Z dnia w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach lsr lgd „Cieszyńska KrainaPobieranie 9,82 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar9,82 Kb.UCHWAŁA NR ………………

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia ……………………………

w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”
Na podstawie § 19 ust. 2

Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 27.03.2017 r.

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” podjętą na podstawie § 29 pkt 1 statutu stowarzyszenia oraz rozdziału V Regulaminu Rady, na posiedzeniu w dniu ……………………………..

wnioskowana operacja nr …………………………


Tytuł:……………………………………………………

(tytuł operacji, zgodny z podanym we wniosku),

w ramach zakresu ………………………………………….

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na kwotę …………………………………………………….

(kwota o jaką ubiegał się wnioskodawca), której wnioskodawcą jest:


………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres/siedzibę)

o nadanym numerze identyfikacyjnym: …………………………………….

uznana została za zgodną/niezgodną* z LSR (Wyniki głosowania członków Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR z dnia………….. : ................ „ZA” .................. „PRZECIW” ……………”WSTRZYMAŁO SIĘ” na ……………... ważnie oddanych głosów  1. otrzymała ………. pkt i znalazła się z pozycją nr................... na liście ocenionych operacji

  2. uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu tak/nie*

  3. zmieściła się/nie zmieściła się* w dostępnym w konkursie limicie środków

  4. została wybrana/niewybrana* do dofinansowania.

  5. Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości ……………………….. zł

(słownie ………………………………………….) oraz intensywność pomocy na poziomie ……………………..% kosztów kwalifikowalnych.

  1. Dostępność środków w konkursie: ………………………………………………………...

*niepotrzebne skreślić

…….......................................

Podpis Przewodniczącego Rady

Uzasadnienie:  1. Uzasadnienie oceny

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….  1. Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna