Załącznik 1Pobieranie 58,4 Kb.
Data01.01.2018
Rozmiar58,4 Kb.

Załącznik Nr 3Regulamin Rady Opiniującej LGD „Kraina Dinozaurów”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy Rady Opiniującej LGD „Kraina Dinozaurów” będącej jej organem decyzyjnym.

 2. Główną kompetencją Rady Opiniującej jest wybór operacji do dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji LGD w ramach działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” osi 4 – Leader PROW 2007-2013.


§ 2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. LGD- oznacza Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów”

 2. Rada- oznacza organ decyzyjny LGD „Kraina Dinozaurów”

 3. regulamin- oznacza Regulamin Rady Opiniującej LGD „Kraina Dinozaurów”

 4. Walne Zebranie Członków – oznacza walne zebranie członków LGD

„Kraina Dinozaurów”

 1. Zarząd – oznacza Zarząd LGD

 2. Przewodniczący Zarządu – oznacz przewodniczącego Zarządu LGD

„Kraina Dinozaurów”

 1. Biuro - oznacza Biuro LGD „Kraina Dinozaurów”ROZDZIAŁ II

Członkowie Rady
§ 3

 1. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD „Kraina

Dinozaurów”.

 1. Członkami Rady mogą być przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i

gospodarczego przy czym procentowy udział przedstawicieli sektora publicznego nie

może przekraczać 50% ogólnej liczby członków oraz spełniający inne wymagania

Statutu.
§ 4


 1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

 2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady przed terminem posiedzenia .


§ 5

 1. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady.

 2. Przewodniczącemu Rady przysługuje wynagrodzenie w podwójnej wysokości.

 3. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zebranie Członków.

 4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia posiedzenia przez Członka Rady wynagrodzenie za to posiedzenie ulega obniżeniu o 50%.

 5. Wynagrodzenie jest obliczane na podstawie listy obecności i wypłacane członkom Rady do 30 dni po zakończeniu procedury weryfikacji wniosków w danym naborze.
 1. § 6

Przewodniczący i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji członka Rady.
ROZDZIAŁ III

Przewodniczący Rady
§ 7

Przewodniczącego Rady wybiera Walne Zebranie Członków.


§ 8

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.

 2. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD i

korzysta z ich pomocy.

 1. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady

wyznacza swojego zastępcę spośród członków Rady.

ROZDZIAŁ IV

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady
§ 9

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD.


§ 10

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD.


§ 11

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.§ 12

 1. Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 2. W okresie minimum 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty będą im udostępnione do wglądu w biurze LGD lub innymi metodami dopuszczonymi przez prawo.ROZDZIAŁ V

Posiedzenia Rady
§ 13

 1. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu.

 3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.


§ 14

 1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

 2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD§ 15

 1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.

 2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania o tym przewodniczącego obrad.

 3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej 50 % składu Rady.


§ 16

 1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum).

 2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia.

 3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu, których posiedzenie nie odbyło się.


§ 17

 1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór dwóch lub więcej sekretarzy posiedzenia, którym powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze..

 2. Następnie Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady.

 3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia.

Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.

4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przezRadę.

5. Porządek obrad obejmuje w szczególności:  1. omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.

  2. informację dla Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,

  3. wolne głosy, wnioski i zapytania.
 1. Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie

uchwały Rady.
§ 18

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.

 2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.

 3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas wystąpienia.

 4. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub przekracza maksymalny czas wystąpienia, przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący Rady może odebrać mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos, może zażądać w tej sprawie decyzji Rady. Rada podejmuje decyzję niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania.

 5. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący Rady przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia.

 6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do głosowania.

 7. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego.


§ 19

 1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu członkom Zarządu, osobie referującej projekt.

 2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności w sprawach:

 1. stwierdzenia quorum,

 2. sprawdzenia listy obecności,

 3. przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji,

 4. zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów),

 5. głosowania bez dyskusji,

 6. zamknięcia listy mówców,

 7. ograniczenia czasu wystąpień mówców,

 8. zamknięcia dyskusji,

 9. zarządzenia przerwy,

 10. zarządzenia głosowania imiennego,

 11. przeliczenia głosów,

 12. reasumpcji głosowania
 1. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.

 2. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

 3. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie.


§ 20

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.ROZDZIAŁ VI

Głosowanie
§ 21

Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD oraz niniejszego regulaminu.


§ 22

 1. Wyniki głosowania Rady są jawne.

 2. Członek Rady, który jest jednocześnie członkiem organizacji, której wniosek poddany jest pod głosowanie podczas głosowania nad w/w wstrzymuje się od głosu.

 3. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:

 1. przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady,

 2. przez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart do oceny operacji, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.


§ 23

 1. W głosowaniu przez podniesienie ręki komisja skrutacyjna oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym informują Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania.

 2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.


§ 24

1. Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje: 1. głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR,

 2. głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

 1. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji radni oddają głos za pomocą kart oceny operacji, wydanych członkom Rady przez sekretarzy zebrania. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD.

 2. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. na karcie brakuje nazwiska i podpisu członka Rady,

  2. na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu).
 1. Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem.

 2. Znaki „X” lub „V” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.§ 25

 1. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez skreślenie jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na karcie oceny operacji sformułowaniu: „Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR”. Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny.

 2. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.

 3. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.

 4. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów (50% +1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR.

 5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.§ 26

 1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

 2. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.

 3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sekretarze posiedzenia wzywają członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.

 4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.

 5. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważne w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.

 6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

 7. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza się listę operacji wybranych do finansowania.

 8. W przypadku otrzymania przez dwie lub więcej operacji tej samej ilości punktów, decyduje data i godzina złożenia wniosku.


§ 27

 1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowane są przez Radę decyzje w formie uchwał: uchwała o zgodności z LSR oraz uchwała o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać:

 1. Tytuł operacji

 2. Indywidualny nr sprawy, nadany przez LGD

 3. Lokalizację operacji

 4. Nazwę, nr ewidencyjny oraz nip wnioskodawcy, adres zamieszkania, siedzibę

 5. Wnioskowaną kwotę dotacji

 6. dostępność środków na poszczególne typy operacji.
 1. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych projektów rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania.ROZDZIAŁ VII

Dokumentacja z posiedzeń Rady.


§ 28

 1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

 2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia.

(usunięto 3-4punkt )

§ 29

 1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które można jedynie odnotować w protokole posiedzenia.

 2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie, oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku danego roku kalendarzowego, łamane przez numer kolejny uchwały w trakcie danego posiedzenia zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.

 3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu.

 4. Uchwały podjęte przez Radę, następnego dnia po ich uchwaleniu,

Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi.

§ 30

 1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 1 dnia po odbyciu posiedzenia
  i wykłada do wglądu w Biurze LGD.

 2. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim zainteresowanym.ROZDZIAŁ VIII

Wolne głosy, wnioski i zapytania.
§ 31

 1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.

 2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut.

 3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.


ROZDZIAŁ IX

Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji.
§ 32

 1. W głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji nie bierze udziału członek Rady, którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.

 2. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają:

    1. osoby składające wniosek

    2. osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą

    3. osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek

 1. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady.ROZDZIAŁ X

Procedura odwoławcza od decyzji Rady
§ 33

 1. Po posiedzeniu Rady w sprawie wyboru operacji zarząd LGD informuje w formie pisemnej wnioskodawców o decyzji rady. W informacji podaje się liczbę punktów uzyskanych przez wniosek oraz miejsce wniosku na liście rankingowej oraz o możliwości odwołania się od decyzji Rady w terminie 8 dni od złożonego protokołu posiedzenia Rady Opiniującej, po opublikowaniu informacji o decyzji rady może złożyć w biurze LGD odwołanie od decyzji Rady.

 2. W przypadku wpłynięcia odwołań przewodniczący rady niezwłocznie powołuje posiedzenie rady.

 3. Po rozpatrzeniu odwołań Przewodniczący Rady przekazuje dokumentację Zarządowi.ROZDZIAŁ XI

Inne postanowienia
§ 34

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna