ZałĄcznik 1 do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji specjalności lekarskie medycyna rodzinnaPobieranie 114.5 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar114.5 Kb.

ZAŁĄCZNIK 1

do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie SPECJALIZACJI

(specjalności lekarskie - medycyna rodzinna)
Załącznik dotyczy jednej komórki organizacyjnej, w której prowadzone będzie szkolenie specjalizacyjne pod nadzorem kierownika specjalizacji, zatrudnionego w danej komórce organizacyjnej.

Jednostka organizacyjna ubiegająca się o akredytacje do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązana spełniać poniższe warunki:


 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest prowadzić działalność odpowiadającą profilowi planowanego szkolenia specjalizacyjnego albo posiadać w swojej strukturze organizacyjnej oddziały szpitalne lub inne komórki organizacyjne
  o profilu odpowiadającym temu szkoleniu.

Proszę podać informacje dotyczące działalności leczniczej jednostki: 1. Proszę wymienić adresy i rodzaj komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie medycyny rodzinnej, w których planowane jest prowadzenie szkolenia w zakresie medycyny rodzinnej. (np. punkt szczepień, gabinet zabiegowy).

 2. Proszę podać liczby zadeklarowanych pacjentów w grupach wiekowych: 0-6; 7-18; 19-65; 66 i więcej lat, do specjalistów medycyny rodzinnej, którzy będą wykonywać obowiązki kierownika specjalizacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

 3. Proszę przedstawić informacje dotyczące realizacji programów profilaktycznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w których planowanie jest szkolenie specjalizacyjne (program profilaktyki chorób układu krążenia, chorób płuc, profilaktyka nowotworów szyjki macicy, inne).

 4. Proszę przedstawić informacje dotyczące programów jakości realizowanych w komórkach, w których planowane jest szkolenie specjalizacyjne (certyfikaty ISO, Ministerstwa Zdrowia, inne – proszę załączyć kopie posiadanych ważnych certyfikatów).

 5. Proszę podać informacje dotyczące poziomu realizacji szczepień obowiązkowych i zalecanych wobec dzieci i dorosłych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w których planowane jest szkolenie specjalizacyjne.

 6. Proszę podać informacje dotyczące organizacji pracy w zespole POZ, z uwzględnieniem współpracy lekarza rodzinnego z pielęgniarką środowiskowo-rodzinną, położną środowiskowo-rodzinną , pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania .

 7. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w jednostce (papierowo, elektronicznie).

 8. Możliwość wykorzystania komunikacji zdalnej w działalności leczniczej prowadzonej w komórce, w której prowadzone będzie szkolenie specjalizacyjne (możliwość rejestracji pacjentów online, możliwość udzielania porad w ramach telemedycyny, porady telefoniczne itp. ).

 9. Udział w projektach pilotażowych lub innych innowacyjnych projektach dotyczących działalności leczniczej.

 10. Współpraca z samorządem lokalnym, np.: programy profilaktyczne, promocja zdrowia, PARPA, programy zdrowotne samorządowe.
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić warunki merytoryczne
  i organizacyjne umożliwiające realizację programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy.

Proszę podać krótką charakterystykę organizacji szkolenia specjalizacyjnego, w tym zasady realizacji poszczególnych części programu szkolenia specjalizacyjnego z podaniem planowanej kolejności realizacji poszczególnych etapów kształcenia, w tym samokształcenia, planowane szkolenia wewnętrzne, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją kształcenia, sposobów realizacji obowiązków kierownika specjalizacji oraz nadzoru merytorycznego nad kształconym lekarzem, planowane działania zachęcające do udziału w konferencjach naukowych.Baza dydaktyczna posiadana przez jednostkę organizacyjną dostępna dla lekarzy
realizujących specjalizację:


 • Sala dydaktyczna (wykładowa, konferencyjna, seminaryjna) NIE TAK

 • Dostęp do Internetu wykorzystywany do celów dydaktycznych NIE TAK

 • Dostęp do biblioteki podręcznej z polską i międzynarodową
  literaturą fachową? NIE TAK

 • Posiadane tytuły polskich i obcojęzycznych podręczników z okresu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem listy podręczników rekomendowanych do przygotowania się do egzaminu specjalizacyjnego (publikowanej na stronach CEM)

1.

2.


3.

…….


 • Posiadane (prenumerowane) tytuły polskich i obcojęzycznych czasopism z okresu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem listy czasopism rekomendowanych do przygotowania się do egzaminu specjalizacyjnego (publikowanej na stronach CEM)

1.

2.


3.

………..


 • Czy jednostka organizacyjna posiada pracownię symulacji medycznych?

NIE TAK NIE DOTYCZY
Rodzaj symulatora/fantomu

Liczba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić pełnienie nadzoru:
 1. w przypadku szpitali: nad jakością działalności dydaktycznej oraz nad jakością działalności leczniczej

Proszą przedstawić sposób pełnienia nadzoru nad jakością szkolenia specjalizacyjnego.

Proszę przedstawić sposób pełnienia nadzoru nad jakością działalności leczniczej.


 1. w przypadku innych jednostek organizacyjnych nad jakością działalności dydaktycznej

Proszę przedstawić sposób pełnienia nadzoru nad jakością szkolenia specjalizacyjnego, w szczególności proszę wskazać osobę / osoby odpowiedzialne za jakość szkolenia specjalizacyjnego, zakres odpowiedzialności poszczególnych osób, wyszczególnienie uprawnień w SMK, sposób prowadzenia nadzoru nad jakością szkolenia oraz sposób jego dokumentowania, z uwzględnieniem sposobu weryfikacji oraz ewaluacji prowadzonych działań i poszerzania wiedzy w tym zakresie (kursy, konferencje, szkolenia, konsultacje zewnętrzne).
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest zapewnić monitorowanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy realizujących program specjalizacji (m.in. karty specjalizacji, indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych)

Proszę przedstawić sposób monitorowania dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego:
 1. Dotychczasowe doświadczenie jednostki w prowadzeniu szkolenia specjalizacyjnego (okres prowadzenia szkolenia lekarzy z uwzględnieniem rodzaju prowadzonego szkolenia oraz jego zakresu, liczba lekarzy specjalistów w danej dziedzinie, którzy będą zaangażowani w proces szkolenia specjalizacyjnego, doświadczenie zawodowe wskazanych kierowników specjalizacji, ich dodatkowe umiejętności, ukończone szkolenia, kursy z zakresu metodologii szkolenia (proszę dołączyć skany zaświadczeń, certyfikatów).

Proszę przedstawić dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne jednostki.
 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest posiadać:
 1. kadrę niezbędną do realizacji zadań określonych programem specjalizacji

 • Liczba lekarzy posiadających specjalizację w danej dziedzinie: .

 • Liczba lekarzy posiadających specjalizację I stopnia: .

 • Liczba lekarzy posiadających inne specjalizacje II stopnia: .

 • Liczba lekarzy bez specjalizacji: .

 • pozostała kadra:

 • pielęgniarka……………………………………………………………………….

 • położna……………………………………………………………………………

 • ……………………………………………………………………………………
 1. sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do realizacji zadań określonych programem specjalizacji i zgodnie ze standardami akredytacyjnymi: proszę wymienić aparaturę i sprzęt, który będzie wykorzystywany w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z programem specjalizacji.
Rodzaj posiadanego sprzętu i aparatury medycznej dostępny w jednostce organizacyjnej, w której będzie realizowane szkolenie specjalizacyjne

Liczba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 1. Jednostka organizacyjna zobowiązana jest udzielać świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim zakresie i liczbie umożliwiających zrealizowanie programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy.

Jakich świadczeń zdrowotnych udziela jednostka organizacyjna (rodzaj i zakres świadczeń) - proszę podać krótką charakterystykę świadczeń z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne, w których planowane jest prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego, proszę przedstawić sposób organizacji pracy zespołu POZ, zakres działań promocji i profilaktyki zdrowia z uwzględnieniem poziomu realizacji programów profilaktycznych oraz procent populacji objętej świadczeniami:

Rodzaj procedur medycznych (zabiegów, operacji) wykonywanych w komórce organizacyjnej, w której prowadzone będzie szkolenie specjalizacyjne - niezbędnych do zrealizowania programu specjalizacji-

(dane nie dotyczą liczby procedur wykonywanych w innych komórkach niż udzielające świadczeń w dziedzinie medycyny rodzinnej)

Rok

Liczba procedur medycznych w czasie ostatnich 3 lat


1.badanie podmiotowe ( wywiad)


2.badanie przedmiotowe ( fizykalne) ,w tym z uwzględnieniem :


a/badania układu krążenia


b/badanie układu oddechowego


c/badanie brzucha


d/badanie układu ruchu


e/badanie skóry


f/badanie układu nerwowego


g/ badanie stanu psychicznego


h/ badanie gruczołu tarczowego


i/ badanie gruczołu piersiowego


j/ badanie kręgosłupa


k/ badanie kończyn górnych i dolnych


l/ badanie jamy ustnej, gardła, ślinianek i nosa


ł/ badanie niemowlęcia i małego dziecka


3.badanie oftalmoskopowe


4..orientacyjne badanie ostrości wzroku


5.badanie otoskopowe


6.interpretacja badań laboratoryjnych i obrazowych


7.wykonywanie badania EKG i jego interpretacja


8.prowadzenie masażu pośredniego serca i sztucznego oddychania


9.podanie anatoksyny i anatoksyny przeciwtężcowej


10.pobieranie krwi żylnej


11.iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne i śródskórne


12.dożylne przetaczanie płynów


13.wykonywanie testów paskowych


14.badanie stolca na obecność krwi utajonej


15.badanie per rectum, w tym ocena gruczołu krokowego


16.cewnikowanie pęcherza moczowego


17.nakłucie jamy stawowej


18.badanie żeber przy podejrzeniu złamania


19.zakładanie rurki ustno-gardłowej


20.umieszczanie pacjenta w pozycji bocznej ustalonej


21.pobieranie wymazów z gardła, nosa i pochwy


22.wykonanie znieczulenia miejscowego


23.drobne zabiegi chirurgiczne


24.zmiana opatrunków, usuwanie szwów i drenów


25.unieruchomienie transportowe złamań


26.wlew doodbytniczy oczyszczający


27.badanie ginekologiczne, z użyciem wzierników i dwuręczne


28.pobieranie materiału do badania cytologicznego z szyjki macicy


29.badanie położnicze ciężarnej


30.obliczanie orientacyjne terminu porodu


31.prowadzenie porodu siłami natury


32.usuwanie ciała obcego, woskowiny ucha


33.tamowanie krwotoku z nosa


Baza lecznicza jednostki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne
Rok

Liczba w czasie

ostatnich 3 lat

 • Jaka jest liczba porad udzielanych w ramach nocnej
  i świątecznej opieki zdrowotnej w jednostce organizacyjnej
 • Jaka jest liczba udzielanych rocznie porad
  w przychodni/poradni (proszę podać sumę porad
  udzielanych w dziedzinie medycyny rodzinnej w całej
  jednostce organizacyjnej)


Pobieranie 114.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna