Zał. 4b – treść jednolita do Uchwały nwzc 3/2017 z dnia 07. 04. 2017rPobieranie 16,08 Kb.
Data02.11.2017
Rozmiar16,08 Kb.

Załącznik nr 7 do Regulaminu Rady Programowej


Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015

ZMIANY:


- Zał. 4b – treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017r.

Protest

Potwierdzenie złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

Data wpływu protestu do LGD

i podpis pracownika LGDNUMER WNIOSKU:
Oznaczenie Zarządu Województwa Opolskiego

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….NAZWA/TYTUŁ OPERACJI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAKRES WSPARCIA PROW 2014-2020 W RAMACH WDRAŻANIA LSR:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

POWÓD WNIESIENIA PROTESTU:

  1. ZOSTAŁA NEGATYWNIE OCENIONA POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z LSR,

  • brak zgodności z LSR, w tym w szczególności:

  • nieterminowe złożenie wniosku,

  • złożenie wniosku w niewłaściwym miejscu.

  1. NIE UZYSKAŁA MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW W RAMACH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI (CZYLI NIE ZOSTAŁA WYBRANA PRZEZ RADĘ PROGRAMOWĄ),

  • Nie uzyskanie minimalnej liczby punktów ze wszystkich kryteriów, w tym w ramach pojedynczego kryterium, jeśli zostało to przewidziane w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji w tym:


III. została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut
w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji

(wraz z stosowanym uzasadnieniem)

UZASADNIENIE POWODU WNIESIENIA PROTESTU:
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY WNIOSKODAWCY
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany)
TELEFON KONTAKTOWY

ADRES KONTAKTOWY E-MAIL WNIOSKODAWCY:


WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY:


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna