Zaawansowane urządzenia magnetyczne tom 7 Rozumienie totalizmuPobieranie 0,94 Mb.
Strona1/21
Data19.02.2019
Rozmiar0,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Proof Copy ([1/4] w trakcie przeredagowywania)
Prof. dr inż. Jan Pająk

ZAAWANSOWANE URZĄDZENIA MAGNETYCZNE

Tom 7

Rozumienie totalizmu.

Monografia naukowa, 4-te wydanie, Nowa Zelandia, 2004 rok,

ISBN 0-9583727-5-6.
Copyright © 1998 by Prof. dr inż. Jan Pająk.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość ani też żadna z części niniejszej monografii nie może zostać skopiowana, zreprodukowana, przesłana, lub upowszechniona w jakikolwiek sposób (np. komputerowy, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrania telewizyjnego, itp.) bez uprzedniego otrzymania wyrażonej na piśmie zgody autora lub zgody osoby legalnie upoważnionej do działania w imieniu autora. Od uzyskiwania takiej pisemnej zgody na kopiowanie tej monografii zwolnieni są tylko ci którzy zechcą wykonać jedną jej kopię wyłącznie dla użytku własnego nastawionego na podnoszenie wiedzy i dotrzymają warunków że wykonanej kopii nie użyją dla jakiejkolwiek działalności zawodowej czy przynoszącej dochód, a także że skopiowaniu poddadzą cały wybrany tom lub całą monografię - włącznie ze stroną tytułową, streszczeniem, spisem treści i rysunków, wszystkimi rozdziałami, tablicami, rysunkami i załącznikami.

Zarejestrowano w Bibliotece Narodowej Nowej Zelandii jako Depozyt Legalny z dnia 29 października 1998 roku. Wydano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora.
Data ostatniej aktualizacji niniejszego tomu: 23 października 2004 roku. (W przypadku dostępu do kilku egzemplarzy/wersji tej monografii, rekomendowane jest zapoznawanie się z egzemplarzem o najnowszej dacie aktualizacji!)

Nieodpłatne kopie tej monografii są dostępne poprzez Internet m.in. pod adresami: prawda.50megs.com, telepathy.50megs.com, telekinesis.50megs.com, extraordinary.150m.com, timevehicle.150m.com, morals.t35.com, pigs.20megsfree.com, free_energy.b0x.com. Może ona także być odnaleziona za pośrednictwem linków, z m.in. następujących stron internetowych: propulsion.20m.com, totalizm.20m.com, prawda.20m.com, truenirvana.20m.com, nirwana.terramail.pl, newzealand.0me.com, ufonauts.20m.com, ufonauci.w.interia.pl, evil.0me.com, antichrist.bz.tc, Malbork.20megsfree.com, chi.coms.ph.


Niniejsza monografia [1/4] stanowi raport naukowy z przebiegu badań autora. Stąd prezentacja wszelkich zawartych w niej materiałów posiadających wartość dowodową lub dokumentacyjną dokonana została według standardów przyjętych dla publikacji (raportów) naukowych. Szczególna uwaga autora skupiona była na wymogu odtwarzalności i możliwie najpełniejszego udokumentowania źródeł, tj. aby każdy naukowiec czy hobbysta pragnący zweryfikować lub pogłębić badania autora był w stanie dotrzeć do ich źródeł (jeśli nie noszą one poufnego charakteru), powtórzyć ich przebieg, oraz dojść do tych samych lub podobnych wyników.
Jest to czwarte (poszerzone i przeredagowane) wydanie najważniejszej publikacji naukowej autora, której trzecie (poprzednie) 9-cio tomowe wydanie opublikowane w 1998 roku nosiło taki sam tytuł i dane edytorskie, drugim wydaniem była 7-mio tomowa monografia: "Zaawansowane napędy magnetyczne" (Monografia, Dunedin, New Zealand, 1998, ISBN 0-9583380-2-7, około 1200 stron tekstu, w tym 120 ilustracji i 7 tablic, w 7 tomach) zaś pierwszym wydaniem była monografia [1]. Jest to także poszerzona polskojęzyczna adaptacja (w tłumaczeniu autora) angielskojęzycznej rozprawy:

Dr Jan Pająk: "Advanced Magnetic Propulsion Systems". Monograph, Dunedin, New Zealand, 1990, ISBN 0‑9597946‑9‑7, a private edition by the author, 460 pages (including 7 Tables and 163 illustrations).


Wszelka korespondencja przeznaczona dla autora niniejszej monografii [1/4] powinna być kierowana na następujący jego adres w Nowej Zelandii:

P.O. Box 33250

Petone 6340

NEW ZEALAND

Tel.domowy (2004 rok): +64 (4) 56-94-820; Emaile: janpajak@joinme.com lub jpajak@poczta.wp.pl.

STRESZCZENIE tomu 7 monografii [1/4] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN 0-9583727-5-6.


Poprzedni tom tej monografii wyjaśnił jak stosować totalizm. Niniejszy tom wyjaśnia, jak należy go rozumieć. Wprawdzie nie nawykliśmy do "rozumienia" filozofii, ponieważ ogromna większość dotychczasowych systemów filozoficznych, a także niemal wszystkie religie jakie znamy, apelują do naszej wiary, a nie do naszej wiedzy. Jednak totalizm jest odmienny. Właściwie to NIE jest on sformułowany jak filozofia, a jak nauka ścisła, podobna do dzisiejszej fizyki czy mechaniki. Wszystko w totaliźmie daje się ściśle definiować, mierzyć, obliczać, sprawdzać, a nawet formalnie udowadniać. Stąd totalizm apeluje do wiedzy swoich wyznawców i do ich naukowego zrozumienia idei, jakie sobą wprowadził. Jako taki, ma on ogromną przewagę nad innymi systemami filozoficznymi. Wszakże zawsze można przestać wierzyć, jednak niemal nigdy nie przestaje się wiedzieć.

Większość systemów filozoficznych i filozoficzno-religijnych istniejących dotychczas, ogranicza się do odpowiedzenia na pytanie "co". Nie udzielają one jednak odpowiedzi: "dlaczego", "z czego to wynika", "jak to działa", "jak to można mierzyć lub obliczać", "jakie fakty to potwierdzają", "jak to można udowodnić", itp. Stąd, co do większości stwierdzeń składających się na inne filozofie, nie ma pewności, czy są one prawdą. Wszakże nie można empirycznie zweryfikować ich poprawności. Natomiast totalizm, w połączeniu z Konceptem Dipolarnej Grawitacji z jakiego on wynika, udzielają nie tylko odpowiedzi "co", ale podobnie do nauk ścisłych także i dodatkowych odpowiedzi "dlaczego jest właśnie tak, a nie inaczej", "jak to działa", "z czego to wynika", "jak to wydedukowano", "na czym się to opiera", "jak to można zmierzyć", "jak to można obliczyć", "jakie fakty to potwierdzają", "jak to można udowodnić", itp. (Nawet jeśli w obecnym sformułowaniu totalizmu, któreś z tych zapytań nie otrzymało jeszcze odpowiedzi, ciągle stworzone już zostały wystarczające fundamenty pojęciowe, strukturalne, narzędziowe, obliczeniowe, oraz pomiarowe, aby odpowiedź ta udzielona mogła zostać w terminie późniejszym.) Stąd totalizm i Koncept Dipolarnej Grawitacji, są ścisłymi dyscyplinami zawierającymi wbudowane w siebie narzędzia i mechanizmy umożliwiające naukowe zweryfikowanie ich własnej poprawności oraz uzyskanie odpowiedzi praktycznie na każde pytanie. Warto przy tym pamiętać, że niemal żaden z poprzednich systemów filozoficznych i filozoficzno-religijnych, takich mechanizmów ani narzędzi nie posiadał. Także żadna poprzednia filozofia nie pozwalała na weryfikowanie swojej poprawności, czy na otrzymanie odpowiedzi na pytania typu "dlaczego" czy "jak". Stąd inne filozofie zmuszały aby w całą ich zawartość wierzyć na zasadzie anegdotycznego "argumentu despotycznej matki" (argument ten zwykle brzmi: "bo ja tak powiedziałam!"). Niezależnie od powyższej różnicy definicyjnej pomiędzy totalizmem i innymi dotychczasowymi systemami, istnieje pomiędzy nimi także wiele różnic w zawartości. Przykładowo, totalizm nastawia się na dostarczenie obiecywanych przez siebie wymiernych korzyści jeszcze w tym życiu fizycznym i to w relatywnie krótkim czasie. Natomiast inne systemy unikają wskazywania korzyści, lub - jak to czynią religie, obiecują korzyści dopiero po śmierci.

Ponieważ totalizm jest nauką ścisłą, podobną do fizyki i mechaniki, nie jest on filozofią w czystym słowa tego znaczeniu. Przykładowo, filozofia odpowiada jedynie na pytania "co" lub "jak to wydedukowano", natomiast pomija odpowiedź na większość wyszczególnionych powyżej pytań charakterystycznych dla nauk ścisłych i totalizmu. Także uniemożliwia ona dowiedzenie swojej poprawności. Niestety, obecnie nie znamy innego pojęcia niż "filozofia", jakie opisywałoby to, czym totalizm się zajmuje. Przy braku więc odpowiedniejszego pojęcia, z konieczności musimy nazywać go z użyciem słowa "filozofia", chyba że wprowadzimy specjalnie dla niego zupełnie nową nazwę, np. "pranauka".

Totalizm wyrósł z Konceptu Dipolarnej Grawitacji (opisanego w rozdziałach H i I). Jednak istnieje istotna różnica pomiędzy nim, a owym Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Polega ona na tym, że Koncept Dipolarnej Grawitacji jest tzw. nauką czystą ("pure") wyjaśniającą budowę wszechświata, mechanizmy jego działania, prawa w nim obowiązujące, itp. Natomiast totalizm jest nauką stosowaną (tzw. "applied") wyjaśniającą, jak w działaniach ludzkich wykorzystywać, ujawnioną owym Konceptem Dipolarnej Grawitacji, budowę wszechświata, mechanizmy jego działania, prawa nim rządzące, itp. Aby wyjaśnić to na przykładzie; Koncept Dipolarnej Grawitacji jest mechanizmem czy wehikułem, podobnie jak jest nim przykładowo samochód. Odzwierciedla i modeluje on sobą jak wszechświat jest zbudowany i działa, jakie prawa w nim panują, jakie cechy wykazuje, itp. Natomiast totalizm jest wiedzą stosowaną, wyjaśniającą, jak praktycznie wykorzystywać ten mechanizm czy wehikuł w naszym życiu. Stąd totalizm jest podobny do kursu jazdy na samochodzie, podręcznika przepisów ruchu drogowego, czy instruktażu jak doprowadzić samochód do celu do jakiego zdążamy, itp.

Niniejszy tom zamierzony jest jako przegląd najważniejszych informacji dotyczących totalizmu. Ma on na celu umożliwienie dokładnego zrozumienia tej "filozofii" czy pranauki. Jeśli więc ktoś zechce ją poznać i zrozumieć, tom ten jest dla niego podstawowym źródłem poznawczym.

SPIS TREŚCI tomu 7 monografii [1/4] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN 0-9583727-5-6.

Str: Rozdział:

1 Strona tytułowa

2 Streszczenie tomu 7

3 Spis treści tomu 7 (zauważ, ze pełny spis treści całej monografii [1/4] zawarty jest w tomie 1)
Tom 7: Rozumienie totalizmu
JB-1 JB. ROZUMIENIE TOTALIZMU

JB-4 JB1. Czym jest totalizm

JB-10 JB1.1. Wersje totalizmu

JB-11 JB2. Nakłady i zyski zaadoptowania totalizmu do naszego życia codziennego

JB-11 JB2.1. Nakłady i zyski życia codziennego

JB-15 JB2.2. Następstwa dla życia pozadoczesnego

JB-17 JB3. Fundamenty teoretyczne totalizmu

JB-19 JB3.1. Jak nowy Koncept Dipolarnej Grawitacji

koryguje błędy starego konceptu monopolarnej grawitacji

JB-23 JB3.2. Pole moralne

JB-27 JB3.3. Inteligentna energia moralna

JB-35 JB3.4. Prawa moralne

JB-36 JB4. Totalizm a ateizm

JB-38 JB5. Totalizm a pasożytnictwo

JB-44 JB6. Dlaczego każdy długotrwały "ruch wzdłuż linii najmniejszego oporu"

zawsze formuje "czarną dziurę", w której jakikolwiek ruch staje się niemożliwy

JB-52 JB7. Podstawowe koncepty totalizmu

JB-52 JB7.1. Intelekt

JB-53 JB7.2. Trzy fasady typowej filozofii (codzienna, oficjalna, propagandowa)

JB-56 JB7.3. Każdy bezwarunkowy cel jest osiągalny:

musimy jedynie znaleźć sposób, jak go zrealizować
JB-59 JB7.4. Kanony działania wszechświata

JB-63 JB7.5. Teorem fundujący totalizmu

JB-65 JB8. Atrybuty totalizmu (otwarty i nieustannie udoskonalany, oddany prostocie,

walczący o prawdę, zorientowany na konkretne wyniki, świecki)

JB-66 JB9. Służba totalizmu dla przyszłości ludzkości

JB-67 Rysunek JB1 (Lokomotywa Blenkinsop'a)


JC-68 JC. POZYCJA TOTALIZMU W KONTROWERSYJNYCH KWESTIACH MORALNYCH

JC-68 JC1. Regularnie uprawiaj posty i głodówki,

oraz ochoczo akceptuj ból, wysiłek i niewygody

JC-69 JC2. Pożałuj dyscypliny, a popsujesz dzieciaka

(dlaczego totalizm jest "za" karami cielesnymi)

JC-72 JC3. Jak niemoralni ludzie powinni być karani

JC-75 JC4. Promuj prawdę, nawet jeśli działa ona przeciwko twoim interesom

JC-78 JC5. Jeśli prawa moralne i prawa ludzkie kolidują, wówczas wypełniaj prawa moralne

JC-78 JC6. Istnieją niemoralne zawody (np. nauczyciela, producenta tytoniu, czy kata),

jednak prostytucja wcale nie musi być jednym z nich

JC-78 JC7. Zgodnie z totalizmem tzw. przypadki i zbiegi okoliczności to czyjeś jawne interwencje

(np. organizowane przez wszechświatowy intelekt lub przez szatańskich pasożytów)

JC-80 JC8. Zabijanie w obronie własnej (np. sytuacje "ty lub ja")

JC-83 JC9. Karma zawodu rzeźnika - ci co chcą jeść ręcznie uśmiercone zwierzęta,

powinni sami zabijać, to co zjadają

JC-83 JC10. Zdolność totalizmu do uzdrowienia życia społecznego

JC-83 JC11. Pojęcia i zwroty potoczne, które w świetle totalizmu wymagają uściślenia

JC-83 JC11.1. Obowiązek obrony - najważnieszy z totaliztycznych dobrych uczynków

JC-91 JC11.1.1. Grzechy agresji jako zaczątki lawin zła

JC-92 JC11.2. Unikaj działaniowego grzechu poświęcenia,

któremu nie towarzyszą silne "moralne" uczucia

JC-93 JC11.3. Totaliztyczna pomoc

JC-95 JC11.4. Istnieje totaliztyczny sposób na zmuszanie

JC-96 JC11.5. Totaliztyczne zrozumienie wybaczania

JC-98 JC11.6. Czym naprawdę jest sceptycyzm

JC-99 JC11.7. Niebezpieczeństwa medytacji (działaj zamiast medytować)

JC-100 JC11.8. Skutki uboczne czyli "cień z pola moralnego"

JC-101 JC12. Stanowisko totalizmu co do niektórych interpretacji religijnych

JC-103 JC12.1. Totalizm uznaje życie pozagrobowe oraz uznaje osiąganie korzyści pozadoczesnych

JC-105 JC12.2. Różnice totaliztycznego

oraz religijnego pojmowania wszechświatowego intelektu (Boga)

JC-107 JC12.3. Strzeż się fanatyzmu religijnego

JC-108 JC12.4. Totalizm NIE jest filozofią zazdrosną,

stąd pozwala on, aby praktykować moralnie, co tylko ktoś zechce

JC-109 JC13. Tajemnice i paradoksy moralne

JC-109 JC13.1. Moralność drugiego w rodzinie

JC-110 JC13.2. Śmierć bliźniaków w kołysce

Rozdział JB.

ROZUMIENIE TOTALIZMU


Motto tego rozdziału: "Prawa moralne tylko wówczas mogą istnieć i działać, kiedy wszyscy są wobec nich równi; politycy, kapłani i możni tylko wówczas mogą istnieć i działać, kiedy wszyscy są podzieleni i wobec nich nierówni".
Niniejszy rozdział nastawiony jest na zaprezentowanie tych informacji, które umożliwiają zrozumienie istoty totalizmu, zrozumienie - dlaczego totalizm upiera się, aby ludzie pedantycznie wypełniali prawa moralne, zrozumienie podstawowych idei tej "filozofii" czy "pranauki", oraz zrozumienie najbardziej istotnych różnic pomiędzy totalizmem i rywalizującą z nim filozofią pasożytnictwa (której dokładniejszy opis zawarty jest w rozdziale JD).

Zanim zacznę prezentować opisy z tego rozdziału i tomu, najpierw wyjaśnię, dlaczego ktoś powinien się z nim zapoznać. Wszakże tom ten dotyczy jedynie nowej, wysoce moralnej oraz pokojowej filozofii nazywanej "totalizmem", a nie jakiegoś przedmiotu, który jest obiektem pasji, hobby, czy obszarem typowego zainteresowania ludzi. Ponadto, rozdział ten jest dosyć obszerny, prawdopodobnie napisany w nieco koślawej polszczyźnie (wszakże przebywam na obczyźnie już przez około 20 lat, niemal w ogóle nie posiadając tam okazji dla używania języka polskiego), nie dostarcza on wielu przyjemności, oraz podważa on niemal wszystko, co książki, publikatory, edukacja oraz najróżniejsze instytucje, starają się nam wmówić. Z kolei opisywana w nim "filozofia" totalizmu, nie nakłania nikogo, aby używał brutalnej siły dla podporządkowania sobie innych, nie wyjaśnia, jak stać się wpływowym, zrobić szybką i zawrotną karierę, zdobyć wiele pieniędzy, czy prowadzić niemoralne życie, bez zostania na tym przyłapanym. Nie porównuje ona też życia do dżungli, w której przeżywają jedynie najbardziej bezwzględni. Dlaczegoż więc ktoś powinien przerwać bezmyślne wpatrywanie się w telewizor, lub odwiedzanie miejscowej knajpy, aby poczytać sobie o totaliźmie. Ano istnieje ku temu aż wiele powodów. Wymieńmy tutaj najbardziej istotne z nich. Oto one:

1. Celem totalizmu jest natychmiastowa poprawa jakości naszego obecnego życia. Jak wiemy, wiele filozofii, które zajmują się sprawami moralności, niemal nigdy nie jest nastawionych na dostarczenie ludziom swoich wyników w wyraźnie zdefiniowanym i mierzalnym przedziale czasu. Doskonałym przykładem są tutaj filozofie religii, które przyrzekają wyniki dopiero po tym, jak ktoś umiera. Jednak totalizm jest odmienny. Jego najważniejszym celem jest natychmiastowa poprawa jakości naszego obecnego życia. Dlatego najróżniejsze wyniki zaadoptowania totalizmu możemy doświadczyć czasami niemal natychmiast po tym, jak zaczniemy rozumieć ową filozofię oraz zaczniemy stosować ją w swoim życiu. Dla przykładu, jeśli podczas czytania tej monografii, ktoś zacznie rozumieć zasady totalizmu, które ona stara się wyjaśnić, oraz postanowi wdrażać te zasady w swoim życiu, wówczas osoba taka niemal natychmiast zacznie doświadczać niektóre korzyści totaliztycznego życia. Będą to takie korzyści jak np.: natychmiastowe pojawienie się poczucia panowania nad własnym życiem, doznanie uczucia ogromnej ulgi i zrozumienia sensu życia, poczucie celowości, uspokojenie niepewności, poczucie własnej wartości i znaczenia, uzyskanie poczucia totalnej sprawiedliwości, oraz wiele więcej. Dalsze wyniki zaadoptowania totaliztycznego życia zaczynają pojawiać się zaraz po tym, jak czyjeś wdrażanie totalizmu w swoim postępowaniu nabierze rozmachu. Dla przykładu, wszystkie korzyści wynikające ze zwiększenia naszej energii moralnej zaczynają się pojawiać natychmiast po tym, jak ktoś powiększy poziom swojej "E" i "µ" (dla wyjaśnienia co owe symbole oznaczają, patrz podrozdziały JD1.6.1 i JE6). Dzieje się tu podobnie jak w przypadku kulturystów, którzy odczuwają korzyść ze swoich wysiłków natychmiast po tym jak ich mięśnie się wzmocnią. W końcu wyniki, które zależą od naszej karmy formowanej w rezultacie zadziałania praw moralnych, zaczną się pojawiać już po czasie wymaganym, aby karma ta mogła się zmaterializować (w wielu przypadkach po jakichś 5 do 10 lat).

2. Totalizm wydaje z siebie liczne korzyści i nagrody, jakie otrzymują ci, którzy zaadoptowali ową filozofie w swoim życiu codziennym. Odwrotnie, niż to ma miejsce z innymi filozofiami, które albo przyrzekają swoje korzyści dopiero po naszej śmierci, lub które nakazują poświęcanie się bez żadnych korzyści, totalizm jest filozofią, która oferuje wyraźnie zdefiniowane, pewne, oraz mierzalne korzyści - oczywiście jeśli ktoś realizuje nakazy owej filozofii. Przykłady takich korzyści obejmują zarówno te opisywane w poprzednim punkcie, które poprawiają jakość naszego życia - takie jak poczucie celowości i kierunku w życiu, kontrola nad własnym życiem, oraz wiele więcej, jak i te które zależą od najróżniejszych wielkości kontrolowanych przez osoby praktykujące totalizm. Przykładem takich wielkości kontrolowanych przez totalizm jest energia moralna "E" i "µ". Wraz ze wzrostem tej energii, osoby praktykujące totalizm doświadczają proporcjonalną do jej wartości liczbę korzyści, jakie zależą od poziomu tej energii (korzyści te omawiane są w podrozdziałach JD1.6.3 i JA2.4). Ich przykładem może być poczucie szczęśliwości, które wraz ze wzrostem "µ" może systematycznie podnosić się aż do poziomu nirwany. W stosunku do takich wielkości kontrolowanych przez totalizm obowiązuje tzw. "zasada proporcjonalności" (dyskutowana też w podrozdziałach JB2.2 i JB7.4). Zasada ta stwierdza, że "korzyści moralne, jakie ktoś zbiera w swoim życiu doczesnym (a także i te jakie zbiera poza życiem doczesnym), są proporcjonalne do stopnia totaliztyczności życia jakie osoba ta wiedzie", a ściślej do skali na jaką osoba ta wypełnia prawa moralne. Z powodu istnienia owych korzyści, a także z powodu działania owej "zasady proporcjonalności", warto jest sprawdzić totalizm w działaniu, aby się przekonać czy korzyści jakie on oferuje będą nam służyć, oraz aby sprawdzić czy jesteśmy w stanie wdrożyć w swoim życiu codziennym przynajmniej niektóre z zasad totalizmu. Oczywiście, takie sprawdzenie wymaga abyśmy przeczytali i zrozumieli treść tej monografii (lub przynajmniej przeczytali i zrozumieli rozdziały JA, JB i I).

3. Totalizm nie wymaga poświęceń. Wymaga on od ludzi, aby czynili to co czynią normalnie, tyle że w nieco odmienny (totaliztyczny) sposób. Jak wiadomo, wiele filozofii nakłada na swoich wyznawców znaczną liczbę czasami bardzo niezwykłych wymagań, które często obejmują także najróżniejsze formy poświęcenia. Dla przykładu, takie filozofie mogą domagać się abyśmy nie jedli mięsa, lub nie jedli wieprzowiny czy wołowiny, abyśmy wstrzymywali się przed seksem, abyśmy rozdawali biednym swoje pieniądze, itp. Totalizm jest zupełnie inny. Nie nakłada on na ludzi wymogu poświęceń, a wręcz deklaruje działaniowe poświęcenia jako "totaliztyczne grzechy" (patrz podrozdziały JC11.2 i JA5.2). Wszakże w większości przypadków zmniejszają one poziom czyjejś energii moralnej oraz spychają one wszystkich zainteresowanych w dół pola moralnego. Jedyny wymóg jaki totalizm nakłada na swoich wyznawców (patrz podrozdział JA2) jest dokładnie taki sam jaki nakłada na nas normalne życie. Mianowicie zaleca on abyśmy "pedantycznie wypełniali prawa moralne". (Aczkolwiek w normalnym przypadku nie wiemy o istnieniu praw moralnych, ciągle jesteśmy zmuszeni aby je wypełniać, bowiem zaleca to nam zarówno nasze własne sumienie, jak i jest to wpisane w nasze zwyczaje, religię, prawa, kod etyczny, itp.). Jedyna więc różnica pomiędzy praktykowaniem totalizmu a normalnym (chaotycznym) życiem jest, że totalizm zaleca abyśmy wypełniali owe prawa moralne w metodyczny, celowy, oraz całkowicie świadomy sposób. Tymczasem nasze sumienie, zwyczaje, etyka, religia, itp., powodowały wypełnianie praw moralnych w intuicyjny sposób. Dlatego też, po tym jak wdrożymy w swoim życiu totalizm, wówczas: (1) staramy się oszacowywać status moralny wszystkiego, co tylko zamierzamy uczynić - tj. wszystko, co planujemy lub właśnie wykonujemy, najpierw staramy się kategoryzować albo jako "moralne" albo też jako "niemoralne", następnie zaś realizujemy to lub porzucamy zależnie od owej moralnej wartości naszego zamiaru, (2) selektywnie poszukujemy wiedzy o prawach moralnych, wiemy co prawa moralne stwierdzają oraz rozumiemy ich cel i działanie - dlatego też wypełniamy je ochoczo i świadomie, (3) bez przerwy i w sposób zamierzony wspinamy się w górę pola moralnego - np. przez mówienie prawdy, przez pracowanie nad swoim rozwojem, poprzez zaadoptowanie w naszym życiu totaliztycznej zasady, że "we wszystkich sytuacjach dotyczących intelektów zawsze czyń przeciwieństwo tego, co linia najmniejszego oporu intelektualnego nakazuje ci uczynić" (patrz wyjaśnienia z podrozdziału JA4.1), itp. Innymi słowami, wszystkie nakazy totalizmu reprezentują esencję zamierzonego, celowego oraz ochoczego dokonywania tego, co wszechświatowy intelekt (Bóg), nasze sumienie, oraz inni ludzie, spodziewają się od nas, abyśmy to czynili w naszym życiu.

4. Totalizm może być praktykowany w odosobnieniu, jako że nie wymaga on żadnego "członkostwa", "inicjacji", czy "guru". Wiele filozofii może być praktykowane tylko, jeśli dana osoba należy do grupy ludzi, którzy wyznają ową filozofię, lub jeśli dany wyznawca ma swojego mistrza/guru, który kieruje nim przez ścieżkę inicjacji. Jednak totalizm jest odmienny. Posiada on bardzo jasne zasady, jakie należy najpierw zrozumieć a potem wypełniać, oraz jakie daje się opisać w publikacjach takich jak niniejsza monografia. Dostarcza on także przewidywalne wyniki. Stąd każdy, kto życzy sobie go praktykować w swoim życiu, może tak czynić bez stania się członkiem, czy podążania za swoim mistrzem/guru. Wszystko bowiem co konieczne, aby praktykować tą filozofię, to poznać kilka prostych zasad totaliztycznego postępowania, jakie są wyjaśnione w niniejszej monografii (oraz w kilku innych publikacjach), oraz potem wdrażać te zasady w swoim codziennym życiu.

5. Totalizm zmienia los tych, którzy go zaadoptowali, czyniąc ich życie bardziej sterowalne, przewidywalne, moralne, aktywne, oraz spełnione. Jeśli ktoś zechciałby przedyskutować następstwa totalizmu z tymi ludźmi, którzy już go wdrożyli, szybko by się zorientował, że wszyscy oni odnotowali dramatyczną zmianę w swoim życiu, jaka miała miejsce zaraz po przyjęciu tej filozofii. Jest tak, ponieważ totalizm pozwala na przyjęcie pełnej kontroli nad swoim życiem, umożliwia zrozumienie, co się wokół nas dzieje, ukazuje kierunek, w jakim zdążamy, umożliwia osiągnięcie spokoju umysłu i wewnętrznego pokoju, pozwala, aby przestać mieć wątpliwości, aby wieść aktywne, moralne i spełnione życie, oraz aby uzyskać dostęp do licznych jakości, jakie są najbardziej poszukiwane w życiu (np. szczęścia, zaufania, poczucia celowości, moralną pewność, itp.).

6.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna