Z diodami led w strefie ruchu lotniskowego lotniska wojskowego matz tomaszów mazowieckiPobieranie 196,89 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar196,89 Kb.

Załącznik 1ZASADY UŻYCIA LASERA LUB ŚWIATŁA Z INNYCH ŹRÓDEŁ,

WYPUSZCZENIA BALONÓW/LAMPIONÓW (BALONÓW)
Z DIODAMI LED W STREFIE RUCHU LOTNISKOWEGO LOTNISKA WOJSKOWEGO
MATZ TOMASZÓW MAZOWIECKI

Na podstawie Rozdział 2.2, pkt. 4, ppkt. 6) Instrukcji zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IZRL-2017), mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku


w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1816)
oraz wytycznych Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 2 z dnia 9 stycznia 2017 r. w przedmiocie sprawy wprowadza się następujące zasady użycia lasera lub światła z innych źródeł (w tym użycia ogni sztucznych) oraz wypuszczania balonów/lampionów (balonów) z diodami LED
w granicach strefy ruchu lotniskowego lotniska wojskowego MATZ TOMASZÓW MAZOWIECKI:

 1. Emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł (w tym użycia ogni sztucznych) w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty, balonów/lampionów (balonów) z diodami LED w lokalizacjach znajdujących się w granicach strefy ruchu lotniskowego lotniska wojskowego MATZ TOMASZÓW MAZOWIECKI może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody od Zarządzającego lotniskiem wojskowym - Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4392 z zastrzeżeniem pkt. 4.

 2. Wypełniony, podpisany (czytelny, odręczny podpis) wniosek o wydanie zgody na realizację przedsięwzięć o których mowa w pkt 1. składany jest na formularzu zgodnym z Załącznikiem 1 do niniejszych zasad, w wersji elektronicznej (format pdf)
  na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu wniosku, na co najmniej 7 dni przed planowaną datą realizacji. Wniosek zawiera:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, siedzibę albo adres, a także numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy,

  2. informacje o użyciu lasera lub światła z innych źródeł, w tym ich rodzaj, nazwę wydarzenia, miejsce, datę i czas lokalny jego rozpoczęcia i planowany czas zakończenia;

  3. lokalizację geograficzną użycia lasera lub światła z innych źródeł w podstawowym układzie odniesienia Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS-84 – World Geodetic System 1984) wraz z:

   1. wysokością bezwzględną miejsca wydarzenia w metrach n.p.m.,

   2. wysokością osadzenia lasera lub światła z innych źródeł w metrach – jeżeli źródło światła znajduje się na obiekcie,

   3. określeniem kierunku i kąta wiązki lasera lub światła z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy) w stopniach kątowych;

  4. opis użycia lasera lub światła z innych źródeł, w tym informacje o planowanym kolorze, zasięgu i natężeniu wiązki lasera lub światła z innych źródeł, wysokości użycia ogni sztucznych oraz balonów/lampionów (balonów) z diodami LED,

  5. imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby obsługującej laser lub światło z innych źródeł, dokującej wypuszczenia balonów/lampionów (balonów) z diodami LED

 3. Zgoda o której mowa w pkt. 2 określa warunki rozpoczęcia, przerwania, wznowienia
  i zakończenia użycia lasera lub światła z innych źródeł.

 4. Niezależnie od uzyskanej zgody, osoba o której mowa w pkt 2. ppkt 5. jest zobowiązana na co najmniej 15 min przed planowaną operacją uzyskać telefoniczne stosowne zezwolenie od właściwego organu kontroli lotniska (TWR).

 5. Organ kontroli lotniska (TWR) może nie wydać zgody bez podania przyczyny.

 6. Laser i światło z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy), mogą być używane
  w zakresie czasowym, horyzontalnym, pionowym i odległościowym oraz o natężeniu, zgodnie z warunkami rozpoczęcia, przerwania, wznowienia i zakończenia ich użycia, określonymi w zgodzie na ich użycie, przy czym warunki te określa się dla użycia lasera o natężeniu powyżej 50 nW/cm2.

 7. Balony/lampiony (balony) z diodami LED oraz ognie sztuczne mogą być używane
  w zakresie czasowym zgodnie z warunkami rozpoczęcia, przerwania, wznowienia
  i zakończenia ich użycia określonymi w zgodzie na ich użycie.

 8. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www. 25bkpow.wp.mil.pl i obowiązują do odwołania.DOWÓDCA


(-) ppłk pil. Dariusz POPŁAWSKI


ZGŁOSZENIE

pokazów z użyciem sztucznych ogni / emisji wiązki lasera lub światła z reflektorów (szperaczy) wypuszczenia balonów wypełnionych helem / lampionów (balonów) z diodami LED*w strefie ruchu lotniskowego lotniska wojskowego TOMASZÓW MAZOWIECKIZarządzający Lotniskiem Wojskowym
Od: (Zgłaszający)

Data zgłoszeniaDOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4392

Nowy Glinnik

97-217 Lubochnia

email: nowyglinnik@wp.plImię i nazwisko:


Telefon:
Email:
 1. Informacje podstawowe (wypełnia zgłaszający)

  Miejsce realizacji (adres):

  Termin rozpoczęcia: (data, godzina)

  Termin zakończenia: (data, godzina)

 2. Lokalizacja geograficzna (WGS–84) (wypełnia zgłaszający)

Szerokość geograficzna (stopnie, minuty, sekundy)
°
''' N

Długość geograficzna (stopnie, minuty, sekundy)
°
''' E

III. Charakterystyka przedsięwzięcia* (wypełnia zgłaszający)

1) POKAZ Z UŻYCIEM SZTUCZNYCH OGNIWysokość wynoszenia ładunkówIlość i kolor sztucznych ogni
Elewacja miejsca (n.p.m.)
2) EMISJA WIĄZKI LASERA LUB ŚWIATŁA Z REFLEKTORÓW (SZPERACZY)
Zasięg światłaKąt świecenia

Ilość i kolor świateł

Elewacja miejsca (n.p.m.)
3) WYPUSZCZENIA BALONÓW/LAMPIONÓW (BALONÓW) Z DIODAMI LED
KolorŚrednica (w cm)

Ilość

Wysokość wzlotu (m)

* niepotrzebne skreślić VERTE 1. Informacja o wykonawcy przedsięwzięcia

  Nazwa przedsięwzięcia:
  Wykonawca (jeśli inny niż organizator)  tel. (GSM)

 2. Oświadczenia

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia

☐ Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez uprawnione służby

dn.

(Miejscowość, data) (Czytelny podpis Wnioskodawcy)

 1. Decyzja Zarządzającego lotniskiem

ZGODA na realizację przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej
BRAK ZGODY –brak możliwości realizacji przedsięwzięciaUwagi organu wydającego zgodę lub uzasadnienie braku zgody na realizację przedsięwzięcia:


Niezależnie od uzyskanej zgody, wnioskodawca zobowiązany jest na co najmniej 15 min przed planowaną operacją uzyskać drogą telefoniczne stosowne zezwolenie od właściwego organu kontroli lotniska (TWR).

Nr telefonu do Tomaszów TWR

Zasadniczy: 261 167 677

Awaryjny: +48 607 456 162

dn.


(Miejscowość, data) (Czytelny, odręczny podpis osoby upoważnionej)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna