubezpieczenia; w trzech 12 miesięcznych okresach począwszy od 15.05.2016 roku
Zakresem ochrony pokryte są szkody majątkowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem oraz OC za Produkt obejmujące „damnum emergens” oraz „lucrum cessans”, niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) w tym powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania rozumie się odpowiedzialność określoną w art. 471 i następnych K.C jak również szkody powstałe po przekazaniu prac lub usług odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania. Przy odpowiedzialności deliktowej Wykonawca nie może ograniczyć zapisami OWU swej odpowiedzialności określonej w art. 415-449 Kodeksu Cywilnego. Szkodą majątkową jest zniszczenie, uszkodzenie bądź utrata mienia/rzeczy osób trzecich oraz będąca jej następstwem utrata spodziewanego dochodu lub strata finansowa wynikająca z braku możliwości z jej korzystania. Szkodą osobową jest spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz będąca jej następstwem utrata spodziewanego dochodu. Czystą strata finansową jest każda szkoda, nie będąca następstwem szkody rzeczowej lub szkody osobowej.
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone w terminie przed okresem przedawnienia. Obejmuje również szkody powstałe w okresie ubezpieczenia z realizacji umów o charakterze zobowiązaniowym, zawartych przez Zamawiającego przed datą początkową (datą zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Wykonawcą).


 • Klauzula 72 godzin – ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody.

 • Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – każde nowe miejsce ubezpieczenia na terenie gminy podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez obowiązku informowania o tym fakcie Wykonawcy.

 • Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. Za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych gdy umowy te dotyczą statutowej działalności danej jednostki, oraz innych osób za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność określoną w art. 430 K.C.

 • Klauzula szkód seryjnych – dla wszystkich szkód powstałej z tej samej przyczyny zastosowanie ma jedna franszyza lub udział własny w szkodzie.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie podstawowym800 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Koszty dodatkowe:

Wykonawca do minimum 10 % ponad sumę gwarancyjną lub innego limitu ponad SG określonego w OWU OC zobowiązany jest pokryć następujące koszty: 1. Mające na celu ograniczenie szkody, zgodnie z art. 826 Kodeksu Cywilnego,

 2. Związane z ochroną prawną :

 • Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Wykonawcy, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody,

 • Koszty wynagrodzenia Adwokata lub Radcy Prawnego,

 • Koszty sądowe związane z postępowaniem sądowym cywilnym obejmujące opłaty i koszty do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający w toku prowadzonego postępowania, tylko jednak pod warunkiem, że wynik postępowania może mieć wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek za powstałą szkodę lub jej wysokości.

 • Koszty sądowe związane z postępowaniem karnym lub sądowo-administracyjnym obejmujące opłaty i koszty do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający, tylko jednak pod warunkiem, że wynik postępowania może mieć wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek za powstałą szkodę lub jej wysokości.

 • Koszty postępowania pojednawczego,

 • Koszty notarialne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający w toku prowadzonego postępowania;

 • Zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu.


Interwencja uboczna:

Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić z interwencją uboczną do toczącego się procesu, w charakterze interwenienta ubocznego po dopozwaniu go w drodze pisma procesowego w toku postępowania sądowego, w przypadku gdy poszkodowany w ramach odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego wystąpił wobec niego z powództwem do sądu. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o toczącym się postępowaniu bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania pozwu.


 Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną, deliktową, kontraktową oraz za Produkt wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w SIWZ w zakresie:

 • Posiadania, zarządzania i administrowania wszelkim mieniem stanowiącym własność lub współwłasność gminy i jej jednostek jak również zarządzanym na podstawie decyzji administracyjnej, umów wszelkiego rodzaju lub bez tytułu prawnego – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

 • Prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności przez poszczególne jednostki zgodnie z ich Ustawową oraz Statutową odpowiedzialnością, aktów prawa miejscowego, wszelkiego rodzaju porozumień i umów, wyrządzone przez jednostki OSP w trakcie prowadzonej akcji ratowniczej, poza terenem danej jednostki w trakcie wyjazdów służbowych w tym min. na wycieczki, rajdy, zielone szkoły itp. , w zakresie zleceń i umów nie wymienionych w statucie danej jednostki oraz innej o charakterze kontraktowym.

 • Szkody osobowe i rzeczowe powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej, również w odniesieniu do czystych strat finansowych oraz ponad ten podlimit gdy Wykonawca przyjmie w ofercie zapis fakultatywny. Zamawiający dopuszcza by w klauzuli czystych strat finansowych wystąpiły następujące wyłączenia:

- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);

- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na opiniowaniu;

- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;

- wynikające z naruszenia przepisów dotyczących praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;

- wynikających z przekroczenia kosztorysów;

- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;

- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;

- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;

- wynikające z działalności reklamowej;

- związane ze stosunkiem pracy;- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

 • Spowodowane awarią lub wadliwym działaniem urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technicznych w tym cofnięcia się ścieków z własnej bądź publicznej sieci kanalizacyjnej oraz burzowej i odwadniającej. Odszkodowanie pokrywa szkody we wszystkich rodzajach mienia/rzeczy poszkodowanych osób lub podmiotów. Zapis dotyczy również klauzul dodatkowych: szkody w ruchomościach osób trzecich, szkody w mieniu pod nadzorem i kontrolą, szkody w nieruchomościach osób trzecich.

 • Wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego z regresem do sprawcy szkody,

 • Wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego bez prawa zastosowania wobec nich regresu za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie . Za podwykonawców na użytek niniejszej umowy wobec których nie ma zastosowanie prawa regresu uważa się wolontariuszy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz inne osoby wykonujące na rzecz gminy i jej jednostek prace społecznie użyteczne w tym np. prace interwencyjne oraz inne osoby za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 K.C.

 • Odpowiedzialność cywilna za produkt: związana z prowadzeniem zbiorowego żywienia przez jednostki organizacyjne gminy, okazjonalne posiłki przygotowywane na imprezach okolicznościowych polegające min. na zatruciu pokarmowym lub przeniesieniu chorób zakaźnych oraz sprzedaż wody pitnej z włączeniem klauzuli zmieszania/połączenia.

 • Związana z przeniesieniem chorób zakaźnych min. takich jak: salmonelloza, bakteryjne zakażenia jelitowe (wywołane m. in. przez bakterie e.coli, jadem kiełbasianym, gronkowcem), czerwonka, WZW typu A oraz zakażenia wskutek pokąsania przez bezdomne zwierzęta, gronkowiec, grzybica.

 • Związane z przeprowadzaniem przez Ubezpieczającego lub jego jednostki organizacyjne imprez, w tym imprez masowych jako organizator lub współorganizator (dożynki, imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe, plenerowe, festiwale, imprezy okolicznościowe) nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za czyny niedozwolone oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania organizatora imprezy wyrządzoną uczestnikom imprezy, wykonawcom oraz podwykonawcom ( w tym również sędziom i zawodnikom na amatorskich zawodach i turniejach sportowych). Dodatkowy podlimit odpowiedzialności z Sumą Gwarancyjną 300.000 PLN na szkody spowodowane użyciem sztucznych ogni lub fajerwerków gdy pokaz wykonywany jest przez profesjonalne podmioty. Ubezpieczony nie ma obowiązku informować Wykonawcy o terminie i charakterze imprezy, gdy jest ona przeprowadzana na terenie lub obiektach stanowiących własność gminy.

 • Spowodowane przez bezpańskie zwierzęta,

 • Powstałe w trakcie usuwania awarii sieci wodno kanalizacyjnej należącej do Gminnych jednostek organizacyjnych. Niezależnie od innych szkód jakie mogą powstać w mieniu osób trzecich ochroną objęte są również szkody powstałe we wszelkiego rodzaju instalacjach (w tym podziemnych) stanowiących własność innych podmiotów,

 • Szkody w mieniu osób trzecich będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia gotówki, dokumentów, zbiorów o charakterze archiwalnym, zabytkowym lub archiwalnym. Obejmuje również wszystkie szkody powstałe wskutek gwałtownego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy oraz ścieków.

 • Niezależnie od odpowiedzialności Placówek Oświaty z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności dydaktycznej i oświatowej objęta jest odpowiedzialność cywilna nauczycieli w trakcie wyjazdów na wycieczki szkolne, wyjazdy na turnieje, zawody sportowe i olimpiady szkolne do innych placówek oświatowych, prowadzenie siłowni w placówkach oświaty, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizację imprez oraz zawodów sportowych i artystycznych na terenie placówek oświatowych, bez względu na charakter imprezy.

 • Wyrządzone w związku z administrowaniem i posiadaniem dróg, chodników oraz innej infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym, placach, ulicach, terenach zielonych (parki, zieleńce), drogach wewnętrznych, osiedlowych, chodnikach oraz innych nieruchomościach stanowiących własność gminy lub zarządzanych i administrowanych przez jednostki organizacyjne gminy. Niezależnie od podstawy roszczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna między innymi za szkody spowodowane lub będące skutkiem :

 • złego stanu jezdni, poboczy i chodników wynikających z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, zapadnięć, kolein, przełomów lub wyrw,

 • występowania namulisk na jezdni po opadach deszczu

 • nierówności poboczy (zaniżenia lub zawyżenia ),

 • uszkodzenia wywołane podtopieniem obiektów budowlanych lub pól uprawnych wywołane niedrożnością przepustów i rowów odwadniających,

 • śliskości nawierzchni spowodowanej opadami śniegu, gołoledzią, rozlaniem płynów i smarów przez przejeżdżające pojazdy, zaśmieceniem, namułami ( zimowe i letnie utrzymanie dróg ),

 • braku oznakowania dróg,

 • wszelkich prac w pasie drogowym wykonywanym przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną gminy,

 • uszkodzenia mienia lub osób przez drzewostan znajdującym się w pasie drogowym lub innych terenach ( parki, skwery, zieleńce, pojedyncze drzewa lub grupy drzew znajdujące się w pasie drogowym lub poza pasem drogowym ) ,

 • uszkodzenie pojazdów uczestników ruchu na skutek nieprzejezdności dróg, w tym spowodowane w trakcie zimowego utrzymania dróg,

 • uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych lub wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych,

 • uszkodzenia infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym: mostów, przepustów, kanalizacji deszczowej lub kanalizacyjnej w tym szkód wyrządzonych brakiem wpustów lub pokryw studziennych spowodowanych kradzieżą lub wandalizmem,

 • przez kamienie, gałęzie, konary drzew i inne przedmioty znajdujące się w pasie drogowym,

 • wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami lub materiałami,

 • spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposażony jest pas drogowy,

 • powstałe w wyniku rozmycia pobocza, wskutek wyrw w poboczu drogi,

 • zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego lub powodzi,

 • nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową,

 • inne, nie zdefiniowane powyżej.

Podlimit odpowiedzialności dla szkód rzeczowych w rocznym okresie ubezpieczenia 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla szkód osobowych – do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej.

W przypadku gdy OWU OC Wykonawcy przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których powinien on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie oznakować miejsce w którym zdarzyła się szkoda. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń.


Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody:

 • Powstałe w nieruchomościach ( oraz ich częściach składowych ) osób trzecich polegające na ich uszkodzeniu bądź zniszczeniu, używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy użyczenia, najmu lub innego stosunku prawnego, niezależnie od podstawy roszczenia. Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek zużycia oraz powstałe w mieniu ruchowym, chyba, że mienie to stanowi składową część nieruchomości.

 • Powstałe w ruchomościach (oraz ich częściach składowych) osób trzecich polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu bądź utracie używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy użyczenia, najmu lub innego stosunku prawnego, niezależnie od podstawy roszczenia - Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Odszkodowanie nie uwzględnia: szkód powstałych wskutek normalnego zużycia oraz w pojazdach mechanicznych i ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych. Odszkodowanie uwzględnia wartość artystyczną, kolekcjonerską bądź zabytkową tylko wtedy, gdy Wykonawca przyjął te ryzyka w formie fakultatywnej.

 • Polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienia osób trzecich znajdującego się pod nadzorem, kontrolą lub przechowaniu niezależnie od podstawy roszczenia w tym w szatniach. Ustala się w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej podlimit na szkody rzeczowe w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczający lub Ubezpieczony pod rygorem utraty świadczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie ( najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia o niej wiadomości ) Policję, gdy powstała ona wskutek przestępstwa. Odszkodowanie nie uwzględnia wartości artystycznej lub zabytkowej oraz szkód w gotówce i dokumentach – chyba, że Wykonawca obejmie te ryzyka ochroną do kwoty określonej w zapisach fakultatywnych. Ubezpieczeniem nie są także objęte następujące szkody:

 • szkód w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania,

 • w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych,

 • polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem przerabianiem podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych.

 • Powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami/osobami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia oraz pomiędzy podmiotami/osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami, niezależnie od podstawy roszczenia. Ubezpieczeniem nie są objęte roszczenia osób zatrudnionych na umowę o pracę wobec pracodawcy oraz pracodawcy wobec osób zatrudnionych, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia).

 • Związana z posiadaniem przez jednostki organizacyjne gminy pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Podlimit na szkody rzeczowe i osobowe 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

 • Powstałe w środowisku naturalnym oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego (Podlimit 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych w środowisku naturalnym oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego 10 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 PLN. Ubezpieczenie obejmuje również szkody w środowisku wyrządzone przez pojazdy Zamawiającego. Zastosowanie ma klauzula zawarta w OWU OC Wykonawcy.

 • Powstałe wskutek zalania mienia przez nieszczelny dach, nieszczelną stolarkę okienną

w budynkach mieszkalnych gminy– limit odpowiedzialności 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 • Związane z odpowiedzialnością cywilną Pracodawcy za wypadki przy pracy:

 • Zakres ubezpieczenia – szkody osobowe będące następstwem wypadków przy pracy oraz szkody rzeczowe wyrządzone pracownikom ubezpieczającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru), osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne, wolontariusze oraz inne osoby wykonujące np. prace interwencyjne, powstałe w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Ubezpieczonych jednostek Zamawiającego,

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody będące następstwem wypadków przy pracy mających miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia,

 • Ubezpieczyciel dla szkód osobowych zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie stanowiące nadwyżkę (gdy ma zastosowanie) ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 z 28 listopada 2002 r., poz. 1673 ze zmianami ) – nie ma zastosowania gdy podstawą zatrudnienia jest inna forma niż umowa o pracę.

 • Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową ustalane jest wg prawa cywilnego,

 • Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób zawodowych,

 • Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych oraz 50 000 zł dla szkód rzeczowych w tym w pojazdach pracowników polegających na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu z wyłączeniem kradzieży pojazdu i mienia się w nim znajdującego,

 • Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się dodatkowego udziału własnego w szkodzie.

 • W rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem: rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego,

 • utraty rzeczy niewynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,

 • szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,

 • szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju.

Podlimit odpowiedzialności 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

 • Szkody rzeczowe i osobowe powstałe po oddaniu prac lub usług w użytkowanie odbiorcy. Podlimit odpowiedzialności 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

 • Szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkody wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci: rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez energię dostarczoną lub wyprodukowaną przez osoby objęte ubezpieczeniem oraz o szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci. Podlimit odpowiedzialności 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

 • Czyste straty finansowe tj. szkody nie będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej dla reżimu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej– podli mit odpowiedzialności 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Udział własny w każdej szkodzie, 10 % wartości szkody, nie mniej 2 000 PLN.

 • Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu osób trzecich będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia gotówki, dokumentów, zbiorów o charakterze archiwalnym, zabytkowym lub kolekcjonerskim. Obejmuje również wszystkie szkody powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy. Limit odpowiedzialności 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy zakresu podstawowego i klauzul dodatkowych.Uwaga: podane powyżej: suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego oraz podlimity odpowiedzialności dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia.
Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty.

Dane do oceny ryzyka – stan na 18.03.2016 – zamawiający nie ma obowiązku zgłaszać zmiany poniższych danych w trakcie trwania umowy:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wysokość obrotuObrót

2014

2015

Obrót planowany na 2016r.

Ze wszystkich rodzajów prowadzonej działalności

2 031 941,29 zł

2 420 605,30 zł

2 263 072,00 zł

Rodzaj prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem OCNazwa działalności

PKD z 2007

Udział %

w obrotachWytwarzanie i zaopatrywanie w gorącą wodę, parę wodną

35.30

12,03%

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

81,30

2,49%

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

36.00

39,29 %

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.11

13,41%

Pozostałe sprzątanie

81.29

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

37.00

29,36%

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budowy kanalizacji, wodociągów i przyłączy

41.20

3,42%

Pozostała : zarządzanie i administrowanie budynkami

i lokalami gminy, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych


Liczba pracowników:

Pracownicy etatowi – 31,25

Pracownicy sezonowi (w etatach) - 0
Oczyszczalnia ścieków komunalnych

Lokalizacja - Radkowice

Rok budowy – 2000, Stan techniczny – dobry, zasilanie - z sieci ogólnodostępnej, czy jest system elektronicznego monitoringu i kontroli - częściowo

Typ oczyszczalni: mechaniczno - biologiczna

Czy oczyszczalnia posiada własne laboratorium: NIE

Badania stanu czystości wody: codziennie

Czy teren jest całodobowo dozorowany: TAK

Czy jest ogrodzony: TAK

Strefa ochronna: 150m.

Stan techniczny urządzeń: dobry.


ZGK posiada inne bazy oprócz ulicy Małogoskiej 13

Chęciny ul. Armii Krajowej


Ujęcia wody

 1. Ujęcie Chęciny

 2. Ujęcie Gościniec

 3. Ujęcie Bolmin

 4. Ujęcie Łukowa (monitoring)

 5. Ujęcie Starochęciny

 6. Ujęcie Tokarnia (nieczynne)

 7. Ujęcie Mosty


Sieć wodociągowa:

 1. magistrala - 5 km

 2. sieć wodociągowo rozdzielcza - 159 km

 3. przyłącza wodociągowe - 99 km


Sieć kanalizacyjna:

 1. kanały główne uliczne - 34 km

 2. przykanaliki – 15 km


Liczba podłączeń:

  1. wodociąg – 3 764

  2. kanalizacja - 956


Główni komercyjni odbiorcy wody – Wspólnoty mieszkaniowe
Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i innymi (użytkowymi, administracyjnymi, itp.) - informacje ogólne:

 1. lokale mieszkalne wspólnot mieszkaniowych - szt. 6 o łącznej powierzchni użytkowej 327,6 m2,

 2. lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% własności gminy - szt. 101 o łącznej powierzchni użytkowej 3 559 m2

 3. lokale użytkowe pod działalność gospodarczą, produkcyjną oraz biurową – 3 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 118,9 m2URZĄD MIASTA I GMINY:

Powierzchnia Miasta I Gminy Chęciny wynosi 131 km2, w tym samego miasta 14 km2


Liczba mieszkańców gminy 14970 w tym miasto 4367 osób
Liczba sołectw - 18

Liczba pracowników Urzędu Gminy i Miasta – 51 osoby

Zakres działalności – zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym

ZAMEK KRÓŁEWSKI W CHĘCINACH:
UCHWAŁA NR 516/LXXI/14

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 13 października 2014 r.w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej  Gminy Chęciny pod nazwą Zamek Królewski w Chęcinach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 10 i 18, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594), art. 12 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2013 poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna