Z wykonywania oraz o skutkach stosowaniaPobieranie 1,1 Mb.
Strona1/7
Data15.03.2018
Rozmiar1,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


SPRAWOZDANIE RADY MINISTRÓW

Z WYKONYWANIA ORAZ O SKUTKACH STOSOWANIA

W ROKU 2013
USTAWY Z DNIA 7 STYCZNIA 1993 R. O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO

I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY

(Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.)
WARSZAWA 2015 r.
Spis treści

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje epidemiologiczne 4

1.1.Rozwój demograficzny Rzeczypospolitej Polskiej 4

1.2. Urodzenia i dzietność kobiet 5

1.4. Informacje na temat noworodków pozostawionych w szpitalu ze względów innych niż zdrowotne 10

3.5.1. System świadczeń rodzinnych 78

3.5.6. Uprawnienia bezrobotnych związane z rodzicielstwem 83

3.6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 89

ROZDZIAŁ IV. Działania podjęte w celu respektowania przepisów ustawy 96


WSTĘP

Obowiązek sporządzania Sprawozdania wynika z art. 9 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), zgodnie z którym, Rada Ministrów jest zobowiązana do corocznego przedstawiania do dnia 31 lipca Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania z wykonywania ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. oraz o skutkach jej stosowania. Sprawozdanie w sposób szczegółowy opisuje działania podejmowane w danym roku przez Radę Ministrów w zakresie realizacji ww. ustawy.

Sprawozdanie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej części zostały omówione podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje epidemiologiczne. W drugiej części zostały zaprezentowane ogólne postanowienia ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W kolejnej części przedstawiono jakie działania w 2013 r. zostały podjęte w celu realizacji przedmiotowej ustawy. W ostatniej części podjęto problem respektowania przepisów ustawy.

Sprawozdanie Rady Ministrów za 2013 r. przygotowano na podstawie informacji, danych statycznych i opinii uzyskanych od: • Ministra Edukacji Narodowej,

 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

 • Ministra Sprawiedliwości,

 • Ministra Spraw Wewnętrznych,

 • Ministra Zdrowia,

 • Prokuratury Generalnej,

 • Rzecznika Praw Pacjenta,

 • Naczelnego Sądu Lekarskiego,

 • Narodowego Funduszu Zdrowia,

 • Głównego Urzędu Statystycznego,

 • Krajowego Centrum ds. AIDS,

 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

ROZDZIAŁ I. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje epidemiologiczne  1. Rozwój demograficzny Rzeczypospolitej PolskiejWykres nr 1. Ruch naturalny ludności i saldo migracji zagranicznych ludności w latach 1990 – 2013

Źródło: Główny Urząd Statystyczny


W 2013 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności – przede wszystkim w wyniku mniejszej niż w poprzednim roku liczby urodzeń, przy jednoczesnym wzroście liczby zgonów (szczególnie w I kwartale 2013 r.). Liczba urodzeń była mniejsza od liczby zgonów o prawie 18 tys. osób; współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 ludności) wyniósł -0,5‰ (w 2012 r. był dodatni, ale bliski 0‰ – podobnie jak w końcu ubiegłego stulecia, natomiast w 1990 r. wyniósł ponad 4‰). Drugim elementem powodującym spadek liczby ludności jest ujemne (w całym okresie powojennym) saldo migracji zagranicznych na pobyt stały, którego wielkość w 2013 r. wyniosła prawie -20 tys. (w 2012 r. było to -6,6 tys.). Ubytek liczby ludności Polski miał miejsce także w latach 1997-2007 – liczba ludności zmniejszyła się wówczas o prawie 179 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną był wtedy także spadek liczby urodzeń przy prawie nieistotnych zmianach w liczbie zgonów oraz ujemnym saldzie migracji zagranicznych definitywnych (na pobyt stały). Największy ubytek liczby ludności odnotowano w 2006 r. – o 32 tys. osób (tempo ubytku wyniosło minus 0,08%); spadek ten miał miejsce przede wszystkim w wyniku zwiększonej emigracji na pobyt stały.
  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna