Załącznik – WzórPobieranie 271,68 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar271,68 Kb.
Plan działania na rok 2018Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Numer i nazwa osi priorytetowej

VIII

Rozwój Rynku Pracy

INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Instytucja Zarządzająca

Zarząd Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich


Adres korespondencyjny

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

Telefon

022

59-79-751

Faks

022

59-79-752

E-mail

dsrr@mazovia.pl

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Adres korespondencyjny

ul. Młynarska 16; 01-205 Warszawa

Telefon

022

578-44-00

Faks

022

578-44-07

E-mail

wup@wup.mazowsze.pl

TRYB KONKURSOWY

Działanie 8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu

Typ projektu (formy wsparcia):
Przewiduje się następujące typy operacji:|
Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie

sierpień 2018 rok

Planowana alokacja EFS na konkurs (EUR)

4 500 000

Kryteria dostępu i merytoryczne szczegółowe przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020
tak

Jeśli nie-planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych (miesiąc, rok)

X

nie

czerwiec 2018 rok

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA DOSTĘPU
Opis kryterium:Opis kryterium:Opis kryterium:Opis kryterium:Opis kryterium:
Kryteria dostępu do oceny na etapie oceny merytorycznej
Opis kryterium:
KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE
Opis kryterium:
Liczba punktówOpis kryterium:
Liczba punktów


Opis kryterium:
Liczba punktów

Opis kryterium:
Liczba punktów

Opis kryterium:Liczba punktów

.


Opis kryterium:
Liczba punktów
Wskaźniki obligatoryjne w naborze

produktu

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szacowana wartość wskaźnika do osiągnięcia w naborze

450

rezultatu bezpośredniego

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu.

80%

Tryb pozakonkursowy
Działanie
8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
Projekt, którego realizacja jest kontynuowana

Beneficjent / podmiot realizujący

Powiaty – Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa mazowieckiego;

Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku

Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.Okres realizacji projektu

2017-2018 rok.

Szacowana całkowita wartość projektu

Na rok 2017 wynosi: 63 605 056,00 PLN (w tym kwota w części EFS to – 50 884 045,00 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego to – 12 721 011,00; PLN);
Na rok 2018 wynosi: 73 754 616,60 PLN (w tym w części EFS – 59 003 693,28 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego – 14 750 923,32 PLN).

Typ projektu

Pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy (Pakiet), składający się z typów operacji wymienionych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy czym Działanie nie obejmuje robót publicznych. Działania realizowane w pakiecie będą prowadzone na podstawie przepisów zawartych w ww. ustawie i będą ukierunkowane na zwiększenie dostępności do zatrudnienia, w tym samozatrudnienia osób bezrobotnych przyczyniając się do zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy. Wsparciem zostaną objęte osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwane dalej grupami defaworyzowanymi, dla których ustalono I i II profil pomocy. Do ww. grupy zaliczono osoby, które zostały wskazane w UP jako wymagające interwencji EFS: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety. Przynależność do poszczególnych grup defaworyzowanych definiowana będzie, z poszanowaniem ww. ustawy, na podstawie Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nie uwzględniono osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, ponieważ wsparcie dla nich prowadzone będzie na poziomie krajowym.
W ramach Pakietu przewiduje się:
1.Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);
Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD) a także identyfikację profilu pomocy. W IPD zostanie określony rodzaj i zakres narzędzi niezbędnych do aktywizacji zawodowej osób objętych wsparciem. Planowane jest zastosowanie badań psychologicznych w szczególności w przypadkach zaplanowania kariery zawodowej
w obszarze usług opiekuńczych. Efektem ww. wsparcia będzie skierowanie uczestnika projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie kolejnych kroków, prowadzących do jego podjęcia. Niniejszym typem operacji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji.
2.Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających bez zatrudnienia i przyznaniu im nowych kwalifikacji zapewniających zwiększenie szans na aktywizację zawodową. Działania będą kierowane do osób defaworyzowanych, dla których został ustalony II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach również dla osób, dla których został ustalony I profil pomocy (w sytuacji kiedy dla efektywnej aktywizacji wystarczające będzie np. jedynie odnowienie posiadanych uprawnień) i osobom o niskich kwalifikacjach zawodowych.
3.Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy, według programu zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w sporządzanie programów staży. Przedmiotowe wsparcie kierowane
w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.
4.Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;
W ramach niniejszego typu operacji planuje się pomoc w postaci dotacji bezzwrotnych na założenie działalności gospodarczej połączonej z modułem doradztwa i szkoleń (o ile wynika to z IPD) przygotowujących do jej uruchomienia oraz utrzymania. Pomoc ta skierowana zostanie wyłącznie do osób należących do grup defaworyzowanych i dla których IPD wskazało ją jako najskuteczniejsze narzędzie.
Przewidziano także środki na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także na organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych z grup defaworyzowanych oraz dla osób powyżej 50 r.ż., w postaci dofinansowania wynagrodzenia na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Priorytetowymi branżami dla tego typu działań będzie gospodarka biała i zielona w szczególności recyclingowa. Wsparcie zakłada możliwość sfinansowania zakupu środków trwałych o ile będą one stanowiły niezbędne wyposażenie uruchamianego stanowiska pracy lub warunkowały samozatrudnienie.
Dzięki zaplanowanemu wsparciu zwiększy się wykorzystanie potencjału w dziedzinie przedsiębiorczości. Osłabiony zostanie także stereotyp funkcjonujący na regionalnym rynku pracy o niskiej przydatności osób bezrobotnych w procesie pracy.

Kryteria dostępu przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020

X

tak

Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych
nie
Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA DOSTĘPU

Projekt przewiduje osiągnięcie wskaźników minimalnej efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie na poziomie ustalanym przez Ministra właściwego ds. rozwoju.

Opis kryterium:

Weryfikacja kryterium następuje na podstawie zgodności informacji przedstawionych przez Projektodawcę w oświadczeniu z poziomem minimalnych wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup defaworyzowanych, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i podawanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo właściwe ds. rozwoju: http://www.mir.gov.pl. oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Niniejsze minimalne wskaźniki efektywności zatrudnieniowej do osiągnięcia w projekcie zostaną także podane w dokumentacji konkursowej.
W przypadku niezłożenia oświadczenia stwierdza się niespełnienie kryterium.

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób należących do każdej z grup defaworyzowanych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego, tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia.
Jednakże przypadku bezrobotnych z n/w grup defaworyzowanych, tj.:
1.osób powyżej 50 r. życia,
2.osób z niepełnosprawnościami,
3.osób długotrwale bezrobotnych,
proporcja musi odpowiadać, co najmniej takiej samej proporcji jak liczebność danej podgrupy defaworyzowanej, zarejestrowanej w rejestrze PUP o I i II profilu pomocy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o I i II profilu pomocy, wg stanu na ostatni dzień przedostatniego miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia naboru. Do wyliczenia liczebności ww. grup defaworyzowanych nie wlicza się osób, dla których planowane jest wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Ze wsparcia w projekcie wyłączone są osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy.
W związku z tym, że projekt zakłada objęcie wsparciem osób w wieku 30 lat i powyżej o I i II profilu pomocy, ww. proporcja powinna być tylko wyliczana w stosunku do tej grupy osób.

Opis kryterium:

Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy w ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwane dalej grupami defaworyzowanymi.
Do ww. grupy zaliczono osoby, które zostały wskazane w RPO WM 2014-2020 jako wymagające interwencji EFS:
osoby powyżej 50 roku życia,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
kobiety.

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób w wieku 30 lat i powyżej.

Opis kryterium:

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. Kryterium wynika z demarkacji między RPO a POWER, zgodnie z którą w RPO wsparcie jest kierowane do osób w wieku 30 lat i powyżej, zaś w ramach POWER wsparcie otrzymają osoby do 29 roku życia.
Uczestnicy otrzymają wsparcie, które będzie dostosowane do potrzeb pracodawców oraz możliwości uczestników także w zakresie zielonych lub białych miejsc pracy, o ile wynika to z potrzeb i możliwości lokalnego rynku pracy.
Opis kryterium:

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Zielona gospodarka to dziedziny, które przyczyniają się do ochrony i rekonstrukcji środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia człowieka. Zakres branż wchodzących
w skład tego obszaru wywierający największy wpływ na wzrost zatrudnienia w regionie został przedstawiony
w publikacji „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim” opracowanej przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
Biała gospodarka dotyczy natomiast zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku starszym
i z opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, a także z potrzebami tych osób. Potrzeba interwencji w tym zakresie związana jest także ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Poza tym opieka nad osobami zależnymi, do których zaliczamy osoby starsze i z niepełnosprawnościami,
w kluczowy sposób ogranicza aktywność zawodową opiekunów – domowników, zdolnych do podjęcia pracy, którzy są zmuszeni do rezygnacji z rozwoju zawodowego, a często w ogóle z pracy. Dlatego też niezbędnym jest przygotowanie kompetentnej kadry, która przejmie opiekę nad osobami zależnymi, dzięki czemu umożliwiony zostanie powrót domowników na rynek pracy. Rozwój białej gospodarki jest jednym z założeń Strategii Rozwoju Mazowsza w dziedzinie infrastruktury i usług społecznych.
Wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku o dofinansowanie deklarację, iż uczestnicy otrzymają wsparcie, które będzie dostosowane do potrzeb pracodawców oraz możliwości uczestników także
w zakresie zielonych lub białych miejsc pracy, o ile wynika to z potrzeb i możliwości lokalnego rozwoju.
Dla uczestników przewidziano działania mające na celu podniesienie/nabycie kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji, o ile wynika to z IPD. Szkolenie musi:
-w przypadku kwalifikacji kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie/nabycie kwalifikacji. Zarówno egzamin musi być przeprowadzony, a certyfikat musi być nadany (tj. proces walidacji i certyfikacji) przez upoważniony do tego podmiot, który otrzymał akredytację do ww. czynności.
-w przypadku kompetencji przebiegać w 4 etapach wymienionych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Opis kryterium:

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Podnoszenie lub zmiana kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy, są odpowiedzią na niski poziom kwalifikacji u osób bezrobotnych.
Dla uczestników przewidziano działania mające na celu podniesienie/nabycie kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji, o ile wynika to z IPD.

W przypadku nabycia kwalifikacji szkolenie musi kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie/podniesienie kwalifikacji.


W przypadku nabycia kompetencji weryfikacji podlegać będzie czy proces nabywania kwalifikacji zawiera następujące etapy;
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria
i metody ich weryfikacji.

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.


Minimum 10 % środków i nie więcej niż 70% środków w ramach projektu zostanie przeznaczone na dotacje na utworzenie działalności gospodarczej.
Opis kryterium:

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej sprzyjają podniesieniu aktywności zawodowej społeczeństwa. Pomoc bezzwrotna stwarza warunki do rozwoju przedsiębiorczości osobom z grup defaworyzowanych, które nie mają możliwości skorzystania z kredytów w bankach komercyjnych.

Wskaźniki obligatoryjne w naborze

produktu

1.Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie
5 690

2.Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie

3 001

3.Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

251

4.Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

3 926

5.Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

839

6.Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie

807

rezultatu bezpośredniego

1.Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

3 755

2.Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

1 981

3.Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

138

4.Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

702

5.Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

370

6.Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

26

7.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

810

Tryb pozakonkursowy
Działanie
8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Beneficjent / podmiot realizujący

Powiaty – Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa mazowieckiego;
Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;
Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Okres realizacji projektu

2019 -2020

Planowana alokacja EFS na konkurs (EUR)1

Na rok 2019 wynosi: 16 105 588 EUR
Na rok 2020 wynosi: 16 826 734 EUR

Typ projektu

Pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy (Pakiet), składający się z typów operacji wymienionych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy czym Działanie nie obejmuje robót publicznych.
Działania realizowane w pakiecie będą prowadzone na podstawie przepisów zawartych w ww. ustawie i będą ukierunkowane na zwiększenie dostępności do zatrudnienia, w tym samozatrudnienia osób bezrobotnych przyczyniając się do zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy. Wsparciem zostaną objęte osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwane dalej grupami defaworyzowanymi, dla których ustalono I i II profil pomocy. Do ww. grupy zaliczono osoby, które zostały wskazane w UP, jako wymagające interwencji EFS: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety. Przynależność do poszczególnych grup defaworyzowanych definiowana będzie, z poszanowaniem ww. ustawy, na podstawie Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nie uwzględniono osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, ponieważ wsparcie dla nich prowadzone będzie na poziomie krajowym.
W ramach Pakietu przewiduje się:
1.Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);
Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD) a także identyfikację profilu pomocy. W IPD zostanie określony rodzaj i zakres narzędzi niezbędnych do aktywizacji zawodowej osób objętych wsparciem. Planowane jest zastosowanie badań psychologicznych w szczególności w przypadkach zaplanowania kariery zawodowej
w obszarze usług opiekuńczych. Efektem ww. wsparcia będzie skierowanie uczestnika projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie kolejnych kroków, prowadzących do jego podjęcia. Niniejszym typem operacji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji.
2.Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających bez zatrudnienia i przyznaniu im nowych kwalifikacji zapewniających zwiększenie szans na aktywizację zawodową. Działania będą kierowane do osób defaworyzowanych, dla których został ustalony II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach również dla osób, dla których został ustalony I profil pomocy (w sytuacji kiedy dla efektywnej aktywizacji wystarczające będzie np. jedynie odnowienie posiadanych uprawnień) i osobom o niskich kwalifikacjach zawodowych.
3.Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy, według programu zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w sporządzanie programów staży. Przedmiotowe wsparcie kierowane
w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.
4.Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;
W ramach niniejszego typu operacji planuje się pomoc w postaci dotacji bezzwrotnych na założenie działalności gospodarczej połączonej z modułem doradztwa i szkoleń (o ile wynika to z IPD) przygotowujących do jej uruchomienia oraz utrzymania. Pomoc ta skierowana zostanie wyłącznie do osób należących do grup defaworyzowanych i dla których IPD wskazało ją jako najskuteczniejsze narzędzie.
Przewidziano także środki na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także na organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych z grup defaworyzowanych oraz dla osób powyżej 50 r.ż., w postaci dofinansowania wynagrodzenia na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Priorytetowymi branżami dla tego typu działań będzie gospodarka biała i zielona w szczególności recyclingowa. Wsparcie zakłada możliwość sfinansowania zakupu środków trwałych o ile będą one stanowiły niezbędne wyposażenie uruchamianego stanowiska pracy lub warunkowały samozatrudnienie.
Dzięki zaplanowanemu wsparciu zwiększy się wykorzystanie potencjału w dziedzinie przedsiębiorczości. Osłabiony zostanie także stereotyp funkcjonujący na regionalnym rynku pracy o niskiej przydatności osób bezrobotnych w procesie pracy.

Kryteria dostępu przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020
tak

Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych

X

nie

grudzień 2018 r.

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA DOSTĘPU
Opis kryterium:Opis kryterium:Opis kryterium:
Wskaźniki obligatoryjne w naborze2

produktu

1.Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie
7 975

2.Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie

4 207

3.Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

352

4.Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

5 503

5.Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

1 176

6.Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie

807

rezultatu bezpośredniego

1.Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

6 035

2.Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

1 981

3.Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

352

4.Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

724

5.Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

505

6.Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

35

7.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

810

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Warszawa, dn.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

1 Całkowita wartość projektu będzie skorygowana po wydaniu decyzji na limit środków Funduszu Pracy na realizację projektów EFS finansowanych z Funduszu Pracy w latach 2019-2020 przez Ministra właściwego ds. pracy


2 Podane wartości wskaźników ulegną zmianie po zamknięciu projektu pozakonkursowego 2017-2018 i po określeniu faktycznego stopnia realizacji wskaźników narastająco na koniec 2018 roku oraz po przeprowadzeniu identyfikacji projektów na lata 2019-2020.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna