Załącznik 1Pobieranie 1,21 Mb.
Strona1/4
Data15.04.2018
Rozmiar1,21 Mb.
  1   2   3   4

ZP/PN/73/2010 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2

Druk 2


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w Dziale Księgowości, Dziale Rachuby Płac i Dziale Spraw Pracowniczych Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi modułów:

 • Finansowo-Księgowego

 • Kadrowo-Płacowego

 • Środków Trwałych

 • Fakturowania

wraz z dedykowanym serwerem zapewniającym bezawaryjną pracę (redundantne dyski i zasilacze) Systemu.


  1. Wymagania zamawiającego:

 1. Wykonawca dostarczy do oferty wersję testową oferowanego systemu oraz podręcznik/podręczniki użytkownika do wszystkich modułów w wersji elektronicznej i papierowej w zakresie umożliwiającym ocenę próbki oprogramowania.

 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dostarczy oprogramowanie i dokumentację użytkownika do wszystkich modułów systemu zapisaną na optycznych nośnikach danych (CD, DVD) oraz pełną dokumentację użytkownika w języku polskim w wydaniu papierowym.

 3. Wykonawca udzieli bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie programów na następującą liczbę stanowisk:Lp.

Moduł

Liczba stanowisk

1.

Finanse – księgowość

6

2.

Kadry – płace

7

3.

Środki trwałe

2

4.

Fakturowanie

6
Tabela nr 1


 1. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane na stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego oraz na dedykowanym serwerze dostarczonym przez Wykonawcę.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia u Zamawiającego dla użytkowników i administratora systemu szkolenia z zakresu obsługi wszystkich modułów wymienionych w Tabeli na 1.

 3. Okres wdrożenia wszystkich modułów powinien być zgodny z harmonogramem zawartym w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2Lp.

Rodzaj zadania

Termin od dnia podpisania umowy

Potwierdzenie wykonania prac

1.

Dostawa serwera, oprogramowania i licencji wszystkich modułów systemu

7

Protokół odbioru

2.

Instalacja konfiguracji, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników

Zakończenie prac do 15.01.2010

Protokół odbioru

 1. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w celu usunięcia błędów i awarii systemu, które mogły pojawić się po końcowej instalacji modułów i przeniesieniu danych – przez okres 36 miesięcy. Po tym okresie Zamawiający zamierza zawrzeć umowę serwisową.

 2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, a w szczególności związane z dostawą oprogramowania i niezbędnych licencji, wdrożeniu systemu oraz szkoleniu użytkowników.

 3. System powinien zapewnić możliwość przeniesienia danych do nowego systemu, z:

     1. aktualnie użytkowanego systemu autorskiego Kadry i Płace pracującego w środowisku DOS

     2. systemu FK Mercom Partner pracującego w środowisku Windows

   1. Wymagania w zakresie instalacji

 1. Wykonawca dokona instalacji całości oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, w obecności pracowników odpowiedzialnych za późniejszą eksploatację serwerów.

 2. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania.

 3. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług serwisowych oraz gwarancji na dostarczone oprogramowanie i dedykowany serwer niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia (podpisania końcowego protokółu odbioru)

   1. Wymagania w zakresie szkolenia użytkowników i administratora

 1. Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie oraz na dokumentach Zamawiającego, z zakresu praktycznej obsługi wszystkich funkcjonalności systemu.

 2. Wykonawca zapewni szkolenie użytkowników oraz instruktaż i asystę przy pracy w wymiarze co najmniej 100 osobogodzin.

 3. Szkolenia winny być przeprowadzane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (opisanych w części VII SIWZ pkt. 2 ppkt.3), wyznaczone przez Wykonawcę.

   1. Wymagania w zakresie nadzoru (asysty), serwisu oprogramowania

 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia.

 2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad niezależnie od przyczyny ich powstania.

 3. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w ramach gwarancji ponosi Wykonawca.

 4. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji:

     1. poprawki - to zmiany programu naprawiające wady produktu, które ujawniły się po jego sprzedaniu. Wady te powodują, że program nie posiada gwarantowanych przez Wykonawcę funkcjonalności. Dokonywane będą one bezpłatnie w ramach gwarancji.

     2. udoskonalenia - zmiany programu wprowadzane przez Wykonawcę z jego inicjatywy w celu poprawienia funkcjonalności, stabilności lub bezpieczeństwa oprogramowania - bezpłatnie w ramach umowy.

     3. uaktualnienia - zmiany prowadzące do uaktualnienia wersji oprogramowania - bezpłatnie w ramach umowy.

  1. SPECYFIKACJA WYMOGÓW FUNKCJONALNYCH:

Zintegrowany system informatyczny musi realizować następujące funkcje i spełniać określone poniżej wymogi, a mianowicie:

 1. Mieć możliwość integracji z nowymi modułami rozwiązania kadrowo-płacowego.

 2. Posiadać certyfikat zgodności z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia opłacanego w przypadku choroby lub macierzyństwa.

 3. Posiadać certyfikat zgodności rozwiązania finansowo-księgowego z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku VAT.

 4. Posiadać certyfikat zgodności rozwiązań przyjętych do ewidencji środków trwałych oraz aparatury naukowo-badawczej z rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

 5. Wydajnie obsługiwać bieżącą bazę:

 • pracowników etatowych – 300 osób,

 • pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne

 • wydajnie obsługiwać bieżącą bazę pracowników etatowych w liczbie 300, osób pracujących na umowy cywilno-prawne 150 osób w skali pełnego miesiąca oraz dane archiwalne.

 • być modyfikowany z możliwością dostosowania do zmieniających się przepisów prawa oraz rozwiązań systemowych przyjętych w Instytucie.
  1. PARAMETRY TECHNICZNE

 1. Komunikacja między systemem a serwerem musi być szyfrowana.

 2. Wymogiem koniecznym jest możliwość autoryzacji użytkowników pracujących w systemie z możliwością rejestracji wszelkiej ich aktywności.

 3. Wymagana jest możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień dostępu do danych (odczyt, modyfikacja, usuwanie, dodawanie, wprowadzanie).

 4. Wymogiem koniecznym jest aby w systemie mogło pracować jednocześnie 14 użytkowników – system przy takim obciążeniu musi pracować płynnie z zachowaniem swojej pełnej funkcjonalności.

 5. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył wersję instalacyjną systemu, nośniki, wymagane licencje, dokumentację w języku polskim (dla administratora i użytkownika), która będzie uaktualniana w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian i poprawek do systemu. Dokumentacja musi zawierać dokładny opis pełnego procesu instalacji systemu jak również odtwarzania danych.

 6. System musi posiadać możliwość realizowania kopii bezpieczeństwa bazy danych, bazy danych jak również innych danych i plików niezbędnych do odtworzenia całego systemu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego.

 7. Moduł Kadry-Płace musi obsługiwać około 1500 osób – obiektów systemu.

 8. Musi istnieć możliwość integracji systemu Finansowo-Księgowego z systemem Kadry-Płace (w oparciu o jedną strukturę bazy danych, z której będą pobierane dane zarówno do pracy w module Finansowo-Księgowym jak i Kadry-Płace.

 9. System Finansowo-Księgowy i Kadrowo-Płacowy musi być systemem otwartym zapewniającym możliwość rozbudowy o nowe funkcje i dostosowywanie istniejących rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 10. Musi posiadać wbudowane mechanizmy zapewniające jednoznaczną identyfikację informacji oraz gwarantujące spójność danych.

 11. System musi zapewnić aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. (s

 12. Serwer winien być przystosowany do umieszczenia w szafie przemysłowej 19”)

  1. FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ – założenia ogólne 6 stanowisk z funkcjonalnością nie mniejszą niż:

 1. Umożliwienie tworzenia planu kont z wieloma analitykami i okresami sprawozdawczymi, według określonych parametrów dekretacji i rodzajów dowodów.

 2. Umożliwienie przenoszenia danych słownikowych danego roku do następnego (definicje rejestrów sprzedaży, rejestrów zakupu, schematów dekretacji zakupu, stanowisk kosztów, pozycji kalkulacyjnych kosztów, dekretacji not odsetkowych).

 3. Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji – konta pozabilansowe według dowolnej liczby systemów ewidencji.

 4. Możliwość tworzenia próbnych bilansów zamknięcia oraz otwarcia.

 5. Prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT – UE oraz informacji podsumowujących VAT – UE.

 6. Ewidencjonowanie rozrachunków krajowych i walutowych z podaniem salda w każdej prowadzonej walucie (różne kursy walut).

 7. Umożliwienie rejestracji dokumentów w wielu walutach oraz równoległą dekretację w walucie innej niż PLN.

 8. Automatyczne przeliczanie kursów walut, wyliczanie różnic kursowych, tworzenie not z przeksięgowań.

 9. Bieżąca informacja o obrotach i zapisach na koncie z możliwością uwzględnienia zapisów nie zaksięgowanych.

 10. Tworzenie automatycznych dekretów w oparciu o dowolną informację związaną z dokumentem oraz możliwość wprowadzenia ręcznie.

 11. Możliwość automatycznego generowania faktur wewnętrznych do WNT.

 12. Wprowadzanie kluczy rozliczeniowych kosztów.

 13. Automatyczne otwieranie i zamykanie kont na przełomie lat.

 14. Zamykanie okresu sprawozdawczego (miesiąc, rok)

 15. Zachowywanie pamięci danych liczbowych z lat poprzednich.

 16. Umożliwienie sporządzania wydruków treści operacji z dowolnych kont za dowolnie wybrany okres.

 17. Generowanie automatyczne oraz drukowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń sald kontrahentów na dowolny dzień w roku.

 18. Umożliwienie generowania deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS.

 19. Zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych.

 20. Umożliwienie definiowania własnych raportów

 21. Umożliwienie generowania struktur wiekowych należności i zobowiązań.

 22. Umożliwienie przenoszenia danych do Excela, Worda oraz generowania dowolnych raportów.

 23. Numery ewidencyjne nadawane w momencie wprowadzania dokumentów na zachowanie (na wydruku z kosztów projektu numer ewidencyjny i numer dowodu księgowego).

 24. Zamknięcie kosztów projektu, tworzenie dzienników automatycznie (przeksięgowanie kosztów na koszt własny sprzedaży).

 25. Możliwość drukowania przez Internet danych z zaksięgowanych i wprowadzonych na zachowanie dokumentów w koszty projektów dla kierowników.

 26. Możliwość wpisywania jak największej ilości informacji w momencie wprowadzania dokumentów do systemu, (ok. 100 znaków).

 27. W momencie wprowadzania do systemu dokumentu możliwość dzielenia procentowego kosztów wg miejsc powstania kosztów (projekty).

 28. Możliwość wprowadzania wielu dokumentów do jednego dziennika.

 29. Możliwość wyszukiwania dokumentu po kwocie, numerze faktury, opisie itp.

  1. FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ – Wykres funkcji

 1. Słowniki (możliwość podpinania słowników do dowolnych pól).

 2. Katalog kontrahentów

  1. wyszukiwanie wolnego indeksu (numeru kontrahenta),

  2. wyszukiwanie kartoteki kontrahenta (według numeru NIP, nazwy, rachunku bankowego),

  3. porządkowanie katalogu kontrahentów (usuwanie z bazy),

 3. Rejestracja faktur własnych/obcych

  1. automatyczne wyszukiwanie pierwszego wolnego numeru,

  2. kontrola przed powtórną rejestracją faktury,

  3. wykorzystywanie schematów dekretacji dokumentów,

  4. możliwość ustawienia przenoszenia, np. opisu z poprzedniej pozycji.

 4. Rozrachunki z kontrahentami

  1. analiza rozrachunków,

  2. częściowe rozliczenie należności/zobowiązań,

  3. przedpłaty rozrachunków,

  4. wzajemne rozliczenia (kompensaty),

  5. noty odsetkowe,

  6. wezwanie do zapłaty,

  7. potwierdzenie sald kontrahentów,

  8. automatyczne rozliczanie rozrachunków.

 5. Rozrachunki z pracownikami

  1. analiza rozrachunków,

  2. częściowe rozliczenie należności/zobowiązań,

  3. kompensaty,

  4. noty odsetkowe,

  5. wezwanie do rozliczenia zaliczki,

  6. potwierdzenie sald pracowników,

  7. automatyczne rozliczenie rozrachunków

 6. Sprawozdawczość

  1. definiowanie kolumn i wierszy sprawozdania,

  2. określenie sposobu obliczeń kolumn,

  3. wskazanie kolumny do wydruku, pogrubienie kolumny,

  4. ręczne tworzenie sprawozdań z kont syntetycznych oraz analitycznych.

  5. kopiowanie sprawozdań i ich składników,

  6. przypisywanie istotnych definicji kont w pozycjach składników wierszy do innej wersji planu kont,

  7. pobieranie różnego rodzaju danych (np. dane z konta, obroty, saldo strony Wn, Ma),

  8. tworzenie wielu sprawozdań (tj. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdań budżetowych Rb-N, Rb-Z).

 7. Raporty systemowe

  1. analityczne i syntetyczne zestawienia obrotów i sald,

  2. analityczny i syntetyczny obraz konta

  3. analityczne i syntetyczne zestawienia należności i zobowiązań,

  4. analityczne i syntetyczne zestawienia struktury wiekowej rozrachunków,

  5. raporty z rejestru wystawionych monitów, not odsetkowych,

  6. analityczne i syntetyczne zestawienie należności i zobowiązań przedawnionych,

  7. możliwość tworzenia raportów według okresu np. daty wystawienia, zapłaty, nazwy dostawców,

  8. analiza rentowności sprzedaży.

 8. Tworzenie rejestrów VAT (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług) na podstawie faktur zakupu z uwzględnieniem:

  1. zakupu dotyczącego wyłącznie sprzedaży opodatkowanej,

  2. zakupu dotyczącego sprzedaży opodatkowanej wg stawek podatkowych,

  3. zakupu dotyczącego sprzedaży zwolnionej,

  4. zakupu środków trwałych związanego ze sprzedażą:

 • opodatkowanej,

 • opodatkowanej i zwolnionej,

 • zwolnionej.

Wydruk raportu powinien zawierać:

 1. razem zakupy z bieżącego okresu do rozliczenia w okresie bieżącym,

 2. razem zakupy z innych okresów do rozliczenia w okresie bieżącym,

 3. razem zakupy z bieżącego okresu do rozliczenia w następnym okresie,

 4. razem dokumenty zakupu wystawione w bieżącym okresie,

 5. razem dokumenty z poprzednich okresów do rozliczenia w okresie następnym.

 1. Rejestr zakupu winien posiadać opcje zmiany daty obowiązku podatkowego niezależnie od zaksięgowania i zamknięcia miesiąca,

 2. System winien posiadać możliwość tworzenia raportów i wydruków z zakresu kosztów

  1. koszty w układzie rodzajowym według miejsca powstawania,

  2. koszty działalności według typów i miejsc powstawania,

  3. syntetyczne i analityczne zestawienia kosztów według rodzajów i miejsc powstawania (łącznie i dla każdego projektu odrębnie),

  4. możliwość pełnego przeglądania dowodów i dekretów księgowych w różnych przekrojach i okresach.

  5. księgowanie dowodów księgowych z uprzednią kontrolą ich poprawności (wszystkich, tylko wybranych, wg daty ujęcia w księgach, wprowadzonych w danym dniu, wprowadzonych przez danego operatora oraz suma kontrolna dowodów),

  6. Kontrola kosztów projektu poprzez wskazanie na wydruku: kwoty wpływu, kwoty przychodów ze sprzedaży, kwoty kosztów oraz wyniku.

 3. Rejestracja bilansu otwarcia, możliwość automatycznego przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrotowego do nowego roku obrotowego.

 4. Zamknięcie kont wynikowych.

 5. Możliwość analizy obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych według okresów.

 6. Możliwość przeglądania obrotów i sald kont kosztów z opcją pełnego (lub wybiórczo według zapytania) podglądu kont kosztów rodzajowych oraz według typów i miejsc powstania dla wybranego okresu, z możliwością sumowania wybranych pozycji kosztów dowodów zaksięgowanych jak również nie zaksięgowanych.

 7. Definiowanie rozdzielników kosztów.

 8. Generowanie dowodów księgowych według zdefiniowanych rozdzielników kosztów.

 9. Możliwość wielokrotnego uruchamiania rozdzielników kosztów oraz przyglądania wygenerowanych dowodów.

 10. Możliwość automatycznego dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 11. Możliwość automatycznego rozliczania kosztów przy wprowadzeniu faktur zakupu.

  1. FAKTUROWANIE - 6 stanowisk

 1. Wystawianie dokumentów sprzedaży.

 2. Kontrola otrzymanych faktur sprzedaży.

  1. możliwość prowadzenia dowolnej ilości rejestrów dokumentów sprzedaży (według działów),

  2. definiowanie rejestrów sprzedaży, utworzenie schematów dekretacji – automatyczna dekretacja

  3. automatyczne zapisywanie w księgach rachunkowych odpowiednich dokumentów księgowych wynikających z dekretacji faktur sprzedaży

 3. Możliwość tworzenia kontrolnych raportów sprzedaży:

  1. według rodzaju dokumentu,

  2. według okresu (daty wystawienia, daty sprzedaży),

  3. według jednostek organizacyjnych,

  4. według rejestru sprzedaży VAT.

 4. Rejestr sprzedaży VAT – możliwość sporządzenia za miesiąc sprawozdawczy lub za wybrane okresy narastająco. Wydruk rejestru sprzedaży winien zawierać:

  1. sprzedaż ogółem z poprzedniego okresu rozliczenia w bieżącym okresie,

  2. sprzedaż ogółem bieżącego okresu do rozliczenia w okresie bieżącym,

  3. sprzedaż ogółem z bieżącego okresu do rozliczenia w następnym okresie,

  4. sprzedaż z poprzednich okresów do rozliczenia w następnym okresie.

  5. sprzedaż według stawek VAT do deklaracji VAT (z uwzględnieniem korekt deklaracji).

  1. ŚRODKI TRWAŁE – 2 stanowiska z funkcjonalnością nie mniejszą niż:

    1. przesyłanie danych do programu finansowo-księgowego, tworzenie korespondującego dowodu, generowanie dekretów do systemu FK.

 1. Ewidencja składników majątku z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Instytutu – ilość pozycji ewidencyjnych 200 sztuk umarzanych w miesiącu.

 2. Funkcje księgowe – naliczanie amortyzacji, naliczanie planu amortyzacji, dokonywanie przeszacowania środków trwałych, kontrola i księgowanie dokumentów i amortyzacji.

 3. Baza danych – program powinien umożliwić wprowadzanie klasyfikatorów na kartach środka trwałego (do analiz, ankiet, sprawozdań).

 4. Możliwość eksportu danych do Excela.

 5. Ewidencja ilościowo-wartościowa stanu i ruchu:

  1. środków trwałych,

  2. środków trwałych niskocennych,

  3. inwestycji w obcych środkach trwałych,

  4. wartości niematerialnych i prawnych,

  5. ewidencja pozabilansowa – obce środki trwałe, aparatura.

 1. Kartoteka ewidencyjna winna zawierać:

 1. numer inwentarzowy,

 2. nazwę środka trwałego,

 3. miejsce użytkowania – jednostka organizacyjna Instytutu,

 4. grupę i ewidencję rodzajową zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,

 5. numer fabryczny, model, typ,

 6. datę przyjęcia na stan środków trwałych, rok produkcji, klasyfikatory nazwane według własnych potrzeb,

 7. źródło finansowania – dotacja budżetowa na inwestycję, środki z funduszy strukturalnych, środki własne, inne dotacje, łączone źródła finansowania,

 8. powiązanie źródeł finansowania z amortyzacją podatkową i nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów,

 9. wartość podatkową,

 10. wartość umorzenia, datę, procent umorzenia,

 11. stawkę amortyzacyjną,

 12. metodę amortyzacji – możliwość stosowania różnych metod amortyzacji,

 13. przyrost netto po przeszacowaniu,

 14. nazwę dostawcy, wykonawcy – kontrahent pobierany z bazy kontrahentów,

 15. charakterystykę środka trwałego – elementy składowe dla każdego środka trwałego, możliwość wprowadzania długiego opisu technicznego,

 16. stanowisko kosztów lub stanowiska kosztów (w przypadku wykorzystywania środka trwałego przez kilka ośrodków kosztów) – możliwość tworzenia rozdzielnika miesięcznej amortyzacji,

 17. historię środka trwałego (korekty wartości, modernizacje, częściowe likwidacje, przemieszczenia, przeszacowanie),

 18. ilość i cenę – dla środków trwałych niskocennych – możliwość ewidencji ilościowej i ceny jednostkowej,

 19. nadawanie numerów inwentarzowych przez system (oddzielnie dla każdej grupy majątkowej).

 20. drukowanie numerów inwentarzowych w formie kodu kreskowego – celem oznakowania środków trwałych.

 1. Amortyzacja środków trwałych zgodnie z przepisami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości.

  1. naliczanie amortyzacji metodą liniową i degresywną

  2. naliczanie amortyzacji z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych

  3. naliczanie amortyzacji od jednego środka trwałego na kilka stanowisk kosztów

  4. (rozdzielnik kosztów)

  5. możliwość samodzielnego definiowania automatycznej dekretacji

  6. możliwość umarzania środków trwałych bez księgowania amortyzacji w koszty

  7. możliwość amortyzacji z uwzględnieniem źródeł finansowania środków

  8. trwałych - podatkowej i nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów

  9. naliczanie amortyzacji nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów w

  10. przypadku środków trwałych nie wykorzystywanych w działalności

  11. możliwość korekty amortyzacji (umorzenia) w ciągu roku obrotowego

 2. Przeszacowanie wartości środków trwałych

  1. przeszacowanie według wskaźników GUS

  2. przeszacowanie według cen rynkowych

  3. przeszacowanie z uwzględnieniem modernizacji w innym okresie niż data zakupu

  4. analityczny i syntetyczny raport z przeszacowania

  5. możliwość wykonania wstępnej symulacji przeszacowania

  6. przyrost netto po przeszacowaniu na poszczególnych środkach trwałych

  7. przeszacowanie środków trwałych z uwzględnieniem źródeł finansowania – zachowanie struktury amortyzacji ( koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów)

 1. Plan amortyzacji środków trwałych

  1. plan amortyzacji na bilans otwarcia – analityczny

  2. plan amortyzacji na dany dział z uwzględnieniem przychodów i rozchodów środków trwałych

  3. plan amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz oddzielnie dla każdego stanowiska kosztów (według zleceń)

  4. plan amortyzacji podatkowej i bilansowej

  5. syntetyczny plan amortyzacji dla stanowisk kosztów

  6. tabela amortyzacyjna w podziale na miesiące

 1. Kartoteka zlikwidowanych środków trwałych zawierająca wszystkie informacje jak w kartotece środka trwałego – dodatkowo data likwidacji

 2. Inwentaryzacja majątku i jej rozliczenie w sposób uproszczony za pomocą spisu z natury z możliwością wykorzystania czytnika kodów kreskowych

        1. inwentaryzacji dla wybranej jednostki organizacyjnej np. zakładu

        2. inwentaryzacja dla wybranej grupy asortymentowej, np. tylko sprzęt

komputerowy

        1. inwentaryzacja z możliwością sprawdzenia elementów składowych środka

trwałego (zestawy, komplety)

 1. Dokumenty

  1. OT, LT – wprowadzenie na stan, likwidacja, sprzedaż

  2. PK – możliwość odłączenia i przyłączenia części składowych i

  3. peryferyjnych

  4. możliwość edycji dokumentów z systemu

  5. zmiana stanowiska kosztów między użytkownikami

  6. PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych i otrzymanie

 2. Raporty

 1. możliwość definiowania różnorodnych wydruków analitycznych i syntetycznych

 • według kryterium wartości, np. o wartości powyżej 3 500 zł

 • według lat zakupu, np. wszystkie lub wybrane przyjęte po 2005r

 • według umorzenia, np. wszystkie lub wybrane umorzone w 100%

 1. raporty kartoteki środków trwałych analityczne i syntetyczne

 • według klasyfikacji statystycznej – według grup

 • dla wybranego zakładu

 • z rozbiciem na stanowiska kosztów (zlecenie)

 1. raporty analityczne i syntetyczne amortyzacji

 2. możliwość przyznawania uprawnień dostępu poszczególnym użytkownikom programu

 3. raporty według źródeł finansowania


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna