Z dnia 29 kwietnia 2004 r określająca podstawowe parametry “hałasu”, “wagonów towarowych” i “zastosowań telematycznych dla przewozów towarowych” Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności określonych w dyrektywie 2001/16/WEPobieranie 0,77 Mb.
Strona1/3
Data26.02.2019
Rozmiar0,77 Mb.
  1   2   3

DECYZJA KOMISJIz dnia 29 kwietnia 2004 r.
określająca podstawowe parametry “hałasu”, “wagonów towarowych” i “zastosowań telematycznych dla przewozów towarowych” Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności określonych w dyrektywie 2001/16/WE
(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1558)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2004/446/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych1, w szczególności jej art. 6 ust. 1 i 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) Zgodnie z art. 2 lit c dyrektywy 2001/16/WE, transeuropejski system kolei konwencjonalnej jest podzielony na strukturalne lub funkcjonalne podsystemy. Każdy podsystem winien być objęty techniczną specyfikacją interoperacyjności (TSI).
2) Jako pierwszy krok, powinien zostać opracowany projekt TSIs przez wspólny organ przedstawicielski na podstawie mandatu Komisji, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 ust. 2 tej dyrektywy.
3) Komitet powołany na podstawie art. 21 dyrektywy 2001/16/WE (zwany dalej Komitetem) wyznaczył Europejskie Stowarzyszenie ds. Interoperacyjności Kolei (AEIF) jako wspólny organ przedstawicielski.
4) AEIF otrzymało mandat na opracowanie projektu TSIs w sprawie “Hałasu”, “Wagonów towarowych” i “Zastosowań telematycznych dla przewozów towarowych”.
5) Jednakże, zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy 2001/16/WE, pierwszym etapem rozwoju wyżej wymienionych TSIs jest określenie cech charakterystycznych ich parametrów podstawowych, stosowanych przez AEIF; nie wyklucza to konieczności potwierdzenia i, w razie potrzeby, dalszej zmiany, uaktualnienia lub modyfikacji tych parametrów w odpowiednich TSI, które zostają przyjęte zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/16/WE.
6) Wnioskowano szereg szczególnych przypadków, które są dyskutowane w kontekście rozwoju odpowiednich TSIs. Jednakże, uważa się za bardziej właściwe włączenie przypadków szczególnych raczej do TSI niż do decyzji.
7) Bez uszczerbku dla art. 25 dyrektywy 2001/16/WE, niniejsza decyzja nie ma wpływu zarówno na istniejący system kolei jak i na rozwój nowych projektów dopóki nie zostaną przyjęte odpowiednie TSIs.
8) Zgodnie z wyżej wspomnianym mandatem AEIF stworzyło już kompletny projekt TSIs dla podsystemów “zastosowań telemetycznych dla przewozów towarowych”, “hałasu” i “wagonów towarowych”. Te TSIs zostaną przyjęte po dokonaniu analizy kosztów i korzyści przewidzianej dyrektywą 2001/16/WE i po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami użytkowników i partnerami społecznymi.
9) Należy przyjąć proponowane przez AEIF definicje i cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu w odniesieniu do parametrów podstawowych “hałasu”, “wagonów towarowych” i “zastosowań telemetycznych dla przewozów towarowych”.
10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego dyrektywą 2001/16/WE.
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Definicje i cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu w odniesieniu do parametrów podstawowych “Hałasu”, “Wagonów towarowych” i “Zastosowań telemetycznych dla przewozów towarowych” TSIs, określonych w dyrektywie 2001/16/WE, są ustalone w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietna 2004 r.
W imieniu Komisji
LOYOLA DE PALACIO
Wiceprzewodniczący Komisji

ZAŁĄCZNIK
TABLICA TREŚCI
1. PODSTAWOWE PARAMETRY ODNOSZĄCE SIĘ DO TSI “HAŁAS”........................6
1.1. Hałas emitowany przez wagony towarowe...................................................................6
1.1.1. Określenie parametru.........................................................................................6
1.1.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................6
1.2. Hałas emitowany przez lokomotywy, trakcje wielokrotne i wagony osobowe............7
1.2.1. Określenie parametru.........................................................................................7
1.2.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................7
2. PODSTAWOWE PARAMERTY ODNOSZĄCE SIĘ DO TSI “WAGONY

TOWAROWE”....................................................................................................................8


2.1. Złącze (np. połączenie) między pojazdami, między zestawem pojazdów

i między pociągami.......................................................................................................8


2.1.1. Określenie parametru........................................................................................8
2.1.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................9
2.2. Bezpieczne wejście i wyjście dla taboru kolejowego..................................................10
2.2.1. Określenie parametru........................................................................................10
2.2.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................10
2.3. Wymagania funkcjonalne: wytrzymałość głównej konstrukcji pojazdu......................12
2.3.1. Określenie parametru........................................................................................12
2.3.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................12
2.4. Zabezpieczenie ładunku................................................................................................17
2.4.1. Określenie parametru........................................................................................17
2.4.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................17
2.5. Zamykanie i blokowanie drzwi....................................................................................17
2.5.1. Określenie parametru........................................................................................17
2.5.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................17
2.6. Etykietowanie wagonów towarowych..........................................................................17
2.6.1. Określenie parametru.........................................................................................17
2.6.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................18
2.7. Specjalne pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych i gazów sprężonych.........18
2.7.1. Określenie parametru.........................................................................................17
2.7.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................19
2.8. Skrajnia kinematyczna..................................................................................................19
2.8.1. Określenie parametru.........................................................................................19
2.8.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................20
2.9. Obciążenie statyczne osi, obciążenie dynamiczne koła i obciążenie liniowe..............21
2.9.1. Określenie parametru........................................................................................19
2.9.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................20
2.10. Zabezpieczenie elektryczne pociągu...........................................................................22
2.10.1. Określenie parametru.........................................................................................22
2.10.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................22
2.10.2.1. Ogólne........................................................................................22
2.10.2.2. Specyfikacje funkcjonalne i techniczne podsystemu.................22
2.11. Dynamiczne zachowanie pojazdu (wzajemne oddziaływanie koło-szyna)................23
2.11.1. Określenie parametru.........................................................................................23
2.11.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................23
2.11.2.1. Ogólne........................................................................................23
2.11.2.2. Specyfikacje funkcjonalne i techniczne podsystemu.................24
2.12. Wzdłużne siły ściskające.............................................................................................25
2.12.1. Określenie parametru.........................................................................................25
2.12.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................25
2.12.2.1. Ogólne........................................................................................25
2.12.2.2. Specyfikacje funkcjonalne i techniczne podsystemu.................26
2.12.2.3. Przepisy utrzymania...................................................................26
2.13. Sprawność hamowania................................................................................................26
2.13.1. Określenie parametru.........................................................................................26
2.13.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................27
2.13.2.1. Ogólne........................................................................................27
2.13.2.2. Specyfikacja funkcjonalna i techniczna sprawności

hamowania................................................................................27


2.13.2.3. Mechaniczne elementy składowe..............................................30
2.13.2.4. Magazynowanie energii............................................................30
2.13.2.5. Limity energii............................................................................30
2.13.2.6. Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe koła (WSP)......................31
2.13.2.7. Zasilanie powietrzem................................................................31
2.13.2.8. Hamulec postojowy...................................................................31
2.14. Zdolność pojazdu do przekazywania informacji pomiędzy podłożem i pojazdem.....32
2.14.1. Określenie parametru........................................................................................32
2.14.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................32
2.14.2.1. Ogólne........................................................................................32
2.14.2.2. Specyfikacja funkcjonalna i techniczna podsystemu.................32
2.14.2.3. Przepisy dotyczące utrzymania ............................................34
2.15. Warunki ochrony środowiska dla taboru kolejowego (zakres

funkcjonowania elementów składowych)...................................................................34


2.15.1. Określenie parametru.........................................................................................34
2.15.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................34
2.15.2.1. Ogólne........................................................................................34
2.15.2.2. Specyfikacje funkcjonalne i techniczne podsystemu.................35
2.16. Wyjścia awaryjne i wskazywanie drogi......................................................................36
2.16.1. Określenie parametru.........................................................................................36
2.16.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................36
2.17. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe..............................................................................37
2.17.1. Określenie parametru.........................................................................................37
2.17.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................37
2.17.2.1. Ogólne........................................................................................37
2.17.2.2. Specyfikacja techniczna dla wagonów towarowych..................37
3. PODSTAWOWE PARAMETRY ODNOSZĄCE SIĘ DO TSI “ZASTOSOWANIA

TELEMATYCZNE DLA PRZEWOZÓW TOWAROWYCH”..........................................39


3.1. Dane listu przewozowego.............................................................................................39
3.1.1. Określenie parametru.........................................................................................39
3.1.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................39
3.2. Żądanie trasy.................................................................................................................40
3.2.1. Określenie parametru.........................................................................................40
3.2.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................40
3.3. Przygotowanie pociągu.................................................................................................41
3.3.1. Określenie parametru.........................................................................................41
3.3.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................42
3.4. Przewidywany bieg pociągu........................................................................................43
3.4.1. Określenie parametru........................................................................................43
3.4.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................43
3.5. Informacje o zakłóceniach w obsłudze.........................................................................43
3.5.1. Określenie parametru.........................................................................................43
3.5.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.....................................43
3.6. Położenie pociągu........................................................................................................44
3.6.1. Określenie parametru........................................................................................44
3.6.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................44
3.7. ETI/ETA przesyłki.......................................................................................................44
3.7.1. Określenie parametru........................................................................................44
3.7.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................45
3.8. Ruch wagonu................................................................................................................46
3.8.1. Określenie parametru........................................................................................46
3.8.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................46
3.9. Zgłoszenie zmiany.....................................................................................................47
3.9.1. Określenie parametru.......................................................................................47
3.9.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................47
3.10. Wymiana danych dotyczących poprawy jakości........................................................48
3.10.1. Określenie parametru........................................................................................48
3.10.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................48
3.11. Różne akta referencyjne..............................................................................................49
3.11.1. Określenie parametru........................................................................................49
3.11.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................49
3.12. Elektroniczne przekazywanie dokumentów...............................................................50
3.12.1. Określenie parametru........................................................................................50
3.12.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu......................................50
3.13. Praca w sieci i łączność...............................................................................................50
3.13.1. Określenie parametru.........................................................................................50
3.13.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu.......................................50

1. Podstawowe parametry odnoszące się do TSI “Hałas”


1.1. Hałas emitowany przez wagony towarowe
1.1.1. Określenie parametru
Hałas emitowany przez wagony towarowe dzieli się na hałas przejazdu i hałas stacjonarny.
Na hałas przejazdu wagonu towarowego duży wpływ ma hałas toczenia (hałas kontaktu koło/szyna). Parametr ustalony dla scharakteryzowania hałasu przejazdu obejmuje:
- Poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z określoną metodą pomiaru,
- Położenie mikrofonu,
- Prędkość wagonu,
- Nierówność szyny,
- Dynamiczne i radiacyjne zachowanie toru.
Hałas stacjonarny wagonu towarowego może wystąpić jedynie, jeżeli wagon jest wyposażony w urządzenia pomocnicze, jak silniki, generatory, systemy chłodzenia. W największym stopniu odnosi się to do wagonów chłodniczych. Parametr ustalony dla scharakteryzowania hałasu stacjonarnego obejmuje:
- Poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z określoną metodą pomiaru i położenie mikrofonu,
- Warunki funkcjonowania.
1.1.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu
Limity hałasu przejazdu
Wskaźnik hałasu przejazdu jest A-ważonym równoważnikiem ciągłego poziomu ciśnienia akustycznego LpAeq, Tp zmierzonego w czasie przejazdu w odległości 7,5 m od osi toru, 1,2 ± 0,2 m powyżej niwelaty główki szyny. Pomiarów dokonuje się zgodnie z normą prEN ISO 3095:2001, chyba, że tor referencyjny spełnia wymagania podane w odpowiedniej TSI.
Wartości graniczne LpAeq, Tp dla hałasu przejazdu wagonów towarowych winny być określone w wyżej wymienionych warunkach, w oparciu o wyniki bloków K, biorąc pod uwagę niezbędne aspekty bezpieczeństwa. AEIF bierze pod uwagę wyniki kampanii pomiarowej dostępne na dzień 1 lutego 2004 r.
Hałas przejazdu pociągu jest mierzony przy prędkości 80 km/h i przy maksymalnej prędkości, jednak nie wyższej niż 200 km/h. Wartościami, podlegającymi porównaniu z limitami jest maksymalna wartość zmierzona przy prędkości 80 km/h i wartość zmierzona przy maksymalnej prędkości, lecz odniesiona do prędkości 80 km/h przy pomocy równania:
LpAeq, Tp (80 km/h) = LpAeq, Tp (v) - 30*log (v/80 km/h).
Limity hałasu stacjonarnego
Ciśnienie akustyczne hałasu stacjonarnego winno być określone A-ważonym równoważnikiem ciągłego poziomu ciśnienia akustycznego LpAeq, T , zgodnie z normą prEN ISO 3095:2001, rozdział 7.5. Wartości graniczne LpAeq, T hałasu stacjonarnego wagonów towarowych w odległości 7,5 m od osi toru są podane w tablicy 1.
Tablica 1: Wartości graniczne LpAeq, T hałasu stacjonarnego wagonów towarowych


Wagony

LpAeq, T

Wszystkie wagony towarowe

< = 65 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego hałasu stacjonarnego jest średnią energetyczną wszystkich pomiarów dokonanych w punktach pomiarowych zgodnie z załącznikiem A, rysunek A.1 normy prEN ISO 3095:2001.


1.2. Hałas emitowany przez lokomotywy, trakcje wielokrotne i wagony

osobowe
1.2.1. Określenie parametru
Hałas emitowany przez lokomotywy, trakcje wielokrotne i wagony osobowe dzieli się na hałas stacjonarny, hałas ruszania i hałas przejazdu. Na hałas stacjonarny duży wpływ mają urządzenia pomocnicze, tj. systemy chłodzenia, klimatyzacja i sprężarka.
Hałas ruszania jest również zdominowany przez urządzenia pomocnicze w uzupełnieniu głośności kontaktu koło/szyna, zwłaszcza jako funkcji szybkości poślizgu koła, przez elementy trakcyjne (silnik, przekładnię, napęd i silniki Diesla).
Na hałas przejazdu duży wpływ ma hałas toczenia, w połączeniu z wzajemnym oddziaływaniem koło/szyna, jako funkcja prędkości pojazdu. Hałas toczenia jako taki jest spowodowany nierównością i zachowaniem dynamicznym toru. W przypadku małych prędkości obejmuje on hałasy urządzeń pomocniczych i jednostek trakcyjnych. Emitowany poziom hałasu jest charakteryzowany przez:
- Poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z metodą pomiaru,
- Położenie mikrofonu.
Trakcje wielokrotne są stałymi składami pociągów bądź z rozdzieloną energią, bądź z jednym lub więcej energetycznymi wagonami i wagonami pasażerskimi szczególnego przeznaczenia. Trakcje wielokrotne z napędem elektrycznym są zwane w skrócie “EMU’s”, zaś z napędem Diesla “DMU’s”. W niniejszym dokumencie wyrażenie “Diesel” lub “silnik Diesla” obejmuje wszystkie rodzaje silników cieplnych stosowanych w celach trakcyjnych. Stałe składy pociągów, które składają się z dwóch lokomotyw i wagonów osobowych nie mogą być uważane za trakcje wielokrotne, jeżeli lokomotywy mogą pracować w różnych konfiguracjach pociągów.
1.2.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu
Limity hałasu stacjonarnego są określane w odległości 7,5 m od osi toru, 1,2 m i 3,5 m powyżej górnej powierzchni szyn. Warunki pomiaru są określone normą prEN ISO 3095:2001 z odchyleniami określonymi w odpowiedniej TSI. Wskaźnikiem poziomu ciśnienia akustycznego jest LpAeq, T. Wartości graniczne emisji hałasu pojazdów w wyżej wymienionych warunkach są podane w tablicy 2.
Tablica 2: Wartości graniczne LpAeq, T hałasu stacjonarnego lokomotyw E i D, EMU’s, DMU’s i wagonów pasażerskich


Pojazdy

LpAeq, T

Lokomotywy elektryczne

75

Lokomotywy Diesla

75

EMU’s

68

DMU’s

73

Wagony pasażerskie

65

Limity hałasu przy ruszaniu


Limity hałasu przy ruszaniu są określane w odległości 7,5 m od osi toru, 1,2 m i 3,5 m powyżej górnej powierzchni szyn. Warunki pomiaru są określone normą prEN ISO 3095:2001 z odchyleniami określonymi w odpowiedniej TSI. Wskaźnikiem poziomu ciśnienia akustycznego jest LpAFmax,. Wartości graniczne hałasu przy ruszaniu pojazdów w wyżej wymienionych warunkach są podane w tablicy 3.
Tablica 3: Wartości graniczne LpAFmax hałasu przy ruszaniu lokomotyw E i D, EMU’s, DMU’s


Pojazd

LpAFmax

Lokomotywy elektryczne

82

Lokomotywy Diesla

86

EMU’s

82

DMU’s

83

Limity hałasu przejazdu


Limity hałasu przejazdu są określane w odległości 7,5 m od osi toru referencyjnego, 1,2 m lub 3,5 m powyżej górnej powierzchni szyn dla prędkości pojazdu 80 km/h. Wskaźnikiem poziomu ciśnienia akustycznego jest LpAeq, Tp.
Pomiary są dokonywane zgodnie z normą prEN 3095:2001, chyba, że tor referencyjny spełnia wymagania podane w odpowiedniej TSI.
Hałas przejazdu pociągu jest mierzony przy prędkości 80 km/h i przy prędkości maksymalnej, lecz nie większej niż 200 km/h. Inne prędkości wymienione w normie ISO EN 3095 nie są uwzględniane. Wartością podlegającą porównaniu z limitami (zobacz) jest maksymalna zmierzona wartość przy prędkości 80 km/h i wartość uzyskana przy prędkości maksymalnej, ale odniesiona do prędkości 80 km/h przy pomocy równania.
LpAeq, Tp (80 km/h) = LpAeq, Tp (v) - 30*log (v/80 km/h).
Wartości graniczne emisji hałasu lokomotyw E i D, EMU’s, DMU’s i wagonów pasażerskich w wyżej wymienionych warunkach są podane w tablicy.
Tablica: Wartości graniczne LpAeq, Tp hałasu przejazdu lokomotyw E i D, EMU’s, DMU’s i wagonów pasażerskich


Pojazd

LpAeq, Tp @ 7,5 m

Lokomotywy elektryczne

85

Lokomotywy Diesla

85 (podlega potwierdzeniu w badaniu)

EMU’s

81

DMU’s

82

Wagony pasażerskie

80

2. Parametry podstawowe odnoszące się do TSI “Wagony towarowe”


2.1. Złącze (np. połączenie) między pojazdami, między zestawem pojazdów i

między pociągami
2.1.1. Określenie parametru
Urządzenie stosowane do łączenia jednego pojazdu kolejowego (zestawu pojazdów, pociągu) z innym.
W ramach interoperacyjnych składów pociągów może być stosowany każdy indywidualny system łączenia, według wymagań. Te składy pociągów muszą posiadać interoperacyjne połączenie awaryjne dostępne do użycia na czołach.
Wymagania dla złącza pomiędzy interoperacyjnymi pojazdami/ pociągami nie są jedynie określane dla połączeń mechanicznych, elektrycznych i pneumatycznych w warunkach normalnych i awaryjnych. Gdzie jest to właściwe, obejmuje to pomosty dla łączenia z pojazdami pasażerskimi.
2.1.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu
Ogólne
Wagony posiadają elastyczne urządzenia zderzne i napędowe na obu czołach.
Składy wagonów, które nigdy nie są rozdzielane w trakcie pracy, są uważane za pojedynczy wagon w zastosowaniu do niniejszego wymagania. Złącza między tymi wagonami zawierają elastyczny system połączenia, który może przeciwdziałać siłom właściwym dla przewidzianych warunków eksploatacji.
Pociągi, które nigdy nie są rozdzielane w trakcie pracy, są uważanie za pojedynczy wagon w zastosowaniu do niniejszego wymagania. Jeżeli nie posiadają one standardowego sprzęgu śrubowego i zderzaków, to posiadają one urządzenie dla zainstalowania sprzęgu awaryjnego na obu czołach. Połączenie między pojedynczymi wagonami spełnia powyższe wymagania dla składów wagonów.
Zderzaki
Jeżeli są zainstalowane zderzaki, na każdym czole pojazdu są zainstalowane jednakowe dwa zderzaki. Zderzaki te są typu ściśliwego.
Wysokość położenia osi urządzenia zderzakowego znajduje się pomiędzy 940 mm i 1 065 mm powyżej poziomu szyny we wszystkich warunkach obciążenia.
Standardowy odstęp pomiędzy osiami zderzaków wynosi nominalnie 1 750 mm symetrycznie po obu stronach osi symetrii wagonu towarowego.
Zderzaki posiadają minimalny skok 105 mm 0 -5 mm i zdolność pochłaniania energii wynoszącą przynajmniej 30 kJ.
Tarcze zderzakowe są wypukłe i promień krzywizny ich kulistej powierzchni roboczej jest równy 2 750 mm ± 50 mm.
Wagony wyposażone w zderzaki o skoku przekraczającym 105 mm posiadają zawsze cztery jednakowe zderzaki (elastyczne systemy, skok) wykazujące te same cechy konstrukcyjne.
Jeżeli wymagana jest wymienność zderzaków zapewniona zostaje następująca wolna przestrzeń na czołownicy dla płyty wspornikowej. Zderzak jest przymocowany do czołownicy wagonu przy pomocy czterech blokowanych elementów złącznych M24 Ø (np. samoblokujących nakrętek itp.) klasy jakości, zapewniającej naprężenie graniczne przynajmniej 640 N/m.
Zderzaki posiadają znak identyfikacyjny. Znak identyfikacyjny zawiera przynajmniej skok zderzaka wyrażony w “mm” i wartość pojemności magazynowania energii zderzaka.
Urządzenie cięgłowe
Standardowe urządzenie cięgłowe między pojazdami jest nieciągłe i składa się ze sprzęgu śrubowego przyłączonego na stałe do haka, haka cięgłowego i cięgła z systemem sprężynowym.
Wysokość osi haka cięgłowego wynosi pomiędzy 950 mm i 1 045 mm powyżej poziomu szyny we wszystkich warunkach obciążenia.
Hak cięgłowy i cięgło wytrzymują siłę 1 000 kN bez hamowania.
Sprzęg śrubowy wytrzymuje siłę 850 kN bez hamowania. Wytrzymałość hamowania sprzęgu śrubowego jest mniejsza niż wytrzymałość hamowania innych części urządzenia cięgłowego.
Maksymalna masa sprzęgu śrubowego nie przekracza 36 kg.
Długość sprzęgu śrubowego mierzona od punktu podłączenia ucha sprzęgu do środka śruby sprzęgu i haka cięgłowego powinna odpowiadać:
- 986 mm + 10 -5 mm przy całkowicie rozkręconym sprzęgu
- 750 mm ± 10 mm przy całkowicie skręconym sprzęgu.
Każde czoło wagonu posiada urządzenie dla podparcia sprzęgu, gdy nie jest on używany. Żadna część zespołu sprzęgu nie znajduje się poniżej 140 mm ponad niwelatą główki szyny, jeżeli jej oś jest w najniższym dopuszczalnym położeniu.
Wspólne oddziaływanie urządzenia cięgłowego i zderzakowego
Względne położenie zderzaków i urządzenia cięgłowego jest dostosowane jedno do drugiego w celu bezpiecznego przechodzenia krzywizn toru o promieniu 150 m. Dla dwóch wagonów, które są połączone na prostym torze, przy dotykających się zderzakach, siła obciążenia wstępnego między tymi elementami na krzywej toru 150 m nie przekracza 250 kN.
Odległość między przednią krawędzią otwarcia haka cięgłowego i przednią stroną całkowicie rozciągniętych zderzaków wynosi do 355 mm +45 -20 mm w nowych warunkach.
2.2. Bezpieczne wejście i wyjście dla taboru kolejowego
2.2.1. Określenie parametru
Dla wagonów towarowych: przetaczanie, eksploatacja, wejście i wyjście dla personelu kolejowego lub personelu przeładunkowego. Tylko dla wagonów cystern: wejście na płytę cysterny.
Niniejszy parametr obejmuje wymiary, położenie i wysokość stopni i uchwytów ręcznych, jak również konstrukcję przeciwpoślizgową dla załogi, zejście na podłoże oraz wytrzymałość i odporność na działanie sił drzwi.
2.2.2. Cechy charakterystyczne podlegające przestrzeganiu
Pojazdy są zaprojektowane tak, że personel nie może być wystawiony na nieuzasadnione ryzyko podczas łączenia i rozłączania. Jeżeli są stosowane sprzęgi śrubowe i boczne zderzaki, wymagana przestrzeń, pokazana na rys. 1 poniżej, jest wolna od części stałych. Przewody złączne i węże elastyczne mogą znajdować się wewnątrz tej przestrzeni. Nie może być żadnych urządzeń pod zderzakami, które utrudniałyby dostęp do tej przestrzeni.

Rys. 1 Przestrzeń berneńska


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna