Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła InformatykiPobieranie 1,2 Mb.
Strona1/10
Data12.12.2017
Rozmiar1,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Zaawansowany kurs języka SQL

Andrzej Ptasznik

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

aptaszni@wwsi.edu.pl

Kurs: Zaawansowany kurs języka SQL

Streszczenie

W ramach kursu „”Zaawansowany kurs języka SQL” uczestnicy zapoznani zostaną z MS SQL Server 2008. Poznają język SQL ze szczególnym uwzględnieniem poleceń DDL (Data Definition Language ) oraz poleceń DML (Data Manipulation Language). W ramach poleceń DML szczegółowo zaprezentowane zostanie polecenie Select realizujące zapytania do bazy danych. Dodatkowo omówiene zostanie polecenie Merge oraz wyrażenia CTE.Spis treści

 1. Wprowadzenie

  1. Wstęp

  2. Podstawowe pojęcia związane z bazami danych

 2. Projektowanie bazy danych

  1. Podstawy projektowania baz danych

  2. Definiowanie bazy danych i tabel w języku SQL

  3. Ćwiczenie 1 - Zdefiniowanie bazy danych i przykładowej tabeli

 3. Technologia MS SQL Server 2008

  1. Elementy technologii MS SQL Server 2008

  2. Ćwiczenie 2 - Instalacja instancji MS SQL Server 2008 Express

 4. Środowisko SQL Server Menagement Studio

  1. Ćwiczenie 3 – Zapoznanie ze środowiskiem SQL Menagement Studio
 1. Podstawy języka SQL

  1. Język opisu danych (DDL)

  2. Język manipulacji danymi(DML)

  3. Ćwiczenie 9 – Definiowanie tabeli za pomocą polecenia SQL

  4. Ćwiczenie 10 – Wprowadzanie i modyfikacja danych w tabeli za pomocą poleć SQL

  5. Polecenie Merge

  6. Ćwiczenie 11 – Aktualizacja tabeli za pomocą polecenia Merge

  7. Wyrażenia CTE

  8. Ćwiczenie 12 – Aktualizacja zamówień z wykorzystaniem wyrażeń CTE

  9. Ćwiczenie 13 Zapytanie rekurencyjne z wykorzystaniem wyrażeń CTE

 2. Zapytania do baz danych

  1. Polecenie Select języka SQL

  2. Ćwiczenie 11 – Wykonywanie zapytań SQL
 1. Inne obiekty bazy danych

  1. Widoki

  2. Ćwiczenie 14 – Definiowanie widoków

  3. Procedury składowane

  4. Ćwiczenie 15 – Definiowanie procedur składowanych

  5. Funkcje składowane

  6. Ćwiczenie 16 – Definiowanie funkcji składowanych

  7. Wyzwalacze

  8. Ćwiczenie 17 – Definiowanie wyzwalaczy
 1. Podsumowanie

 2. Literatura

 3. Adresy w Internecie 1. Wprowadzenie

1.1.Wstęp

Historia relacyjnego modelu danych rozpoczęła się w roku 1970 wraz z publikacją E.F.Codda pt. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. ( pol. Relacyjny model danych dla dużych współdzielonych banków danych). Ten artykuł wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ przedstawiał możliwości realizacji i praktyczne zastosowania komercyjnego systemu baz danych Praca ta stworzyła teoretyczne podstawy budowania baz danych w oparciu o relacyjne podejście do jej modelowania. Opublikowana teoria bardzo szybko zainteresowała potencjalnych twórców i producentów systemów zarządzania bazami danych. Droga od teorii do praktyki bywa często długa i wyboista ale w tym przypadku, ze względu na pilne potrzeby rynku, przebiegała dość szybko i sprawnie. W ramach naszego kursu zapoznamy się z Systemem Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych MS SQL Server 2008.1.2.Podstawowe definicje związane z bazami danych.
Wprowadzimy na początku kilka definicji wyjaśniających podstawowe pojęcia, którymi będziemy się posługiwali w dalszej części.

 • Dane to liczby, znaki, symbole (i cokolwiek innego) zapisane w celu ich przetwarzania.

 • Informacja to taki czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie), aby móc ją wykorzystywać do różnych celów.

 • Wiedza to, zgodnie z prastarą definicją Platona, ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania.

Można teraz uporządkować te pojęcia w kontekście baz danych i sposobu i wykorzystania. Dane zbieramy i zapisujemy, by na ich podstawie uzyskiwać informacje, które będą stawały się wiedzą, gdy uzupełnimy je o sposoby i możliwości ich praktycznego wykorzystania. Nie trzeba chyba udowadniać tezy, że współczesne społeczeństwo, społeczeństwo informacyjne, opiera swoje działania i podstawy rozwoju na wiedzy, która jest między innymi pozyskiwana z baz danych.

Zgodnie z powyższymi definicjami dane to prawie wszystko co może być zapisane i dlatego jednym z podstawowych zadań, żeby zbiór danych mógł stać się bazą danych, jest zapewnienie odpowiedniego sposobu uporządkowania. Bazy danych mogą gromadzić gigantyczne ilości danych zapewniając właściwy sposób ich uporządkowania. Teraz możemy spróbować zdefiniować pojęcie bazy danych :Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. 1. Projektowanie bazy danych

2.1.Podstawy projektowania baz danych

Jedyną strukturą danych w modelu relacyjnym jest tabela ale jedna tabela może zawierać dane tylko na określony temat (dane o uczniu, dane o planowanych wizytach lekarskich itp.). Nie można utożsamiać tabeli z bazą danych ponieważ baza danych jest pojęciem szerszym a tabele są elementami składowymi bazy danych. To jakie tabele będzie zawierała baza danych określane jest na etapie jej projektowania. W trakcie projektowania baz danych za pomocą dwuwymiarowych tabel opisujemy wybrany fragment rzeczywistości (bank, szkoła, kolekcja płyt). Teraz spróbujemy omówić niektóre aspekty i zasady projektowania baz danych, zdając sobie sprawę, że proces projektowania baz jest daleko bardziej złożony.Zanim przystąpimy do projektowania musi zostać określona dziedzina, dla której tworzymy bazę danych. Zakładamy, że chcemy zaprojektować bazę danych umożliwiającą rejestrowanie ocen wystawianych uczniom, czyli pewien fragment szkolnej rzeczywistości. Jednym z podstawowych zadań, na etapie projektowania bazy danych, jest określenie podstawowych obiektów występujących w dziedzinie, dla której te bazę projektujemy. W naszym przypadku dość szybko dojdziemy do wniosku, że nasza baza powinna opisywać uczniów oraz podstawową jednostkę organizacyjną szkoły czyli klasy. Poniżej przedstawiamy propozycję tabel opisujących te dwa podstawowe elementy.

Rysunek 1.Przykładowe tabeleWyjaśnimy teraz niektóre elementy zaproponowanego rozwiązania.

 • Każda tabela musi mieć przypisaną nazwę i nazwa ta powinna określać rodzaj danych, jaki planujemy w tej tabeli przechowywać.

 • Zgodnie z cechami modelu relacyjnego, każda tabela musi zawierać klucz podstawowy. Dla zaproponowanych tabel kluczami podstawowymi są kolumny o nazwach iducznia i idklasy – na pierwszy rzut oka nazwy te wydaja się dziwne ale odpowiada to pewnej przyjętej praktyce polegającej na tym, że projektując tabele ustala się tzw. sztuczny klucz podstawowy. W naszym przypadku kolumna iducznia (identyfikator ucznia) będzie zawierała unikatowe numery przypisywane każdemu uczniowi, który zostanie w tabeli zapisany. W bazach danych istnieją mechanizmy, które automatycznie generują unikatowe numery dla tak zdefiniowanych kluczy.

 • W tabeli Uczniowie znajduje się kolumna o nazwie idklasy (na rysunku nazwana kluczem obcym). Wymaga to wyjaśnienia tym bardziej, że dotykamy istoty projektowania relacyjnych baz danych. Sprawą oczywistą jest to, że każdy uczeń jest przypisany do określonej klasy. Klasy, jako takie, są zapisywane w oddzielnej tabeli o nazwie Klasy w której kluczem podstawowym jest kolumna idklasy. Fakt umieszczenia w tabeli Uczniowie klucza obcego (czyli kolumny idklasy, która w innej tabeli pełni role klucza podstawowego) tworzy związek (powiązanie) pomiędzy tabelami Uczniowie i Klasy. Spróbujmy wyjaśnić dlaczego w ten sposób projektuje się elementy relacyjnych baz danych.

  • Faktem jest, że każdy uczeń jest przypisany do określonej klasy i teoretycznie moglibyśmy umieścić w tabeli Uczniowie dodatkowe kolumny opisujące tę klasę (nazwę klasy i rok szkolny), ale w tej sytuacji dla uczniów tej samej klasy dane takie musiałyby być powtórzone, czyli to samo byłoby zapisywane w tabeli wielokrotnie. Sytuacja taka sprzyja powstawaniu błędów i niejednoznaczności, których przyczyną mogą być zwykłe błędy (literówki) na etapie zapisywania danych do tabeli.

  • Zapisując dane o klasach w osobnej tabeli zapewniamy, że dana klasa opisana jest tylko jeden raz.

  • Umieszczenie w tabeli Uczniowie klucza obcego idklasy zapewnia powiązanie danych o uczniu z danymi o klasie do której został dowiązany.

  • Jeżeli w pewnym wierszu tabeli Uczniowie mamy zapisane dane ucznia i przykładowo w kolumnie idklasy zapisana jest liczba 5, to taki zapis interpretujemy w ten sposób: uczeń związany jest z klasą (zapisaną w tabeli Klasy) o wartości klucza 5. Ponieważ idklasy w tabeli Klasy jest kluczem podstawowym to mamy gwarancję, że nasza przykładowa wartość 5, odpowiada dokładnie jednemu wierszowi tabeli Klasy zawierającemu interesujący nas opis.

Kontynuujemy nasz projekt i kolejnym elementem może być tabela opisująca nauczycieli, ponieważ nie można wyobrazić sobie procesu wystawiania ocen bez wiedzy o nauczycielu, który taką ocenę wystawił. Proponowana tabela nauczyciele nie wprowadza żadnych nowych elementów do rozważań.Rysunek 2.Schematy tabel

Kilka słów wyjaśnienia przy propozycji kolejnych tabel w naszym projekcie. Zaproponowane tabele o nazwach przedmioty i rodzaje_ocen są tak zwanymi tabelami słownikowymi, czyli takimi, które będą przechowywać zbiory pewnych pojęć. Cel dla którego projektujemy tego typu tabele wydaje się oczywisty – będziemy wykorzystywać klucze podstawowe z tych tabel jako klucze obce w innych tabelach zawierających informacje o przedmiocie lub rodzaju wystawionej oceny i. podobnie jak we wcześniej opisywanym przypadku (uczniowie i klasy), dzięki takiemu podejściu zapewnimy jednoznaczność zapisywanych danych.

Na koniec tabela, która jest najważniejsza z punktu widzenia zaplanowanej bazy danych, czyli tabela w której będziemy przechowywali dane opisujące wystawione oceny.Rysunek 3.Tabela Oceny

W tabeli Oceny są przechowywane dane o pewnych zdarzeniach – wystawionych ocenach. Należy się spodziewać, że ta tabela będzie centralnym punktem naszej bazy danych. Zawartość tej tabeli można opisać następująco:

Pewien uczeń (iducznia) od jakiegoś nauczyciela (idnauczyciela) otrzymał pewien rodzaj oceny (idrodzaju_oceny) z pewnego przedmiotu (idprzedmiotu) o wartości oceny (ocena) wystawionej pewnego dnia (data). Dodatkowo, w tabeli Oceny jest kolumna idoceny, czyli sztuczny klucz podstawowy, który już poznaliśmy.Na zakończenie tej części naszych rozważań przedstawmy w całości nasz projekt bazy danych.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna