Załącznik 3Pobieranie 23,73 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar23,73 Kb.

Załącznik 3.4

Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru


  1. Numer wniosku ……………………………

  2. Tytuł wniosku …………………………………………………………………………………………..

Wnioskodawca: …………..………………………………………..........................................

  1. Operacja odpowiada działaniu PROW:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  Odnowa i rozwój wsi

 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw  Mały projektDziałanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Mały projekt

Liczba mieszkańców obszaru korzystających z efektów operacji:

- do 500 mieszkańców - 0 pkt.

- powyżej500 mieszkańców – 1 pkt.

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

- do 15 tys. zł - 1 pkt.

- powyżej 15 tys. zł – 0 pkt.

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji – 1 pkt.

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji – 0 pktRealizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru: (maksymalnie 4 pkt.)

X

- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt.
- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt
- integracji społeczności lokalnej, silnych więzi sąsiedzkich – 1 pkt
- aktywności liderów lokalnych - 1 pkt
Realizacja operacji nie przyczyni się do zachowania lub wykorzystania w/w czynników stanowiących mocne strony obszaru – 0 pkt

Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej

mieszkańców – 1 pkt.

Realizacja operacji nie przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej

mieszkańców – 0 pkt.Wnioskodawca jest członkiem LGD „Partnerstwo dla rozwoju” – 1 pkt.
Wnioskodawca nie jest członkiem LGD „Partnerstwo dla rozwoju” - 0 pkt

Uzasadnienie wniosku:

- projekt rzetelnie uzasadniony, poparty wynikami badań, danymi statystycznymi, zdjęciami, analizą sytuacyjną 3-5 pkt.

- projekt wystarczająco uzasadniony – 1-2 pkt.

- projekt niewystarczająco uzasadniony – 0 pkt.Operacja spełnia kryteria

Tak/Nie


Konieczne minimum punktowe

Suma zdobytych punktów
3………................ ……………………………………….

data czytelny podpis członka RadyInstrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru
W punkcie 1 należy wpisać numer wniosku

W punkcie 2 należy wpisać tytuł wniosku oraz imię i nazwisko wnioskodawcy

W punkcie 3 należy zaznaczyć działanie PROW, któremu odpowiada oceniana operacja, stawiając znak X w odpowiednim polu.
Dalszy ciąg na odwrocie

Następnie należy dokonać oceny operacji:

Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polega na przyznaniu punktów za każde zastosowane kryterium i wpisaniu ich w kolumnie tabeli „Przyznana ocena”.

Po przyznaniu punktów za wszystkie zastosowane kryteria należy zsumować oceny przyznane za poszczególne kryteria i wpisać obliczoną wartość w pozycji formularza „SUMA PUNKTÓW”.W wierszu tabeli znajdującym się pod wierszami zawierającymi kryteria wyboru należy wpisać datę posiedzenia i złożyć czytelny podpis©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna