Załącznik 1 – Wzór tekstu wytycznych mrrPobieranie 444,27 Kb.
Strona1/6
Data04.06.2018
Rozmiar444,27 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik do Wytycznych
Struktura szczegółowego opisu osi priorytetowych
krajowych i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań/ Poddziałań

 1. Numer i nazwa osi priorytetowej1

Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

 1. Cele szczegółowe osi priorytetowej

 • Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 • Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 • Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

 • Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.

 • Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

 • Podniesienie kompetencji osób dorosłych w zakresie języków obcych i ICT.

 • Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.
Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Nazwa Funduszu

Europejski Fundusz SpołecznyOgółem

109 185 311 1. Instytucja zarządzająca

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Zarząd Województwa ŚwiętokrzyskiegoOPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ

 1. Nazwa działania/ PoddziałaniaDziałanie 8.1

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.1

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi
do lat 3
– projekty konkursowe


 1. Cel/e szczegółowy/e Działania/ Poddziałania

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

 • Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej
  i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi
  do lat 3.

 • Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 1. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

 • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka, po opuszczeniu programu.

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

 1. Lista wskaźników produktu

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

 • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie.

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

5. Typy projektów

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

 1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do
  lat 3 (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  ) poprzez:

 1. tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych;

 2. tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych;

 3. wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie;

 4. pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem
  w żłobku lub klubie dziecięcym, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców/opiekunów powraca lub wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka, a drugie jest osoba pracującą lub samozatrudnioną.


Działanie, o których mowa w pkt. 1 lit. d, nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie.

 1. Typ beneficjenta 2

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.1

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • gminy (gminne jednostki budżetowe),

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

 • żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

 1. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 3

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

 • osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci,

 • dzieci do 3 roku życia (lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym —
  4 roku życia zg. z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).
 1. Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)

Region słabiej rozwinięty

Ogółem

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

11 800 000

9. Mechanizmy powiązania interwencji z innymi Działaniami/ Poddziałaniami w ramach PO lub z innymi PO (jeśli dotyczy)

Działanie 8.1Poddziałanie 8.1.1

 • W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego wsparcia z innymi Działaniami
  i Osiami Priorytetowymi RPOWŚ na lata 2014 -2020:

 • Komitet Monitorujący RPOWŚ na lata 2014 - 2020

 • kryteria wyboru projektów

 • działania w zakresie informacji i promocji

 • monitoring i ewaluacja

 • komplementarność z Priorytetem Inwestycyjnym 9 a.

 • W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi:

 • Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny

 • Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych

 • Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 • Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

 • Komplementarność z innymi Programami Operacyjnymi:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

Z alokacji Poddziałania 8.1.1 w Osi priorytetowej
8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo wydzielone zostały  środki dla następujących Obszarów Strategicznej Interwencji:

 • obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych (600 000 EUR)

 • obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze (300 000 EUR)

 1. Tryb(y) wyboru projektów
  oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

Tryb konkursowy.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 1. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w szczególności:

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

 1. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)
  (jeśli dotyczy)

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

Przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego z zastrzeżeniem pułapu maksymalnej wartości 10% określonej na poziomie Działania.

Cross-financing może dotyczyć jedynie takich wydatków, których poniesienie ściśle wynika z potrzeb realizacji projektu oraz jest wprost powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.

Szczegółowe warunki określają:


 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
  2014-2020;


 • regulamin konkursu.

12. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

Maksymalna wartość zakupionych środków trwałych wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegółowe warunki określają: • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

 • regulamin konkursu.

 1. Warunki uwzględniania dochodu w projekcie 4 (jeśli dotyczy)

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

Szczegółowe warunki określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

Szczegółowe warunki określają:

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
  2014-2020


 • regulamin konkursu.

 1. Pomoc publiczna i pomoc de mini mis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 5

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

O ile dotyczy:

Pomoc de minimis, pomoc publiczna na szkolenia i/lub doradztwo i/lub subsydiowanie zatrudnienia: • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
  z 18.12.2013 w sprawie pomocy de minimis

 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
  z 17.06.2014 w sprawie wyłączeń blokowych

 • Rozporządzenie MIiR w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej
  w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

16. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 6 (jeśli dotyczy)

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.1

85 %

17. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.1

95%

Maksymalny poziom dofinansowania projektu będzie określony


w regulaminie konkursu.

20. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1

5%

Minimalny wkład własny będzie określony


w regulaminie konkursu.


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna