Z nordikami I otwarte zawody nordic walkingPobieranie 21,02 Kb.
Data17.01.2018
Rozmiar21,02 Kb.

JESIEŃ Z NORDIKAMI”

I OTWARTE ZAWODY NORDIC WALKING

(IDZIEMY DLA JULKI)


1. CEL ZAWODÓW

1. Promocja Gminy Czernicy, jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.

2. Integracja środowiska i miłośników Nordic Walking.

3. Promocja terenów leśnych Lasu Strachocińskiego, jako lasu państwowego, podlegającego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, nadleśnictwu Oława.

4. Promocja boiska piłkarskiego PKS Łany.

5. Promocja Nordic Walking jako „leku na długowieczność”.

6. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu i filantropii.

7. Wsparcie leczenia Julii, pięcioletniej mieszkanki Jelcza-Laskowic, którą czeka kosztowna operacja.


2. ORGANIZATORZY

1. „NORDIKI” Stowarzyszenie Nordic Walking.

2. Urząd Gminy Czernica.
3. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody odbędą się dnia 1 października 2017 roku (sobota). Start o godz. 12.00.

2. Start i meta biegu znajdować się będzie na boisku w Łanach – boisko PKS Łany.

3. Szczegółowy przebieg trasy i regulamin zostanie umieszczone na stronie internetowej: www.nordiki.pl.

4. Biuro zawodów otwarte w dniu zawodów od godz. 10.00 – plac przed boiskiem.
4. TRASA

Trasa poprowadzona będzie po terenie Lasu Strachocińskiego przez 5 km utwardzonymi duktami leśnymi oraz przez 1 km wałem. Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa oznaczona zostanie znakami pionowymi.


5. PUNKTY ODŻYWIANIA

1. Punkt odżywiania zaopatrzony będzie w wodę na 3 km marszu.

2. Na mecie zawodów zorganizowane będzie ognisko. Kiełbasę, dodatki, ciepłe napoje dla uczestników zapewniają organizatorzy. Wegetarianie również znajdą coś dla siebie.
6. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zawodnicy obowiązkowo wypełniają „Oświadczenie” z własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1 regulaminu), że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach, startują na własną odpowiedzialność, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji zawodów.

2. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w miejscu widocznym, na wysokości klatki piersiowej lub pasa. W przypadku nie zachowania tego warunku grozi dyskwalifikacja.

3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest pokonanie zatwierdzonej trasy w regulaminowym czasie 2 godzin.

4. W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą opiekuna.

5. Podczas zawodów obowiązywać będzie prawidłowa technika Nordic Walking.


7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do zawodów „Jesień z Nordikami – I Otwarte Zawody Nordic Walking” przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://timepro.pl/form/2017017/ w terminie do dnia 27 września 2017. W dniu zawodów będzie możliwość zgłoszenia osobistego w biurze zawodów.

2. Udział w zawodach możliwy tylko po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów oraz uiszczeniu opłaty startowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń, który wynosi 100 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

4. Opłata startowa za udział w zawodach „Jesień z Nordikami – I Otwarte Zawody Nordic Walking” wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Należy uiścić ją w terminie do dnia 27 września 2017 roku w przypadku zgłoszeń elektronicznych lub w dniu zawodów w biurze zawodów.
Z każdego wpisowego 10 zł oraz wszystkie wpłaty powyżej kwoty 20 zł zostaną przekazane na leczenie Julki.

6. Opłatę należy uiścić na konto: NORDIKI Stowarzyszenie Nordic Walking69 9585 0007 2014 0220 2017 0001

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe -……………………….. (imię i nazwisko zawodnika).

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika, po kontakcie mailowym (z adresu użytego w rejestracji) z organizatorem.

10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

- elektroniczny pomiar czasu,


- numer startowy z chipem i agrafkami,
- zestaw startowy,
- napoje na trasie i mecie biegu,
- medal na mecie,
- ciepły posiłek po biegu.
8. KLASYFIKACJA

Prowadzone będą klasyfikacje wiekowe oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych:

od 14 do 29 lat

od 30 do 39 lat

od 40 do 49 lat

od 50 do 59 lat

powyżej 60 lat


9. NAGRODY

1. Zawodnicy, którzy ukończą całą trasę zwodów otrzymają na mecie pamiątkowy medal.

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników zawodów „Jesień z Nordikami – I Otwarte Zawody Nordic Walking” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia marszu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagród oraz publikacji list startowych i wyników oraz wykorzystane zostaną w materiałach fotograficznych i filmowych z marszu.

2. Dane osobowe uczestników marszu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


11. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy w okolicy startu i mety. Zalecane jest posiadanie przy sobie telefonu celem poinformowania Organizatora o złym stanie zdrowia bądź kontuzji swojej lub innych uczestników w trakcie trwania marszu.

3. Wszystkich uczestników marszu obowiązuje niniejszy Regulamin.

4. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

6. Zabrania się zaśmiecania lasu i wyrzucania śmieci podczas imprezy oraz niszczenia przyrody.

7. Po ukończeniu wyścigu Organizator zaprasza na spędzenie wspólnego czasu przy ognisku, na gry i zabawy .

8. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu zawodów „Jesień z Nordikami – I Otwarte Zawody Nordic Walking”

……………………….. dnia ……………………..

OŚWIADCZENIE
1. Imię i Nazwisko ……..……..…...........................................................................
2.Miejsce urodzenia ............................................................................................
3.Data urodzenia.................................................................................................
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach Jesień z Nordikami – I Otwarte Zawody Nordic Walking w dniu 1 października 2017 roku oraz, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w powyższych zawodach sportowych.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem , w pełni go akceptuję i zobowiązuję do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji wyników biegu oraz przetwarzania ich przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

…………………………………(podpis uczestnika )©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna