Z dnia 3 grudnia 2018 r. ZespóŁ fundusze, rezerwyPobieranie 247,05 Kb.
Strona1/3
Data01.03.2019
Rozmiar247,05 Kb.
  1   2   3

Załącznik Nr 2


do Uchwały Głównej Kwatery ZHP

nr 38/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
ZESPÓŁ 8 – FUNDUSZE, REZERWY
I WYNIK FINANSOWY
Do ewidencji księgowej funduszów własnych, funduszów specjalnych, rezerw oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego Jednostki ZHP służą następujące konta księgi głównej:

 • konto 800 – „Fundusz statutowy,

 • konto 801 – „Fundusz działalności gospodarczej”,

 • konto 802 – „Fundusz z aktualizacji wyceny”,

 • konto 803 – „Fundusz rezerwowy”,

 • konto 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego”,

 • konto 840 – „Rezerwy”,

 • konto 845 – „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

 • konto 850 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”,

 • konto 851 – „Pozostałe fundusze specjalnego przeznaczenia”,

 • konto 860 – „Wynik finansowy”,

 • konto 870 – „Podatek dochodowy od osób prawnych”.

Konta zespołu 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” przeznaczone są do ewidencji księgowej:

 • funduszów własnych (konta: 800, 801, 802 i 803),

 • funduszów specjalnych (konta: 850 i 851),

 • rezerw (konto 840),

 • rozliczeń międzyokresowych przychodów (konto 845),

 • ustalania i rozliczania wyniku finansowego netto (konta: 870, 860 i 820).

KONTO 800 – „FUNDUSZ STATUTOWY”

Konto 800 – „Fundusz statutowy” przeznaczone jest do ewidencji księgowej stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu statutowego, który jest funduszem podstawowym, tworzonym na podstawie przepisów prawa i zgodnie z postanowieniami statutu przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Jednostki ZHP.

Po stronie Ct konta 800 ujmuje się utworzenie i zwiększenia funduszu statutowego, a po stronie Dt jego zmniejszenia.Po stronie Dt konta 800 – „Fundusz statutowy” ujmuje się w szczegól­noś­ci:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Przeznaczenie części funduszu statutowego na pokrycie straty bi­lan­sowej działalności gospodarczej po wyko­rzys­ta­niu funduszu działalności gospodarczej na ten cel

820

2.

3.


Zmniejszenie funduszu statutowego z tytułu przeniesienia ujem­nej różnicy z aktualizacji wyceny środków trwałych służących działalności statutowej – w momencie ich sprzedaży, likwidacji lub przekazania jako darowizny

Przeznaczenie środków funduszu statutowego na fundusz rezerwowy w celu udzielenia pomocy jednostkom organizacyjnym ZHP nieposiadającym osobowości prawnej

802

Po stronie Ct konta 800 – „Fundusz statutowy” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Tworzenie funduszu według źródeł jego tworzenia określonych aktualnie obowiązującymi przepisami i statutem (w szczególności otrzymane lub naliczone środki pieniężne w formie wpłat, dotacji, subwencji, darowizn) ponad potrzeby danego roku obrotowego

100, 130, 229, 248

2.

Przeznaczenie części lub całości zysku bilansowego z całokształtu prowadzonej działalności na działalność statutową ponad potrzeby danego roku obrotowego

820

3.

Przeniesienie dodatniej różnicy wartości netto z aktuali­zacji wyceny środków trwałych służących działalności statutowej w momencie ich sprzedaży, likwidacji lub przekazania jako darowizny

802

Ewidencja szczegółowa do konta 800, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym księgę rachunkową), powinna być prowadzona według źródeł tworzenia funduszu statutowego i jego zwiększeń w następującym zakresie:

 • 800-01 – Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową,

 • 800-02 – Darowizny na działalność statutową długookresową,

 • 800-03 – Odpisy z zysku na działalność statutową, ponad potrzeby jednego roku obrotowego,

 • 800-04 – Nadwyżki niewykorzystanych środków bieżącej działalności statu­towej lat poprzednich,

 • 800-05 – Skutki dodatnie i ujemne uprzedniej aktualizacji wyceny środków trwałych sprzedanych lub zlikwidowanych.

Saldo Ct konta 800 oznacza, w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy, war­toś­ć nominalną funduszu statutowego Jednostki ZHP.

KONTO 801 – „FUNDUSZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Konto 801 – „Fundusz działalności gospodarczej” służy do ewidencji księgowej fundu­szu działalności gospodarczej stanowiącego własne źródło finansowania działalności gos­podarczej Jednostki ZHP.

Po stronie Dt konta 801 ujmuje się zmniejszenia funduszu działalności gospodarczej głównie z tytułu:


 • wykorzystania funduszu na pokrycie straty bilansowej działalności gospo­darczej,

 • ujemnych różnic wartości netto powstałych w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych – w momencie ich sprzedaży, likwidacji lub przekazania jako darowizny,

 • przeznaczenia funduszu działalności gospodarczej na zwiększenie funduszu statutowego.

Po stronie Ct konta 801 ujmuje się zwiększenia funduszu działalności gospodarczej, głównie z tytułu:

 • przeznaczenia na fundusz części zysku bilansowego netto z całokształtu działalności Jednostki ZHP w wyniku jego podziału i uprzedniego opodatkowanej w tej części,

 • dodatnich różnic wartości netto powstałych w wyniku aktualizacji wyce­ny środków trwałych – w momencie ich sprzedaży, likwidacji, przekazania jako darowizny,

 • pozostałych zwiększeń funduszu dopuszczonych ustawą lub statutem.


Po stronie Dt konta 801 – „Fundusz działalności gospodarczej” ujmuje się w szczególności:


Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Wykorzystanie funduszu działalności gospodarczej na pokrycie straty bilansowej

820

2.

Przeznaczenie funduszu działalności gospodarczej na zwiększenie funduszu statutowego

800

3.

4.


Zmniejszenie funduszu z tytułu przeniesienia ujem­nej różnicy z aktualizacji wyceny środków trwałych – w momencie ich sprzedaży, likwidacji lub prze­ka­zania jako darowizny

Przeznaczenie środków funduszu działalności gospodarczej na fundusz rezerwowy w celu udzielenia pomocy jednostkom ZHP nie posiadającym osobowości prawnej

802

803


Po stronie Ct konta 801 – „Fundusz działalności gospodarczej” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Przeznaczenie zysku bilansowego netto całokształtu działalności Jednostki ZHP na zwiększenie funduszu (po uprzednim jego opodatkowaniu w tej części)

820

2.

Przeniesienie dodatniej różnicy wartości netto z aktualizacji wyceny środków trwałych w momencie ich sprzedaży, likwidacji lub przekazania jako darowizny

802

Ewidencja szczegółowa do konta 801, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym księgę rachunkową), powinna być prowadzona według źródeł tworzenia i kierunków wykorzystania funduszu, to jest w następującym zakresie:

 • 801-01 – Odpisy z zysku na fundusz,

 • 801-02 – Skutki dodatnie uprzednich aktualizacji wyceny środków trwałych sprzedanych lub zlikwidowanych,

 • 801-03 – Wykorzystanie funduszu na pokrycie straty bilansowej,

 • 801-04 – Skutki ujemne uprzednich aktualizacji wyceny środków trwałych sprzedanych lub zlikwidowanych.

Konto 801 wykazuje, w ciągu roku obrotowego i na koniec roku obrotowego, saldo Ct które oznacza wartość nominalną funduszu działalności gospodarczej Jednostki ZHP.

KONTO 802 – „FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY”

Konto 802 – „Fundusz z aktualizacji wyceny” przeznaczone jest do ewi­dencji księgowej:

 • skutków finansowych aktualizacji wyceny środków trwałych w wartości różnicy netto powstałej wskutek aktualizacji przeprowadzonej według odrębnych przepisów; skutki aktualizacji wyceny podlegają zmniejszeniu z tytułu rozchodowania środków trwałych, uprzednio aktualizowanych, do sprzedaży, wnie­sienia jako aportu do Spółki lub likwidacji,

 • odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, wskutek trwałej utraty ich wartości, do wysokości wartości wynikającej z uprzedniej aktualizacji ich wyceny na podstawie odrębnych przepisów,

 • dodatnich i ujemnych odpisów aktualizacyjnych długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji),

 • odpisania różnic z tytułu obniżenia cen nabycia długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji) do cen rynkowych, jeżeli ewidencja księgowa prowadzona jest w tych cenach.

Po stronie Dt konta 802 – „Fundusz z aktualizacji wyceny” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Ujęcie ujemnej różnicy z aktualizacji wyceny wartości początkowej środków trwałych

010

2.

Ujęcie skutków aktualizacji wyceny środków trwałych w zakresie dotyczącym aktualizacji (zwiększenia) dotychczasowego ich umorzenia

070

3.

Przeniesienie dodatniej różnicy z aktualizacji wyceny środ­ków trwałych uprzednio aktualizowanych, roz­cho­do­wanych do sprzedaży, wniesienia jako aport do Spółki lub likwidacji Ct konto 760, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów

800, 801

4.

Ujęcie odpisów aktualizujących wartość początkową środków trwałych utraconą wskutek zmiany technolo­gii produkcji, wycofania z użytkowania, likwidacji – do wysokości wartości wynikającej z uprzedniej aktualizacji

070

5.

Ujęcie kwoty obniżenia wartości długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji) uprzednio aktua­li­zo­wanych in plus – wycenionych na dzień bilan­so­wy po średnim kursie giełdowym lub NBP – do wy­sokości odpisów odniesionych uprzednio na fundusz z aktualizacji

079

6.

Ujęcie różnic z tytułu uprzedniego podwyższenia wartości długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji) do cen rynkowych – w sytuacji ich sprzedaży, w celu do­pro­wadzenia ich wartości do cen nabycia

079

Po stronie Ct konta 802 – „Fundusz z aktualizacji wyceny” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Ujęcie dodatniej różnicy z aktualizacji wyceny war­tości początkowej środków trwałych

010

2.

Ujęcie skutków aktualizacji środków trwałych w zakresie dotyczącym aktualizacji (zmniejszenia) dotychczasowego ich umorzenia

070

3.

Ujęcie kwoty wzrostu wartości długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji), wycenianych w cenach rynkowych, także tych których wartość uprzednio obniżono – w części powyżej kwoty przeniesionej uprzednio w koszty finansowe

079

4.

Przeniesienie ewentualnej ujemnej różnicy z aktualizacji wyceny środków trwałych uprzednio aktualizowanych, rozchodowanych do sprzedaży, wniesienia jako aport do Spółki lub do likwidacji – Dt konto 761, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów

800, 801

Ewidencja szczegółowa do konta 802, prowadzona w pomocniczej księ­dze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową), powinna zapewnić ustalenie stanu wartości funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych oraz jego zwiększeń i zmniejszeń według poszczególnych tytułów a także środków trwałych objętych aktualizacją.

Konto 802 wykazuje saldo Ct, które oznacza wartość funduszu z aktu­a­lizacji wyceny środków trwałych Jednostki ZHP.

KONTO 803 – „FUNDUSZ REZERWOWY”

Konto 803 – „Fundusz rezerwowy” służy do ewidencji księgowej stanu funduszu rezerwowego tworzonego i wykorzystywanego w szczególności na finansowanie budów i remontów składników aktywów trwałych działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej oraz na inne cele – w szczególności w jednostkach wielozakładowych.

Po stronie Dt konta 803 ujmuje się wykorzystanie funduszu rezer­wo­we­go zgodnie z jego przeznaczeniem.Po stronie Ct konta 803 ujmuje się tworzenie i zwiększenie wartości fun­duszu rezerwowego.

Po stronie Dt konta 803 – „Fundusz rezerwowy” ujmuje się w szczegól­noś­ci:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Ujęcie decyzji Jednostki ZHP posiadającej osobowość prawną o przyznaniu dla wewnętrznej jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej środków z funduszu rezerwowego na:

 1. finansowanie budów i remontów środków trwałych działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej

 2. finansowanie innych celów działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (np. dofinansowanie bieżącej działalności operacyjnej)

245*)
245*)

Po stronie Ct konta 803 – „Fundusz rezerwowy” ujmuje się w szczegól­ności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Dokonanie odpisów na podstawie decyzji Jednostki ZHP posiadającej osobowość prawną z funduszu statutowego lub działalności gospodarczej na utworzenie lub zwiększenie funduszu rezerwowego przeznaczonego w szczególności na finansowanie budów i remontów środków trwałych dla działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej – odpowiednio oraz na dofinansowanie działalności operacyjnej


800, 801
Ewidencja szczegółowa do konta 803, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym księgę rachunkową), powinna wyodrębniać poszczególne źródła tworzenia i kierunki wykorzystania funduszu rezerwowego Jednostki ZHP.

Konto 803 wykazuje saldo po stronie Ct, które oznacza wartość stanu funduszu rezerwowego Jednostki ZHP.

KONTO 820 – „ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO”

Konto 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego” służy do ewidencji księ­gowej rozliczenia wyniku finansowego brutto (netto) Jednostki ZHP za poprzedni rok obrotowy lub lata poprzednie oraz do ujmowania skutków korekty błędów istotnych, popełnionych w altach ubiegłych, ale ujawnionych w roku obrotowym.

Na koncie 820 ujmuje się, na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, przeniesienie wyniku finansowego netto Jednostki (zysku lub straty netto) z konta 860 – „Wynik finansowy”, gdzie został ustalony – do rozliczenia; w przypadku przeznaczenia całego wyniku finansowego na finansowanie działalności statutowej i nienaliczanie przez to podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczeniu podlegał będzie wynik finansowy brutto.

Równocześnie na koncie tym ujmuje się: • po stronie Dt, w korespondencji z innymi kontami, podział i przeniesienie zysku bilansowego brutto (netto),

 • po stronie Ct, w korespondencji z odpowiednimi kontami, pokrycie straty bilansowej brutto (netto).

W przypadku niedokonania podziału zysku bilansowego lub nie po­krycia straty bilansowej, za poprzedni rok obrotowy lub lata poprzednie – wy­nik finansowy brutto (netto) pozostaje do rozliczenia na tym koncie.


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna