Za cenę ofertową ogółem brutto złPobieranie 0,6 Mb.
Strona1/5
Data15.05.2018
Rozmiar0,6 Mb.
  1   2   3   4   5

Załącznik nr 1 do SIWZ

..................................................................................................................

(nazwa/pieczęć adresowa Wykonawcy/Pełnomocnika*)

NIP*): ....................................................; REGON*):...............................

tel.*): .................................... faks*): ................................., adres e-mail*): .............................................


FORMULARZ OFERTY

 

Zamawiający:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami KPRM” (PN-35/2013),

ja/my, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz:


...................................................................................................................................................................,

(nazwa Wykonawcy/nazwy wykonawców składających wspólną ofertę)
składając niniejszą ofertę:
1. zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z OPZ i wzorem umowy, za cenę ofertową ogółem brutto ……..…….…… zł.

Podana kwota uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz czynności niezbędne do realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Oświadczam/y, że:

 • zamówienie będę/ będziemy realizować do 1 grudnia 2014 r.

 • wniosłem/wnieśliśmy wymagane wadium w formie …...……..…, co potwierdza załączona kopia,

 • część zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/om, obejmuje: ……..................................................................................................... (wypełnić, jeżeli dotyczy),

 • jeżeli moja/nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuję/emy się
  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, najpóźniej w terminie podpisania umowy,

 • zapoznałem/liśmy się z zapisami wzoru umowy i zobowiązuję/emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 • nie partycypuję/my w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania jako Wykonawca,

 • akceptuję/emy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy,

 • zapoznałem/liśmy się z SIWZ i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w niej zasadami postępowania oraz uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

 • uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty jej otwarcia,

 • informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów ustawy
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) zawarte są na stronach .................... (wypełnić, jeżeli dotyczy) i, jako takie, nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania**)

3. Oferta, wraz z załącznikami, została złożona na .….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych.


4. Dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą:

 1. ……………………………………………………………………………………

 2. ……………………………………………………………………………………

 3. ……………………………………………………………………………………

 4. ……………………………………………………………………………………

 5. ……………………………………………………………………………………

 6. ……………………………………………………………………………………

 7. ……………………………………………………………………………………

 8. ……………………………………………………………………………………

 9. ……………………………………………………………………………………

...........................................................
5. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

imię i nazwisko: ………………………………..……, e-mail: ………………….……………………

tel.: …………………………………, faks: ………………………………
……………….………………………………. …….……………………………………………

(miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika,

**) w przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach informacje organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, oraz wskazać, jakie zostały podjęte działania w celu
zachowania ich poufności przed ujawnieniem do wiadomości publicznej.

Załącznik nr 1A do SIWZ

.......................................................................

(nazwa Wykonawcy)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami KPRM” (PN-35/2013)OPIS FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANEGO SYSTEMU


Kadry – Płace

Kadry i Rozwój zawodowy/zarządzanie zasobami ludzkimi

funkcja

opis

POSIADA/

NIE POSIADAFun-Kad-1

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia – członkowie korpusu służby cywilnej – ustawa o służbie cywilnej – pracownicy służby cywilnej.
Fun-Kad-2

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia – członkowie korpusu służby cywilnej – ustawa o służbie cywilnej – urzędnicy służby cywilnej.
Fun-Kad-3

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia – członkowie korpusu służby cywilnej – ustawa o służbie cywilnej – wyższe stanowiska w służbie cywilnej w podziale na pracowników służby cywilnej i urzędników służby cywilnej.
Fun-Kad-4

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia – pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń niebędący pracownikami politycznymi – ustawa o pracownikach urzędów państwowych.
Fun-Kad-5

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia – żołnierze zawodowi – rozporządzenie RM w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.
Fun-Kad-6

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia – funkcjonariusze ABW, AW, SKW, SG, SWW, Policji i inni.
Fun-Kad-7

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia – kierownicze stanowiska państwowe – ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Fun-Kad-8

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia – osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń – ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Fun-Kad-9

Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych grup pracowników – możliwość definiowania nowych, nieuwzględnionych w tym wykazie, statusów zatrudnienia.
Fun-Kad-10

Struktura organizacyjna.Możliwość odzwierciedlenia aktualnego schematu komórki organizacyjnej z uwzględnieniem wakatów.

Przyporządkowanie organizacyjne pracowników do poszczególnych departamentów/biur, a w ich ramach – do wydziałów/zespołów/samodzielnych stanowisk pracy.

Umożliwienie przechowywania pełnej historii każdej zmiany struktury organizacyjnej.

Fun-Kad-11

Możliwość przypisania naboru do konkretnego stanowiska pracy w schemacie organizacyjnym. Możliwość dodania komentarza przy dowolnie wybranym stanowisku pracy w schemacie organizacyjnym (pole do edycji).
Fun-Kad-12

Struktura organizacyjna

Przyporządkowanie organizacyjne pracowników zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń w ramach wyodrębnienia z ogólnej struktury organizacyjnej zdefiniowanej przez KPRM.


Fun-Kad-13

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach:

  1. nr ewidencyjny,

  2. imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, inne poprzednio używane nazwiska,

  3. dokument tożsamości – rodzaj, seria i numer dokumentu, data wystawienia, data ważności, organ wydający,

  4. PESEL,

  5. data i miejsce urodzenia,

  6. płeć i obywatelstwo,

  7. imiona rodziców,

  8. adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu pracownika, adres prywatnej poczty elektronicznej,

  9. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku – co najmniej 3 pozycje.
Fun-Kad-14

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – informacja o dzieciach (na potrzeby ZFŚS):

   1. imiona i nazwisko,

   2. data urodzenia,

   3. PESEL.
Fun-Kad-15

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – stosunek do powszechnego obowiązku obrony, Narodowych Sił Rezerwowych.
Fun-Kad-16

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – numer legitymacji służbowej (data wydania, data ważności, data zwrotu).
Fun-Kad-17

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – aktualne wykształcenie:

 1. poziom wykształcenia,

 2. kierunek wykształcenia,

 3. tytuł naukowy/zawodowy,

 4. specjalizacja,

 5. nazwa szkoły/uczelni,

 6. rok ukończenia szkoły,

 7. komentarz.

Możliwość rejestrowania więcej niż jednego kierunku studiów.
Fun-Kad-18

Rejestrowanie następujących informacji o dodatkowym wykształceniu pracownika – studia podyplomowe, studium, inne:

 1. kierunek i specjalizacja,

 2. nazwa szkoły/uczelni/studium,

 3. rok ukończenia,

 4. komentarz.

Rejestrowanie wszystkich rodzajów studiów.
Fun-Kad-19

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – języki obce z możliwością określenia minimum 6 poziomów znajomości (dwutorowo: certyfikowana: A1, A2, B1, B2, C1, C2 lub deklaratywna: słaba, dobra, biegła) – dokument potwierdzający znajomość języka obcego

– możliwość wprowadzenia informacji o znajomości co najmniej 7 języków, nazwy posiadanych certyfikatów lub dokumentów potwierdzających ich znajomość.


Fun-Kad-20

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – uprawnienia (radcowskie, adwokackie, legislacyjne, audytorskie itp.):

 1. nazwa dokumentu,

 2. data ważności od/do,

 3. nazwa wydającego,

 4. komentarz.
Fun-Kad-21

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - rejestrowanie udzielonych upoważnień:

 1. nazwa upoważnienia,

 2. numer/sygnatura,

 3. osoba wydająca upoważnienie,

 4. data ważności od/do,

 5. komentarz,

 6. skan upoważnienia.
Fun-Kad-22

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach:

 1. informacja o niepełnosprawności m.in. - stopień niepełnosprawności, data orzeczenia niepełnosprawności od/do lub stała (data od),

 2. renta (nr świadczenia, data uzyskania, data zawieszenia),

 3. emerytura (nr świadczenia, data uzyskania, data zawieszenia).
Fun-Kad-23

Obsługa szkoleń BHP:

 1. rodzaj (wstępne, okresowe, inne),

 2. data (od/do) szkolenia,

 3. data ważności,

 4. nazwa organizatora,

 5. numer zaświadczenia,

 6. komentarz.
Fun-Kad-24

Obsługa szkoleń z tajemnicy ustawowo chronionej – dane osobowe, informacje niejawne i inne:

  1. rodzaj szkolenia (wstępne, okresowe, inne; tematyka szkolenia),

  2. data szkolenia,

  3. nazwa organizatora,

  4. numer zaświadczenia,

  5. komentarz.Fun-Kad-25

Obsługa szkoleń obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

 1. rodzaj (wstępne, okresowe, inne),

 2. data (od/do) szkolenia,

 3. data ważności,

 4. nazwa organizatora,

 5. numer zaświadczenia.
Fun-Kad-26

Informacja o przyznanych nagrodach finansowych:

 • rodzaj nagrody,

 • powód przyznania (opcjonalnie do edycji),

 • kwota (ogółem i w rozbiciu na budżet KPRM i UE),

 • data wypłaty,

 • komentarz.
Fun-Kad-27

Ewidencja przyznanych świadczeń pracowniczych – nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne, inne:

   1. rodzaj,

   2. powód przyznania,

   3. kwota,

   4. data przyznania,

   5. komentarz.
Fun-Kad-28

Ewidencja przyznanych nagród – pozafinansowe:

  1. rodzaj,

  2. data przyznania,

  3. komentarz.
Fun-Kad-29

Ewidencja udzielonych kar finansowych:

  1. data udzielenia,

  2. powód udzielenia kary,

  3. kwota,

  4. komentarz.
Fun-Kad-30

Ewidencja udzielonych kar:

   1. przez komisję dyscyplinarną, dyrektora generalnego,

   2. z art. 108 Kodeksu pracy.

Automatyczne informowanie o upływie terminu zatarcia kary z możliwością usunięcia informacji o karze po jej zatarciu.
Fun-Kad-31

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – poprzednie zatrudnienie:

 1. data zatrudnienia od/do,

 2. tryb rozwiązania stosunku pracy,

 3. nazwa pracodawcy,

 4. urlop bezpłatny (okres od/do, automatyczne zliczenie w latach/miesiącach/dniach),

 5. urlop wychowawczy (okres od/do, automatyczne zliczenie w latach/miesiącach/dniach),

 6. inne okresy zaliczane do stażu pracy,

 7. liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, w tym na żądanie i dodatkowego u poprzedniego pracodawcy,

 8. liczba wykorzystanych dni wolnych na podstawie art. 188 Kodeksu pracy w danym roku kalendarzowym,

 9. liczba dni niezdolności do pracy z powodu choroby,

 10. wcześniejsze zatrudnienie w służbie cywilnej/administracji publicznej,

 11. rodzaj umowy o pracę w czasie zatrudnienia w służbie cywilnej,

 12. służba przygotowawcza,

 13. informacje o dokonaniu pierwszej oceny, oceny okresowej urzędników/pracowników s.c.,

 14. automatyczne wyliczanie stażu pracy u każdego pracodawcy w tym w przypadku trwania innych stosunków pracy (np. ogółem, w administracji publicznej, w KPRM),

 15. możliwość wyzerowania przez Administratora Aplikacji stażu pracy u danego pracodawcy, np. przy działalności gospodarczej.

Możliwość edycji.
Fun-Kad-32

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – źródło naboru (np. z naboru do KPRM, oddelegowanie, skierowanie, przeniesienie członka korpusu s.c. – słownik otwarty).
Fun-Kad-33

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – warunki zatrudnienia i ich zmiana:

   1. data zatrudnienia,

   2. komórka organizacyjna,

   3. grupa stanowisk w s.c.,

   4. stanowisko,

   5. podstawa zatrudnienia: umowa – wszystkie rodzaje, mianowanie, powołanie),

   6. data mianowania,

   7. umowa do dnia (przy umowach terminowych) – do edycji,

   8. status zatrudnienia (np. urzędnik s.c., pracownik s.c., osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz odpowiednich służb, kierownicze stanowisko państwowe),

   9. wymiar etatu (w postaci ułamka zwykłego oraz ułamka dziesiętnego przy niepełnym wymiarze etatu do 4 miejsc po przecinku),

   10. stanowisko kierownicze: tak/nie (check-box),

   11. zakres obowiązków – data określenia,

Zachowanie historii zmian z możliwością edycji.

W przypadku ponownego zatrudnienia byłego pracownika KPRM lub b. URM przywrócenie do stanu aktualnie zatrudnionego z możliwością uaktualnienia przez Administratora Aplikacji danych wynikających z przerwy w zatrudnieniu. Zachowanie historii zmian.


Fun-Kad-34

Rejestrowanie następujących informacji o wynagrodzeniu pracowników – w przypadku zmiany – data zmiany:

Podział wynagrodzenia na składniki wynagrodzeń i dodatków, ogółem oraz w rozbiciu na budżet KPRM i finansowanie lub współfinansowanie ze środków UE i budżet zadaniowy.

Możliwość wprowadzania wynagrodzenia przyszłego i jego aktywowania w wyznaczonym terminie.

Zachowanie historii zmian z możliwością edycji.


Fun-Kad-35

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – dane dotyczące przyznawania stopni służbowych urzędnikom służby cywilnej:

   1. data mianowania w s.c.,

   2. stopień służbowy (1-9),

   3. data przyznania stopnia służbowego,

   4. podstawa prawna (mianowanie na podstawie ustawy o służbie cywilnej),

   5. podstawa prawna przyznania stopnia służbowego.

Zachowanie danych historycznych.
Fun-Kad-36

Dostosowanie bazy kadrowej, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, do wymogów budżetu zadaniowego z możliwością przyporządkowania kosztów wynagrodzeń pracowników do wielu zadań, raportowania kosztów pracowniczych do konkretnych zadań oraz osób przypisanych do ich realizacji, z budżetu KPRM oraz projektów UE.
Fun-Kad-37

Dodatkowe zatrudnienia/zajęcia zarobkowe (zgoda Dyrektora Generalnego na dodatkowe zatrudnienie – tak/nie):

 1. data udzielenia zgody,

 2. podmiot, na rzecz którego wykonywane jest dodatkowe zatrudnienie/zajęcie zarobkowe,

 3. okres (data od/do), przy braku dat krańcowych możliwość wpisania komentarza (np. liczba godzin),

 4. opis wykonywanej pracy,

 5. komentarz.
Fun-Kad-38

Obliczanie stażu pracy pracowników – automatyczne przeliczanie stażu po wprowadzeniu okresów zatrudnienia i nieobecności pracowniczych powodujących obniżenie stażu. Możliwość sprawdzenia stażu do emerytury, urlopu wypoczynkowego (zmiana wymiaru), nagrody jubileuszowej, w KPRM, w administracji publicznej, możliwość wyboru okresów zatrudnienia do wyliczenia.
Fun-Kad-39

Obliczanie stażu pracy pracowników – bieżące doliczanie stażu wynikającego z aktualnego zatrudnienia.
Fun-Kad-40

Obliczanie stażu pracy pracowników – kontrola zaliczania stażu przy jednoczesnym zatrudnieniu w wielu miejscach w tym samym okresie.
Fun-Kad-41

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – czas pracy (kalendarz):

   1. norma podstawowa – 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

   2. możliwość ustalania rozkładu czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika na dany okres rozliczeniowy w układzie do 4 miejsc po przecinku w przypadku niepełnego wymiaru etatu,

   3. możliwość zmiany rozkładu czasu pracy w środku tygodnia/miesiąca,

   4. informacja o czasie faktycznie przepracowanym przez danego pracownika (godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej, w niedziele i święta),

   5. praca w formie telepracy – rozkład czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika na dany okres rozliczeniowy,

   6. praca w równoważnym systemie czasu pracy – rozkład czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika na dany okres rozliczeniowy,

   7. ruchomy czas pracy.

Automatyczne wyliczanie czasu pracy wszystkich pracowników z uwzględnieniem każdej zmiany rozkładu czasu pracy.
Funk-kad-42

Obsługa badań lekarskich - rodzaj: wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe oraz termin wykonania badania i termin następnego badania.

Obsługa badań lekarskich: wskazania lekarza medycyny pracy (np. praca w okularach korekcyjnych).


Fun-Kad-43

Informacja o wejściu pracownika w okres ochronny (data) – 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego – art. 39 Kodeksu pracy.
Fun-Kad-44

Informacja o ochronie związanej z ciążą oraz uprawnieniami rodzicielskimi (data)
Fun-Kad-45

Informacja o wejściu pracownika w okres ochronny – np. pełnienie funkcji w związkach zawodowych, pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy.
Fun-Kad-46

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – zakończenie stosunku pracy:

   1. data,

   2. podstawa prawna,

   3. prawo do świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,

   4. zajęcia komornicze,

   5. okres wypowiedzenia (daty od/do),

   6. okres zwolnienia ze świadczenia pracy (daty od/do),

   7. data odwołania ze stanowiska.
Fun-Kad-47

Sygnalizowanie, ze zdefiniowanym przez użytkownika wyprzedzeniem, zbliżającego się terminu:

  1. końca umowy o pracę zawartej na czas określony, drugiej umowy na czas określony,

  2. końca ważności obowiązkowych badań okresowych,

  3. nabycia prawa do dodatku za wysługę lat,

  4. nabycia prawa do nagrody jubileuszowej,

  5. końca dodatku specjalnego lub zadaniowego,

  6. nabycia prawa do kolejnego dnia urlopu dodatkowego urzędników s.c.,

  7. nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego o podwyższonym wymiarze ( 26 dni),

  8. nabycia prawa do dodatkowego urlopu (np. osób niepełnosprawnych, żołnierzy zawodowych),

  9. końca urlopu bezpłatnego,

  10. końca urlopu wychowawczego,

  11. końca urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego,

  12. zakończenia kolejnych etapów podnoszenia kwalifikacji w ramach umowy szkoleniowej lub kursu językowego.
Fun-Kad-48

Rejestrowanie następujących informacji – opis stanowiska pracy:

 1. przyporządkowanie pracownikom symbolu opisu stanowiska pracy i jego nazwy (ds.),

 2. data zatwierdzenia opisu stanowiska pracy,

 3. możliwość załączania wersji elektronicznej opisu stanowiska pracy,

 4. możliwość oznaczenia, które ze stanowisk pracy są kwalifikowalne (PO PT/PO KL) i w jakiej części etatu.
Fun-Kad-49

Rejestrowanie następujących informacji – wartościowanie stanowiska pracy:

 1. liczba punktów wynikająca z wartościowania opisu stanowiska pracy,

 2. przedziały punktowe – automatyczne przyporządkowanie stanowiska pracy do danego przedziału punktowego (połączenie z przedziałami mnożnikowymi),

 3. data zatwierdzenia wyników wartościowania.
Fun-Kad-50

Dokumentowanie służby przygotowawczej pracowników korpusu służby cywilnej:

 1. podleganie obowiązkowi odbycia służby przygotowawczej (tak/nie) wraz z automatycznym generowaniem ostatecznej daty jej ukończenia,

 2. wcześniejsze odbycie służby przygotowawczej, zwolnienie z jej obowiązku lub skierowanie do odbycia służby przygotowawczej – daty i numery odbycia/zwolnienia/skierowania,

 3. pracownik jest w trakcie odbywania służby przygotowawczej, czy służba jest realizowana w terminie (tak/nie),

 4. wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (pozytywny/negatywny),

 5. data ukończenia służby przygotowawczej,

 6. przebieg służby przygotowawczej,

 7. możliwość generowania zaświadczeń z ukończenia służby przygotowawczej w s.c. i wydruku zgodnego z obowiązującym w KPRM szablonem zaświadczenia.
Fun-Kad-51

Dokumentowanie pierwszej oceny w służbie cywilnej:

 1. informacja o podleganiu pierwszej ocenie (tak/nie) – komentarz do edycji,

 2. okres, w którym należy dokonać pierwszej oceny w s.c. (funkcja przypominająca o konieczności sporządzenia oceny w danym terminie, o konieczności dostarczenia sprawozdania, alerty przypominające o nadchodzącym okresie, w którym należy dokonać oceny),

 3. termin złożenia sprawozdania,

 4. data pierwszej oceny,

 5. wynik pierwszej oceny – pole do edycji,

 6. możliwość eksportu danych z bazy do szablonów ocen dostępnych w systemie (parametryzacja arkusza oceny),

 7. raportowanie zgodnie z potrzebami użytkownika, w tym możliwość raportowania według aktualnie zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej.
Fun-Kad-52

Dokumentowanie ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej:

 1. możliwość eksportu danych z Systemu do szablonów ocen dostępnych w Systemie (parametryzacja arkuszy ocen A i B),

 2. termin sporządzenia oceny (alerty przypominające o zbliżającym się terminie sporządzenia oceny), kryteria oceny, dane oceniającego (imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, data rozpoczęcia pracy na danym stanowisku), data wyznaczenia terminu i kryteriów oceny,

 3. data sporządzenia oceny, poziom oceny, pozytywna/negatywna, oceny cząstkowe i średnia z ocen cząstkowych, dane oceniającego, funkcja automatycznego podpowiadania terminu sporządzenia kolejnej oceny w zależności od przyznania oceny pozytywnej bądź negatywnej, wniosek o przyznanie kolejnego stopnia służbowego z podaniem podstawy prawnej,

 4. wnioski do indywidualnego programu rozwoju zawodowego (IPRZ),

 5. dane oceniającego – osoba bezpośrednio nadzorująca dane stanowisko (imię i nazwisko, stanowisko, data objęcia stanowiska) – automatyczna zmiana osoby bezpośrednio nadzorującej w razie zmian organizacyjnych,

 6. możliwość zmiany osoby oceniającej, w przypadku gdy oceny musi dokonać wcześniejszy przełożony – pole do edycji,

 7. możliwość zmiany terminu oceny zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, informacja o powodach zmiany terminu oceny,

 8. sygnalizowanie o możliwości zmiany terminu oceny w razie zmiany stanowiska przez ocenianego pracownika, zmiany bezpośredniego przełożonego, usprawiedliwionej dłuższej nieobecności pracownika ocenianego bądź oceniającego, możliwość odnotowania, że oceniany został poinformowany o zmianie terminu oceny,

 9. przedłużenie terminu sporządzenia oceny o czas nieobecności w przypadku nieprzerwanej, usprawiedliwionej, trwającą dłużej niż miesiąc nieobecności ocenianego, powód zmiany,

 10. sygnalizacja obowiązku przyznania kolejnego stopnia służbowego urzędnikowi służby cywilnej, po otrzymaniu przez niego dwóch, następujących po sobie, ocen pozytywnych, na jednym z dwóch najwyższych poziomów, od daty przyznania ostatniego stopnia służbowego,

 11. możliwość wprowadzenia sprzeciwu do dyrektora generalnego od oceny, wraz z uwagami – informacja o braku dostarczenia oceny po uwzględnieniu sprzeciwu,

 12. raportowanie zgodnie z potrzebami użytkownika, w tym możliwość raportowania wg członków korpusu służby cywilnej aktualnie zatrudnionych,

 13. zachowanie historii zmian i danych historycznych.
Fun-Kad-53

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ)

 1. aktualny/nieaktualny

 2. data zatwierdzenia,

 3. ścieżka rozwoju zawodowego

 4. możliwość importu danych z formularza IPRZ (z pliku zapisanego w Ms Office),

 5. możliwość sporządzania IPRZ w Systemie lub załączania jego wersji elektronicznej,

 6. zachowanie historii zmian i danych historycznych.
Fun-Kad-54

Podnoszenie kwalifikacji – umowa:

 1. numer umowy, data podpisania, termin obowiązywania (daty od/do),

 2. okres nauki – data od/do, liczba semestrów,

 3. rodzaj umowy (studia podyplomowe, doktoranckie, aplikacja legislacyjna, aplikacja kontrolerska, szkolenie powyżej kwoty 5000 zł), inne (pole do edycji),

 4. organizator szkolenia,

 5. możliwość rejestracji stanu realizacji umowy (np. zaliczenie I semestru),

 6. zobowiązania pracodawcy:

  1. urlop – wymiar,

  2. czas wolny na okres zajęć zgodnie z harmonogramem,

  3. wysokość finansowania lub refundacji (w złotych oraz procentowo), wysokość dofinansowania, liczba rat (kwota każdej raty), termin płatności każdej z rat (miesiąc) – opcjonalnie: ilość rat zapłaconych (wraz z kwotą) i liczba rat pozostałych do spłaty (wraz w kwotą),

 1. zmiana umowy – aneksy,

 2. zobowiązania pracownika:

   1. dostarczenie zaświadczenia/dyplomu o ukończeniu doszkalania (tak/nie), termin dostarczenia,

   2. okres do odpracowania (termin, daty od/do),

 1. informacja o rozliczeniu się z umowy – zakończeniu okresu odpracowania zobowiązania pracownika, niedotrzymaniu warunków umowy oraz o zobowiązaniu do spłacenia określonej kwoty – automatyczne wyliczanie kwoty proporcjonalne do okresu przepracowanego (opcjonalnie).
Fun-Kad-55

Szkolenia – tematyka, tytuł, opcjonalnie rodzaj (np. centralne, powszechne, specjalistyczne,
w ramach IPRZ, niebędące szkoleniami w służbie cywilnej, e-learning), termin szkolenia (data rozpoczęcia, data zakończenia), organizator, wykonawca, uczestnik, koszt szkolenia (wraz ze źródłem finansowania ogółem oraz w podziale na paragrafy i budżet zadaniowy), numer zaświadczenia, możliwość generowania zaświadczenia według ustalonego wzoru.
Fun-Kad-56

Możliwość rozliczania kosztów faktur na poszczególnych pracowników oraz prowadzenia budżetu szkoleniowego (generowanie raportów dot. środków planowanych, zaciągniętych zobowiązań - zgłoszone szkolenia - i środków wykorzystanych w poszczególnych paragrafach).

Generowanie raportów dotyczących tematów oraz kosztów szkoleń dla poszczególnych pracowników/komórek organizacyjnych w określonych przedziałach czasu.


Fun-Kad-57

Informacje dotyczące ewidencji naboru na stanowiska nieobsadzone/nowe stanowiska pracy oraz zastępstwa za nieobecnych członków korpusu służby cywilnej:

 1. departament/biuro/wydział/zespół i stanowisko pracy, na które prowadzony jest nabór (rekrutacja),

 2. wszczęcie procedury naboru na zastępstwo nieobecnego członka służby cywilnej – kontrola zgodności danych związanych z pracownikami zastępowanymi, termin prawdopodobnego końca zastępstwa (data powrotu zadeklarowana przez osobę zastępowaną), możliwość weryfikacji danych w systemie,

 3. podział stanowisk w służbie cywilnej na wyższe w s.c. i pozostałe w s.c.

 4. ujęcie etatowe oraz stanowiskowe (liczby) – możliwość weryfikacji danych w Systemie,

 5. rekrutacja wewnętrzna w ramach KPRM w służbie cywilnej lub nabór,

 6. rejestracja przez użytkownika Systemu kolejnego numeru rekrutacji/naboru (skrót: BDG-RWA-nr sprawy /nr naboru/rok),

 7. numer ogłoszenia w BIP KPRM (ew. link do BIP),

 8. data publikacji ogłoszenia i termin składania ofert,

 9. liczba ofert, które wpłynęły na dane stanowisko – w tym: spełniających/niespełniających wymagań formalnych z podziałem na płeć i osoby niepełnosprawne z podziałem na płeć,

 10. możliwość wygenerowania protokołu,

 11. imię i nazwisko kandydata/kandydatów,

 12. wynik naboru/status,

 13. dodatkowe informacje,

 14. zatrudnienie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,

 15. badanie kompetencji kierowniczych – wyższe stanowiska w s.c.,

 16. informacja o naborze: jednorazowy/do skutku,

 17. przeniesienie na wyższe stanowisko: stanowisko, komórka organizacyjna, data przeniesienia, podstawa prawna – możliwość weryfikacji danych w Systemie, nr opublikowania informacji w BIP (ew. link).
Fun-Kad-58

Informacja o stażyście, praktykancie, wolontariuszu – organizacja staży/praktyk/wolontariatu:

 1. tytuł, data i numer umowy/porozumienia,

 2. imię i nazwisko, imię ojca,

 3. obywatelstwo,

 4. miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

 5. nr i seria dowodu tożsamości,

 6. wykształcenie, uczelnia, wydział, kierunek studiów – komórka organizacyjna odbywania stażu/praktyki/wolontariatu, okres (od/do),

 7. urząd pracy (stażysta), umowa,

 8. imię i nazwisko opiekuna,

 9. przysługujące i wykorzystane dni wolne dla stażystów,

 10. uczestnictwo w szkoleniach wstępnych (bhp, SZBI, dane osobowe)

Możliwość wprowadzania komentarzy i tworzenia zestawień.
Fun-Kad-59

Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – ZFŚS:

 1. świadczenia socjalne z uwzględnieniem podziału na zapomogi, dofinansowania do wypoczynku, dofinansowanie do sportu i kultury, pożyczki na cele mieszkaniowe,

 2. lista emerytów/rencistów/niepełnosprawnych – automatyczne nadanie statusu i uwzględnienie ich w poszczególnych grupach,

 3. numer grupy dochodowej – klasyfikacja dofinansowań (przyporządkowywanie określonych kwot),

 4. wprowadzanie danych do corocznego planu rozdysponowania świadczeń,

 5. wprowadzanie danych do corocznych planów wysokości dofinansowań (do wypoczynku, sportu i kultury), planowane liczby osób, kwota dopłaty na osobę, kwota zarezerwowana w planie funduszu, podział na pracowników (w określonych grupach dochodowych), dzieci (z uwzględnieniem podziału na grupy dochodowe), współmałżonków (z uwzględnieniem podziału na grupy dochodowe), emerytów i rencistów,

 6. automatyczne rozliczanie osób z już przyznanych świadczeń,

 7. kontrola wydatków związana z planem rozdysponowania poszczególnych świadczeń (w tym planów dofinansowań),

 8. określenie corocznej maksymalnej kwoty przewidzianej na jednostkową pożyczkę (automatyczna weryfikacja, bark możliwości przyznania wyższej kwoty),

 9. uwzględnienie informacji – przy każdej z osób korzystającej ze świadczenia/pożyczki – o wysokości pożyczki, wysokości miesięcznej raty, kwocie i ratach pozostałych do spłaty (z uwzględnieniem możliwości spłaty poprzez potrącanie z wynagrodzenia/wpłaty bezpośredniej na konto),

 10. rejestr poręczycieli (brak możliwości poręczenia więcej niż dwóm pracownikom – poręczyciele muszą być osobami pracującymi na czas nieokreślony),

 11. rozliczanie byłych pracowników z pożyczek, kontrola spłaty pożyczki,

 12. termin zakończenia spłat pożyczki (stan zgodny z ewidencją płac i kasą (stanem rozrachunków),

 13. możliwość generowania umów z pracownikami.
Fun-Kad-60

Tworzenie na podstawie zgromadzonych danych zestawień stałych i generowanych (bieżących i archiwalnych) w konfiguracjach ustalanych przez poszczególnych Administratorów i użytkowników, w szczególności związanych ze strukturą zatrudnienia, wynagrodzeniami i funduszem wynagrodzeń (w tym: plan, symulacja funduszu wynagrodzeń), uprawnienia i obowiązki pracownicze.

Możliwość tworzenia z Systemu podstawowych pism kadrowych, np. informujących o przyznaniu nagrody jubileuszowej, uzyskaniu prawa do dodatku za wysługę lat, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy.

Pełna lista zestawień (raportów) stałych i dokumentów kadrowych zostanie przekazana na etapie II Analiza.

Fun-Kad-61

Możliwość tworzenia symulacji płacowych, a następnie aktualizowanie danych poprzez ich zatwierdzenie.

Możliwość tworzenia symulacji nagród, odpraw, podwyżek.


Fun-Kad-62

Ustalanie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dany rok kalendarzowy.
Fun-Kad-63

Możliwość korzystania ze słowników stałych (zgodne z przepisami prawa) i możliwość tworzenia (modyfikacji) słowników przez Administratorów Aplikacji.
Fun-Kad-64

Możliwość zachowania historii zmian i danych historycznych.


Płace

funkcja

opis

POSIADA/

NIE POSIADAFun-Pla-1

Obsługa płacowa powinna dotyczyć dokonywania wszelkich obliczeń dla różnych grup osób: pracownicy (osoby wymienione w funkcjonalnościach Fun-Kad 1 do Fun-Kad 9), osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło) a także osoby biorące udział w powoływanych komisjach, radach i zespołach. Program powinien dokonywać dowolnych obliczeń wartości kwotowych składników wynagrodzeń zarówno dla pracowników KPRM jak i osób obcych a kartoteka danych (takich jak dane osobowe, płacowe, podatkowe, składkowe) dla wyżej wymienionych grup powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje dla prawidłowej obsługi płacowo-rozliczeniowej tych osób.
Fun-Pla-2

Składniki płac/wynagrodzeń dotyczyć powinny zarówno kwot ewidencjonowanych z użyciem modułu kadrowego jak i tych, które nie są ewidencjonowane przez użytkowników modułu kadrowego. Dla prawidłowego wyliczenia list wynagrodzeń będą uwzględniane wszelkie informacje mające wpływ na wysokość i składniki wynagrodzenia, które są zawarte w module kadrowym (na przykład rejestr nieobecność pracownika).
Fun-Pla-3

Spełnienie wymagań polskiego ustawodawstwa w zakresie wyliczania wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i biorących udział w komisjach, radach i zespołach. Zdefiniowanie składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów, które obowiązują w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia - składek na ubezpieczenie społeczne (płatnych przez pracodawcę i pracownika) oraz zdrowotne (z uwzględnianiem sposobu wyliczenia składek ZUS, który dotyczy zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych ubezpieczeń).
Fun-Pla-4

Spełnienie wymagań polskiego ustawodawstwa w zakresie wyliczania wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i biorących udział w komisjach, radach i zespołach. Zdefiniowanie przez Wykonawcę składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów, które obowiązują w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia - kontrola narastająco podstawy do naliczania składek emerytalnych i rentowych (zaprzestanie ich potrącania w przypadku osiągnięcia kwoty określonej w przepisach na dany rok a także możliwość obsługi przypadków, kiedy osiągane są dochody z innych źródeł i stanowią również podstawę składek emerytalnych i rentowych).
Fun-Pla-5

Spełnienie wymagań polskiego ustawodawstwa w zakresie wyliczania wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i biorących udział w komisjach, radach i zespołach. Zdefiniowanie składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów, które obowiązują w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia - wynagrodzeń chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Fun-Pla-6

Spełnienie wymagań polskiego ustawodawstwa w zakresie wyliczania wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i biorących udział w komisjach, radach i zespołach. Zdefiniowanie składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów, które obowiązują w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia -podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem wszystkich możliwych do zastosowania ulg oraz zaniechań oraz z możliwością indywidualnego zdefiniowania danych podatkowych takich jak określenie informacji o typie kosztów uzyskania przychodu oraz o rodzaju i wysokości podatku.
Fun-Pla-7

Prowadzenie i drukowanie kartoteki płacowej i podatkowej pracowników oraz osób obcych, w szczegółowym podziale na rodzaje osiąganych przychodów i dokonanych potrąceń w poszczególnych miesiącach danego roku a także prowadzenie i drukowanie kartoteki ubezpieczeniowej (zasiłkowej). Możliwość samodzielnego projektowania kartoteki w zależności od potrzeby użytkownika zestawienia dostępnych dla pozostałych użytkowników.
Fun-Pla-8

Pełna obsługa pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KPRM - możliwość wprowadzenia wysokości pożyczki, rat, kwoty wpisowej i składki na wkłady.
Fun-Pla-9

Pełna obsługa pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KPRM - następnie automatyczne naliczanie pracownikowi na liście płac wymienionych potrąceń w ustalonych kwotach do czasu spłaty zadłużenia.
Fun-Pla-10

Pełna obsługa pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KPRM - obliczanie narastająco wysokości wkładów zgromadzonych przez pracownika oraz sald zadłużenia z uwzględnianiem automatycznych potrąceń z list wypłat a także spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (KP, na rachunek bankowy).
Fun-Pla-11

Pełna obsługa pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KPRM - możliwość drukowania aktualnych sald pracowników w formacie indywidualnym lub zbiorczym z wyszczególnieniem wysokości wkładów i stanu zadłużenia.
Fun-Pla-12

Automatyczne uwzględnianie na liście płac innych potrąceń, w tym z tytułu wyroków komorniczych.
Fun-Pla-13

Automatyczne naliczanie wyrównań za okresy minione w przypadku konieczności dokonania korekt w podziale na miesiące.
Fun-Pla-14

Możliwość zestawienia kilku list wypłat dla danych osób w miesiącu (naliczanie i drukowanie list dodatkowych takich jak na przykład z tytułu odpraw, nagród, świadczeń socjalnych).
Fun-Pla-15

Automatyczne rozliczanie nieobecności chorobowych pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem kodu zwolnienia (zwolnienie lekarskie w okresie ciąży, opieka, wypadek w pracy i w drodze itd.) a także z samoczynną kontrolą źródła finansowania (fundusz płac, ZUS, świadczenie rehabilitacyjne). Samoczynne wyliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego z okresu 12 miesięcy uwzględniające wszystkie prawidłowe w tej kwestii składniki wynagrodzenia i jednoczesne automatyczne „pilnowanie” przerwy trzech miesięcy kalendarzowych między nieobecnościami chorobowymi pracownika/ zleceniobiorcy.
Fun-Pla-16

Automatyczne obliczanie wynagrodzeń uwzględniające okres zatrudnienia i ewentualne zmiany w wynagrodzeniu na przełomie miesiąca wynikające ze zmiany warunków płacowych, korzystania z urlopów (np. macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych) lub innych absencji.
Fun-Pla-17

Możliwość definiowania na liście płac indywidualnych składników wynagrodzenia.
Fun-Pla-18

Sporządzanie miesięcznych i rocznych, indywidualnych oraz zbiorczych rozliczeń zaliczek podatkowych. Automatyczne tworzenie z poziomu aplikacji i drukowanie zarówno dla pracowników/zleceniobiorców jak i całej instytucji formularzy PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R według obowiązującego stanu prawnego z możliwością samodzielnego „dopisywania” i korekty brakujących/błędnych danych.
Fun-Pla-19

Generowanie i wydruk wszelkich zestawień wynagrodzeń dla wybranych grup pracowników/zleceniobiorców (z możliwością podziału wg rodzaju płatności, komórek, rozdziałów i paragrafów, budżetu zadaniowego, wybranych składników i potrąceń, zakresu dat i innych w zależności od potrzeb).
Fun-Pla-20

Możliwość wykazania ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w danym miesiącu w rozbiciu na pracowników i zleceniobiorców (IWA) oraz możliwość wykazu danych niezbędnych do deklaracji PFRON.
Fun-Pla-21

Opcja wypłaty wynagrodzenia i dokonania stosownych potrąceń zgodnych z aktualnym stanem prawnym dla osób, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania. Możliwość wprowadzenia danych (czcionki) w języku innym niż język polski np. - Niemcy, Anglia, Słowacja, Republika Czeska.
Fun-Pla-22

Prowadzenie rejestru osób z ustalonym prawem do emerytury, którzy są jednocześnie zatrudnieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia na jego rzecz i późniejsza możliwość wykazania ich dochodów z rozbiciem na poszczególne składniki i potrącone składki.
Fun-Pla-23

Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu Finanse-Księgowość rozdzielnika płac według źródeł finansowania całości lub części wynagrodzenia (np. z projektów z udziałem środków unijnych): paragrafów i rozdziałów oraz budżetu zadaniowego na poszczególne konta rozrachunkowe z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaistniałych w trakcie miesiąca.
Fun-Pla-24

Tworzenie zestawień rozrachunków z kontrahentami zewnętrznymi (ZUS, Urząd Skarbowy, komornik, bank itd.) z możliwością eksportu przelewów do programu VideoTEL, BGK.
Fun-Pla-25

Realizacja wypłat w zależności od woli pracownika/zleceniobiorcy: na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, do kasy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub przekazem pocztowym. Możliwość przelewu wynagrodzenia pracownikowi wg udziału kwotowego (lub procentowego) do kilku banków lub gotówką a także możliwość wyboru formy płatności w zależności od tytułu wypłaty wynagrodzenia.
Fun-Pla-26

Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów: dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop dla pracowników.
Fun-Pla-27

Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń w złotówkach a także możliwość zaokrąglania obliczanych składników do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotówek, dziesiątek groszy lub groszy.
Fun-Pla-28

Generowanie i wydruk list płac dotyczących wynagrodzeń i oddzielnie list dodatkowych np. zwrotu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe i rok bieżący, nagrody jubileuszowe, w podziale na komórki organizacyjne i alfabetycznie pracownicy w poszczególnych komórkach.
Fun-Pla-29

Generowanie i wydruk list płac z innym źródłem finansowania niż podstawowy dla danego pracownika.
Fun-Pla-30

Drukowanie na podstawie sporządzonych list wynagrodzeń zbiorczego zestawienia wypłat gotówkowych z podziałem na nominały.
Fun-Pla-31

Ewidencja świadczeń przyznanych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uwzględnienie potrąconego z tego tytułu podatku w rozliczeniu rocznym.
Fun-Pla-32

Możliwość sporządzania i drukowania: odcinków płacowych (tzw. pasków), potwierdzeń pobranego wynagrodzenia (tzw. utajnień) oraz możliwość wglądu do informacji o wynagrodzeniu przez pracownika, dla którego wynagrodzenie zostało naliczone.
Fun-Pla-33

Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu Finanse-Księgowość rozdzielnika płac z uwzględnieniem przypisu zaangażowania wymiaru czasu pracy pracownika do danego działania zdefiniowanego w Budżecie Zadaniowym i rozliczenia UE.
Fun-Pla-34

Rejestr umów zleceń i rejestr umów o dzieło.

Rejestr osób obcych, w tym zagranicznych.


Fun-Pla-35

Generowanie i wydruk list płac dotyczącej umów cywilno-prawnych oraz wypłat z tytułu wynagrodzeń ryczałtowych komisji, rad i zespołów z możliwością podziału na wypłaty na rachunki bankowe oraz do kasy.
Fun-Pla-36

Rejestracja danych pracowników:

- Urząd Skarbowy,

- adres do celów podatkowych,

- rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe.
Wspólne dla modułów Kadr i Płac

funkcja

opis

POSIADA/

NIE POSIADAFun-Kadr-Pla-1

Ewidencja absencji pracowników – wprowadzanie daty początku i końca nieobecności pracownika.
Fun-Kadr-Pla-2

Ewidencja absencji pracowników – określenie rodzaju nieobecności:

 1. urlop wypoczynkowy (w tym zaznaczenie urlopu „na żądanie”),

 2. dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze przewidzianym przepisami prawa – urzędnicy s.c., pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, kombatanci, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze,

 3. urlop macierzyński,

 4. dodatkowy urlop macierzyński,

 5. urlop ojcowski,

 6. urlop rodzicielski,

 7. urlop wychowawczy (np. jednocześnie urlop wychowawczy i zasiłek macierzyński),

 8. urlop szkoleniowy,

 9. urlop bezpłatny – podstawa prawna udzielenia, informacja czy jest wliczany do stażu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze

 10. zwolnienie od pracy wynikające z np. 188 Kodeksu pracy,

 11. zwolnienie od pracy z art. 1031 Kodeksu pracy,

 12. urlopy dla aplikantów radcowskich,

 13. urlopy związane z rozprawami doktorskimi,

 14. zwolnienia lekarskie (automatyczny podział na: płacone przez pracodawcę, płacone przez ZUS, zasiłek opiekuńczy), świadczenie rehabilitacyjne,

 15. zwolnienie od pracy wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – z zaznaczeniem, która nieobecność jest niepłatna,

 16. delegacje służbowe,

 17. szkolenie,

 18. czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta, wyjścia w godzinach pracy (służbowe/prywatne),

 19. nieobecność nieusprawiedliwiona,

 20. inne.
Fun-Kadr-Pla-3

Ewidencja absencji pracowników – automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia z możliwością edycji.
Fun-Kadr-Pla-4

Ewidencja absencji pracowników – możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach – automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do wymiaru etatu.
Fun-Kadr-Pla-5

Ewidencja absencji pracowników - możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym wymiarze – automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego, z możliwością edycji.
Fun-Kadr-Pla-6

Ewidencja absencji pracowników – obliczanie na bieżąco stanu posiadanego urlopu w podziale na urlop bieżący i zaległy (w podziale na liczby dni w poszczególnych latach, którym ta zaległość przysługuje).
Fun-Kadr-Pla-7

Ewidencja absencji pracowników:

- informacja o przekroczeniu 14, 30, 33 dni zwolnienia lekarskiego

- wynagrodzenie za czas choroby i upływie 182 dnia zasiłku chorobowego lub 270 dnia zasiłku chorobowego.

Fun-Kadr-Pla-8

Wynagrodzenia:

trzy systemy wynagradzania: mnożnikowy (służba cywilna, kierownicze stanowiska państwowe), kwotowy (zgodnie z kategoriami zaszeregowania –doradcy i asystenci polityczni, pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń niebędący pracownikami politycznymi) oraz system wynagradzania żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy.


Fun-Kadr-Pla-9

Wynagrodzenia – uwzględnienie różnych składników wynagrodzenia (z zastosowaniem mnożnika lub nie):

 1. zasadnicze,

 2. dodatek funkcyjny,

 3. dodatek wyrównawczy „R”,

 4. dodatek za wysługę lat,

 5. dodatek specjalny (okres od/do),

 6. dodatek zadaniowy (okres od/do), możliwość wprowadzania minimum trzech pozycji),

 7. dodatek służby cywilnej – urzędnicy służby cywilnej,

 8. premia – zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pomocniczych i obsługi.

Możliwość podziału poszczególnych składników wynagrodzenia na te, które są kwalifikowalne zgodnie z zasadami realizowanych programów operacyjnych.

Możliwość formułowania nowych składników wynagrodzenia.


Fun-Kadr-Pla-10

Wynagrodzenia:

możliwość zdefiniowania kwot bazowych dla poszczególnych grup pracowników oraz definiowania odrębnego systemu wynagrodzeń dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy.


Fun-Kadr-Pla-11

Wynagrodzenia:

automatyczne przeliczanie wynagrodzeń przy zmianie kwot bazowych (także w przypadku niepełnego wymiaru etatu przy zastosowaniu mnożnika odpowiadającego pełnemu wymiarowi czasu pracy.


Fun-Kadr-Pla-12

Wynagrodzenia:

automatycznie wyliczany dodatek za wysługę lat (po wprowadzeniu okresów zatrudnienia) – z możliwością edycji.


Fun-Kadr-Pla-13

Generowanie raportów o stanie zatrudnienia (ogółem i w podziale na statusy zatrudnienia) i wypłaconych wynagrodzeniach (w podziale na poszczególne składniki) oraz sprawozdań z analizami zatrudnienia i wypłaconych wynagrodzeniach dla GUS oraz ZUS, w szczególności: Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, Z-13, Z-14 , Sprawozdanie DG dla Szefa Służby Cywilnej, Rb-70, z możliwością określenia zakresu dat lub określonej daty, na którą dane zestawienie ma być wykonane.
Fun-Kadr-Pla-14

Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty, na którą dane zestawienie ma być wykonane.
Fun-Kadr-Pla-15

Eksport do programu PŁATNIK danych do dokumentów zgłoszeniowych do ZUSwymaganych przez ten program takich jak: ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCZA, ZCNA.
Fun-Kadr-Pla-16

Import dokumentów rozliczeniowych z programu płacowego do programu PŁATNIK, obsługa deklaracji rozliczeniowych ZUS takich jak:, RCA, RZA, RSA, DRA.
Fun-Kadr-Pla-17

Możliwość sporządzania i drukowania: zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i zleceniobiorców, zaświadczeń ZUS Rp-7 Możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna