„z a t w I e r d z a m”Pobieranie 0,51 Mb.
Strona1/4
Data27.10.2017
Rozmiar0,51 Mb.
  1   2   3   4

Z A T W I E R D Z A M” pieczęć zamawiającego

DOWÓDCA


dnia..........................................SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA, UPS I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

(O WARTOŚCI PONIŻEJ 130.000 EURO)

________________________________________________________


WROCŁAW 2012 r.
ROZDZIAŁ 1 - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Jednostka Wojskowa Nr 4229

ul. Poznańska 58,

50-984 Wrocław

fax /071/7663027

strona internetowa: www.4rblog.wp.mil.pl.

Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
ROZDZIAŁ 2 - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień, zwanej dalej „ustawą”.

Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania stosuje się przepisy cyt. ustawy oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
ROZDZIAŁ 3- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, UPS i akcesoriów komputerowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie
z
załącznikiem nr 1 do siwz oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie
z
załącznikiem nr 4 do siwz.


 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na załączniku nr 4 do siwz

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KRYTERIA OGÓLNE
 1. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieuszkodzony z uwzględnieniem aktualnych technologii o parametrach technicznych zgodnych z normami producenta.

 2. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu:

 1. kartę gwarancyjną w języku polskim wystawioną przez producenta, a jeśli jej nie załączył, to wystawioną przez Wykonawcę;

 2. oraz instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim, jeśli jest załączona przez producenta.

 1. Jeżeli w opisie aplikacji lub wyrobu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, czy wskazano pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno – eksploatacyjno - funkcjonalnych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.

 2. Dopuszcza się składanie ofert na aplikacje i /lub wyroby równoważne pod warunkiem, że przedmiot zamówienia w ofercie będzie funkcjonalnie i możliwie najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, składu, materiałów z jakich jest wykonany itp. do aplikacji i wyrobów, których nazwy przykładowo przywołano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w poszczególnych częściach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego aplikacje i/lub wyroby, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, funkcjonalne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane wyroby do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 1. Miejsce dostawy w zakresie trzech części:

JW 4229, Wrocław – Skład Poznańska, ul. Poznańska 58, 50-984 Wrocław.

 1. Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy Wykonawcy 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Płatnika.

 2. KOD CPV: 48000000-8, 31154000-0, 30237410-6, 30237460-1, 30234600-4, 30237280-5, 30237000-9, 30233132-5, 30233131-8, 30233153-8 (nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; Bezprzestojowe źródła energii; Myszka komputerowa; Klawiatury komputerowe; Pamięć flash; Akcesoria zasilające, Części, akcesoria i wyroby do komputerów; Napędy dyskowe; Napędy dyskietek; Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)).

 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT na oferowany asortyment. W przypadku zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki, wystawione bądź potwierdzone przez właściwy organ.

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 2. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do 3 (trzech) części. Za ofertę częściową uznaje się ofertę przewidującą wykonanie przez wykonawcę jednej z 3 (trzech) części zamówienia, wymienionych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. Pełna oferta częściowa musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w załączniku nr 1 do siwz. W przeciwnym wypadku będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz.

 4. Zamawiający żąda, by Wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom (art.36 ust.4 ustawy).


ROZDZIAŁ 4 -TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne zostanie zrealizowane: do dnia 15.09.2012r.


 1. ROZDZIAŁ 5 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  Zgodnie z art. 22 ust.1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia,


Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

 1. Na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy - Pzp , w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W powyższym przypadku należy złożyć zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 4 do siwz. W przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby i jednocześnie biorących udział w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące tych podmiotów, określone w Rozdziale 7 ust. 4 do siwz.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

 2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust.2 ustawy.

ROZDZIAŁ 6 - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg załącznika nr 2);

 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, (zał. nr 3 do siwz),

 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.ROZDZIAŁ 7 - INFORMACJA O DOKUMENTACH

 1. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych
  za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w rozdziale 5 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, przy czym warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, każdy z Wykonawców musi spełniać samodzielnie.

 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 ust 1 pkt. 1) siwz oraz niepodleganie wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 24 ust 1 ustawy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do siwz), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa samodzielnie.

 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału, podpisane przez podmiot udostępniający zasoby.

Wykonawca, w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, które będą brały udział w realizacji zamówienia zobowiązany jest przedstawić dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów z postępowania o udzielenie zamówienia


tj.: dokumenty o których mowa w Rozdziale 6 ust. 2 oraz w Rozdziale 7 ust. 6 siwz.

 1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie np. jako konsorcjum lub spółka cywilna, zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron,
  w którym ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art. 23
  ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności art. 139 ust. 2, art. 9 ust. 1 PZP i art. 99 § 1 KC oraz art. 82 ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych).

 2. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest przedłożyć:

  1. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

     1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

     2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, okładek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

     3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w ust. 6 niniejszego rozdziału, wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.ROZDZIAŁ 8 - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia przekazane za pomocą faxu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem.

Korespondencję należy kierować na adres zamawiającego:

Jednostka Wojskowa 4229

ul. Poznańska 58

50-984 Wrocław

oraz na następujący numer faxu: 071/7663027 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Równocześnie powyższe informacje udostępniane będą na stronie internetowej pod adresem:www. 4rblog.wp.mil.pl

 1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

ROZDZIAŁ 9 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 10 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art.182 ust.6 ustawy Pzp).

 2. Oferty będą udostępniane na pisemny wniosek złożony przez Wykonawcę, po wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu wglądu do złożonych ofert. Na takich samych zasadach – przy zachowaniu postanowień przepisu art.96 ust.2 i 3 ustawy – udostępniany będzie protokół z postępowania wraz z załącznikami.

ROZDZIAŁ 11 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta, poza dokumentami wymienionymi w rozdziale 5 i 6, powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1);

 2. imię, nazwisko, firmę i dokładny adres oferenta, oraz datę i miejsce jej sporządzenia;

 3. wszystkie wymagane zgodnie ze specyfikacją załączniki;

 4. pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), wystawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę;

 1. Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie oraz następujące warunki dodatkowe:

 1. oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim pismem trwałym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz – wg wzoru określonego w zał. nr 1. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 2. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 3. ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione;

 4. zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i załączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty;

 5. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, tzn.:

Jednostka Wojskowa 4229

ul. Poznańska 58

50-984 Wrocław

oraz nazwę i adres Wykonawcy, a także napis:TECH/245-265/2012 OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA, UPS I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH; NIE OTWIERAĆ PRZED: 08.08.2012r. godz. 12.00”

 1. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty, umieszczone zgodnie z ust.3 pkt. 3) i 4) w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem „TECH/245-265/2012 WYCOFANIE OFERTY PRZETARGOWEJ NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA, UPS
  I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
  ; NIE OTWIERAĆ PRZED: 08.08.2012r. godz. 12.00”

 2. jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji oferty, która została wcześniej złożona, to składa oświadczenie o poprawieniu swojej oferty i poprawiona ofertę w zakresie
  w jakim wprowadzono zmiany, umieszczone zgodnie z ust.3 pkt. 3) i 4) w kopercie
  z naniesionym dodatkowym napisem: „TECH/245-265/2012 ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA, UPS I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH; NIE OTWIERAĆ PRZED: 08.08.2012r. godz. 12.00”.

 1. Wycofania oferty lub zmian w złożonej ofercie można skutecznie dokonać przed upływem terminu składania ofert;

 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy
  .

 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego opisania oferty.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. ROZDZIAŁ 12- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  Oferty należy składać do dnia 08.08.2012r. do godz. 9.00 pocztą na adres jednostki lub osobiście w siedzibie zamawiającego w kancelarii jawnej bud. 13 pok. 113. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne za złożeniem ofert w sposób skuteczny. Wykonawca winien uwzględnić czas na dojście z biura przepustek do kancelarii, która znajduje się na terenie jednostki. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.

 2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2012r o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – bud.4  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna