Załącznik 2



Pobieranie 46,18 Kb.
Data17.04.2018
Rozmiar46,18 Kb.

Załącznik 2.5

Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia




Kod przedmiotu




Nazwa przedmiotu

Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów

Kierunek

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów

Inżynierskie

Profil

Ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Semestr studiów

5

Punkty ECTS/ogólne/w tym z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Formy zajęć (wykłady/ćwiczenia/inne) - liczba godz.

Wykłady- 15 godz.

Ćwiczenia- 30 godz.



Odpowiedzialny/a za przedmiot

Dr Krzysztof Prymon

Język

polski

Wymagania wstępne

Finanse i rachunkowość w rachunku kosztów dla inżynierów

Skrócony opis przedmiotu (max. 500 znaków)

Ewolucja systemów rachunku kosztów. Klasyfikacja kosztów działalności. Wady i zalety tradycyjnych metod rachunku kosztów. Rachunek kosztów normalnych. Kalkulacja kosztów. Rachunek kosztów postulowanych. Rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów działań (ABC).

Treści kształcenia (szczegółowy opis przedmiotu)

Ewolucja systemów rachunku kosztów. Klasyfikacja kosztów działalności. Wady i zalety tradycyjnych metod rachunku kosztów. Rachunek kosztów normalnych. Kalkulacja kosztów. Rachunek kosztów postulowanych. Rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów działań (ABC).Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Rachunek kosztów docelowych. Rachunek kosztów cyklu życia produktu. Rachunek kosztów klienta. Model rachunku kosztów a wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Efekty kształcenia (max. po 3 efekty)

Nr

Efekt przedmiotowy

Metoda oceny

Nr efektu kierunkowego

Wiedza

1



ma szczegółową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rachunku kosztów dla inżynierów obejmującą zasady finansowania i inwestowania oraz metody oceny projektów inwestycyjnych, zasady i pod

stawy prawne rachunkowości, operacje gospodarcze, rachunek kosztów i efektów

gospodarowania czynnikami produkcji.


Test

ZI1 – W12


Umiejętności

1


potrafi stosować podstawowe zasady z zakresu finansów i rachunkowości do prawidłowego funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz ich finansowania oraz sporządzić

z tego zakresu dobrze udokumentowane opracowanie




Test

ZI1 – U13


Kompetencje społeczne

1


potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolniczej

Ocena pracy w zespole

ZI1-K06


Literatura (max. 8 pozycji, w tym strony www, prezentacje na youtube itp.)

- obowiązkowa

- uzupełniająca

(do przedmiotów realizujących zajęcia w języku angielskim powinna być podana literatura anglojęzyczna)



Nowak E. Wierzbiński M. Rachunek kosztów. Modele i zastosowania Wyd. PWE Warszawa 2009

Karmańska A. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Wyd. Difin Warszawa 2006



Sposób ustalania oceny łącznej z przedmiotu

np. ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40 %

Uwagi




Wykaz tematów i ćwiczeń dla przedmiotu/modułu kształcenia

Tematyka wykładów:


 1. Ewolucja systemów rachunku kosztów. 1 godz.

 2. Klasyfikacja kosztów działalności. 1 godz.

 3. Wady i zalety tradycyjnych metod rachunku kosztów. 1 godz.

 4. Rachunek kosztów normalnych. 1 godz.

 5. Kalkulacja kosztów. 1 godz.

 6. Rachunek kosztów postulowanych. 1 godz.

 7. Rachunek kosztów pełnych. 1 godz.

 8. Rachunek kosztów zmiennych. 1 godz.

 9. Rachunek kosztów działań (ABC). 1 godz.

 10. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. 1 godz.

 11. Rachunek kosztów docelowych. 1 godz.

 12. Rachunek kosztów cyklu życia produktu. 1 godz.

 13. Rachunek kosztów klienta. 1 godz.

 14. Model rachunku kosztów a wynik finansowy przedsiębiorstwa. 2 godz.




Tematyka ćwiczeń:

 1. Ewolucja systemów rachunku kosztów. 2 godz.

 2. Klasyfikacja kosztów działalności. 2 godz.

 3. Wady i zalety tradycyjnych metod rachunku kosztów. 2 godz.

 4. Rachunek kosztów normalnych. 2 godz.

 5. Kalkulacja kosztów. 2 godz.

 6. Rachunek kosztów postulowanych. 2 godz.

 7. Rachunek kosztów pełnych. 2 godz.

 8. Rachunek kosztów zmiennych. 2 godz.

 9. Rachunek kosztów działań (ABC). 2 godz.

 10. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. 2 godz.

 11. Rachunek kosztów docelowych. 2 godz.

 12. Rachunek kosztów cyklu życia produktu. 2 godz.

 13. Rachunek kosztów klienta. 2 godz.

 14. Model rachunku kosztów a wynik finansowy przedsiębiorstwa. 4 godz.






Kalkulacja punktów ECTS dla przedmiotu/modułu kształcenia


Przedmiot:


Forma aktywności

Średnia liczba godzin na realizację aktywności

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Godziny zajęć z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie, egzamin)

60




Przygotowanie do zajęć

5




Opracowanie sprawozdania/projektu/

prezentacji/raportu/zielnika/makiety

5




Przygotowanie do egzaminu

5




Suma godzin (całkowity nakład pracy studenta)

75




Punkty ECTS

w tym:


praca z nauczycielem

praca własna



3

2

1









©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna