Załącznik 8Pobieranie 1,92 Mb.
Strona1/20
Data16.04.2018
Rozmiar1,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Załącznik do Uchwały Nr XXV/150/04

Rady Gminy Dobromierzz dnia 18 sierpnia 2004 r.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY DOBROMIERZ
na lata 2004-2006 i 2007-2013
Dobromierz, lipiec 2004 r.

SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI 2

4

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 5

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU 6

II.1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ 6

II.1.1. Dane ogólne o gminie 6

II.1.2. Ludność 7

II.2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 8

II.2.1. Budowa geologiczna 8

II.2.2. Rzeźba terenu 9

II.2.3.Klimat 10

II.2.4 Gleby i sektor rolnictwa 11

II.2.5.Lasy i leśnictwo, obszary chronione 12

II.2.6. Organizmy żywe 13

II.2.7. Bogactwa naturalne (kopaliny) 13

II.2.8.Zasoby wodne 14

II.3. TURYSTYKA 15

II.3.1.Szlaki piesze, ścieżki rowerowe 15

II.3.2. Zabytki 15

II.3.3. Baza noclegowo - żywieniowa 17

II.3.4. Identyfikacja problemów 18

II.4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 19

II.4.1.Uwarunkowania ochrony środowiska 19

II.4.2.Obszary chronione 19

II.4.3. Stan lokalnej infrastruktury technicznej 19

II.4.4.Gospodarka wodno - ściekowa 21

II.4.5. Gospodarka odpadami 22

II.4.6. Własność nieruchomości 24

II.4.7. Identyfikacja problemów 28II.5. SFERA SPOŁECZNA 29

II.5.1.Sytuacja demograficzna, wielkość populacji, wiek, wielkość populacji w wieku produkcyjnym 29

II.5.2 Bezrobocie 31

II.5.3 Warunki i jakość życia mieszkańców 32Lata 33

33

WYSZCZEGÓLNIENIE 33

II.5.4.Oświata 36

RAZEM 37

ILOŚĆ DZIECI, KTÓRE NALEŻĄ DO OBWODU ZESPOŁU SZKÓŁ 38

II.5.5. Kultura 39

II.5.6. Sport i rekreacja 41

II.5.7. Poziom bezpieczeństwa 42

Zabezpieczenie medyczne 46

Gminny Zespół Reagowania 46

II.5.8. Określenie grup docelowych wymagających wsparcia 47

II.5.9. Rynek pracy 47

II.5.10.Identyfikacja problemów 48II.6. GOSPODARKA 50

II.6.1. Główni pracodawcy i zatrudnienie 50liczba osób zatrudnionych 51

II.6.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy 52

II.6.3 Identyfikacja problemów 54

III. ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE 55

III.2. PODSUMOWANIE ANALIZY SWOT 57

III.2.1. Struktura gospodarcza terenu 63

III.2.2. Sposób użytkowania terenu 64

III.2.3. Komunikacja i infrastruktura 67

III.2.4. Stan środowiska naturalnego 68

III.2.5. Środowisko kulturowe 70III.2.6. Warunki i jakość życia mieszkańców 72

IV . REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 75

IV.1. ZADANIA I PROJEKTY PRIORYTETOWE W LATACH 2004-2013 75

IV.2. ZADANIA ZREALIZOWANE I DO REALIZACJI W LATACH 2003-2007 79

IV.4. PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na lata 2004-2007 81

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY /POWIATU /WOJEWÓDZTWA 84

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 86

VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 90

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA 94

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 96

IX.1 Monitoring 96

IX.2 Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 97

IX.3 Public relations PRL 98

X. ZMIANY W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO 99: strony -> do druku
strony -> Pytania I odpowiedzi na mianowanie jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach?
strony -> Andrzej Lisowski Mój pierwszy pies
strony -> Analiza rynku turystycznego kuby
strony -> Program terapii pedagogicznej
strony -> Wykład 11 społeczeństwo nowoczesne, ponowoczesne I globalne dzisiejszy kształt nadały większości społeczeństw dwa procesy: modernizacji I globalizacji
strony -> Bardzo naiwne są przypuszczenia, że w przypadku analizy komunikacji w obcym jęzuku lub kierowania samochodem z ręczną skrzynią da się zasadniczo odróżnić umiejętności I poznania od emocji I uczuć, im towarzyszącym
strony -> Rynek turystyczny chorwacji
strony -> Curriculum Vitae
do druku -> Wartość dodana brutto obrazuje rolę I znaczenie rolnictwa w Unii Europejskiej
do druku -> Kampinos, Prosna, Granit Dziedzictwo Kulturowe Trzech Regionów-dk3R


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna