Załącznik 2a. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów dla działaniaPobieranie 67,44 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar67,44 Kb.

Załącznik 2a.

Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów

dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Instrukcja wypełnienia karty: W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania PROW.

Wniosek nr: ……………………………………..

złożony przez: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa operacji: ………………………………………………………………………………………………...

Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Charakter operacji. Preferuje operacje o znaczeniu priorytetowym dla terenu LGD, które wzmacniają mocne strony oraz łagodzą słabe strony.
4 – usługi turystyczne

3 – rzemiosło lub rękodzieło

2 – rachunkowość, doradztwo

1 – inne


Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD.
3 – wnioskodawca jest członkiem LGD

2 – wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej

0 – brak członkostwa


Utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, miejsca pracy. Preferuje operacje zakładające utworzenie większej ilości miejsc pracy.
3 – powyżej 3 miejsc pracy

2 – 2-3 miejsca pracy

1 – 1 miejsce pracy
SUMA PUNKTÓWMaksymalna liczba punktów – 10 punktów

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja –
3 punkty


…………….. ………….…………………………………

data czytelny podpis członka RadyZałącznik 2b.

Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów

dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełnienia karty: W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania PROW.

Wniosek nr: ……………………………………..

złożony przez: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa operacji: ………………………………………………………………………………………………...
Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstwCharakter operacji. Preferuje operacje o znaczeniu priorytetowym dla terenu LGD, które wzmacniają mocne strony oraz łagodzą słabe strony.
4 – usługi turystyczne

3 – rzemiosło lub rękodzieło

2 – rachunkowość, doradztwo

1 – inne


Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD.
3 – wnioskodawca jest członkiem LGD

2 – wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej

0 – brak członkostwa


Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Preferowane są operacje w których wnioskowana kwota jest niższa.
2 – do 30 tys. zł

1 – powyżej 30 do 50 tys. zł

0 – powyżej 50 tys. złStaż w prowadzonej działalności gospodarczej. Preferuje wnioskodawców rozpoczynających działalność gospodarczą.
3 – zaczyna działalność

2 – działa od roku

1 – działa powyżej rokuPlanowane, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, miejsca pracy. Preferuje operacje zakładające utworzenie większej ilości miejsc pracy.
5 – powyżej 3 miejsc pracy

3 – 2-3 miejsca pracy

1 – 1 miejsce pracy
SUMA PUNKTÓWMaksymalna liczba punktów – 17 punktów

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja –
5 punktów


…………….. ………….…………………………………

data czytelny podpis członka Rady


Załącznik 2c.

Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów

dla działania Odnowa i rozwój wsi

Instrukcja wypełnienia karty: W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania PROW.

Wniosek nr: ……………………………………..

złożony przez: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa operacji: ………………………………………………………………………………………………...
Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Odnowa i rozwój wsi

Doświadczenie wnioskodawcy. Preferuje się projekty wnioskodawców, którzy realizowali projekty ze środków UE gwarantując jego prawidłową realizację.
1 – tak

0 – nie


Zasięg oddziaływanie operacji. Preferowane będą operacje, które będą realizowane w miejscowościach o większej liczbie mieszkańców co oznacza, że potencjalnie z projektu będzie korzystała większa liczba mieszkańców.
3 – powyżej 1500 mieszkańców

2 – powyżej 500 do 1500 mieszkańców

0 – do 500 mieszkańców


Rodzaj operacji. Preferowane będą typy operacji, które w szczególny sposób przyczynią się do rozwoju obszaru.
4 – infrastruktury turystycznej

3 – rewitalizacji obiektów zabytkowych

2 – obiektów sportowych

1 - inne
Kwota udzielonej pomocy. Preferowane będą operacje, gdzie wnioskowana kwota pomocy będzie najmniejsza..
3 – od 25 tys. do 100 tys.

2 – powyżej 100 tys. do 200 tys.

1 – powyżej 200 tys.

SUMA PUNKTÓWMaksymalna liczba punktów – 11 punktów

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja –
3 punkty


…………….. ………….…………………………………

data czytelny podpis członka RadyZałącznik 2d.

Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów

dla działania Małe projekty

Instrukcja wypełnienia karty: W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania PROW.

Wniosek nr: ……………………………………..

złożony przez: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa operacji: ………………………………………………………………………………………………...
Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Aktywność wnioskodawcy. Preferowane są operacje, w których wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na terenie LGD.
3 - wnioskodawca jest członkiem LGD od minimum 3 miesięcy i na dzień złożenia wniosku ma opłacone wszystkie składki *

2 - wnioskodawca jest członkiem innej organizacji społecznej

0 - brak członkostwa

Doświadczenie wnioskodawcy. Preferuje się projekty wnioskodawców, którzy realizowali projekty ze środków UE gwarantując jego prawidłową realizację.
1 – wnioskodawca realizował/zrealizował bądź jest w trakcie realizacji min. 1 projekt

0 – wnioskodawca nie realizował projektówZaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji. Preferuje się operacje, które angażują mieszkańców. Wnioskodawca powinien w opisie projektu wskazać, ze projekt będzie realizował we współpracy z innymi (osobami, organizacjami) oraz powinna być określona rola tej współpracy.
4 – angażuje min. 2 podmioty i grupę mieszkańców

2 – angażuje 1 podmiot i grupę mieszkańców

0 – nie angażujeWysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Preferowane są operacje, których wnioskowana kwota jest niższa.
2 – do 20 tys. zł.

1 – powyżej 20 do 40 tys. zł.

0 – powyżej 40 do 50 tys. złWpływ operacji na promocję i wizerunek obszaru działania LGD. Preferowane będą operacje, które w ramach realizacji przewidują elementy promocyjne dotyczące obszaru LGD.
4 – przewiduje

0 – nie przewiduje
Charakter operacji jest oparty na wykorzystaniu lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego. O specyfice obszaru stanowią zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego i te zasoby stanowią mocną stronę tego obszaru i ich propagowanie może mieć istotny wpływ na rozwój obszaru LGD oraz zostały one uwzględnione w analizie SWOT jako mocne strony to realizacja projektu jest korzystna i ze wszech miar pożądana.
3 – jeżeli tak (dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze)

2- jeżeli tak (dziedzictwo kulturowe i historyczne/lub dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze/lub dziedzictwo historyczne i przyrodnicze)

1 – jeżeli tak (dziedzictwo kulturowe/lub historyczne/ lub przyrodnicze)

0 – jeżeli nie


SUMA PUNKTÓWMaksymalna liczba punktów – 17 punktów

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja –
5 punktów


…………….. ………….…………………………………

data czytelny podpis członka Rady
* data początkowa liczona jest od podjęcia uchwały przez Zarząd LGD stanowiącej o przyjęciu członka do Stowarzyszenia
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna