Z finansów był test wyboruPobieranie 56,93 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar56,93 Kb.

- CO TO SĄ FINANSE - ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi

- RYNEK FINANSOWY- rynek, na którym przedmiotem wymiany jest kapitał w formie finansowej. Na rynku finansowym podmioty gospodarcze posiadające wolne środki pieniężne, zwane inwestorami finansowymi, udostępniają je innym podmiotom gospodarczym w zamian za papiery wartościowe zapewniające im uzyskanie w przyszłości określonego dochodu.


-FUNKCJE RYNKU -
a) umożliwia alokację zasobów czyli pozyskiwanie dodatkowych funduszy oraz alokację czasowo wolnych funduszy
b) pozwala regulować płynność systemu bankowego
c) umożliwia regulowanie podaży pieniądza i krótkoterminowych stóp procentowych d) umożliwia zawieranie transakcji finansowych zawieranych na ochronę przed stratami i transakcji spekulacyjnych.
- STOPA % EFEKTYWNA - faktycznie uzyskiwana stopa procentowa, uwzględniająca kapitalizację odsetek

k

K ef= [(1+ m )^ m*n ]-1
- REALNA STOPA PROCENTOWA - stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym. Skorygowana jest o wpływ inflacji.

k- i


K real = 1+i

- WAERTOŚĆ OBECNA (CHODZIŁO O STOPĘ DYSKONTOWĄ) - stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków. Istnienie stopy dyskontowej wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie i obrazuje stosunek, w jakim przyszły kapitał zrównuje swoją efektywną wartość z kapitałem bieżącym. Informuje, z jakiej części przyszłych środków jesteśmy skłonni zrezygnować, aby zamienić je w środki bieżące. Jest to stosunek kwoty dyskonta do wartości przyszłej kapitału, wyrażony w procentach

- POLICZYĆ PRZYSZŁĄ WARTOŚĆ JEDNORAZOWEJ KWOTY:
FV= PV* (1+k)^n

k

Przy częstej kapitalizacji: FV= PV*(1+ m )^ m*n- HIPOTEZY RYNKU EFEKTYWNEGO: słaba, silna, półsilna
- WZÓR NA ODSETKI PRZY KREDYCIE REWOLWINGOWYM: 

K+k+D


O =

360


- SPODZIEWANĄ CENĘ AKCJI OBLICZAMY ZA POMOCĄ JAKICH WSKAŹNIKÓW:

PER= cena 1 akcji/zysk z jednej akcji

EPS= zysk netto/liczba wyemitowanych akcji
- AKCJE APORTOWE - akcje pokryte aportem (wkładem niepieniężnym). Do czasu zatwierdzenia przez WZ sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie akcji aportowych, są one akcjami imiennymi. W tym czacie akcje nie mogą być sprzedane ani zastawione. Do czasu pełnego pokrycia, akcje aportowe pozostają w spółce jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowań za nienależyte wykonanie zobowiązań aportowych. W przypadku spółek publicznych zasada imienności akcji aportowych i ich zatrzymania w spółce na poczet procesu odszkodowawczego nie mają zastosowania.
- WEKSEL CIĄGNIONY – wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie kwoty
- KREDYT DYSKONTOWY - udzielanie kredytu w związku z kupnem przez bank od kredytobiorcy weksla będącego w jego posiadaniu. Kredytobiorca uzyskuje dzięki temu środki płatnicze w wysokości rocznej sumy wekslowej, pomniejszonej o dyskonto. Bank ustala dla kredytobiorcy linię dyskontową, do wysokości której zakupuje weksle od danego klienta.
- KREDYT WEKSLOWY AKCEPTACYJNY - bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną. Kredyt krótkoterminowy uwzględniający postanowienia prawa wekslowego, stanowi pewną odmianę kredytu dyskontowego. Podstawę jego uruchomienia stanowi umowa, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania wystawionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną i zgodnie z warunkami tej umowy.
- KREDYT REWOLWINGOWY (W RACH. BIEŻĄCYM) - kredyt w którym kredytobiorca w okresie umowy wykorzystuje środki z udzielonego kredytu do wysokości ustalonego limitu z jednoczesną możliwością wcześniejszej spłaty i ponownego wykorzystania do wysokości wskazanego limitu. Spłata może następować automatycznie z pierwszych wpływów na rachunek kredytobiorcy, bądź na podstawie każdorazowych odrębnych dyspozycji.

Koszty ponoszone to: odsetki + prowizja (przygotowawcza, za administrowanie, od niewykorzystanej kwoty kredytu)


- POŻYCZKA - nie ma wymogu określenia celu, wykorzystanie nie musi być zgodne z celem, może być nieodpłatna, może być zawarta ustnie, udzielana na krótsze okresy, zwykle droższa
- RYNEK PIERWOTNY- rynek kapitałowy, na którym następuje sprzedaż nowych papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta – akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Cenę papierów wartościowych w tym wypadku ustala emitent, czyli instytucja wystawiająca akcje lub obligacje we własnym imieniu. Emisja i zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.
- RYNEK PIENIĘŻNY- wierzytelności do 1 roku. Dokonywane są transakcje, gdzie kupujący i sprzedający realizują interesy rozliczane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej o okresie zapadalności do jednego roku
- BESSA - spadek na giełdzie 
- RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - należy do rynku kapitałowego. Część rynku kapitałowego obejmująca wyłącznie transakcje długoterminowymi papierami wartościowymi, takimi jak: akcje, obligacje, opcje, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, a także innymi, specyficznymi dla danego kraju, dopuszczonymi przez właściwy organ
schemat odpowiedzi. w mojej grupie odpowiedzi były np tak: d,d,b,b,a,a,d,d
Odsetki- koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową. Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej (p), wielkości kapitału (k) i czasu (t), na jaki został on udostępniony.

 • odsetki proste – obliczane od kapitału po okresie oprocentowania, pobierane po ich naliczeniu (od dołu),

 • odsetki składane – po umownym okresie naliczone odsetki dolicza się do kapitału, po kolejnym okresie odsetki obliczane są od ich łącznej kwoty,

 • odsetki naliczane w sposób ciągły, mające zastosowanie np. przy wycenie instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures itp.)

 • dyskonto – odsetki obliczane są i pobierane z góry.

Częsta kapitalizacja i jak wpływa na kapitał - częsta kapitalizacja odsetek oznacza, że oprocentowanie lokaty jest naliczane dla coraz wyższej kwoty.
Wypisać i krótko opisać rodzaje stóp procentowych-

 • nominalna stopa procentowa - to oprocentowanie, które bank podaje w swojej ofercie. Jest ono zawsze podawane w skali roku. Nie uwzględnia ono ewentualnej kapitalizacji odsetek.
 • efektywna stopa procentowa – stopa ta uwzględnia kapitalizację odsetek. Jest ona tym wyższa od nominalnej im częstsza jest kapitalizacja odsetek. Jeżeli w trakcie trwania lokaty bank nie kapitalizuje odsetek to stopa nominalna równa jest stopie efektywnej.
 • stała stopa procentowa - nie zmienia się przez cały okres trwania lokaty. Obojętne czy bank będzie podnosił czy obniżał oprocentowanie deponent ma pewność, że odsetki od jego lokaty zostaną naliczone wg stopy ustalonej podczas otwierania lokaty. Jeżeli deponent wybierze lokatę o stałym oprocentowaniu to po jej zakończeniu zostanie ona automatycznie odnowiona na następny okres. A to odnowienie odbędzie się ze stopą jaka obowiązywała w tym dniu. Czyli, jeżeli w czasie trwania lokaty o stałym oprocentowaniu bank obniży stopy procentowe, to lokata do końca jej trwania będzie oprocentowana według wcześniejszych, wyższych stawek. Ale po zakończeniu okresu trwania lokaty (gdy deponent nie podejmie środków z banku) lokata ta zostanie przedłużona na następny okres z obniżoną stopą procentową.
 • zmienna stopa procentowa - zmienia się wraz z sytuacją na rynkach finansowych. Deponując środki na lokatę o zmiennym oprocentowaniu deponent godzi się na zmianę przez bank oprocentowania w czasie trwania umowy lokaty.
 • realna stopa procentowa – to stopa procentowa (nominalna lub efektywna) odniesiona do tempa wzrostu cen konkretnego dobra, najczęściej zaś do stopy inflacji. Lokata w banku to nic innego jak pożyczka udzielona tej instytucji finansowej, za którą właściciel otrzymuje zapłatę w formie oprocentowania. Jednak nawet jego najwyższy nominalny poziom nie gwarantuje oszczędzającemu osiągnięcie zysku. Wszystko zależy od poziomu inflacji. Jeśli ceny rosną szybko, umieszczone w banku pieniądze tracą na wartości. Po zamknięciu lokaty może się okazać, że można za nie kupić mniej niż przed wpłatą. I to mimo powiększenia kwoty oszczędności o odsetki. Do oceny realnych zysków z lokaty służy realna stopa procentowa, która stanowi różnicę między stopą nominalną, a roczną stopą inflacji.

Kiedy stopa procentowa efektywna jest równa stopie procentowej nominalnej a kiedy wyższa- zależy od kapitalizacji
Oprocentowanie- miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym. Odnosi się do przyszłości (FV)
Dyskontowanie i na co to wpływa- proces obliczanie obecnej wartości pieniędzy które możemy zarobić (lub stracić) w przyszłości. Koncepcja dyskontowania wynika z tego, że ludzie wolą uzyskiwać większe korzyści teraz a straty ponosić w jak najodleglejszej przyszłości. Jeżeli znamy przyszłą wartość korzyści (lub straty) to obecną wartość możemy obliczyć po przekształceniu wzoru na obliczanie przyszłej wartości. Odnosi się do teraźniejszości (PV).
Kiedy zwróci nam się zainwestowany nakład-
Rodzaje strumieni przepływów pieniężnych-

 • płatności jednorazowe- pojedynczy przepływ gotówki występujący jednorazowo

 • płatności okresowe- seria przepływów o stałej wielkości kwotowej, występujących w regularnych odstępach czasu

 • przepływy pieniężne- seria przepływów o różnej wielkości kwotowej, występujących w nieregularnych odstępach czasu.


Rodzaje płatności:

 • płatności zwykłe- płatności są dokonywane na koniec okresu między kolejnymi przepływami

 • płatności z wyprzedzeniem- płatności dokonywane na początku okresu, między kolejnymi przepływami gotówkowymi


Jak policzyć koszt emisji:

D

Ke= [Pe (1-f)] + g


Jak policzyć EFk i co wpływa na to że wzrasta albo maleje

KKo


EFk= ( KF -1)*100
Wpływ: wysokość odsetek i prowizji, karencja, kapitalizacja???????????

Opisać kredyt kupiecki- Często zdarza się, że młode przedsiębiorstwa nie są w stanie zakupić konkretnych towarów bądź usług z powodu braku określonej sumy pieniężnej.  Podstawowym założeniem kredytu tego rodzaju jest odroczenie daty, określającej konieczność zapłaty za dostawę towarów oraz usług.  Kredyt ten można zaciągnąć u samych przedsiębiorców, banki nie oferują tego typu usług.

Metody spłaty kredytów,

 • liniowa (równych rat kredytowych)=> malejące spłaty=> tańsza

 • równych spłat => droższa


Finansowanie przedsiębiorstwa

 • wewnętrzne (własne i obce)

 • zewnętrzne (własne i obce)


Wzory na modele wzrostu dywidendy i chyba czym się one różnią:

 • przy stałej dywidendzie Pe= D/Ke

 • przy stale rosnącej dywidendzie Pe= D(1+g)/ Ke-g

 • przy rosnącej w różnym stopniu dywidendzie


Marża kredytowa- różnicę w oprocentowaniu udzielonego kredytu a kosztem pozyskania środków na jego udzielenie (oprocentowaniem, na jakie pożyczkodawca zaciągnął pożyczkę na udzielenie kredytu).
Karencja- odroczenie spłat rat kredytu

kredyty wekslowe:

 1. Akceptacyjny- kredyt krótkoterminowy uwzględniający postanowienia prawa wekslowego, stanowi pewną odmianę kredytu dyskontowego. Podstawę jego uruchomienia stanowi umowa, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania wystawionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną i zgodnie z warunkami tej umowy. Bank akceptujący weksel nazywany bankiem akceptacyjnym nie stawia do dyspozycji swego klienta środków pieniężnych, a jedynie użycza swego podpisu (akceptu) stając się głównym dłużnikiem wekslowym zobowiązanym do wykupu tego weksla. Zaakceptowany weksel może być złożony do dyskonta w tym samym lub innym banku. Banki udzielają kredytu akceptacyjnego jedynie znaczącym i solidnym klientom. Bank może uzależnić akceptację weksla od ustanowienia pewnego zabezpieczenia, bowiem bank będąc głównym dłużnikiem nie może dochodzić roszczeń z weksla w stosunku do jego wystawcy.

 2. Dyskontowy- Banki handlowe przyjmują weksel do dyskonta udzielając kredytu dyskontowego. Posiadacz weksla, złożywszy go do dyskonta, otrzymuje kwotę wypisaną na wekslu lecz pomniejszoną o dyskonto. Bank handlowy może później redyskontować weksel w banku centralnym, otrzymują kwotę weksla pomniejszoną o redyskonto.

1. Które stwierdzenie jest prawdziwe- kredyt akceptacyjny to kredyt udzielony:

 1. na ustalony okres o stałej stopie procentowej

 2. w postaci linii kredytowej w ramach której można zaciągnąć kredyt w jakimkolwiek czasie nie posiadając żadnego terminu zapadalności

 3. w postaci linii kredytowej w ramach której można zaciągnąć kredyt w jakimkolwiek czasie, dokonując terminowych zaplanowanych spłat

 4. w formie akceptowanego weksla trasowanego


2. Zastaw potrzebny do otrzymania kredytu to:

a) płynność

b) ubezpieczenie

c) zabezpieczenie

d) procent


3. Efektywna stopa procentowa to:

a) odsetki uśrednioneb) rzeczywiście zapłacone lub uzyskane odsetki

c) żadna z powyższych odpowiedzi

d) odsetki proponowane przez bank
4. Część depozytów którą bank musi utrzymać dla zabezpieczenia swojej wypłacalności to:

a) obowiązkowa rezerwa gotówkowa

b) dyskonto

c) dobrowolna rezerwa gotówkowa

d) rezerwa dewizowa


5. Długotrwała zniżka kursu większości papierów wartościowych notowanych na giełdzie to:

a) bessa

b) hossa


c) korekta techniczna

d) split
6. Cena po której są sprzedawane na rynku pierwotnym akcje spółki akcyjnej to:

a) rynkowa

b) emisyjna

c) bieżąca

d) nominalna
7. Akcje wydawane za wkłady rzeczowe to akcje:

a) emisyjne

b) uprzywilejowane

c) aportowe

d) nominalne


8. Udzielone bankowi pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia okazicielowi podanej w nim sumy pieniężnej z rachunku wystawcy to:

a) obligacja

b) weksel

c) akcja


d) czek
9. Rachunek obejmujący: obrót papierów wartościowych, usług ubezpieczeniowych i bankowych oraz towarzystwa asekuracyjne to:

a) rynek konsumpcyjny

b) rynek pierwotny

c) rynek wtórnyd) rynek kapitałowy
10. Wyróżnić wśród wymienionych zabezpieczenia rzeczowe:

a) gwarancje bankowe, weksel własny

b) poręczenie wekslowe

c) kaucja, hipoteka

d) przelew wierzytelności11. Wskazać które stwierdzenie jest prawdziwe- kredyt o stałym oprocentowaniu, to udzielany:

a) w postaci linii kredytowej w ramach której można zaciągać kredyt w jakimkolwiek czasie nie posiadając żadnego terminu zapadalnościb) na ustalony okres o stałej stopie procentowej

c) w formie akceptowanego weksla trasowanego

d) kredyt o stałej i zmiennej stopie procentowej spłacony w równych ratach
12. Wskazać które stwierdzenie jest prawdziwe- linia kredytowa jest kredytem na sfinansowanie:

a) wielu różnych transakcji finansowych

b) jednej operacji finansowej

c) bieżących potrzeb

d) zakup nowych obiektów gospodarczych


13. Płatność w okresie to:

a) spłata rat, spłata odsetek (+ ewentualna prowizja)

b) spłata rat

c) spłata prowizji

d) spłata odsetek


14. Forma zabezpieczenia kredytu długoterminowego to:

a) dywidendab) hipoteka

c) weksel

d) podatek
15. Rola płatnika pełniona przez bank to:

a) poparcie udzielone klientom w spłacie ich zobowiązań

b) dokonywanie transformacji otrzymanych depozytów w kredyty

c) dokonywanie płatności w imieniu swoich klientów

d) działanie w imieniu klientów w zakresie emisji papierów wartościowych i zarządzania własnością klientów.


16. Polityka NBP dotyczy głównie:

a) podatków i wydatków państwa

b) żądań płacowych związków zawodowych

c) finansowanie robót publicznychd) kontroli podaży pieniądza
17. Gdy dwie lub więcej firm łączy się ze sobą, to mamy do czynienia:

a) oligopolem

b) konkurencją

c) kartelemd) fuzją
18. Kapitał udziałowy spółki akcyjnej określony jest przez wartość akcji w cenie:

a) giełdowej

b) emisyjnej

c) nominalnej

d) rynkowej


19. Umożliwia szybkie otrzymanie należności za dostarczone towary:

a) leasingb) factoring

c) obligacja

d) dywidenda
20. Akcja jest:

a) papierem wartościowym, będącym dowodem uczestnictwa w spółce

b) aportem

c) papierem wartościowym umożliwiającym nabycie składników majątkowych pochodzących z prywatyzacji bezpośredniej

d) pożyczką na poczet kapitału akcyjnego©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna